Posebni postupci ovrhe

Članak 509.

Ovim Zakonom propisani su posebni postupci ovrhe radi:

1. predaje djeteta

2. ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom

3. uzdržavanja djeteta.

SUDSKA PRAKSA

__________________________________________________________________

*

Za određivanje privremene mjere primjenom odredbi Ovršnog zakona nužno je postojanje tražbine (novčane ili nenovčane) jedne stranke prema drugoj, koja se osigurava tom mjerom, a takve tražbine nema kada sud odlučuje o načinu druženja i o susretima djeteta i roditelja sa kojim dijete ne živi, već se ovdje radi o specifičnom odnosu roditelja i djeteta, tj. o pravu i interesu maloljetnog djeteta da živi sa svojim roditeljima, odnosno da se druži i održava susrete sa roditeljem sa kojim ne živi, pa stoga o navedenim pitanjima nije ni moguće odlučivati izdavanjem privremene mjere odgovarajućom primjenom odredbi Ovršnog zakona, već se o tim pitanjima treba odlučiti u posebnom izvanparničnom postupku, u skladu čl.100. i čl.101. Obiteljskog zakona. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-278/09-2 od 26. III. 2009. godine.

*

Rješenje kojim se odrenuje odgoda ovrhe radi predaje djeteta roditelju s kojim će dijete živjeti sud je dužan temeljiti na Obiteljskom zakonu, iz razloga što takvo rješenje predstavlja poseban slučaj ovrhe radi predaje djeteta roditelju. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1742/06-2 od 08.XI.2006.

*

Sudjelovanje predstavnika centra za socijalnu skrb u ovršnom postupku za predaju djeteta, ne mora biti određeno presudom. ŽS Bj Gž 1095/2003

*

Ukoliko je predmet ovrhe zaštita mlljt. djece, tada je sud dužan u najvećoj mogućoj mjeri zaštiti djecu, time da je ovlašten odrediti ovrhu oduzimanjem ili izricanjem i provonenjem novčanih i zatvorskih kazni protiv osobe koja protivno nalogu suda odbija predati dijete ili poduzima radnje s ciljem njegova skrivanja ili onemogućavanja provonenja odluke tek nakon što ocjeni sve okolnosti slučaja. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1435/08-2 od 28.X.2008.

*

Predlagatelj osiguranja koji je bračni drug protivnika osiguranja učinio je vjerojatnim svoju nenovčanu tražbinu time što su nekretnine, koje su predmet tužbenog zahtjeva stečene u braku, kao i obzirom na zakonsku odredbu čl. 253. st. 1. Obiteljskog zakona (ObZ) koja regulira da su bračni drugovi suvlasnici u bračnoj stečevini u jednakim dijelovima. ŽS Ri Gž 2000/2000

*

Kada je u tijeku postupak izmjene odluke s kojim će roditeljem živjeti dijete, pokrenut po ovršeniku zbog promijenjenih okolnosti a u skladu sa željom djeteta da više ne živi s ovrhovoditeljem već sa ovršenikom te sa jasno izraženim razlozima za to, tada je opravdano odgoditi provedbu ovrhe radi predaje djeteta roditelju (ovrhovoditelju) do pravomoćnog okončanja tog postupka ako i ostale okolnosti (mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb) ne upućuju da je to protivno interesima i dobrobiti maloljetnog djeteta. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-1194/12-2, od 23. VIII. 2012.

*

Ima se uzeti da se svrha ovrhe određena izricanjem novčanih kazni ne može ostvariti tek ako dijete ne bude predano roditelju (ovrhovoditelju) sa kojim treba živjeti ni nakon provedbe (zamjenom u zatvorsku kaznu) barem jedne pravomoćno izrečene novčane kazne, pa u tom slučaju sud može odrediti ovrhu drugim sredstvom – oduzimanjem djeteta. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-3314/11-3, od 2. I. 2012.

*

Kada ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu ne navede sredstvo ovrhe, ili ne navede odgovarajuće sredstvo ovrhe, tada će sam ovršni sud u rješenju o ovrsi odrediti ono sredstvo koje je, s obzirom na sudskom odlukom određeni način susreta i druženja s djetetom, najprimjerenije za njihovo prisilno ostvarenje. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-253/10-2, od 9. III. 2010.

*

Kada ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu ne navede sredstvo ovrhe, ili ne navede odgovarajuće sredstvo ovrhe, tada će sam ovršni sud u rješenju o ovrsi odrediti ono sredstvo koje je, s obzirom na sudskom odlukom određeni način susreta i druženja s djetetom, najprimjerenije za njihovo prisilno ostvarenje. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-253/10-2, od 9. III. 2010.

*

U ovršnom postupku radi ostvarivanja odluke suda o održavanju susreta i druženja roditelja s djetetom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe čl. 341. i čl. 343. – 347. Obiteljskog zakona, iz kojeg razloga je prvostupanjski sud odlučujući o ovršnom prijedlogu, dužan odrediti ovrhu oduzimanja djeteta i provonenjem novčanih ili zatvorskih kazni protiv osobe koja protivno nalogu suda odbija predati dijete ili poduzima radnje s ciljem njegova skrivanja ili onemogućavanja provonenja odluke, tek nakon što ocjeni sve okolnosti slučaja. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 226/05-2 od 07. II. 2005.

*

Ukoliko obveznik plaćanja uzdržavanja ne postupi po pravomoćnoj ovršnoj presudi kojom je utvrđena ta obveza, ovlaštenik uzdržavanja je ovlašten u ovršnom postupku, temeljem navedene presude tražiti donošenje rješenja o ovrsi, kojim će sud odrediti ovrhu na plaći (mirovini) ovršenika i za one obroke uzdržavanja koji još nisu dospjeli, odnosno čije dospijeće će uslijediti nakon donošenja rješenja o ovrsi.

Županijski sud u Bjelovaru, Gž-30/10-2, od 23. II. 2010.

*

Ovrhu pljenidbom plaće obveznika uzdržavanja ovlašten je zahtijevati i ovlaštenik (maloljetno dijete) uzdržavanja, ako ju nije odredio sud a postojale su sve zakonom propisane pretpostavke za njeno određivanje po službenoj dužnosti, i ako obveznik uzdržavanja u svemu ne postupa po ovršnoj ispravi. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-625/10-2, od 29. VI. 2010.

*

Ukoliko obveznik plaćanja uzdržavanja ne postupi po pravomoćnoj ovršnoj presudi kojom je utvrđena ta obveza, ovlaštenik uzdržavanja je ovlašten u ovršnom postupku, temeljem navedene presude tražiti donošenje rješenja o ovrsi, kojim će sud odrediti ovrhu na plaći (mirovini) ovršenika i za one obroke uzdržavanja koji još nisu dospjeli, odnosno čije dospijeće će uslijediti nakon donošenja rješenja o ovrsi. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-30/10-2, od 23. II. 2010.

*

Ovrhu pljenidbom plaće obveznika uzdržavanja ovlašten je zahtijevati i ovlaštenik (maloljetno dijete) uzdržavanja, ako ju nije odredio sud a postojale su sve zakonom propisane pretpostavke za njeno određivanje po službenoj dužnosti, i ako obveznik uzdržavanja u svemu ne postupa po ovršnoj ispravi. Županijski sud u Bjelovaru, Gž-625/10-2, od 29. VI. 2010.

*

Izjava ovršenika uzdržavanja da se iznosi odreneni za uzdržavanje isplaćuju iz plaće ili drugih stalnih novčanih primanja izravno osobi koja je u odluci označena kao primatelj uzdržavanja, bez provonenja ovršnog postupka (administrativna zabrana), nije sastavni dio izreke presude kojom se odlučuje o uzdržavanju, već je sud dužan takvu izjavu zajedno sa odlukom o uzdržavanju odmah dostaviti poslodavcu, odnosno drugom isplatitelju stalnih novčanih primanja. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1907/04-2 od 18. XI. 2004.

*

Nije dopušteno kumulativno odrediti ovrhu radi predaje djeteta te istodobno izreći novčanu ili zatvorsku kaznu protiv osobe koja protivno nalogu suda odbija predati dijete ili poduzima radnje s ciljem njegova skrivanja ili onemogućavanja provođenja ovrhe. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 322/10-2 od 20. IV.2010.

*

Obiteljskim zakonom propisane su samo mjere osiguranja radi uzdržavanja, iz kojeg razloga je sud dužan odlučujući o prijedlogu za osiguranje donošenjem privremenih mjera koje nisu propisane Obiteljskim zakonom, primijeniti odredbe Ovršnog zakona kao općeg zakona. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 1268/08-2 od 02.X.2008.

*

Sud će odbiti prijedlog za ovrhu radi ostvarivanja susreta i druženja oca sa mlljt. kćerkom, ukoliko majka mlljt. kćerke ni na koji način ne onemogućava održavanje druženja i susreta ovrhovoditelja sa zajedničkom mlljt. kćerkom, već je isto dispozicija i volja isključivo mlljt. kćerke. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 257/10-2 od 29.III.2010.

*

Budući da Obiteljskim zakonom nije predvinena privremena mjera kojom se privremeno odlučuje o zajedničkom životu mlljt. djeteta sa jednom od stranaka kao roditeljem te njegovim susretima i druženjima sa odvojenim roditeljem, to se primjenjuju odredbe Glave XXXI Ovršnog zakona, time da se tada radi o tzv. Regulacijskoj privremenoj mjeri kojom se privremeno urenuje pravni odnos u obiteljskom statusnom sporu, koji se odnosi na odlučivanje o pravima mlljt. djeteta. Županijski sud u Varaždinu, Gž. 391/09-2 od 07.IV.2009.