Državno uređenje, uprava, samouprava

ZAKON O STRANCIMA

ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

Zakon o pučkom pravobranitelju

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o vladi republike hrvatske

Zakon o upravnim sporovima

Zakon o sustavu državne uprave

Zakon o sudovima

ZAKON O ODVJETNIŠTVU

ZAKON O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

ZAKON O JAVNOM BILJEŽNIŠTVU

ZAKON O IZVLAŠTENJU I ODREĐIVANJU NAKNADE

ZAKON O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

ZAKON O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

ZAKON O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

USTAVNI ZAKON O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavna odluka Sabora Republike Hrvatske o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (25. lipnja 1991.)

STATUT HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

PRAVILNIK O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

PRAVILNIK O RADNOM VREMENU JAVNIH BILJEŽNIKA

PRAVILNIK O PRIVREMENOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ TARIFI

PRAVILNIK O OSLOBAĐANJU OD SNAŠANJA TROŠKOVA PRUŽANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH USLUGA

PRAVILNIK O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKOM ISPITU

PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA

PRAVILNIK O JAVNOBILJEŽNIČKIM PROTESTNIM UPISNICIMA

PRAVILNIK O VISINI NAGRADE I NAKNADE TROŠKOVA JAVNOG BILJEŽNIKA KAO POVJERENIKA SUDA U OSTAVINSKOM POSTUPKU

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ ODJEĆI JAVNIH BILJEŽNIKA, PRISJEDNIKA, VJEŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA U JAVNOBILJEŽNIČKOM UREDU I HRVATSKOJ JAVNOBILJEŽNIČKOJ KOMORI

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

Odluka Sabora Republike Hrvatske o raskidu državno-pravne sveze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ (8. listopada 1991.)

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA I PROTOKOLI 1,4, 6, 7 i 11