Primjer specijalne punomoći date osobi koja nije odvjetnik (Članak 96. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

S P E C I J A L N A   P U N O M O Ć

JA:

SEVERO KRISTOFICH pok. Mirka –Milana, OIB: 13638342996 iz SAD-a, 94 Mozart Court, Eastport, New York 11941, ovom punomoći izjavljujem da su:

PREDMET PUNOMOĆI NEKRETNINE:

– k.č. 1278, k.č.129/1, k.č. 1280, k.č.1281, sve upisane u z.k.ul.100, k.o. Kršan u cjelini

– k.č. 2232/109, upisane u z.k.ul.285, k.o. Kršan u u 2/4 dijela

– k.č. 232/2 ZGR, k.č.233/1, ZGR, k.č. 1164/2, k.č.1165/1, k.č. 1165/2, k.č.1166, k.č.1199/12, k.č.1217/1, k.č. 1217/2 sve upisane u z.k.ul.984, k.o. Kršan u cjelini

– k.č. 1251, k.č.1260, sve upisane u z.k.ul.985, k.o. Kršan u cjelini

I to sve u 1/3 djela., ćiji sam vlasnik u skladu s rješenjem o nasljeđivanju Posl. broj: O-231/809., UPP-OS-57/09., od 28. listopada 2009. godine, a koje rješenje je postalo pravomočno 13.01.2010. godine .

Ovom punomoći se:

O V L A Š Ć U J E

       Moja kčerka BARBARA KRISTOFIC, Frana Supila 14, 51000 Rijeka, OIB: 20271263744, JMBG 1403973366905., da može u ime davatelja ove punomoći, a za svoj račun, bez njegove nazočnosti i daljnjeg pitanja ili odobrenja od strane istog davatelja punomoći poduzeti i obaviti sve radnje vezane uz predmet punomoći, kako slijedi:

– potpisati Ugovor o razvrgnuću zajednice suvlasništva u zemljišnim knjigama za predmetnu nekretninu i dozvoliti besteretni otpis predmetne čestice iz zemljišnoknjižnog uloška u koji je sada upisana u novi zemljišnoknjižni uložak na ime novog vlasnika, te ovjeriti isti ugovor o diobi i izjavu kod Javnog bilježnika, u moje ime, ili u ime novog vlasnika, odnosno u svoje ime, a sve prema vlastitom nahođenju.

– prodati predmetnu nekretninu, potpisati Kupoprodajni ugovor, potpisati Aneks kupoprodajnog ugovora ili potpisati Raskid već sklopljenog Kupoprodajnog ugovora i na istima ovjeriti potpis kod Javnog bilježnika, te primiti na ruke u gotovini ili na svoj račun, cijeli iznos kupoprodajne cijene, koju će sam odrediti.

– ishoditi lokacijsku i građevnu dozvolu za izgradnju objekta na predmetnoj nekretnini.

– primati u ime vlasnika sva pismena i Rješenja od strane građevne inspekcije i svih ostalih inspekcijskih organa, te kod istih zastupati i predstavljati vlasnika (davatelja ove punomoći) i odgovarati na ista i potpisivati umjesto vlasnika, te primati sva pismena u pošti.

– primiti zemljišnoknjižna i sva ostala sudska i bilo koja druga Rješenja i pismena vezana uz predmetnu nekretninu.

– potpisati i podnositi prijedloge za upis u zemljišne knjige i potpisati i dozvoliti upis ili brisanje zabilježbe, ili tereta na istoj nekretnini, po vlastitoj volji.

– raditi i potpisati parcelacije i usklađenja katastra i zemljišne knjige, za istu nekretninu.

– potpisati tabularnu izjavu za prijenos prava vlasništva predmetne nekretnine na kupca.

– potpisati sve vrste nagodbi u svezi predmetne nekretnine, a u slučaju izvlaštenja zastupati vlasnika na sudu i primiti novčanu naknadu na svoj račun ili na ruke.

– dati punomoć odvjetniku za obavljanje svih radnji vezanih za predmetnu nekretninu, u sudu i svim ostalim državnim i tijelima mjesne uprave.

U slučaju spriječenosti opunomoćenika suglasan sam da ga mijenja, osoba koju on odredi za opunomoćenika.

Ova specijalna punomoć se daje bez bilo kakvog ograničenja ili vremenskog roka, a davatelj punomoći nema nikakva daljnja potraživanja prema opunomoćeniku ili njegovom zamjeniku, te izjavljuje da je ovu punomoć vlastoručno potpisao pri punoj svijesti, svojom voljom i bez ikakve sile, prijetnje ili prijevare.

 

______________ g.

 

SEVERO KRISTOFICH

___________________