Ugovor o građenju

____________________________________________________________

__________________________________ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i____________________________________ (u daljnjem tekstu Izvršitelj), zaključuju slijedeći

UGOVOR O GRAĐENJU

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj povjerava, a Izvršitelj preuzima izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova i unutrašnjem uređenju objekta _________________” ______________, Zagreb, u svemu prema opisu radova, kvaliteti, količinama i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika, projektu sanacije građevine izrađenom po društvu ___________, ___________ Zagreb, Radni nalog: _______ dopuna __________, te ponudi Izvršitelja od __________. godine koji dokumenti su sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Izvršitelju je povjereno izvođenje radova na temelju zaključka Komisije za obavljanje poslova u svezi s gradnjom i uređenjem objekata i prostora sa 10. sjednice održane dana ___________ godine.

Izvršitelju je povjereno izvođenje radova na temelju odredbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata (NN br. 2/94).

Stručne poslove za Naručitelja obavljat će Fond za vodoprivredu, promet, stambeno i komunalno gospodarstvo.

CIJENA USLUGE I NAPLATA

Članak 3.

Cijena radova iz članka 1. ovog ugovora, ugovara se u fiksnom i nepromjenjivom iznosu od:

__________________ kn

(slovima:____________________________).

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju 10%-tni iznos beskamatnog avansa (_____________ kn) na žiro račun Izvršitelja kod banke …….. Zagreb, a preostali dio mjesečnim privremenim i okončanom situacijom.

Izvršitelj je dužan prije isplate avansa predati Naručitelju garanciju banke na iznos ugovorenog avansa za pokriće eventualnog povrata avansa.

ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 5.

Rok početka predmetnih radova je 7 dana po potpisu Ugovora, uvođenju u posao, te predaje tehničke dokumentacije s rokom završetka od 40 kalendarskih dana.

OBRAČUN RADOVA I PLAĆANJE

Članak 6.

Obračun i naplata izvedenih radova vršit će se putem ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, s vrijednošću utvrđenom na temelju izmjere izvedenih količina radova, evidentiranih u građevinskoj knjizi i ugovorenih jediničnih cijena.

Ukoliko vrijednost više radnji i nepredviđenih radova iznosi manje od 10% ugovorenih radova, obračun radova će se izvršiti na temelju okončane situacije bez posebnog dopunskog ugovaranja.

Plaćanje privremene situacije vrši se obračunom 10% iz avansa, a razlika virmanskom doznakom.

Obračun višeradnja i manjeradnja obračunava se kod okončane situacije.

Privremena mjesečna situacija za izvedene radove ispostavlja se na dan isteka tekućeg mjeseca u 4 primjerka.

Primljenu situaciju nadzorni organ Naručitelja dužan je ovjeriti u roku od 5 dana, a neosporeni iznos Naručitelj je dužan isplatiti Izvršitelju u roku 15 dana, računajući od dana ispostave privremene situacije nadzornom inženjeru.

U slučaju zakašnjenja plaćanja Naručitelj plaća zakonsku zateznu kamatu.

Članak 7.

Izvršitelj je obvezan da na zahtjev Naručitelja izvede naknadno naručene i nepredviđene radove, na način i pod uvjetima koji će biti regulirani Aneksom ugovoru, zaključenim unutar ugovorenog roka, dovršetka izgradnje objekta.

Cijene radova iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se na slijedeći način:

– za građevinske radove prema važećim bruto satnicama Izvršitelja u vrijeme izvedbe, pomnožene s količinom vremena iz građevinskih normi, uz primjenu faktora 3,5 cijenama materijala važećim na tržištu u vrijeme izvedbe radova

– za građevinsko zanatske i instalaterske radove prema analizi cijena Izvršitelja tih radova uz dodatak 10% (deset posto) na ime manipulativnih i režijskih troškova Izvršitelja , ili na temelju najmanje 3 ponude prikupljene uz suglasnost Naručitelja.

GARANTNI ROK

Članak 8.

Garantni rok za kvalitetu izvedenih radova iznosi 10 godina za hidroizolaterske i krovopokrivačke radove, a 2 .godine za ostale građevinsko-obrtničke radove računajući od dana primopredaje izvedenih radova.

OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 9.

Izvršitelj je dužan prije isplate po okončanoj situaciji dostaviti garanciju banke u visini od 10% (deset posto) vrijednosti izvedenih radova.

Izvršitelj daje ovu garanciju kao osiguranje poštivanja ugovorenog roka, te da će u garantnom roku, bez prava na posebnu naknadu, izvršiti popravak svih nekvalitetno izvedenih radova po ovom ugovoru. Ova garancija teče od dana primopredaje radova i traje 2. (dvije) godine.

Ukoliko Izvršitelj ne otkloni nedostatke u ugovorenom roku, garancija iz stavka 1. ovog članka će se koristiti za otklanjanje nedostataka koje će izvesti drugi izvršitelj.

Neiskorištene instrumente osiguranja plaćanja Naručitelj će vratiti Izvršitelju nakon isteka ugovorenih radova iz ovog Ugovora.

OPĆI UVJETI

Članak 10.

Obje strane sporazumno prihvaćaju sve odredbe općih uvjeta ugovora.

Izvršitelj je naročito dužan:

– izvoditi sve radove prema postojećim tehničkim propisima, normativima i obveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnog objekta i nalozima i uputama nadzornog inženjera (prema Zakonu o gradnji)

– ugrađivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti od kojeg zavisi sigurnost i

trajnost objekta (prema III poglavlju Zakona o gradnji, NN br. 77/92),

– glede odgovornosti zbog nepridržavanja 1. i 2. alineje ovog stavka primjenjivati će se odredbe Zakona o obveznim odnosima,

– izvoditi radove prema projektnoj dokumentaciji, višeradnje-manjeradnje, naknade i nepredviđene radove odobrene po nadzornom inženjeru obračunati u skladu sa ponudom Izvršitelja, a ukoliko njihova vrijednost prelazi ugovoreni iznos iz članka 3. ovog Ugovora, Naručitelj i Izvršitelj će zaključiti dopunski ugovor,

– pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost objekta, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, te o poduzetim mjerama izvijestiti odmah nadzornog inženjera,

– upozoriti Naručitelja, odnosno nadzornog inženjera, a sve nedostatke tehničke dokumentacije na koje naiđe tijekom izvođenja radova, te ujedno odmah izvijestiti inženjera Naručitelja koji je odobrio izgradnju, ako su nedostaci u suprotnosti s postojećim propisima,

– ako ustanovljeni nedostaci ugrožavaju živote, zdravlje ljudi, promet ili susjedne objekte, Izvršitelj je dužan obustaviti daljnje izvođenje radova i poduzeti sve mjere da se nedostaci otklone,

– o svom trošku organizirati gradilište, provesti propisane higijensko-tehničke mjere zaštite radnika i zaposlenih, te je odgovoran za svu štetu koja bi mogla zadesiti radnike i druge osobe uslijed nedovoljnog osiguranja gradilišta,

– o svom trošku svakodnevno za vrijeme odvijanja radova, održavati red i čistoću na površinama koje koristi kao gradilište,

– sav građevinski i otpadni materijal, po nalogu odgovorne osobe Naručitelja, otpremiti na za to određeno mjesto,

– ne može ustupiti radove iz ovog Ugovora drugom izvršitelju djelomično ili u cjelini bez odobrenja Naručitelja,

– Naručitelju platiti penale u iznosu od 2 promila ugovorene vrijednosti za svaki dan zakašnjenja, ali najviše

do 12,50 % ukupne ugovorene vrijednosti radova, ako ne izvrši radove u ugovorenom roku,

– snositi troškove produženog nadzora u slučaju produženja roka izgradnje krivnjom Izvršitelja,

– tražiti od Naručitelja pravovremeno potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostalih dokumenata,

– u roku od 8 dana po potpisu ugovora dostaviti operativni plan izvođenja ugovorenih radova nadzornom inženjeru,

– postupiti po primjedbama odgovorne osobe i ispraviti nedostatke utvrđene kod primopredaje radova na način i u rokovima utvrđenim zapisnikom o primopredaji,

– na zahtjev Naručitelja, otkloniti nedostatke koji se uoče u garantnom roku, ako postojećim propisima nije utvrđen drugi rok za pojedine materijale,

– po završetku radova izvijestiti Naručitelja o datumu primopredaje objekta odnosno radova,

Naručitelj je posebno dužan:

– osigurati stalni stručni nadzor (prema odredbama Zakona o gradnji), koji kontrolira izvođenje radova, potpisuje građevinski dnevnik, obrađuje situacije, sudjeluje u primopredaji radova i potpisuje zapisnik o primopredaji radova,

– uvesti Izvršitelja u posao na način da isti može nesmetano izvoditi radove po ovom Ugovoru i dovršiti ih u ugovorenom roku,

– dati Izvršitelju, putem nadzornog inženjera, upisom u građevinski dnevnik, u roku od 3 dana sva objašnjenja i uputstva koja ovaj zatraži,

– nadoknaditi Izvršitelju štetu i troškove, koje bi ovaj mogao imati zbog izmjene projekta, te odobriti nove cijene radova,

– snositi troškove ispitivanja materijala, koja se vrše na posebni zahtjev nadzornog inženjera, a nisu predviđeni elaboratom ili tehničkim propisima,

– obračunati nesporni dio privremene situacije, a nesuglasice oko osporenog dijela situacije raspraviti s Izvršiteljem do konca mjeseca u kojem je situacija predana,

– predati Izvršitelju potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju,

– dogovoriti sa Izvršiteljem nesporno utvrđene višeradnje, naknadne i nepredviđene radove.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Sve eventualne sporove iz ovog ugovora koje ugovorne strane neće moći riješiti sporazumno povjerit će na rješavanje arbitraži u koju svaka strana imenuje po jednog predstavnika. Trećeg člana koji je i predsjednik arbitraže imenuju članovi arbitraže iz redova srodnih stručnih organizacija. U slučaju da se spor ne može riješiti ni sporazumno ni odlukom arbitraže ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 12.

Primopredaja izvedenih radova obavit će se zapisnički, a okončani obračun izvršit će se u roku 15 dana po primopredaji izvedenih radova.

Članak 13.

Ovaj ugovor sastavljen je u 8 primjeraka i stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana.

Članak 14.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatra se:

  1. ugovorni troškovnik,
  2. garancija banke iz čl. 4 ugovora
  3. operativni plan građenja,
  4. ponuda Izvršitelja,
  5. opći uvjeti za ustupanje i ugovaranje radova,
  6. projekt sanacije građevine ________, Zagreb

Za Izvršitelja                                                                       Za Naručitelja