NN 36/2018

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA BANKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje poseban način, uvjeti i rokovi izvršavanja osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

Članak 2.

(1) Ovrhu na novčanim sredstvima banke Hrvatska narodna banka provodi temeljem dostavljene potpisane elektroničke poruke Financijske agencije (dalje u tekstu: Agencija) s odgovarajućim nalogom za postupanje. Ovrhu na novčanim sredstvima banke Hrvatska narodna banka provodi:

1. iz raspoloživih novčanih sredstava banke na računu u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja (dalje u tekstu: HSVP),

2. iz raspoloživih novčanih sredstava banke na njenom računu za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci i

3. iz raspoloživih novčanih sredstava na računima banke u komponenti sustava TARGET2 Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: T2-HR).

(2) Raspoloživa novčana sredstva banke na računu u HSVP-u jesu:

1. novčana sredstva evidentirana na tom računu i

2. dozvoljeno negativno stanje na tom računu po osnovi odobrenog unutardnevnog kredita.

(3) Nisu raspoloživa sljedeća novčana sredstva banke na računu u HSVP-u:

1. novčana sredstva koja su doznačena na račun banke u HSVP-u po osnovi odobrenja prekonoćnog kredita od strane Hrvatske narodne banke u svrhu povrata unutardnevnog kredita i

2. novčana sredstva koja banka drži izdvojena kod Hrvatske narodne banke za osiguranje pokrića obračuna u Nacionalnom klirinškom sustavu (dalje u tekstu: NKS).

(4) Raspoloživa novčana sredstva banke na računima u T2-HR jesu:

1. novčana sredstva banke evidentirana na PM računu banke u T2-HR koji služi za podnošenje naloga za plaćanje ili primanje plaćanja preko sustava T2 i namiru tih plaćanja i

2. novčana sredstva na podračunu banke koji služi za namiru instrukcija za plaćanje u vezi s obračunom iz EuroNKS-a kao sporednog sustava u T2-HR, osim za vrijeme trajanja blokade tijekom obračunskog dana navedene u stavku 5. ovoga članka.

(5) Novčana sredstva na podračunu banke iz stavka 4. točke 2. ovoga članka visu raspoloživa dok su blokirana radi namire konačnih pozicija iz EuroNKS-a prema pravilima rada T2-HR. U smislu pravila rada T2-HR, ta novčana sredstva su blokirana dok se izvodi ciklus obrade EuroNKS-a (počinje porukom »početak ciklusa« i završava porukom »kraj ciklusa«, pri čemu obje poruke šalje EuroNKS).

Članak 3.

(1) Razmjena elektronički potpisanih poruka s nalozima za postupanje u postupku provedbe ovrhe između Agencije i Hrvatske narodne banke obavlja se na način i u rokovima kako je to propisano Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Radi provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektronički potpisanu poruku A31 koja može sadržavati jedan ili više naloga za izvršenje osnove za plaćanje u kunama. Za izvršenje osnove za plaćanje u stranoj valuti u korist računa ovrhovoditelja u inozemnoj ili domaćoj banci ili u kunama u korist računa ovrhovoditelja u inozemnoj banci, Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci elektronički potpisanu poruku A71 koja sadrži nalog za izvršenje jedne osnove za plaćanje.

(3) Hrvatska narodna banka izvršit će naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz zaprimljene poruke najkasnije do 9,00 sati sljedećeg obračunskog dana u HSVP-u od dana primitka poruke Agencije. Banka slobodno raspolaže novčanim sredstvima kod Hrvatske narodne banke nakon izvršene naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije. O provedenoj naplati naloga za izvršenje osnova za plaćanje Hrvatska narodna banka obavještava Agenciju.

(4) Hrvatska narodna banka provodi naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje primjenjujući pravila rada HSVP-a i T2-HR.

Članak 4.

Ako banka ima dovoljno raspoloživih novčanih sredstava za provedbu naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje Hrvatska narodna banka:

1. u slučaju provedbe naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje u kunama i u svim stranim valutama osim eura, provodi naplatu iz raspoloživih novčanih sredstava na računu banke u HSVP-u, a ukoliko ta sredstava nisu dovoljna nastavlja s izvršenjem naplate iz raspoloživih novčanih sredstava na računima banke u T2-HR,

2. u slučaju provedbe naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje u eurima, izvršava iz raspoloživih novčanih sredstava na računima banke u T2-HR, a u nedostatku tih sredstava nastavlja s izvršenjem iz raspoloživih novčanih sredstava na računu banke u HSVP-u.

Članak 5.

(1) Ako banka nema dovoljno raspoloživih novčanih sredstava za provedbu naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje Hrvatska narodna banka:

1. u slučaju provedbe naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje u kunama i u stranoj valuti osim eura, zadaje platne transakcije na teret računa banke u HSVP-u u skladu s nalogom za izvršenje osnova za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije, pri čemu se platne transakcije za koje nema pokrića evidentiraju u redu čekanja na teret računa banke u HSVP-u, te privremenim isključenjem banke u T2-HR onemogućuje namiru platnih transakcija na teret računa banke u T2-HR. Sukladno propisanim pravilima rada T2-HR privremenim isključenjem banke automatski se onemogućuje i namira platnih transakcija u korist računa banke u T2-HR. Hrvatska narodna banka će pojedinačnom potvrdom omogućiti namiru platnih transakcija evidentiranih u redu čekanja u korist računa banke u T2-HR,

2. u slučaju provedbe naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje u eurima zadaje platne transakcije na teret PM računa banke u T2-HR u skladu s nalogom za izvršenje osnova za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije pri čemu se platne transakcije za koje nema pokrića evidentiraju u redu čekanja na teret PM računa banke u T2-HR te suspenzijom računa onemogućuje provedbu platnih transakcija na teret računa banke u HSVP-u,

3. onemogućuje obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u NKS-u,

4. onemogućuje podizanje gotovog novca s računa banke za gotovinu,

5. dostavlja Agenciji, kao upravitelju EuroNKS-a, nalog da onemogući obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u EuroNKS-u.

(2) Platne transakcije koje su u skladu sa stavkom 1. ovoga članka evidentirane u redu čekanja na teret računa banke u HSVP-u ili u T2-HR namiruju se redoslijedom kojim su evidentirane, nakon što su na računu banke u HSVP-u ili u T2-HR osigurana novčana sredstva za izvršenje pojedine platne transakcije.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka će u T2-HR za banku iz stavka 1. ovoga članka omogućiti provedbu propisanog postupka namire izvršenog obračuna preko EuroNKS-a iz sredstava iz članka 2. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

(1) Ako banka do kraja obračunskog dana u HSVP-u ne osigura novčana sredstva potrebna za provedbu naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije:

1. pri zatvaranju HSVP-a Hrvatska narodna banka otkazuje platne transakcije evidentirane u redu čekanja na teret računa banke u HSVP-u,

2. pri zatvaranju T2-HR Hrvatska narodna banka otkazuje platne transakcije evidentirane u redu čekanja na teret PM računa banke u T2-HR,

3. prije početka obračuna sljedećeg obračunskog dana u HSVP-u Hrvatska narodna banka zadaje platne transakcije na teret računa banke u HSVP-u u skladu s nalogom za izvršenje osnova za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije pri čemu se platne transakcije za koje nema pokrića evidentiraju u redu čekanja na teret računa banke u HSVP-u te se provode u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika,

4. prije početka obračuna sljedećeg obračunskog dana u T2-HR Hrvatska narodna banka zadaje platne transakcije na teret PM računa banke u T2-HR u skladu s nalogom za izvršenje osnova za plaćanje iz poruke zaprimljene od Agencije pri čemu se platne transakcije za koje nema pokrića evidentiraju u redu čekanja na teret PM računa banke u T2-HR te se provode u skladu s člankom 5. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ako banka ne osigura novčana sredstva potrebna za provedbu naplate naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz zaprimljene poruke do 9,00 sati sljedećeg obračunskog dana u HSVP-u od dana zaprimanja poruke od Agencije:

1. Hrvatska narodna banka provodi djelomičnu naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje u iznosu raspoloživih novčanih sredstva banke te obavještava Agenciju o provedenom,

2. Hrvatska narodna banka provodi zabranu raspolaganja novčanim sredstvima banci na računu u HSVP-u suspenzijom računa, odnosno onemogućavanjem namire platnih transakcija na teret računa banke u HSVP-u te otkazuje platne transakcije koje su evidentirane u redu čekanja na teret računa banke u HSVP-u u skladu sa stavkom 1. točkom 3. ovoga članka,

3. Hrvatska narodna banka provodi zabranu raspolaganja novčanim sredstvima banci na računu u T2-HR privremenim isključenjem banke u T2-HR, odnosno onemogućavanjem namire platnih transakcija na teret računa banke u T2-HR te otkazuje platne transakcije koje su evidentirane u redu čekanja na teret PM računa banke u T2-HR u skladu sa stavkom 1. točkom 4. ovoga članka. Sukladno pravilima rada T2-HR privremenim isključenjem banke automatski se onemogućuje i namira platnih transakcija u korist računa banke u T2-HR. Hrvatska narodna banka će pojedinačnom potvrdom omogućiti namiru platnih transakcija evidentiranih u redu čekanja u korist računa banke u T2-HR,

4. Agencija dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci nalog za blokadu banke.

(3) Za vrijeme trajanja blokade računa banke:

1. Hrvatska narodna banka suspendira račun banke u HSVP-u, odnosno onemogućuje provedbu platnih transakcija na teret računa banke u HSVP-u, osim onih platnih transakcija kojima se provodi naplata naloga za izvršenje osnova za plaćanje na temelju poruke zaprimljene od Agencije. Platne transakcije u korist suspendiranog računa banke u HSVP-u se namiruju,

2. Hrvatska narodna banka privremeno isključuje banku u T2-HR, odnosno onemogućuje namiru platnih transakcija na teret računa banke u T2-HR, osim onih platnih transakcija kojima se provodi naplata naloga za izvršenje osnova za plaćanje na temelju poruke zaprimljene od Agencije. Sukladno propisanim pravilima rada T2-HR privremenim isključenjem banke automatski se onemogućuje i namira platnih transakcija u korist računa banke u T2-HR. Hrvatska narodna banka će pojedinačnom potvrdom omogućiti namiru platnih transakcija evidentiranih u korist PM računa banke u T2-HR,

3. Hrvatska narodna banka onemogućuje obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u NKS-u. Platne transakcije u korist obračunskog računa banke u NKS-u se obračunavaju,

4. Agencija kao upravitelj EuroNKS-a temeljem obavijesti Hrvatske narodne banke onemogućuje obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa banke u EuroNKS-u. Platne transakcije u korist obračunskog računa banke u EuroNKS-u se obračunavaju,

5. banka ne može podizati gotov novac s računa za gotovinu banke u Hrvatskoj narodnoj banci, a sve uplate evidentirane u korist računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci prenose se na račun banke u HSVP-u,

6. Hrvatska narodna banka prenosi na PM račun banke u T2-HR sva raspoloživa novčana sredstva s podračuna banke koji služi za namiru instrukcija za plaćanje u vezi s obračunom iz EuroNKS-a kao sporednog sustava u T2-HR,

7. Hrvatska narodna banka o svim priljevima novčanih sredstava na račun banke u HSVP-u i/ili PM račun banke u T2-HR obavještava Agenciju,

8. Agencija na temelju zaprimljene obavijesti o priljevu novčanih sredstava na račun banke u HSVP-u i/ili PM račun banke u T2-HR dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci nalog za izvršenje osnova za plaćanje.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke (»Narodne novine«, broj 6/13).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Zagreb, 10. travnja 2018.