Sadržaj

ZAKON O GRADNJI

1. OPĆE ODREDBE
Predmet i cilj Zakona - Članak 1. .................................................... 31
Primjena Zakona - Članak 2. ......................................................... 31
Pojmovi - Članak 3. ........................................................................ 32
Razvrstavanje građevina - Članak 4. .............................................. 36
Primjena i donošenje posebnih propisa - Članak 5. ......................... 37
Ovlaštenja ministra - Članak 6. ...................................................... 37

2. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU
Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu - Članak 7. ............................. 38
Temeljni zahtjevi za građevinu - Članak 8. ..................................... 38
Mehanička otpornost i stabilnost - Članak 9. ................................. 39
Sigurnost u slučaju požara - Članak 10. ......................................... 39
Higijena, zdravlje i okoliš - Članak 11. ........................................... 40
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe - Članak 12. ................. 41
Zaštita od buke - Članak 13. .......................................................... 41
Gospodarenje energijom i očuvanje topline - Članak 14. ............... 41
Održiva uporaba prirodnih izvora - Članak 15. ............................. 41
Odstupanje od temeljnih zahtjeva za građevinu - Članak 16. ....... 42
Tehnički propisi - Članak 17. ......................................................... 43
Ispitivanje određenih dijelova građevine - Članak 18. ................... 43
Dopuštena odstupanja u građenju - Članak 19. ............................ 44

3. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE
Zahtjevi energetske učinkovitosti - Članak 20. ............................... 44
Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom - Članak 21. .... 45
Redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije
u zgradi - Članak 22. ....................................................................... 45
Energetski certifikat zgrade - Članak 23. - Članak 25. ................... 46
Energetski pregled zgrade - Članak 26. ........................................ 48
Osoba ovlaštena za energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klima-
tizacije u zgradi - Članak 27. - Članak 34. ..................................... 49
Strane osobe - Članak 35. - Članak 36. ........................................ 55
Provedba programa izobrazbe - Članak 37. - Članak 38. ............... 56
Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pre-
gled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi - Članak 39. - Članak 44. ............ 58
Ukidanje ovlaštenja i ovlaštenja za kontrolu - Članak 45. .............. 61
Registar - Članak 46. ........................... 61
Pravilnik o energetskim pregledima i energetskom certificiranju zgrada, te neovisnoj kontroli izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata - Članak 47. ........ 62

4. SUDIONICI U GRADNJI
Članak 48. ............................................ 62
Investitor - Članak 49. - Članak 50. ............................................. 63
Projektant - Članak 51. - Članak 52. ............................................ 64
Izvođač - Članak 53. - Članak 55. ................................................ 65
Nadzorni inženjer - Članak 56. - Članak 60. ................................. 67
Revident - Članak 61. - Članak 63. .............................................. 70

5. PROJEKTI
Izrada i čuvanje projekata - Članak 64. - Članak 66. ...................... 71
Vrste projekata - Članak 67. ..................................... 72
Glavni projekt - Članak 68. - Članak 73. ........................................ 73
Izvedbeni projekt - Članak 74. - Članak 75. ................................... 76
Projekt uklanjanja građevine - Članak 76. .................................... 77
Tipski projekt - Članak 77. - Članak 79. ........................................ 78
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta - Članak 80. ..... 79
Utvrđivanje posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta za građenje
građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola - Članak 81. - Članak 87. ............................. 80
Potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se izdaje lokacijska dozvola - Članak 88. - Članak 93. ............... 84
Kontrola projekata - Članak 94. - Članak 95. ................................ 87
Utvrđivanje usklađenosti (nostrifikacija) projekta - Članak 96. - Članak 98. .............. 88

6. TIJELA NADLEŽNA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE I UPORABNE DOZVOLE
Tijela nadležna u prvom stupnju - Članak 99. - Članak 101. .......... 89
Pravni lijekovi, povreda službene dužnosti i dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera - Članak 102. - Članak 105. .. 90

7. GRAĐENJE GRAĐEVINE

7.1. GRAĐEVINSKA DOZVOLA
Članak 106. - Članak 107. ............................................................ 92
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole - Članak 108. ............... 93
Dokaz pravnog interesa - Članak 109. .......................................... 95
Uvjeti za izdavanje građevinske dozvole - Članak 110. - Članak 111........................... 96
Primjena propisa o prostornom uređenju - Članak 112. ................ 98
Obuhvat i sadržaj građevinske dozvole - Članak 113. .................. 99
Građenje do određenog stupnja dovršenosti - Članak 114. ........... 99
Stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole - Članak 115. .. 100
Poziv za uvid u spis predmeta - Članak 116. - Članak 119. ............ 100
Dostava građevinske dozvole - Članak 120. ............................... 103
Građevinska dozvola za pripremne radove - Članak 121. ........... 104
Komunalni i vodni doprinos - Članak 122. ................................. 105
Važenje građevinske dozvole - Članak 123. ............................... 105
Rok za dovršenje zgrade - Članak 124. ...................................... 105
Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole - Članak 125. - Članak 126............... 106
Promjena investitora - Članak 127. ............................................. 107

7.2. GRAĐENJE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE
Jednostavne i druge građevine i radovi - Članak 128. ................. 108
Posebni slučajevi građenja - Članak 129. ................................... 108
Obnavljanje oštećenih građevina - Članak 130. ......................... 109

7.3. POČETAK GRAĐENJA I GRADILIŠTE
Prijava početka građenja i iskolčenje - Članak 131. .................... 109
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova - Članak 132. .... 110
Uređenje gradilišta - Članak 133. - Članak 134. .......................... 111
Dokumentacija na gradilištu - Članak 135. ................................. 112

8. UPORABA, EVIDENTIRANJE, ODRŽAVANJE I UKLANJANJE GRAĐEVINA

8.1. UPORABA GRAĐEVINA
Pravne posljedice uporabne dozvole - Članak 136. ...................... 114
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole - Članak 137. ............... 114
Stranka u postupku - Članak 138. ................................................. 115
Tehnički pregled - Članak 139. - Članak 142. .............................. 116
Pokusni rad - Članak 143. ........................................................... 118
Izdavanje uporabne dozvole - Članak 144. .................................. 119
Privremena uporabna dozvola - Članak 145. .............................. 120
Uporabna dozvola za dio građevine - Članak 146. ..................... 121
Troškovi postupka - Članak 147. ................................................. 121

8.2. EVIDENTIRANJE GRAĐEVINE U KATASTRU I ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
Članak 148. - Članak 149. .......................................................... 121

8.3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINE
Članak 150. - Članak 152. .......................................................... 123

8.4. UKLANJANJE GRAĐEVINA
Članak 153. - Članak 155. ........................................................ 124

9. NADZOR
Članak 156. - Članak 161. ......................................................... 125

10. PREKRŠAJNE ODREDBE
Prekršaji investitora - Članak 162. ............................................. 128
Prekršaji projektanta - Članak 163. - Članak 164. ...................... 130
Prekršaji u vezi s kontrolom projekta - Članak 165. .................... 132
Prekršaji u vezi s nostrifikacijom projekata - Članak 166. ........... 133
Prekršaji izvođača - Članak 167. ............................................... 133
Prekršaji nadzornog inženjera - Članak 168.- Članak 169 .......... 136
Prekršaji vlasnika građevine - Članak 170. - Članak 171. ........... 139
Prekršaji osoba ovlaštenih za energetsko certificiranje i energetski
pregled zgrade te ovlaštenih za neovisnu kontrolu energetskog certi-
fikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hla-
đenja ili klimatizacije u zgradi - Članak 172. ............................... 141

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. ZAPOČETI POSTUPCI, IZDANI AKTI I PRIMJENA PROPISA
Započeti postupci - Članak 173. - Članak 175. ........................... 143
Lokacijska dozvola - Članak 176. ............................................... 146
Građenje i uporabna dozvola - Članak 177. ............................... 146
Rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta i građevinska dozvola - Članak 178. ..... 147
Načelna suglasnost i načelna dozvola - Članak 179. ................... 147
Rješenja Ministarstva - Članak 180. ........................................... 147
Primjena posebnih propisa - Članak 181. ................................ 148
11.2. UPORABNA DOZVOLA ZA ODREĐENE GRAĐEVINE
Građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. - Članak 182. - Članak 183. ............. 149
Građevina izgrađena do 15. veljače 1968. - Članak 184. - Članak 185. ................. 150
Građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi - Članak 186. - Članak 187. ...... 152
Građevina koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja - Članak 188. - Članak 189. .......... 153
Građevina čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan - Članak 190. - Članak 192. ................ 154

11.3. OBAVLJANJE POSLOVA

Povjerenstva - Članak 193. ......................................................... 156
Upravna tijela županija i gradova - Članak 194. .......................... 157
Osobe ovlaštene za obavljanje kontrole projekata i nostrifikaciju projekata - Članak 195. ............. 157
Poslovi i izobrazba u vezi s energetskom učinkovitosti - Članak 196.................................. 157

11.4. ZAKONI, DRUGI PROPISI, UZANCE I PRAVILA

Pravilnici - Članak 197. - Članak 198. ........................................ 159
Posebne uzance o građenju - Članak 199. ................................. 161
Tehnički propisi - Članak 200. ................................................... 161
Priznata tehnička pravila - Članak 201. ..................................... 163
Prestanak važenja propisa - Članak 202. ................................... 163
Stupanje na snagu Zakona - Članak 203. .................................... 164


ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

1. OPĆE ODREDBE
Predmet Zakona i cilj sustava prostornog uređenja - Članak 1. - Članak 2. ....................... 167
Pojmovi - Članak 3. .................................. 167
Primjena i donošenje posebnih propisa - Članak 4. ..................... 173
Ovlaštenja ministra - Članak 5. .................................................. 174
Ciljevi prostornog uređenja - Članak 6. ....................................... 174
Načela prostornog uređenja - Članak 7. ..................................... 176
Načelo integralnog pristupa u prostornom planiranju - Članak 8. 177
Načelo uvažavanja znanstveno i stručno utvrđenih činjenica - Članak 9. ............... 177
Načelo prostorne održivosti razvitka i vrsnoće gradnje - Članak 10............................ 178
Načelo ostvarivanja i zaštite javnog i pojedinačnog interesa - Članak 11. ............. 179
Načelo horizontalne integracije u zaštiti prostora - Članak 12. .... 179
Načelo vertikalne integracije - Članak 13. .................................... 179
Načelo javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje - Članak 14. ............ 179

2. SUBJEKTI PROSTORNOG UREĐENJA
Osiguranje učinkovitosti i stručnosti prostornog uređenja - Članak 15............................ 181
Osiguranje međusobne usklađenosti i provedbe prostornih planova - Članak 16. ................. 181
Osiguranje interesa i potreba posebnih upravnih područja i gospodarstva - Članak 17. ............... 182
Hrvatski zavod za prostorni razvoj - Članak 18. - Članak 25. ........ 182
Zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba - Članak 26. - Članak 27. ........ 186
Zavod za prostorno uređenje velikog grada - Članak 28. ............ 188
Povjerenstvo za ocjenu arhitektonske uspješnosti - Članak 29. ..... 189
Pravne osobe i ovlašteni arhitekti - Članak 30. ........................... 189

3. PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRUČJU PROSTORNOG
Informacijski sustav prostornog uređenja - Članak 31. - Članak 35. .............................189
Lokacijska informacija - Članak 36. ............................................. 192
Uredba o informacijskom sustavu - Članak 37. ........................... 193
Pristup podacima o nekretninama i vlasništvu - Članak 38. ........ 193
Izvješće o stanju u prostoru - Članak 39. - Članak 41. .................. 194

UREĐENJA

4. UVJETI PLANIRANJA PROSTORA

4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE I PLANIRANJE IZVAN GRAĐEVINSKOG
Članak 42. - Članak 44. ............................................................... 195

PODRUČJA
4.2. ZAŠTIĆENO OBALNO PODRUČJE MORA
Članak 45. ...................................................................... 198
Planiranje u ZOP-u - Članak 46. ................................................... 198
Određivanje građevinskih područja u prostoru ograničenja - Članak 47. ............. 199
Zahvati u prostoru ograničenja - Članak 48. ................................. 200
Planiranje ugostiteljsko-turističke i sportske namjene - Članak 49. ................... 202

5. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
Značenje Strategije - Članak 50. ................................................. 204
Sadržaj Strategije - Članak 51. .................................................... 205
Izrada, donošenje i objava Strategije - Članak 52. ........................ 205

6. PROSTORNI PLANOVI

6.1. OPĆE ODREDBE
Predmet prostornih planova - Članak 53. ...................................... 206
Sadržaj prostornih planova - Članak 54. - Članak 56. .................... 207
Mjere ublažavanja - Članak 57. .................................................... 208
Pravna priroda prostornih planova - Članak 58. ........................... 209
Oblik prostornih planova - Članak 59. ........................................... 209
Razine prostornih planova - Članak 60. ......................................... 209
Usklađenost prostornih planova - Članak 61. - Članak 62. ............ 210
Financiranje izrade prostornih planova - Članak 63. ..................... 211
Dostupnost prostornih planova - Članak 64. - Članak 65. .............. 211

6.2. PROSTORNI PLANOVI DRŽAVNE RAZINE

Državni plan prostornog razvoja - Članak 66. - Članak 67. ............ 212
Prostorni plan područja posebnih obilježja - Članak 68. - Članak 69................... 213
Urbanistički plan uređenja državnog značaja - Članak 70. ........... 214

6.3. PROSTORNI PLANOVI PODRUČNE (REGIONALNE) RAZINE
Prostorni plan županije i Prostorni plan Grada Zagreba - Članak 71. - Članak 73. ............ 215
Urbanistički plan uređenja županijskog značaja - Članak 74. ..... 217

6.4. PROSTORNI PLANOVI LOKALNE RAZINE
Prostorni plan uređenja grada, odnosno općine - Članak 75. - Članak 76. ............... 218
Generalni urbanistički plan - Članak 77. - Članak 78. .................... 220
Urbanistički plan uređenja - Članak 79. - Članak 80. ................... 221

6.5. POSTUPAK IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA
Nositelj izrade prostornog plana i koordinacija izrade prostornog plana - Članak 81. .............. 222
Odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga prostornog plana - Članak 82. - Članak 84. ............ 223
Iniciranje izrade prostornog plana - Članak 85. ............................. 224
Odluka o izradi prostornog plana - Članak 86. - Članak 89. .......... 225
Zahtjevi za izradu prostornog plana - Članak 90. - Članak 92. ...... 228
Stručna rješenja prostornog plana - Članak 93. ............................ 229
Obveza provedbe javne rasprave - Članak 94. ............................... 230
Prijedlog prostornog plana - Članak 95. ........................................ 230
Objava javne rasprave - Članak 96. .............................................. 231
Posebna obavijest o javnoj raspravi - Članak 97. .......................... 231
Javni uvid - Članak 98. ................................................................... 232
Javno izlaganje - Članak 99. .......................................................... 232
Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi - Članak 100. - Članak 101. ................ 233
Izvješće o javnoj raspravi - Članak 102. - Članak 103. ................... 234
Ponovna javna rasprava - Članak 104. .......................................... 236
Konačni prijedlog prostornog plana - Članak 105. ........................ 237
Obavijest sudionicima javne rasprave - Članak 106. .................... 237
Mišljenje zavoda - Članak 107. ...................................................... 237
Suglasnost Ministarstva - Članak 108. .......................................... 238
Nadležnost za donošenje prostornih planova - Članak 109. ......... 239
Objava i sadržaj odluke o donošenju prostornog plana - Članak 110. - Članak 111. ................ 239
Dostava dokumenata prostornog uređenja - Članak 112. ........... 241
Izmjene i dopune te zasebno stavljanje izvan snage prostornih planova - Članak 113. ............... 241

7. PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA

7.1. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Provedba zahvata u prostoru - Članak 114. ................................ 242
Nadležnost za izdavanje akata za provedbu prostornih planova - Članak 115. - Članak 117......... 242
Pravni lijekovi, povreda službene dužnosti i dužnosti ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera - Članak 118. - Članak 121. ............. 244
Primjena propisa u postupku izdavanja akta za provedbu prostornog plana - Članak 122. - Članak 123. .................. 246
Odluka o koncesiji prema posebnom propisu - Članak 124. .......... 247

7.2. LOKACIJSKA DOZVOLA
Zahvati u prostoru za koje se izdaje lokacijska dozvola - Članak 125. .................... 248
Provedba zahvata u prostoru koji nisu građenje - Članak 126. ..... 248
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole - Članak 127. ................... 249
Idejni projekt - Članak 128. - Članak 133. ...................................... 250
Obavijest o posebnim uvjetima - Članak 134. - Članak 139. ......... 253
Lokacijski uvjeti - Članak 140. ...................................................... 256
Stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole - Članak 141. .... 258
Uvid u spis predmeta - Članak 142. - Članak 145. ........................ 258
Uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole - Članak 146. - Članak 147. 261
Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole - Članak 148. - Članak 149. ....................... 263
Važenje lokacijske dozvole - Članak 150. ....................................... 263

7.3. DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE
Članak 151. - Članak 156. .............................................................. 264

7.4. RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE
Članak 157. - Članak 159. ............................................................ 268

7.5. PARCELACIJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Uvjeti parcelacije - Članak 160. - Članak 161. ................................ 269
Potvrda parcelacijskog elaborata - Članak 162. ............................ 271

8. UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Cilj i sadržaj uređenja građevinskog zemljišta - Članak 163. ........ 272
Obveza uređenja građevinskog zemljišta i investitor infrastrukture - Članak 164. - Članak 165. .............. 272
Redoslijed uređenja građevinskog zemljišta - Članak 166. ........ 274

9. IMOVINSKI INSTITUTI UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta - Članak 167. - Članak 169. ........................ 274
Prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave - Članak 170. - Članak 175. ..................... 276
Obveza prodaje zemljišta - Članak 176. ......................................... 27
Pravo prvokupa - Članak 177. - Članak 179. .................................. 279

10. NADZOR
Članak 180. - Članak 185. ............................................................. 281

11. PREKRŠAJNE ODREDBE
Prekršaj osobe koja provodi zahvat u prostoru - Članak 186. ........ 283
Prekršaji projektanta - Članak 187. .............................................. 283

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Započeti postupci - Članak 188. - Članak 189. .............................. 284
Lokacijska dozvola i rješenja Ministarstva - Članak 190. .............. 285
Primjena posebnih propisa - Članak 191. ...................................... 286
Obavljanje upravnih i stručnih poslova - Članak 192. - Članak 195.......................286
Državni plan prostornog razvoja, uredbe i pravilnici - Članak 196. - Članak 197................... 288
Dokumenti prostornog uređenja - Članak 198. - Članak 201. ....... 289
Odluka o izradi prostornog plana - Članak 202. ............................ 292
Izvješće o stanju u prostoru - Članak 203. ..................................... 292
Prestanak važenja propisa - Članak 204. ...................................... 293
Stupanje na snagu Zakona - Članak 205. .................................... 293

ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI

I. OPĆE ODREDBE
Predmet i svrha Zakona - Članak 1. ............................................... 297
Nadležnost za obavljanje poslova nadzora - Članak 2. - Članak 3. .............297
Pojmovi i izrazi - Članak 4. ............................................................ 299

II. USTROJSTVO GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE I OBAVLJANJE POSLOVA
Građevinska inspekcija - Članak 5. ............................................... 299
Građevinski inspektori - Članak 6. - Članak 8. .............................. 300

III. OVLASTI I OBVEZE GRAĐEVINSKOG INSPEKTORA TE OBVEZE
Ovlasti i obveze građevinskog inspektora - Članak 9. - Članak 12. .301
Obveze javnopravnih tijela i stranaka - Članak 13. - Članak 15. .... 303

INSPEKCIJSKOG NADZORA STRANAKA I JAVNOPRAVNIH TIJELA

IV. POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA
Pokretanje i obustava upravnog inspekcijskog postupka - Članak 16. - 23 Članak 17. .................. 304
Stranke u postupku inspekcijskog nadzora - Članak 18. ............... 305
Rješenje građevinskog inspektora - Članak 19. ............................ 305
Dostava rješenja i zaključka - Članak 20. - Članak 21. .................. 306
Pravni lijekovi - Članak 22. ........................................................... 307
Evidentiranje i objava rješenja - Članak 23. ................................ 307

V. INSPEKCIJSKE MJERE
Članak 24. ............................... 307
Otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja - Članak 25. .............. 308
Zabrana ugradnje građevnog proizvoda - Članak 26. ................... 309
Otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini - Članak 27. - Članak 28. .......................... 309
Usklađivanje građenja - Članak 29. .............................................. 312
Uklanjanje građevine - Članak 30. - Članak 34. ............................ 313
Zabrana uklanjanja građevine - Članak 35. .................................. 317
Obustava građenja - Članak 36. - Članak 37. .............................. 317

VI. IZVRŠENJE RJEŠENJA PUTEM TREĆE OSOBE
Odgovornost izvršenika - Članak 38. ............................................. 318
Troškovi izvršenja - Članak 39. - Članak 40. .................................. 319
Zastara izvršenja - Članak 41. ....................................................... 320

VII. OVLASTI I OBVEZE KOMUNALNIH REDARA TE OBVEZE STRANAKA I JAVNOPRAVNIH TIJELA
Komunalni redari - Članak 42. - Članak 44. .................................... 320
Obveze javnopravnih tijela i stranaka - Članak 45. Članak 46. ...... 322

VIII. POSTUPAK NADZORA KOMUNALNIH REDARA
Pokretanje i obustava upravnog postupka nadzora - Članak 47. - Članak 48. ..................... 322
Rješenje komunalnog redara - Članak 49. ..................................... 323
Pravni lijekovi - Članak 50. ............................................................ 323

IX. MJERE KOMUNALNOG REDARA
Članak 51. .................................. 323
Uklanjanje ruševine zgrade - Članak 52. ....................................... 324
Otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija - Članak 53. - Članak 54. ............. 325
Uklanjanje građevine - Članak 55. ................................................ 327
Usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje - Članak 56. ................... 328
Uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje - Članak 57. ...... 328
Privremena obustava izvođenja radova - Članak 58. .................... 329
Dovršenje vanjskog izgleda zgrade - Članak 59. ............................ 330
Izlaganje energetskog certifikata - Članak 60. ............................... 330

X. NADZOR
Članak 61. ...................................................................................... 331

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 62. - Članak 67. .................................................................. 331

ZAKON O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1. - Članak 4. ...................................................................... 337

II. OSNOVNI UVJETI ZA OZAKONJENJE ZGRADA
Članak 5. - Članak 7. ...................................................................... 340

III. POSTUPAK OZAKONJENJA ZGRADA
Rješenje o izvedenom stanju - Članak 8. - Članak 9.c .................... 343
Zahtjev za donošenje rješenja - Članak 10. - Članak 15. ............... 347
Postupak i uvjeti donošenja rješenja - Članak 16. - Članak 21. ..... 353
Komunalni i vodni doprinos - Članak 22. ....................................... 357
Sadržaj rješenja o izvedenom stanju - Članak 23. - Članak 24. ...... 358

IV. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU
Članak 25. - Članak 31. .................................................................. 361

V. PRAVNE POSLJEDICE OZAKONJENJA ZGRADE
Članak 32. - Članak 37. ............................................................. 364
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada - Članak 37.a - Članak 37.l .................. 366

VI. NADZOR
Članak 38. ............. 371

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Započeti postupci i promjena nadležnosti - Članak 39. - Članak 41. ............................ 372
Prekid postupka izvršenja rješenja o uklanjanju nezakonito izgrađene zgrade - Članak 42. ........ 374
Propisi i mjera za provedbu Zakona - Članak 43. - Članak 44. ...... 375
Priznavanje pravnih poslova - Članak 45. .................................... 376
Prestanak važenja i stupanje na snagu Zakona - Članak 46. - Članak 47. ......................... 37

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ..................... 377
KAZALO - SADRŽAJ ............................ 379