Zaštićeno: Primjer 131. – Tužba radi isplate s prijedlogom radi donošenja privremene mjere

Zaštićeno: Primjer 130. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Zaštićeno: Primjer 129. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom (u postupku ovrhe vraćanjem zaposlenika na rad)

Zaštićeno: Primjer 128. – Primjer ugovora o nagodbi

Zaštićeno: Primjer 127. – Primjer sporazuma o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini

Zaštićeno: Primjer 126. – Primjer ugovora o kreditu i sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava, (sačinjeni u obliku javnobilježničke isprave)

Zaštićeno: Primjer 125. – Primjer zaključka kojim se ovlašćuje kupac da ishodi upis prava vlasništva na vozilu

Zaštićeno: Primjer 124. – Primjer rješenja kojim se nalaže ovršeniku da ovrhovoditelju na ime naknade plaće isplati određeni novćani iznos – Članak 270.

Zaštićeno: Primjer 123. – Primjer rješenja kojim se izriču novčane kazne ovršeniku i ovlaštenim osobama ovršenika iz razloga što isti nisu vratili ovrhovoditelja na radno mjesto, čl. 269, čl. 262. i čl. 16. Ovršnog zakona (OZ)

Zaštićeno: Primjer 122. – Primjer zahtjev za prodaju nekretnine u ovršnom postupku

Zaštićeno: Primjer 121. – Primjer zaključka o prodaji nekretnina

Zaštićeno: Primjer 120. – Primjer zaključka o provedbi rješenja o ovrsi, udaljenjem ovršenika i svih drugih osoba, te uklanjanjem svih stvari iz nekretnine (zakljućak radi radi ispražnjenja i predaje nekretnine)

Zaštićeno: Primjer 119. – Primjer zaključka kojim se nalaže ovlaštenoj osobi da u svoje ime, a za račun ovršenika provede procjenu i prodaju vrijednosnica – Članak 237.

Zaštićeno: Primjer 118. – Primjer zaključka kojim se na temelju čl. 231. i čl. 232. Ovršnog zakona povjerava procjena i prodaja poslovnog udjela ovršenika u trgovačkom društvu

Zaštićeno: Primjer 117. – Primjer rješenja o namirenju kojim se utvrđuje namirenje dijela ovršnog troška ovrhovoditelja (čl. 118, čl. 104, čl. 105, čl. 106. i čl. 107. prijašnjeg Ovršnog zakona)

Zaštićeno: Primjer 116. – Primjer rješenja o namirenju kojim se odbija zahtjev ovrhovoditelja za isplatu iz kupovnine. čl. 68. st. 2. OZ-a, čl. 118, čl. 104, čl. 105, čl. 106. i čl. 107. prijašnjeg Ovršnog zakona (OZ).

Zaštićeno: Primjer 115. – Primjer rješenja o namirenju Članak 125. čl. 107. i 73. (Primjer IV)

Zaštićeno: Primjer 114. – Primjer rješenja o namirenju Članak 125. i 73. (Primjer III)

Zaštićeno: Primjer 113. – Primjer rješenja o namirenju – Članak 125. i 73. (Primjer II)

Zaštićeno: Primjer 112. – Primjer rješenja o namirenju Članak 125. i 73.

Zaštićeno: Primjer 111. – Primjer rješenja kojim se dosuda na nekretnine oglašava nevažećom iz razloga što kupac nije u roku određenom zaključkom o prodaji uplatilo izlicitiranu kupovninu, te se nekretnina dosuđuje sljedećem ponuditelju – čl. 98. st. 3. i čl. 103. st. 6. Ovršnog zakona (OZ)

Zaštićeno: Primjer 110. – Primjer rješenja kojim se dosuda nekretnine oglašava nevažećom iz razloga što kupac nije u roku određenim zaključkom o prodaji uplatilo izlicitiranu kupovninu (čl. 106. st. 2. Ovršnog zakona – OZ)

Zaštićeno: Primjer 109. – Primjer rješenja o dosudi – Članak 103. st. 3. i 108.

Zaštićeno: Primjer 108. – Primjer rješenja o dosudi čl. 98. st. 3. prijašnjeg Ovršnog zakona

Zaštićeno: Primjer 107. – Primjer zaključka o predaji u suposjed nekretnine koja je u suvlasničkom dijelu

Zaštićeno: Primjer 106. – Primjer rješenja kojim se novćano kažnjava ovršenik zato što nije omogućio razgledavanje nekretnine

Zaštićeno: Primjer 105. – Primjer rješenja o namirenju

Zaštićeno: Primjer 104. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog ovrhovoditelja za povjeravanje nekretnine na čuvanje

Zaštićeno: Primjer 103. – Primjer rješenja kojim se određuje povjeravanje nekretnine na čuvanje ovrhovoditeljima do predaje iste u posjed kupcu (osiguranje nekretnine čl. 85. OZ-a.)

Zaštićeno: Primjer 102. – Primjer rješenja kojim se nastavlja ovrha protiv novih ovršenika

Zaštićeno: Primjer 101. – Primjer zaključka o provedbi ovrhe zamjenom brave na vratima stana

Zaštićeno: Primjer 100. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja na novčanoj tražbini ovršenika te se u tom dijelu ukidaju sve provedene radnje iz razloga što ovrhovoditelj nije podnio prijedlog za prijenos tražbine (čl. 150. st. 2. i čl. 157. st. 1. OZ-a).

Zaštićeno: Primjer 99. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja te se ukidaju sve provedene radnje te se nalaže brisanje zabilježbe ovrhe na vozilu (Članak 144 st. 2.OZ-a )

Zaštićeno: Primjer 98. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja iz razloga što nekretnina nije prodana niti na drugoj dražbi, te se ukidaju sve provedene radnje u odnosu na pokretnine koje nisu pronađene kod ovršenika kako bi mogle biti predmetom ovrhe, (Članak 97. st. 4. i čl. 102. st. 4. OZ-a)

Zaštićeno: Primjer 97. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja te se ukidaju sve provedene radnje, iz razloga što nije uplaćen predujam za pokriće troškova prodaje elektroničkom javnom dražbom (Članak 95.a st. 4.OZ-a )

Zaštićeno: Primjer 96. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja te se ukidaju sve provedene radnje, iz razloga što je na nekretnini koja je predmet ovrhe utvrđena zabilježba spora

Zaštićeno: Primjer 95. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja te se ukidaju sve provedene radnje, iz razloga što je na nekretnini koja je predmet ovrhe od ranije bila upisana predbilježba prava vlasništva, a rješenjem zemljišnoknjižnog odjela ta je predbilježba opravdana te su ujedno brisane zabilježbe ovrhe

Zaštićeno: Primjer 94. – Primjer rješenja kojim se obustavlja ovrha te se ukidaju sve provedene radnje. (Kad je određena ovrha davanjem dopuštenja ovrhovoditelju da na trošak ovršenika izvrši određene radove na dvorišnom samostojećem objektu)

Zaštićeno: Primjer 93. – Primjer rješenja o obustavi ovrhe kojim se ukidaju sve provedene radnje, radi pogrešnog identiteta opisane činidbe iz ovršne isprave i tužbenog zahtjeva.

Zaštićeno: Primjer 92. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe – Članak 65.

Zaštićeno: Primjer 91. – Primjer rješenja kojim se prihvaća prigovor treće osobe, da se ovrha proglasi nedopuštenom

Zaštićeno: Primjer 90. – Primjer rješenja kojim se prihvaća žalba ovršenika, i rješenje o ovrsi se ukida, a ovrha se obustavlja

Zaštićeno: Primjer 89. – Primjer rješenja kojim se odbija zahtjev ovršenice za ukidanje potvrde ovršnosti na ovršnoj ispravi

Zaštićeno: Primjer 88. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog ovršenika za ograničenje ovrhe

Zaštićeno: Primjer 87. – Primjer rješenja kojim se odbacuje prijedlog za ovrhu iz razloga što je prijedlog nepotpun (ovrhovoditelj nije naveo sredstvo kojim ovrhu treba provesti), a sve u skladu s čl. 39. st. 1. Ovršnog zakona

Zaštićeno: Primjer 86. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu, iz razloga što ovrha koju predlaže ovrhovoditeljica nije određena ovršnom ispravom

Zaštićeno: Primjer 85. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu na doživotnom pravu plodouživanja upisanom na nekretnini

Zaštićeno: Primjer 84. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu iz razloga što ovrhovoditelj uz prijedlog za ovrhu nije dostavio izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz o tome da je nekretnina upisana na ime ovršenice

Zaštićeno: Primjer 83. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu iz razloga što ne postoji identitet tuženice iz ovršne isprave i osobe koja je navedena kao ovršenica u ovršnom postupku

Zaštićeno: Primjer 82. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu, alternativnog ovlaštenja ovršenika (čl. 35. st. 1. Ovršnog zakona), kojeg vjerovnik (ovrhovoditelj) nema pravo u sudskom postupku prisilno ostvarivati