Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upis prava koje je predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U _____________

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL

Zemljišnoknjižni predmet:

Predlagatelj: _________________________(OIB __________________ )

Protustranka: _________________________(OIB _________________ )

PRIJEDLOG

radi opravdanja predbilježbe[1] na nekretnini upisanoj u z.k.ul. br. ____ k.o. Stupnik, z.k.č. ____ k.o. Stupnik, u naravi oranica površine ____ čhv

____________________________________________________________

Rješenjem Naslovnog suda br. Z- ____ od _______ godine izvršena je predbilježba prava vlasništva s obvezom predlagatelja da opravda predbilježbu dostavom tabularne izjave protustranke vezanom na ugovor o kupoprodaji.

Predlagatelj predlaže da sud temeljem rješenja Z- ____ od _______ i tabularne izjave izdane od strane protustranke na nekretninama u vlasništvu protustranke u z.k.ul. br. ____ k.o. Stupnik, z.k.č. ____ k.o. Stupnik, u naravi oranica površine ____ čhv, a na kojima je dozvoljena predbilježba vlasništva u korist predlagatelja, dozvoli upis prava vlasništva u cijelosti u korist i na ime:

___________________________________

(OIB ___________________________)

Slijedom navedenog, te temeljem priloženih isprava predlagatelj predlaže da Naslovni sud donese odgovarajuće rješenje.

Prilog: Tabularna izjava

             Dokaz o uplaćenoj sudskoj pristojbi na prijedlog i rješenje

Za predlagatelja:

_____________

[1]              Predbilježba djeluje dok ne bude opravdana ili izbrisana. Opravdanjem se predbilježba pretvara u uknjižbu, s učinkom od časa kad je prijedlog za predbilježbu bio podnesen.

Predbilježba se opravdava:

  1. a) na temelju isprave prikladne za uknjižbu, kojom se otklanja nedostatak radi koga nije bila dopuštena uknjižba,
  2. b) na temelju potvrde o ovršnosti odluke suda ili drugoga tijela vlasti,
  3. c) na temelju pravomoćne presude kojom je predbilježba opravdana,
  4. d) javnom ili javno ovjerovljenom ispravom kojom se dokazuje da je ostvaren uvjet kojim je bio uvjetovan pristanak za uknjižbu, odnosno da je istekao rok.