pravni položaj i prava članova trgovačkih društava u rh