Sadržaj

1. UVOD

2. POVIJESNI RAZVOJ
2.1. CARSKI PATENT 1854.
2.2. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU 1934., a djelomice ne odgovaraju, jer se naslanjaju na stari austrijski. Građanski parnični postupak.»
2.3. ZAKON O NASLJEÐIVANJU JUGOSLAVIJE 1955.
2.4. REPUBLIKI ZAKONI O IZVANPARNIČNOM POSTUPKU
2.5. ZAKONI RH NAKON OSAMOSTALJENJA HRVATSKE

3. IZVANPARNIČNO PRAVO U RH
3.1. PRIMJENJIVOST PRAVILA ZVP
3.2. MOGU LI OPĆE ODREDBE ZN-a O OSTAVINSKOM POSTUPKU (čl.174.-191.) ZAMJENJIVATI OPĆA PRAVILA IZVANPARNIČNOG POSTUPKA?
3.3. PRAVNI NESKLAD ObZ-a S DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA

4. REFORMA IZVANPARNIČNOG PRAVA U AUSTRIJI I NJEMAČKOJ
4.1. RAZLOZI REFORME IZVANPARNIČNOG PRAVA AUSTRIJE I NJEMAČKE
4.1.1. Nepotpunost odredbi izvanparničnog prava
4.1.2. Raznovrsnost
4.1.3. Nepreglednost
4.1.4. Nepoštivanje načela pravne države (Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit)
4.2. NOVINE U IZVANPARNIČNOM UREÐENJU AUSTRIJE I NJEMAČKE
4.2.1. Pojam stranke (sudionika)
4.2.2. Načelo saslušanja stranaka
4.2.3. Obveza stranaka na sudjelovanje (suradnju) (Mitwirkungspflicht)
4.2.4. Mirovanje i prekid postupka
4.2.5. Zabrana upuĆivanja na parnicu
4.2.6. Pravna sredstva u izvanparničnom postupku

5. ZAKLJUČAK

SAŽETAK

II
IZVANPARNIČNI POSTUPAK

POSTUPAK ZA PROGLAŠENJE OSOBE UMRLOM I POSTUPAK ZA DOKAZIVANJE SMRTI

Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i dokazivanju smrti
(Narodne novine, br. 10/74., 53/91.)

Primjer 1. – Primjer prijedloga radi proglašenja nestale osobe umrlom
Primjer 2. – Primjer prijedloga radi dokazivanja smrti osobe koja je umrla, a činjenica njene smrti nije upisana u matične knjige umrlih.
Primjer 3. – Primjer prijedloga radi proglašenja bračnog druga umrlim
Primjer 4. – Primjer rješenja o postavljanju privremenog skrbnika za zastupanje u postupku proglašenja nestale osobe umrlom

III
IZVANPARNIČNI POSTUPAK

OBITELJSKI ZAKON

(“Narodne novine” 75/14)
(“Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

Primjer 5. – Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti
Primjer 6. – Primjer rješenja o dozvoli za sklapanje braka
Primjer 7. – Zajednički prijedlog radi davanja dozvole za stupanje u brak
Primjer 8. – Prijedlog za dopuštanje sklapanja braka osobe lišene poslovne sposobnosti
Primjer 9. – Prijedlog sudu radi donošenja odluke koja Će zamijeniti suglasnost drugog bračnog druga radi optereĆenja obiteljske kuĆe koja predstavlja bračnu stečevinu i obiteljski dom u kojem stanuje drugi bračni drug koji ostvaruje roditeljsku skrb nad zajedničkim djetetom (Članak 32. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 10. – Primjer zajedničkog sporazuma o pravnim posljedicama razvoda braka (Članak 52., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 11. – Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju punoljetnu djecu
Primjer 12. – Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 54-55. i 453. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 13. – Prijedlog sudu radi donošenja odluke o poduzimanju hitnog medicinskog zahvata za dijete koje je navršilo 16 godina (Članak 88. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 14. – Prijedlog sudu da odredi školovanje djetetu, koje je u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima (Članak 94. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 15. – Prijedlog sudu da odobri korištenje prihoda od imovine djeteta radi potreba liječenja roditelja (Članak 97. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 16. – Prijedlog sudu radi raspolaganja imovinom djeteta koja mu je darovana (kad je darovatelj svojom voljom odredio da se s istom ne može raspolagati). (Članak 98. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 17. – Prijedlog sudu da odluči koji Će od roditelja zastupati dijete u vezi s promjenom djetetova imena. (Članak 100. – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 18. – Primjer plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Članak 106., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 19. – Primjer prijedloga sudu radi provjere i odobravanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Članak 107., 461., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 20. – Primjer prijedloga za lišenje roditeljskog prava
Primjer 21. – Prijedlog sudu, centra za socijalnu skrb radi lišenja prava na roditeljsku skrb
Primjer 25. – Primjer tužbe radi poništenja braka (Članak 36 – 41., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 27. – Primjer tužbe radi diobe zajedničke (bračne) imovine – Članak 248 – 254., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 28. – Primjer tužbe radi prestanka uzdržavanja (Članak 217 – 221., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 29. – Primjer tužbe radi uzdržavanja roditelja (Članak 213., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 30. – Primjer tužbe radi izmjene visine uzdržavanja (Članak 243., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 31. – Primjer tužbe radi ukidanja obveze uzdržavanja (Članak 243., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 32. – Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 286. – 293., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)
Primjer 33. – Primjer tužbe radi utvrðivanja očinstva (Članak 286. – 293., Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11, 25/13, 05/15)

IV
IZVANPARNIČNI POSTUPAK

UREÐENJE MEÐA

Pojam meðe
Odreðenje pojma ureðenje meðe
Ureðenje meða u Uvodnom zakonu za Zakon o sudskom izvanparničnom postupku i Zakonu o sudskom izvanparničnom postupku
Načini utvrðivanja meða do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Utvrðenje meðe po jačem pravu
3.1.2. Utvrðenje meðe prema posljednjem mirnom posjedu
3.1.3. Utvrðenje meðe prema pravičnoj ocjeni suda

Ureðenje meða prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
4.1. Pretpostavke obnavljanja i ispravljanja meða prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
4.2. Stranke u postupku ureðenja meða
4.3. Prijedlog za ureðenje meða
4.4. Tijek postupka za ureðenje meða
4.5. Sudska nagodba
4.6. Uloga vještaka mjernika u postupku ureðenja meða
4.7. Rješenje o ureðenju meðe
4.8. Troškovi postupka ureðenja meða
4.9. Sudsko ureðenje meðe i uporabna dozvola
Postupak za ureðenje meða u Federaciji Bosni i Hercegovini
Zaključna razmatranja
Summary
REGULATION OF ABUTTAL

V
IZVANPARNIČNI POSTUPAK

UREÐENJE MEÐA – PRAKTIČNI PRIMJERI

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Zakon o sudskom izvanparničnom postupku,
(Službene novine broj 175-XLV od 1. VIII. 1934. godine)

Primjer 34. – Primjer prijedloga radi ureðenja meða
Primjer 35. – Primjer prijedloga radi ureðenja meða (Primjer II)
Primjer 36. – Primjer prijedloga radi ureðenja meða (Primjer III)
Primjer 37. – Primjer prijedloga radi ispravka meðe (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 103.)
Primjer 38. – Primjer zapisnika sa ročišta radi ureðenja meða

VI

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
Mr. sc. Aleksandra MaganiĆ, asistentica, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku
RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

UVOD
RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U AUSTRIJI
2.1. PRAVNI IZVORI SUVLASNIŠTVA I RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U AUSTRIJI
2.2. ZAHTJEV ZA RAZVRGNUĆE
2.2.1. O pravnoj prirodi zahtjeva za razvrgnuĆe
2.2.2. Ograničenja zahtjeva za razvrgnuĆe (Teilungshindernisse)
2.3. POSTUPAK RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
2.3.1. RazvrgnuĆe suvlasničke zajednice na temelju sporazuma stranaka
2.3.2. RazvrgnuĆe suvlasničke zajednice u sudskom postupku
2.4. NAČINI RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U NJEMAČKOJ
3.1. PRAVNI IZVORI SUVLASNIŠTVA I ZAHTJEVA ZA RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U NJEMAČKOJ
3.2. ZAHTJEV ZA RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
3.2.1. O pravnoj prirodi zahtjeva za razvrgnuĆe
3.2.2. Ograničenje zahtjeva za razvrgnuĆe
3.3. POSTUPAK RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
3.3.1. RazvrgnuĆe suvlasničke zajednice na temelju sporazuma stranaka
3.3.2. RazvrgnuĆe suvlasničke zajednice u sudskom postupku
3.4. NAČINI RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ
4.1. PRAVNI IZVORI SUVLASNIŠTVA I RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE U HRVATSKOJ
4.2. ZAHTJEV ZA RAZVRGNUĆE
4.2.1. O pravnoj prirodi zahtjeva za razvrgnuĆe
4.2.2. Ograničenja zahtjeva za razvrgnuĆe
4.3. POSTUPAK RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
4.3.1. RazvrgnuĆe suvlasničke zajednice na temelju sporazuma stranaka
4.3.2. RazvrgnuĆe suvlasničke zajednice u sudskom postupku
4. 4. NAČINI RAZVRGNUĆA

5. ZAKLJUČAK
SAŽETAK

VII

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE
ZAJEDNICE – PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 39. – Primjer prijedloga radi diobe nekretnine
Primjer 40. – Primjer prijedloga radi razvrgnuĆa zajednice nekretnina
Primjer 41. – Primjer prijedloga radi razvrgnuĆa zajednice nekretnina fizičkom diobom
Primjer 42. – Prijedlog radi razvrgnuĆa suvlasništva (geodetskom diobom)
Primjer 43. – Prijedlog radi razvrgnuĆa suvlasništva prodajom (civilna dioba) (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 47.-56.)
Primjer 44. – Primjer prijedloga radi ureðenja odnosa medu suvlasnicima (čl. 48. ZOV)
Primjer 45. – Primjer prijedloga radi ureðenja načina korištenja zajedničkog stana
Primjer 46. – Primjer prijedloga radi dobrovoljne procjene nekretnina
Primjer 47. – Prijedlog za diobu zajedničke imovine
Primjer 48. – Primjer ugovora o diobi bračne imovine
Primjer 49. – Primjer sporazuma o diobi bračne imovine
Primjer 50. – Primjer zajedničkog sporazuma o pravnim posljedicama razvoda braka (Članak 52., – Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.)
Primjer 51. – Primjer ugovora radi dibe suvlasništva nekretnina
Primjer 52. – Primjer ugovora radi diobe suvlasništva nekretnina (Primjer II)
Primjer 53. – Primjer ugovora radi dibe suvlasništva nekretnina (Primjer III)
Primjer 54. – Primjer ugovora o ortaštvu
Primjer 55 – Tužba radi diobe zajedničke imovine

VIII

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

PROCESNOPRAVNO UREÐENJE ODNOSA

ETAŽNIH VLASNIKA
Mr. sc. Aleksandra MaganiĆ asistentica, Pravni fakultet u Osijeku
PROCESNOPRAVNO UREÐENJE ODNOSA ETAŽNIH VLASNIKA

1. UVOD

2. PROCESNOPRAVNO UREÐENJE ODNOSA ETAŽNIH VLASNIKA U AUSTRIJI
2.1. PRAVNI IZVORI ETAŽNOG VLASNIŠTVA U AUSTRIJI
2.2. ETAŽNOPRAVNI IZVANPARNIČNI PREDMETI
2.2.1.OpĆenito o etažnopravnim izvanparničnim predmetima
2.2.2. Etažnopravni izvanparnični predmeti prema § 52. öWEG 2002
2.3. ETAŽNOPRAVNI PARNIČNI PREDMETI
2.4. NEKI ASPEKTI WOHNRECHTSNOVELLE 2006
2.4.1. OpĆenito o suglasnosti za uspostavu etažnog vlasništva
2.4.2. Uspostava etažnog vlasništva u Austriji

3. PROCESNOPRAVNO UREÐENJE ODNOSA ETAŽNIH VLASNIKA U NJEMAČKOJ
3.1. PRAVNI IZVORI ETAŽNOG VLASNIŠTVA U NJEMAČKOJ
3.2. ETAŽNOPRAVNI IZVANPARNIČNI PREDMETI
3.2.1. OpĆenito o etažnopravnim izvanparničnim predmetima
3.2.2. Etažnopravni izvanparnični predmeti prema § 43.d WEG
3.3. ETAŽNOPRAVNI PREDMETI U PARNIČNOM POSTUPKU

4. PROCESNOPRAVNO UREÐENJE ODNOSA ETAŽNIH VLASNIKA U HRVATSKOJ
4.1. PRAVNI IZVORI ETAŽNOG VLASNIŠTVA U HRVATSKOJ
4.2. ETAŽNOPRAVNI IZVANPARNIČNI PREDMETI
4.2.1. OpĆenito o etažnopravnim izvanparničnim predmetima
4.2.2. Etažnopravni izvanparnični predmeti prema odredbama ZV
4. 4. ETAŽNOPRAVNI PREDMETI U PARNIČNOM POSTUPKU
4.4. NEKI PRAKTIČNI PROBLEMI U ETAŽNOPRAVNIM POSTUPCIMA
4.4.1. Treba li u Hrvatskoj omoguĆiti uspostavu etažnog vlasništva i u slučaju nepostojanja suglasnosti svih suvlasnika?
4.4.2. Kakav je pravni status upravitelja zgrada u sudskim postupcima?

5. ZAKLJUČAK
SAŽETAK

IX

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

PROCESNOPRAVNO UREÐENJE ODNOSA ETAŽNIH VLASNIKA

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 56. – Primjer ugovora o vlasništvu na posebnim dijelovima i meðusobnim odnosima u uporabi nekretnine
Primjer 57. – Primjer ugovora o utvrðivanju vlasništva na posebnimdijelovima i ureðenju odnosa izmeðu vlasnika
Primjer 58. – Primjer meðuvlasničkog ugovora
Primjer 59 – Primjer očitovanja volje
Primjer 60. – Primjer prijedlog sudu suvlasnika zgrade za postavljanje upravitelja koji Će djelovati kao njihov opunomoĆenik (čl. 44. st. 4. ZOV)
Primjer 61. – Primjer prijedloga sudu radi uspostave vlasništva (suvlasničkog dijela) na odreðenom posebnom dijelu nekretnine (čl. 74. i 76. st. 1. . ZOV)
Primjer 62. – Primjer prijedloga sudu za odreðivanje novčanog osiguranja s obzirom na okolnosti da prijeti ozbiljna opasnost nastanka štete radi prekoračenja ovlasti suvlasnika (čl. 83. ZOV)
63. Tužba radi isključenja jednog od suvlasnika iz suvlasničke zajednice na zahtjev suvlasnika koji zajedno imaju veĆinu suvlasničkih dijelova (Članak. 98. – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)
64. Tužba radi isključenja jednog od suvlasnika na zahtjev drugog suvlasnika, radi činjenja stanovanja tegobnim (isključenje suvlasnika na zahtjev manjine) (Članak. 99. – Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

X

IZVANPARNIČNI POSTUPAK PARCELACIJA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Doc. dr. sc. Aleksandra MaganiĆ, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
PARCELACIJA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

UVOD
PARCELACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I OGRANIČENJE PRAVA SUVLASNIKA NA RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE PREMA ZPZ-u 08

2.1. PARCELACIJA
RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA

RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PARCELACIJA
PARCELACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I OGRANIČENJA (SU)VLASNIČKIH PRAVA–KOMPARATIVNA RJEŠENJA
3.1. UVOD
AUSTRIJA
3.3. NJEMAČKA
ŠVICARSKA
USTAVNOPRAVNA DVOJBENOST ODREDBI ZPZ-a 08 KOJIMA SE OGRANIČAVA PRAVO SUVLASNIKA NA IZBOR NAČINA RAZVRGNUĆA SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

ZAKLJUČAK

SAŽETAK

XI

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
PARCELACIJA I RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 65. – Primjer zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije
Primjer 66. – Primjer lokacijske informacije
Primjer 67. – Primjer ugovora o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta
Primjer 68. – Primjer ugovora o diobi poljoprivrednog zemljišta
Primjer 69. – Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe ugovora o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta

XII

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
PRAVA SLUŽNOSTI

ZAKON
O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
(„Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)

Primjer 70. – Primjer prijedloga radi prelaganja nužnog prolaza (Članak 179., -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)
Primjer 71. – Primjer prijedloga radi dokinuĆa nužnog prolaza
Primjer 72. – Primjer prijedloga radi otvaranja nužnog prolaza (Članak 190., -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim Pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)
Primjer 73. – Primjer prijedloga radi otvaranja nužnog prolaza, puta (Članak 190., -Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14) (Primjer II)
Primjer 74. – Prijedlog radi osnivanja prava nužnog prolaza za korist dvorišta obiteljske stambene zgrade (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 224.)
Primjer 75. – Primjer prijedloga radi suuporabe postojeĆeg prolaza
Primjer 76. – Primjer sudskog zapisnika sastavljenog u postupku radi prelaganja nužnog prolaza
Primjer 77. – Primjer ugovora o razvrgnuĆu suvlasničke zajednice i uspostave prava služnosti
Primjer 78. – Primjer ugovora o služnosti zemljišta pristupnog puta
Primjer 79. – Primjer tužbe radi ostvarenja stvarne služnosti (Članak 174.- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – „Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14)
Primjer 80. – Tužba radi privremenog postavljanja naprave na susjedskom zemljištu

XIII

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
ZAKON O NASLJEÐIVANJU
(Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) i – čl. 1164. Zakona o obveznim odnosima)

Primjer 81. Primjer vlastoručne oporuke (Zakon o nasljeðivanju – Članak 30., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 82. Primjer pisane oporuke date pred svjedocima (Zakon o nasljeðivanju – Članak 31., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 83. Primjer izjave svjedoka kod usmene oporuke (Zakon o nasljeðivanju – Članak 31., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 84. Primjer prijedloga sudu radi donošenja rješenja o usmeno datoj oporuci (Zakon o nasljeðivanju – Članak 37., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 85. Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Zakon o nasljeðivanju – Članak 32., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 86. Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Primjer II) (Zakon o nasljeðivanju – Članak 32., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 87. Primjer zapisnika u postupku sastavljanja (javne) sudske oporuke (Zakon o nasljeðivanju – Članak 32., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 88. Primjer izjave o opozivu oporuke (Zakon o nasljeðivanju – Članak 64., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 89. Primjer meðunarodne oporuke (Zakon o nasljeðivanju – Članak 151., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 90. Primjer nasljedničke izjave, date pred sudom (Članak 220. – Zakon o nasljeðivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 91. Primjer nasljedničke izjave (Primjer II) (Članak 220. – Zakon o nasljeðivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 92. Primjer nasljedničke izjave (Primjer III) (Članak 220. – Zakon o nasljeðivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 93. Primjer nasljedničke izjave (Primjer IV) (Članak 220. – Zakon o nasljeðivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 94. Primjer nasljedničke izjave (Primjer V) (Članak 220. – Zakon o nasljeðivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 95. Primjer prjedloga za raspravljanje naknadno pronaðene imovine (Zakon o nasljeðivanju – Članak 234., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 96. Primjer prjedloga za raspravljanje naknadno pronaðene imovine (Primjer II) (Zakon o nasljeðivanju – Članak 234., Narodne novine broj: 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13)
Primjer 97. Primjer rješenja kojim se odlučuje o naknadno pronaðenoj imovini
Primjer 98. Primjer prijedloga radi osiguranja dokaza
Primjer 99. Tužba radi utvrðenja da odreðene nekretnine ne ulaze u ostavinu

XIV
IZVANPARNIČNI POSTUPAK
ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREÐIVANJU NAKNADE
(Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.)

Primjer 100. – Primjer prijedloga radi utvrðivanja interesa RH za izgradnju (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i odreðivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.)
Primjer 101. – Primjer prjedloga za utvrðivanje interesa Republike Hrvatske (Primjer II) (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i odreðivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.)
Primjer 102. – Primjer prijedloga radi izvlaštenja nekretnina (Primjer III) (Članak 14. – Zakon o izvlaštenju i odreðivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.)
Primjer 103. – Primjer prijedloga radi osiguranja dokaza u postupku izvlaštenja (Članak 25. – Zakon o izvlaštenju i odreðivanju naknade – Narodne novine broj: 74/2014 18.06.2014.)
Primjer 108. – Primjer zaključka o postavljanju privremenog zastupnika
Primjer 109. – Primjer zaključka o postavljanju zajedničkog predstavnika
Primjer 110. – Primjer poziva za stranku
Primjer 111. – Primjer zapisnika o usmenoj raspravi
Primjer 112. – Primjer dopisa o odustanku od prijedloga za izvlaštenje nekretnina
Primjer 113. – Primjer zaključka o obustavi postupka
Primjer 114. – Primjer rješenja o odbacivanju žalbe
Primjer 116. – Primjer prjedloga za obnovu postupka
Primjer 117. – Primjer zaključka o izvlaštenju

XV

IZVANPARNIČNI POSTUPAK
OVRŠNI ZAKON
(Narodne novine broj: 112/12, 25/13, 93/14)

Primjer 118. – Primjer prjedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave opĆenito na imovini ovršenika (čl. 31., čl. 39., čl. 41., i čl. 42. OZ-a)
Primjer 119. – Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (čl. 31., čl. 39., čl. 41., i čl. 42. OZ-a) (Primjer II)
Primjer 120. – Žalba ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
Primjer 121. – Prjedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave, pravomoĆnog rješenja o ovrsi donesenog po javnom bilježniku, na sredstvima ovršenika
Primjer 122. – Prijedlog za ovrhu na pokretnini radi naplate novčane tražbine
Primjer 123. – Prijedlog za ovrhu temeljem ovršne isprave na nekretnini radi naplate novčane tražbine (čl. 79. i 80. OZ)
Primjer 124. – Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine, zajedno s prijedlogom za ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu (čl. 79,. 80. i 128. OZ)
Primjer 125. – Prijedlog za ovrhu na vozilu ovršenika
Primjer 126. – Prijedlog za provedbu ovrhe na vozilu sukladno odredbama novog Ovršnog zakona
Primjer 127. – Prijedlog ovrhe radi vraĆanja zaposlenika na rad (čl. 267. – 270. OZ)
Primjer 128. – Prijedlog za nastavak ovrhe promjenom sredstva i predmeta ovrhe
Primjer 129. – Prijedlog za protuovrhu (čl. 62. – 64. OZ)
Primjer 130. – Prijedlog za osiguranje odreðivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 331.-339. OZ)
Primjer 131. – Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine odreðivanjem privremene mjere zabranom protivniku osiguranja da otuði ili optereti pokretnine i povjeravanjem tih stvari na čuvanje
Primjer 132. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (čl. 295.-298. OZ)
Primjer 133. – Prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe
Primjer 134. – Odgovor ovrhovoditelja na prijedlog ovršenika za odgodu ovrhe
Primjer 135. – Primjer žalbe ovršenika protiv ovršnog naloga
Primjer 136. – Žalba protivnika osiguranja radi odreðenja prethodne mjere radi osiguranja novčane tražbine predbilježbom založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja
Primjer 137. – Primjer izjašnjenja ovršenikova dužnika
Primjer 138. – Prijedlog predlagatelja osiguranja
Primjer 139. – Primjer rješenja prvostupanjskog suda kojim se ispravlja prethodno rješenje i nalaže Agenciji povrat preplaĆenih sredstava ovršeniku
Primjer 140. – Primjer rješenja prvostupanjskog suda kojim se odreðuje plaĆanje sudskih troškova
Primjer 141. – Primjer rješenja prvostupanjskog suda kojim se odreðuje privremena mjera vraĆanja zaposlenika na rad do okončanja postupka
Primjer 142. – Primjer zaključka ovršitelja kojim se konstatira da je ovršni postupak radi iseljenja okončan
Primjer 143. – Primjer zaključka suda kojim se dostavlja ovršeniku prijedlog za protuovrhu radi očitovanja
Primjer 144. – Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

XVI
IZVANPARNIČNI POSTUPAK
Z A K O N O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
(Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010. i 55/2013.)

Primjer 145. – Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora
Primjer 146. – Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.)
Primjer 147. – Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30., 31., 32.)
Primjer 148. – Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. i članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 149. – Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upis prava koje je predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 150. – Predugovor o kupoprodaji nekretnine s ugraðenim odredbama o upisu predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 151. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine odreðivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini
Primjer 152. – Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoĆne presude
Primjer 153. – Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Članak 41. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 154. – Prijedlog radi upis prava vlasništva stranog državljanina temeljem ugovora o kupoprodaji ( Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 354 – 358b. )
Primjer 155. – Prijedlog radi upisa prava graðenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34.)
Primjer 156. – Prijedlog radi upisa zgrade sagraðene na prava graðenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34. st. 3.)
Primjer 157. – Prijedlog radi brisanja prava graðenja (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 34. )
Primjer 158. Prijedlog radi upisa koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 2., čl. 31. st. 1.)
Primjer 159. – Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više – etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 24. i čl. 32.)
Primjer 160. – Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više – etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 24. i čl. 32.) (Primjer II)
Primjer 161. – Primjer prijedloga radi upisa idealnog dijela u poduložak (Članak 20. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 162. – Primjer prijedloga radi upisa zabilježbe raspodjele obveza prema meðuvlasničkom ugovoru (čl. 70. Zakona o zemljišnim knjigama, i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 89. st. 5.)
Primjer 163. – Prijedlog za upis zabilježbe rješenja stečajnog upravitelja (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 70, čl. 89., Stečajni zakon – čl. 44.)
Primjer 164. – Prijedlog radi upisa zabilježbe prvenstvenog reda
Primjer 165. – Prijedlog radi upisa zabilježbe zabrane otuðenja i optereĆenja nekretnine radi osiguranja novčanog potraživanja temeljem presude (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.)
Primjer 166. – Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81-84a)
Primjer 167. – Prijedlog radi brisanja hipotekarne tražbine i upisa hipoteke na novoj nekretnini
Primjer 168. – Prijedlog radi prijenosa hipotekarne tražbine na novog dužnika
Primjer 169. – Brisovno očitovanje
Primjer 170. – Prijedlog radi upisa zajedničke ili simultane hipoteke na području jednog suda (Članak 131. -138. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 171. – Prijedlog radi upisa uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)
Primjer 172. – Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.)
Primjer 173. – Prijedlog radi upisa zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., 39., i čl. 71.)
Primjer 174. – Prijedlog radi brisanja zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.)
Primjer 175. – Primjer prijedloga radi upisa prava prvokupa (Članak 31., 58. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 176. – Prijedlog radi upisa prava najma (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 31., 58.)
Primjer 177. – Prijedlog radi upisa prava najma temeljem ugovora o najmu poslovnog prostora. (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak. 25. st. 1., čl. 31. st. 1.)
Primjer 178. – Prijedlog radi upisa prava doživotnog uživanja
Primjer 179. – Prijedlog radi otpisa čestice i njihovog pripisa u drugi zemljišno-knjižni uložak
Primjer 180. – Primjer prijedloga radi provedbe ugovora o razvrgnuĆu suvlasništva nekretnina
Primjer 181. – Prijedlog radi upisa prava služnosti koja je osnovana ugovorom ili odlukom nadležnog tijela (Zakon o zemljišnim knjigama – Članak 50. st. 3., čl. 223., čl. 224. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)
Primjer 182. – Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Članak 19., stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 183. – Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.)
Primjer 184. – Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog odjela (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.)
Primjer 185. – Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., – 69.)
Primjer 186. – Prijedlog radi opravdanja predbilježbe upisa prava vlasništva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., – 69.)
Primjer 187. – Prijedlog radi besteretnog otpisa čestice (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.)
Primjer 188. – Prijedlog radi otpisa čestice i njihovoga prijepisa u drugi zemljišno-knjižni uložak (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.)
Primjer 189. – Prijedlog radi pokretanja postupka amortizacije stare hipotekarne tražbine (Zakona o zemljišnim knjigama – članak 141.)
Primjer 190. – Prijedlog radi pokretanja pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka (Zakona o zemljišnim knjigama – članak 200.)
Primjer 191. – Prijedlog radi otvaranja poduloška
Primjer 192. – Prijedlog radi brisanja društvenog vlasništva, provedbe parcelacionog elaborata, otpisa čestica iz postojeĆih z.k.ul., formiranja nove čestice i prijenosa u novi z.k.ul., upisa objekta, te provedbe Elaborata o etažiranju, kao i prava vlasništva na višekatnom stambenom objektu (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 101.)
Primjer 194. – Zamolba za ustup reda prvenstva rješavanja predmeta (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45. – čl. 51.)
Primjer 195. – Izjava o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45-48.)
Primjer 196. – Primjer izjave kojom se potvrðuje da je cijena u potpunosti isplaĆena
Primjer 197. – Primjer brisovnog očitovanja
Primjer 198. – Primjer utanačenja
Primjer 200. – Primjer ispravka tabularne izjave
Primjer 201. – Sporazum kojim se dozvoljava istovremeno brisanje i upis hipoteke
Primjer 202. – Požurnica
Primjer 203. – Primjer punomoĆi izdane odvjetniku radi uknjižbe (Članak 53. Zakona o zemljišnim knjigama)
Primjer 204. – Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 129.)
Primjer 205. – Tužba radi utvrðivanja prava vlasništva i zabilježbe spora
Primjer 206. – Tužba radi utvrðivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošĆu i za izdavanje tabularne isprave
Primjer 208. – Tužba radi utvrðivanja diobe i upisa u zemljišnu knjigu

XVII
IZVANPARNIČNI POSTUPAK
STEČAJNI ZAKON
(PročišĆeni tekst, “Narodne novine”, 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12)

Primjer 209. – Primjer prijedloga za otvaranje redovnog postupka
predstečajne nagodbe
Primjer 210. – Primjer prijave tražbine vjerovnika sukladno odredbama zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13)
Primjer 211. – Primjer prijedloga za otvaranje skraĆenog postupka predstečajne nagodbe
Primjer 212. – Primjer obrazaca za glasovanje o prihvaĆanju plana financijskog restrukturiranja za dužnika
Primjer 213. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (vjerovnik)
Primjer 214. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (dužnik)
Primjer 215. – Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (radnik)
Primjer 216. – Izlučni prigovor
Primjer 217. – Oglas o prodaji nekretnina i pokretanju stečajnog postupka
Primjer 218. – Rješenje o prodaji imovine dužnika
Primjer 219. – Rješenje o prodaji dijela imovine dužnika
Primjer 220. – Zaključak
Primjer 221. – Zaključak o odreðivanju ročišta radi prodaje nekretnine
Primjer 222. – Rješenje o dosudi nekretnine
Primjer 223. – Rješenje o predaji nekretnine u posjed
Primjer 224. – Zapisnik s ročišta
Primjer 225. – Zaključak o utvrðenju vrijednosti nekretnine
Primjer 226. – Rješenje o prodaji imovine dužnika kao cjeline
Primjer 227. – Glasački listiĆ
Primjer 228. – Rješenje o obustavi i zaključivanju stečajnog postupka

XVIII
IZVANPARNIČNI POSTUPAK
ZAKON O MJENICI
(“Narodne novine”, br. 74/94, 92/10)

Primjer 229. – Primjer prijedloga radi amortizacije mjenice
Primjer 230. – Primjer zapisnika s ročišta temeljem prijedloga za amortizacije mjenice
Primjer 231. – Primjer obavijesti upuĆen javnom glasilu
Primjer 232. – Primjer oglasa radi pokretanja postupka za amortizaciju mjenice
Primjer 233. – Primjer rješenja suda o poništenju mjenice
Primjer 234. – Primjer prjedloga za poništenje (amortizaciju) čekova

XIX

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

POLAGANJE NOVCA U SUDSKI POLOG

Primjer 235. – Primjer prjedloga radi osnivanje sudskog pologa
Primjer 236. – Primjer prijedloga radi osnivanja sudskog pologa (Primjer II)
Primjer 237. – Primjer rješenja o primanju novca u sudski polog
Primjer 238. – Primjer rješenja o primanju novca u sudski polog (Primjer II)
Primjer 239. – Primjer rješenja o isplati novca sa sudskog pologa

XX

IZVANPARNIČNI POSTUPAK

Z A K O N O SUDSKOM VANPARNIČNOM POSTUPKU

(Službene novine broj 175-XLV od 1. VIII. 1934. godine)

Z A K O N

O SUDSKOM VANPARNIČNOM POSTUPKU
ZA KRALJEVINU JUGOSLAVIJU

(VANPARNIČNI POSTUPAK)

PRVI DEO

OPŠTA NAREÐENJA

Postupanje po službenoj dužnosti – Čl. 1. – Čl. 2.
Realna nadležnost – Čl. 3.
Jani beležnici kao sudski poverenici – Čl. 4.
Učesnik – Čl. 5.
Predlozi i molbe (podnesci) – Čl. 6.
Zastupanje advokatom – Čl. 7.
Dostavljanje – Čl. 8.
Ferijalne stvari – Čl. 9.
Prethodna pitanja – Čl. 10.
Ocenjivanje dokaza – Čl. 11.
Pravni lekovi – Čl. 12. – Čl. 17.
Pravna snaga sudskih odluka – Čl. 18.
Izvršenje – Čl. 19.
Troškovi – Čl. 20.
Primena propisa Graðanskog parničnog postupka – Čl. 21.

DRUGI DEO
O RASPRAVI ZAOSTAVŠTINE
PRVI OTSEK
OPŠTA NAREÐENJA

Pokretanje postupka – Čl. 22.
Nadležnost suda – Čl. 23.
Zaostavštine naših državljana – Čl. 24.
Zaostavština inostranaca – Čl. 25. – Čl. 27.
Zasebno raspravljanje zaostavštine optereĆene fideikomisarnom supstitucijom – Čl. 28.
Posena prelazna nareðenja u pogledu nekih vrsti vanparničnog postupka – Čl. 29.
Saradnja sreskog suda u čijem je području ostavilac umro – Čl. 30.
Saradnja javnih beležnika – Čl. 31.

DRUGI OTSEK
O SMRTOVNICI (PROTOKOL IZVEŠTAJA O SMRTI)

Prijava smrtnih slučajeva. Naredba radi sastavljanja smrtovnice – Čl. 32. – Članak 34.
Kako se sastavlja smrtovnica – Čl. 35. – Čl. 38.
Stavljanje zaostavštine pod pečat – Čl. 39. – Čl. 44.
Naročite naredbe pri sastavljanju smrtovnice – Čl. 45.
Predaja smrtovnice sudu – Čl. 46. – Čl. 47.
Sastavljanje smrtovnice i voðenje ostavinske rasprave iza lica umrlih u javnim bolnicama ili u sličnim javnim ustanovama – Čl. 48.

TREĆI OTSEK
PROGLAŠENJE IZJAVE POSLEDNJE VOLJE

Proglašenje pismenih izjava poslednje volje – Čl. 49. – Čl. 51.
Proglašenje usmenih izjava poslednje volje – Čl. 52. – Čl. 54.
Čuvanje isprava o izjavama poslednje volje – Čl. 55.
Ugovor o nasleðivanju – Čl. 56.
Proglašenje i čuvanje izjava poslednje volje učinjenih pred javnim beležnikom – Čl. 57.

ČETVRTI OTSEK
NAREDBE SUDA NA OSNOVU SMRTOVNICE I NA
OSNOVU IZJAVE POSLEDNJE VOLJE

Opšte nareðenje – Čl. 58.
Kad dugovi prelaze aktivnu imovinu – Čl. 60. – Čl. 61.
Obaveštenje naslednika – Čl. 62. – Čl. 66.
Obaveštenje drugih lica i vlasti – Čl. 67.
Naredbe u pogledu popisivanja zaostavštine – Čl. 68.

PETI OTSEK
POPISIVANJE ZAOSTAVŠTINE I POTVRÐIVANJE STANJA
ZAOSTAVŠTINE POTPISOM UMESTO ZAKLETVE

Slučajevi popisa zaostavštine – Čl. 69.
Odreðivanje sudski izaslanika za vršenje popisa – Čl. 70.
Pozivanje stranaka i veštaka – Čl. 71.
Izvršenje popisa pri sastavljajnju smrtovnice – Čl. 72.
Sadržaj popisa – Čl. 73.
Dužnost sudskog izaslanika pri popisivanju – Čl. 74.
Papiri od vrednosti – Čl. 75.
Druge tražbine zaostavštine – Čl. 76.
Pokretne telesne stvari – Čl. 77.
Nepokretnine – Čl. 78.
Pozivanje veštaka radi procene – Čl. 79.
Tuðe stvari – Čl. 80.
Stanje dugova – Čl. 81.
Popisivanje imovine trgovačkih i drugih radnja – Čl. 82.
Popisivanje svešteničkih nadarbina – Čl. 83.
Popis i predaja popisa zaostavštine – Čl. 84.
Posebni i glavni popisi zaostavštine – Čl. 85.
Troškovi popisivanja – Čl. 86. – Čl. 87.
Potvrda o imovinskom stanju zaostavštine potpisom umesto zakletve – Čl. 88.

ŠESTI OTSEK
PRIHVAT NASLEDSTVA (NASLEDNIČKA IZJAVA)

Davanje nasledničke izjave – Čl. 89. – Čl. 91.
Rok za razmišljanje – Čl. 92.
Posledice kad se propusti naslednička izjava – Čl. 93.
Oblik i sadržaj nasledničke izjave – Čl. 94. – Čl. 97.
Suprotne nasledničke izjave – Čl. 98. – Čl. 100.
Postupak ako su naslednici nepoznati – Čl. 101. – Čl. 102.
Predaja zaostavštine bez naslednika državi – Čl. 103.
Postupak ako je boravište naslednika nepoznato – Čl. 104.
Objavljivanje oglasa – Čl. 105.

SEDMI ODSEK
POZIVANJE VEROVNIKA

Čl. 106.
Prijava tražbina – Čl. 107.

OSMI ODSEK
ZAOSTAVŠTINE INOSTRANACA

Sastavljanje smrtovnice i mere za obezbeðenje zaostavštine – Čl. 108.
Mere za obezbeðenje naslednika, legatara i verovnika iz naše države – Čl. 109. – Čl. 112.
Meðunarodni ugovori – Čl. 113.

DEVETI ODSEK
NAREDBE O STVARIMA ZAOSTAVŠTINE DOK TRAJE
OSTAVINSKA RASPRAVA

Predaja zaostavštine naslednicima na upravu i dozvola prodaje stvari iz zaostavštine – Čl. 114. – Čl. 115.
Dražba – Čl. 116.

DESETI ODSEK
URUČENJE (PREDAJA) ZAOSTAVŠTINE

Uslovi za uručenje – Čl. 117.
Izveštaj o ispunjenju uslova za uručenje zaostavštine – Čl. 118
Izveštaj o namirenju naslednih taksa – Čl. 119.
Izveštaj o ispunjenju poslednje volje – Čl. 120. – Čl. 124.
Izveštaj o nužnom delu nesvojevlasnih lica – Čl. 125.
Saradnja izvršioca poslednje volje – Čl. 126.
Deoba nasledstva – Čl. 127. – Čl. 132.
Konačni spisak zaostavštine – Čl. 133. – Čl. 134.
Ubrzanje postupka pri manjim zaostavštinama – Čl. 135.
Odluka o uručenju zaostavštine – Čl. 136. – Čl. 139.
Upisivanje u zemljišne knjige – Čl. 140. – Čl. 141.
O naknadno pronaðenoj imovini – Čl. 142.
O naknadno pronaðenoj izjavi poslednje volje – Čl. 143.

TREĆI DEO
POSTUPAK U POSLOVIMA STARATELJSTVA
(ŠTITNIŠTVA, SKRBNIŠTVA I POMOĆNIŠTVA)
P R V I O D S E K
OPŠTA NAREÐENJA

Čl. 144. – Čl. 145.
Nadležnost – Čl. 146. – Čl. 151.
Naročite dužnosti starateljskog suda – Čl. 152.

DRUGI ODSEK
POSEBNA NAREÐENJA O ŠTITNIŠTVU

Odobravanje ugovora – Čl. 153. – Čl. 155.
Dozvola za stupanje u brak – Čl. 156. – Čl. 158.
Plodonosno ulaganje glavnice – Čl. 159. – Čl. 161.
Štitnički računi – Čl. 162. – Čl. 175.
Predaja imovine – Čl. 176.
Osloboðenje od očinske vlasti i proglašenje za punoletnog – Čl. 177.
Produženje očinske vlasti ili štitništva – Čl. 178.
Oduzimanje očinske vlasti – Čl. 179.
Posebna nareðenja za vanbračnu decu – Čl. 180. – Čl. 182.

TREĆI ODSEK
POSEBNA NAREÐENJA O SKRBNIŠTVU I POMOĆNIŠTVU

1. Opšte nareðenje – Čl. 183.
2. Oduzimanje svojevlasti
Nadležnost za postupak radi oduzimanja svojevlasti – Čl. 184.
Pokretanje postupka – Čl. 185. – Čl. 186.
Postupak – Čl. 187. – Čl. 188.
Odluka o oduzimanju svojevlasti – Čl. 189. – Čl. 190.
VraĆanje svojevlasti i preinačenje stanja nesvojevlasti – Čl. 191. – Čl. 192.
Postupak pri primanju u zavod za duševne bolesti ili slične zavode – Čl. 193. – Čl. 195.
Privremeno staranje – Čl. 196.
Dostavljanje odluka – Čl. 197.
Početak dejstva oduzimanja svojevlasti, njenog vraĆanja ili preinačenja stanja nesvojevlasti – Čl. 198.
Objavljivanje i zabeležavanje u zemljišnim knjigama – Čl. 199.
Oduzimanje svojevlasti inostrancu – Čl. 200.
Troškovi – Čl. 201.
Prepiska starateljskih poverenstva i starateljskih savetnika – Čl. 210.
Bliža nareðenja o starateljskim poverenstvima i savetima – Čl. 211.

ČETVRTI DEO
O USVOJENJU I POZAKONJENJU
1) USVOJENJE

Čl. 212.

2) POZAKONJENJE

Utvrðenje očinstva – Čl. 215. – Čl. 216.
Pozakonjenje milošĆu Vladaoca – Čl. 217. – Čl. 218.

PETI DEO
DOBROVOLJNA PROCENA I PRODAJA

Čl. 219.
Nadležnost – Čl. 220. – Čl. 221.
Postupak – Čl. 222.
Procena – Čl. 223. – Čl. 224.
Dražba – Čl. 225. – Čl. 226.
Dražba nepokretnina – Čl. 227. – Čl. 228.
Polaganje kupovne cene sudu – Čl. 229.
Troškovi – Čl. 230.

ŠESTI DEO
PROGLAŠENJE NESTALOG ZA UMRLOG I DOKAZIVANJE SMRTI

Nadležnost – Čl. 231. – Čl. 235.
Dokazivanje da je nestali umro – Čl. 236.
Ukidanje ili ispravljanje odluke o proglašenju nestalog za umrlog ili o dokazivanju smrti nestalog – Čl. 237. – Čl. 239.

SEDMI DEO
SUDSKI PONIŠTAJ ISPRAVA (AMORTIZACIJA)

Dopustivosti poništaja – Čl. 240.
Nadležnost – Čl. 241. – Čl. 252.
Dejstvo pokretanja postupka i zabrana plaĆanja – Čl. 253.
Obustava postupka – Čl. 254.
Ponovno traženje izjave od obveznika – Čl. 255.
Odluka o poništaju – Čl. 256.
Dejstvo poništaja – Čl. 257.
Prijava gubitka isprave policijskoj vlasti – Čl. 258.
Isplata kupona bez poništaja – Čl. 259.
Nareðenje za talone – Čl. 260.
Posebna nareðenja za državne papire od vrednosti – Čl. 261.
Posebna nareðenja o poništaju menica, čekova i drugih trgovačkih papira – Čl. 262.

OSMI DEO
OSTALI SLUČAJEVI VANPARNIČNOG POSTUPKA

OPŠTE NAREÐENJE

Čl. 263.
Naredbe o nezi, vaspitanju i izdržavanju maloletne dece – Čl. 264.
Odreðivanje miraza i opreme – Čl. 265.
Ureðenje odnošaja meðu suvlasnicima – Čl. 266.
Raskidanje (razvrgnuĆe) zajednice – Čl. 267. – Čl. 274.
Ureðenje (obnavljanje ili ispravljanje) meða (granica) – Čl. 275. – Čl. 283.

DEVETI DEO
O SUDSKIM SVEDODŽBAMA (POTVRDAMA, UVERENJIMA),
SUDSKIM OVERAVANJIMA I O SASTVLJANJU ISPRAVA
KOD SUDA
SVEDODŽBE

Čl. 284. – Čl. 286.
Overavanje prepisa (vidimiranje) – Čl. 287.
Overavanje rukopisa ili potpisa (legalizacija) – Čl. 288.
Inostrane isprave – Čl. 289.
Overavanje za upotrebu u inostranstvu – Čl. 290.
Overavanje prevoda – Tumači – Čl. 291. – Čl. 297.
Sastavljanje isprava kod suda – Čl. 298.
Izjavljivanje poslednje volje pred sudom i čuvanje vansudskih
pismenih izjava poslednje volje – Čl. 299.
Nadležnost – Čl. 303.
Proglašenje poslednje volje čuvane kod suda – Čl. 304.
VraĆanje pismenih izjava poslednje volje čuvanih kod suda – Čl. 305.
OvlašĆenje za javne beležnike – Čl. 306.
Završno nareðenje – Čl. 307.

AUSTRIJSKI GRAÐANSKI ZAKONIK
U V O D
O ZAKONIMA GRAÐANSKIM UOPĆE

Pojam prava graðanskoga – 1. -13.
Glavno razdjeljenje prava graðanskoga – 14.

DIO PRVI
O PRAVU OSOBA

Poglavlje prvo
O PRAVIMA, KOJA SE TIČU OSOBNIH VLASTITOSTI
(SVOJSTAVA) I ODNOŠENJA

Prava osoba – 15. – 186.
O tutorstvu i skrbništvu – 187 – 284.

DRUGI DIO
O PRAVU NA STVARI
O STVARIMA I NJIHOVOM PRAVNOM RAZDJELJENJU
Pojam o stvarima u pravnom smislu – 285. – 308.

PRVI RAZDIO PRAVA NA STVARI
O STVARNIM PRAVIMA
Poglavlje prvo
O POSJEDU

Držalac. Posjednik – 309. – 352.

Poglavlje drugo
O PRAVU VLASNOSTI

Pojam vlasnosti. Vlasnost u smislu predmetnom (objektivnom) – 353. – 365.

TUŽBA IZ PRAVA VLASNOSTI

Prava tužba o vlasnosti, komu i suprot komu pristoji – 366. – 378.
Što posjednik naknaðuje vlasniku – 379.

Poglavlje treĆe
O STEČENJU VLASNOSTI PRISVOJENJEM

Pravne potrebnosti stečenja – 380. – 402.
O pravu iz izbavljanja tuðe pokretne stvari – 403.

Poglavlje četvrto
O STEČENJU VLASNOSTI PRIRAŠTEJEM

Priraštaj – 404. – 422.

Poglavlje peto
O STEČENJU VLASNOSTI PREDAJOM

Stečenje posredno – 423. – 446.

Poglavlje šesto
O PRAVU ZALOGA

Pojam o pravu zaloga i zalogu – 447. – 471.

Poglavlje sedmo
O SLUŽNOSTIMA (SERVITUTIMA)

Pojam prava služnosti – 472. – 529.
Razdjeljenje služnosti u služnosti zemljišne i osobne – 530. – 824.

Poglavlje šesnaesto
O ZAJEDNICI VLASNOSTI I O INIM PRAVIMA STVARNIM

Prestanak zajednice – 825. – 858.

Dio II.
Razdio drugi
O OSOBNIM PRAVIMA NA STVARI
Poglavlje sedamnaesto
O POGODBAMA UOPĆE

Temelj prava osobnih na stvar – 859. – 936
O odrečenju prigovora – 937.

Poglavlje osamnaesto
O DAROVANJIMA

Darovanje – 938. – 970c.

Poglavlje dvadeseto
O POSUDNOJ POGODBI

Posudna pogodba – 971.
Ograničenje uzajamnih tužbi – 982.

Poglavlje dvadesetprvo
O POGODBI ZAJAMSKOJ

Zajam – 983. – 1000
Forma zadužnice – 1001.

Poglavlje dvadesetdrugo
O PUNOVLAŠTENJU I INIM VRSTAMA POSLOVODSTVA

Pogodba opunovlasna – 1002. – 1044.

Poglavlje dvadesettreĆe
O POGODBI PROMJENE

Promjena – 1045. – 1052.

Poglavlje dvadesetčetvrto
O KUPOVNOJ POGODBI

Pogodba kupovna -1053. – 1089.

Poglavlje dvadesetpeto
O POGODBAMA UPORABE, NASLJEDNOG ZAKUPA
I NASLJEDNE DAĆE

Pogodba uporabna – 1090. – 1150.

Poglavlje dvadesetšesto
O POGODBAMA VRHU USLUGA ZA PLAĆU

Pogodba radnje za plaĆu – 1151. – 1164.

Poglavlje dvadesetsedmo
O POGODBI VRHU ZAJEDNICE DOBARA

Kako postaje društvo stecivno – 1175. – 1216.

Poglavlje dvadesetosmo
O UGOVORIMA ŽENIDBENIM

1217-1266.

Poglavlje dvadesetdeveto
O POGODBAMA NA SREĆU

1267. – 1292.

Poglavlje trideseto
O PRAVU NAKNAÐENJA ŠTETE I ZADOVOLJENJA

Šteta – 1293. – 1341.

Dio treĆi
O USTANOVLJENJIMA ZAJEDNIČKIM GLEDE PRAVA
OSOBA I PRAVA NA STVARI
Poglavlje prvo

O UTVRÐENJU PRAVA I OBVEZA

Ustanovljenja zajednička glede prava – 1342. – 1374.

Poglavlje drugo
O PREINACI PRAVA I OBVEZA

Preinaka prava i obveza – 1375. – 1410.

Poglavlje treĆe
O UKINUĆU PRAVA I OBVEZA

UkinuĆe prava i obveza – 1411. – 1450.

Poglavlje četvrto
O ZASTARI I DOSJELOSTI

Zastara – 1451. – 1502.