Primjer prijedloga radi dokazivanja smrti osobe koja je umrla, a činjenica njene smrti nije upisana u matične knjige umrlih

 _____________________

u ___________________

 

PREDLAGATELJ: _________________ iz ___________________ ul. ____________

 

P R I J E D L O G

        za dokazivanje smrti ____________[1]

 

__________________________________ iz __________________ rođena ___________ godine u ___________________, umrla je dana _______ godine ali činjenica njene smrti nije upisana u matične knjige umrlih.

 

Dokaz:

Potvrda Bolničkog centra u _________________.

Izvod iz knjige rođenih.

Kako su ispunjeni zakonski uvjeti, a s obzirom da ja kao njena unuka imam neposredni pravni interes da se činjenica smrti upiše u matične knjige, radi vođenja ostavinskog postupka, molim da sud donese:

 

R J E Š E N J E

 

Utvrđuje se smrt _______________iz ________________ ul. ____________ rođena_________godine u _____________, od oca____________ i majke ______________ sa danom _____________ godine.

Po pravomoćnosti rješenja dostaviti matičnom uredu radi upisa prethodne činjenice u matičnu knjigu umrlih.

 

U Zagrebu, _______________.

 

PREDLAGATELJ:

 _______________

 


[1]Metode utvrđivanja moždane smrti – vidi:

– http://www.centar-zdravlja.net/clanci/pregledi-dijagnoze-i-zahvati/8/1253/presadivanje-organa/metode-utvrdivanja-mozdane-smrti/10/
– http://www.hdm.hr/tecaj/HTML/DAVATELJ.htm