Sadržaj

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

redakcijski pročišćeni tekst

(Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/2001., 100/2004., 107/2007., 152/2008., 126/2010. i 55/2013.)


Dio prvi

OPĆE ODREDBE

Članak 1. - Članak 13. ................................................................................ 49


Dio drugi

ZEMLJIŠNE KNJIGE


Glava 1. SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE

Odjeljak 1. Opće odredbe

Članak 14. - Članak 16. ............................................................................. 57


Odjeljak 2. Glavna knjiga

a. Sastav glavne knjige

Članak 17. - Članak 19. ............................................................................ 58

b. Sadržaj zemljišnoknjižnoga uloška

Članak 20. .................................................................................................. 60

Posjedovnica - Članak 21. - Članak 22. .................................................. 60

Vlastovnica - Članak 23. - Članak 24. .................................................... 61

Teretovnica - Članak 25. .......................................................................... 62

Odjeljak 3. Zbirka isprava - Članak 26. - Članak 27. ................................................. 63

Odjeljak 4. Zbirka katastarskih planova i pomoćni popisi - Članak 28. - Članak 29. .63


Glava 2. O KNJIŽNIM UPISIMA

Odjeljak 1. O upisima uopće


a. Vrsta upisa

Članak 30. - ........................................................................................... 64


b. Predmet uknjižbe i predbilježbe

Članak 31. ................................................................................................ 65

Posebne odredbe glede vlasništva - Članak 32. ..................................... 66

Posebne odredbe glede služnosti i stvarnih tereta - Članak 33. .............. 67

Posebne odredbe glede prava građenja - Članak 34. .............................. 67

Posebne odredbe glede založnoga prava (hipoteke) - Članak 35. - Članak 38. ..................... 67


c. Predmet zabilježbe

Članak 39. - Članak 42. ........................................................................... 70


d. Knjižni prednik

Članak 40. ............................................................................................... 71


e. Isprave

Članak 43. ................................................................................................ 73


f. Prvenstveni red

Članak 45. - Članak 51. ........................................................................... 75

Odjeljak 2. O uknjižbi - Članak 52. - Članak 55. ..................................................... 78


Odjeljak 3. O predbilježbi

a. Dopustivost predbilježbe

Članak 56. - Članak 59. ........................................................................ 81


b. Opravdanje predbilježbe

Članak 60. - Članak 69. ........................................................................... 83

Odjeljak 4. O zabilježbi - Članak 70. ........................................................................ 86


a. Zabilježba osobnih odnosa

Članak 71. ................................................................................................ 88


b. Zabilježba prvenstvenoga reda

Članak 72. - Članak 77. .......................................................................... 88


c. Zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe

Članak 78. - Članak 80. ........................................................................... 91


d. Zabilježba spora

Članak 81. - Članak 84.a ....................................................................... 91


e. Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji

Članak 85. - Članak 86. ........................................................................ 95


f. Zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja

Članak 87. ............................................................................................... 96


g. Zabilježba odbijanja ovrhe

Članak 88. ................................................................................................ 97


h. Zabilježba dosude

Članak 89. ............................................................................................... 97


Dio treći

POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA


Glava 1. OPĆE ODREDBE

Članak 90. - Članak 94. ......................................................................... 98


Glava 2. PRIJEDLOG ZA UPIS

Ovlaštena osoba

Članak 95. - Članak 96. ......................................................................... 100

Podnošenje prijedloga - Članak 97. - Članak 98. ................................ 101

Sadržaj prijedloga - Članak 99. - Članak 101. .................................... 103

Prilozi - Članak 102. - Članak 105. ..................................................... 105


Glava 3. ODLUČIVANJE

Članak 106. - Članak 111. ................................................................... 108


Glava 4. PROVEDBA UPISA

Članak 112. - Članak 119. ..................................................................... 117


Glava 5. DOSTAVA

Članak 120. - Članak 122. .................................................................... 123


Glava 6. PRAVNI LIJEKOVI

Članak 123. - Članak 128. .................................................................... 127


Glava 7. BRISOVNA TUŽBA

Članak 129. ........................................................................................... 134


Glava 8. POSTUPAK SA ZAJEDNIČKIM HIPOTEKAMA

Određivanje glavnoga uloška - Članak 130. ......................................... 138

Prijava i upis zajedničkih hipoteka - Članak 131. - Članak 134. ......... 138

Upisi promjena u glavnom ulošku - Članak 135. - Članak 138. .......... 140

Tužba za opravdanje - Članak 139. ....................................................... 141

Zemljišnoknjižni izvaci - Članak 140. .................................................. 142


Glava 9. AMORTIZACIJA I BRISANJE STARIH HIPOTEKARNIH TRAŽBINA

Članak 141. ............................................................................................ 142


Glava 10. OTPISIVANJE I PRIPISIVANJE

Odjeljak 1. Promjena sastava zemljišnoknjižnoga tijela - Članak 145. - Članak 148. . .................. 144

Odjeljak 2. Otpis s prijenosom tereta (teretni otpis) - Članak 149. ........................ 146

Odjeljak 3. Besteretni otpis


a. Besteretni otpis na prijedlog vlasnika

Članak 150. - Članak 154. .................................................................... 147


b. Besteretni otpis dijelova male vrijednosti

Članak 155. - Članak 157. .................................................................... 148


c. Besteretni otpis na osnovi odluke nadležnoga tijela

Članak 158. - Članak 160. .................................................................... 149

Odjeljak 4. Postupak otpisivanja i pripisivanja - Članak 161. - Članak 162. ......... 149


Dio četvrti

POSEBNE ODREDBE O ZAJEDNIČKOM INFORMACIJSKOM SUSTAVU, BAZI ZEMLJIŠNIH PODATAKA I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU


Glava 1. ELEKTRONIČKO POSLOVANJE U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Članak 163. - Članak 163.a .................................................................... 151

Glavna knjiga - Članak 164. ................................................................ 152

Popis upisa - Članak 165. ..................................................................... 153

Popis izbrisanih upisa - Članak 166. ..................................................... 153

Zbirka isprava - Članak 167. ................................................................. 154

Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja - Članak 168. .................................. 154

Pomoćni popisi - Članak 169. ............................................................... 155

Uvid u EOP-zemljišnu knjigu i izdavanje ispisa - Članak 170. - Članak 173.a ......................... 150


Glava 2.POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

Prijedlozi - Članak 174. ........................................................................ 160

Plomba i provedba upisa - Članak 175. ................................................ 160

Sadržaj upisa - Članak 176. .................................................................. 161

Broj zadnjega upisa - Članak 177. ........................................................ 161

Ispravljanje teretovnice - Članak 178. ................................................. 162


Dio peti

OSNIVANJE, OBNAVLJANJE, DOPUNJAVANJE I PREOBLIKOVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE


Glava 1. OSNIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Odjeljak 1. Postupak osnivanja - Članak 179. - Članak 185.a .............................. 162

Odjeljak 2. Ispravni postupak

Oglas - Članak 186. - Članak 187. ....................................................... 171

Prijave i prigovori Članak 188. - Članak 190. ...................................... 173

Rasprava za ispravak - Članak 191. - Članak 193. .............................. 174

Odlučivanje o prijavama i prigovorima - Članak 194. - Članak 195. .. 177

Provedba upisa - Članak 196. ............................................................... 179

Tužba za ispravak - Članak 197. .......................................................... 180


Glava 2. OBNOVA I DOPUNA ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 198. - Članak 199.d .................................................................... 180


Glava 3. POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK

Članak 200. - Članak 200.g .................................................................... 184


Glava 4. POSTUPANJE SA ZAOSTALIM PREDMETIMA

Članak 201. ............................................................................................ 188


Glava 5. PREOBLIKOVANJE U BAZU ZEMLJIŠNIH PODATAKA (BZP)

Članak 202. ............................................................................................ 189

Prijenos podataka - Članak 203. .......................................................... 189

Otvaranje BZP-a (Baze zemljišnih podataka) - Članak 204. ................ 190

Oglas - Članak 205. ............................................................................. 191

Ispravak - Članak 206. - Članak 207. .................................................. 191

Postupak s neriješenim zemljišnoknjižnim predmetima - Članak 208. . 193

Pojedinačno preoblikovanje u BZP - Članak 208.a - Članak 208.e ...... 194

Odgovornost države - Članak 209. ...................................................... 196

Pristojbe - Članak 210. ......................................................................... 197


Dio šesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 211. - Članak 231. ................................................................... 197

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (»Narodne novine«, broj 100/04) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ................... 207

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (»Narodne novine«, broj 107/07) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ................... 209

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA (Narodne novine br.: 55/2013.) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ........................ 211


ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 1. - Prijedlog radi zemljišnoknjižne provedbe kupoprodajnog ugovora ....................................... 219

Primjer 2. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 30., 31., 32.) ............................... 221

Primjer 3. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva zemljišta temeljem osnovnog ugovora i aneksa osnovnom ugovoru u suvlasničkim omjerima (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 30., 31., 32.) ................... 222

Primjer 4. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva stana u PU evidenciju . .......................................... 223

Primjer 5. - Prijedlog radi upisa nekretnine temeljem prijavnog lista s prijedlogom za brisanje društvenog vlasništva te upis prava vlasništva (Zakon o zemljišnim knjigama – članak 30.) ...................................................... 224

Primjer 6. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva i brisanja prava korištenja (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 365.) .............. 227

Primjer 7. - Prijedlog radi brisanja društvenog vlasništva, temeljem odredbe čl. 361 i 365. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ........... 229

Primjer 8. - Rješenje suda o uknjižbi brisanja društvenog vlasništva . 231

Primjer 9. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva uvjetovanog ispunjenjem činidbe (Članak 31., članak 32., članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama) .......................................... 234

Primjer 10. - Prijedlog radi upisa predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. i članak 56. Zakona o zemljišnim knjigama) .... 236

Primjer 11. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i upis prava koje je predbilježeno (Članak 60. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama) .............................................. 238

Primjer 12. - Predugovor o kupoprodaji nekretnine sa ugrađenim odredbama o upisu predbilježbe prava vlasništva na nekretnini (Članak 32. stavak 4. Zakona o zemljišnim knjigama) ............................................... 240

Primjer 13. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339. OZ-a,) .................................................................. 244

Primjer 14. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini temeljem pravomoćne presude (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ-a. ) ................................... 249

Primjer 15. - Prijedlog radi upis prava vlasništva sa brisanjem predbilježbe, temeljem tabularne izjave (Članak 52., 54. i članak 61. Zakona o zemljišnim knjigama) ............................................................. 252

Primjer 16. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 41. ) ............................................... 253

Primjer 17. - Prijedlog za upis prava vlasništva posljednjeg stjecatelja (Članak 41. Zakona o zemljišnim knjigama) (Primjer drugi) ........................ 255

Primjer 18. - Prijedlog radi upis prava vlasništva stranog državljanina temeljem ugovora o kupoprodaji ( Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 354 – 358b.) .......................................................... 257

Primjer 19. - Primjer zahtjeva radi izdavanja suglasnosti ..................... 260

Primjer 20. - Izjava .................................................................................. 261

Primjer 21. - Primjer punomoći date odvjetniku od strane strane fizičke osobe radi obavljanja radnji vezani za kupoprodaju nekretnine na području R.H) .................................................................. 262

Primjer 22. - Primjer predugovora kojim strani državljanin stječe vlasništvo nad nekretninom ........................................................ 264

Primjer 23. - Prijedlog radi upisa objekta u zemljišnu knjigu temeljem prijavnog lista (RN-a) .......................................... 268

Primjer 24. - Prijedlog radi upisa prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 34.) ........................................ 269

Primjer 25. - Prijedlog radi upisa zgrade sagrađene na prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 34. st. 3.) .......................... 270

Primjer 26. - Prijedlog radi brisanja prava građenja (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 34. ) .......................................................... 272

Primjer 27. - Primjer ugovora o pravu građenja .................................... 273

Primjer 28. Prijedlog radi upis koncesije temeljem ugovora o koncesiji (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak. 25. st. 2., čl. 31. st. 1., čl. 8.) ....... 277

Primjer 29. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više - etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 24. i čl. 32.) ................ 278

Primjer 30. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više - etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 24. i čl. 32.) (Primjer drugi) ..................................... 280

Primjer 31. - Prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva nekretnine na više - etažnom objektu, (Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - članak. 68. i 370. i Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 24. i čl. 32.) (Primjer treći). .................................... 282

Primjer 32. - Očitovanje volje suvlasnika radi upisa posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige ................................................................... 285

Primjer 33. - Očitovanje volje suvlasnika nekretnine za upis posebnih dijelova nekretnine u zemljišne knjige (Primjer drugi) ................................. 288

Primjer 34. - Opći uvjeti ......................................................................... 290

Primjer 35. - Zahtjev za potvrdu Elaborata o etažiranju ........................ 292

Primjer 36. - Primjer prijedloga radi upisa idealnog dijela u poduložak (Članak 20. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama) ................................. 293

Primjer 37. - Primjer prijedloga radi upisa zabilježbe raspodjele obveza prema međuvlasničkom ugovoru (čl. 70. Zakona o zemljišnim knjigama, i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 89. st. 5.) ................ 294

Primjer 38. - Primer međuvlasničkog ugovora ....................................... 297

Primjer 39. - Prijedlog radi upisa prava zaloga na nekretninama temeljem ugovora o kreditu (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak 35.) .......... 303

Primjer 40. - Primjer ugovora o kreditu, sporazuma radi osnivanja novčane tražbine, zasnivanjem založnog prava .................................................... 304

Primjer 41. - Prijedlog radi brisanja prava zaloga te prijenosa upisa na nekretnini dužnika temeljem sporazuma stranaka (Članak 35., 36. Zakona o zemljišnim knjigama) ........................................................ 316

Primjer 42. - Primjer sporazuma stranaka o prijenosu hipotekarne tražbine .............................................................. 318

Primjer 43. - Primjer sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva ......................................................... 320

Primjer 44. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine određivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331-339. OZ-a,) ............................................. 323

Primjer 45. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe i njezino pretvaranje u upis stvarnog prava koje je predbilježeno (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60. i 61.) ............................................. 325

Primjer 46. - Prijedlog za upis zabilježbe rješenja stečajnog upravitelja (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 70, čl. 89., Stečajni zakon – čl. 44.) .............................................. 327

Primjer 47. - Prijedlog radi upisa zabilježbe prvenstvenog reda (Zakon o zemljišnim knjigama čl. 72-77.) ........................................ 328

Primjer 48. - Prijedlog radi upisa zabilježbe zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine radi osiguranja novčanog potraživanja temeljem presude (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.) ..................................... 330

Primjer 49. - Prijedlog za upis prava vlasništva radi osiguranja tražbine temeljem ugovora o zajmu (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 71.-77.) ................................................. 332

Primjer 50. - Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81-84) ................................................. 334

Primjer 51. - Prijedlog radi upisa zabilježbe spora (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 81-84) (Primjer drugi) ............................... 336

Primjer 52. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini prije pokretanja parničnog postupka (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ-a.) ................................ 338

Primjer 53. - Očitovanje vjerovnika o prestanku tražbine osigurane zasnivanjem vlasništva na nekretnini ...................................... 343

Primjer 54. - Prijedlog radi zasnivanja založnog prava na nekretnini temeljem sporazuma stranaka ....................................... 344

Primjer 55. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva radi osiguranja prijenosom prava na temelju izjave (Ovršni zakon – čl. 276.) ........................ 346

Primjer 56. - Prijedlog radi upisa prava vlasništva radi osiguranja tražbine (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – čl. 297., čl. 307., čl. 309.)........................................ 348

Primjer 57. - Primjer sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva (Ovršni zakon – čl. 310., 312. i 313.) .......................... 350

Primjer 58. - Prijedlog radi upisa založnog prava (hipoteke) na nekretnini, temeljem ugovora o kreditu (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 35.) .... 353

Primjer 59. - Prijedlog radi brisanja hipotekarne tražbine i upisa hipoteke na novoj nekretnini ............................................. 355

Primjer 60. - Prijedlog radi prijenosa hipotekarne tražbine na novog dužnika ................................................................. 356

Primjer 61. - Primjer prijedloga radi brisanjea hipotekarne tražbine temeljem brisovnog očitovanja ................................................ 357

Primjer 62. - Brisovno očitovanje .................................. 358

Primjer 63. - Primjer rješenja suda o brisanju hipoteke temeljem brisovnog očitovanja ................................................. 359

Primjer 64. - Prijedlog radi upisa zajedničke ili simultane hipoteke na području jednog suda (Članak 130. -138.Zakona o zemljišnim knjigama) ............................... 360

Primjer 65. - Prijedlog radi upisa uknjižbe brisanja založnog prava (hipoteke)................................................ 361

Primjer 66. - Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 71.) ........................................ 362

Primjer 67. - Prijedlog radi upisa zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.) .......... 364

Primjer 68. - Prijedlog radi brisanja zabilježbe statusnih prava (skrbi nad maloljetnikom) (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 30. st. 4., čl. 71.) ... 365

Primjer 69. - Prijedlog za provedbu ovrhe na nekretnini radi naplate novčane tražbine, a kad je na istoj upisan zalog temeljem javnobilježničkog akt kao ovršne isprave u korist ovrhovoditelja (čl. 81., 82. OZ-a,) ........... 366

Primjer 70. - Prijedlog za provedbu ovrhe na nekretnini radi naplate novčane tražbine kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine (čl. 83. OZ-a,) ........................... 370

Primjer 71. - Prijedlog radi upisa zabilježbe proširenja (promjene) ovrhe i na drugim nekretninama predlagatelja (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 70., čl. 84.) ......................................... 373

Primjer 72. - Prijedlog radi upis obustave ovrhe (Zakona o zemljišnim knjigama čl. 70. , i čl. 103. OZ) ..................................... 375

Primjer 73. - Prijedlog radi upis zabilježbe ograničenja raspolaganja prava vlasništva, temeljem ugovora o darovanju i aneksa istom (Zakon o zemljišnim knjigama - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Članak 31. st. 2., čl. 70., i čl. 34. st. 2. i 3.) ........................................ 377

Primjer 74. - Prijedlog radi upis prava vlasništva na nekretninama, temeljem ugovora o darovanju ........................ 379

Primjer 75. - Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva temeljem darovnog ugovora (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 71.) (Primjer drugi) ......... 380

Primjer 76. - Prijedlog radi upisa zabilježbe skrbništva (Članak 39. Zakona o zemljišnim knjigama) .................................. 382

Primjer 77. - Primjer prijedloga radi upisa prava prvokupa (Članak 31., 58. Zakona o zemljišnim knjigama) .............................. 383

Primjer 78. - Prijedlog radi upisa prava najma (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 31., 58.) .......................................... 384

Primjer 79. - Prijedlog radi upisa prava najma (Članak 31., 58. Zakona o zemljišnim knjigama) (Primjer drugi) .. ....................... 386

Primjer 80. - Prijedlog radi upis prava najma temeljem ugovor o najmu poslovnog prostora. (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak. 25. st. 1., čl. 31. st. 1.) ........................................ 387

Primjer 81. - Ugovor o najmu (zakupu) poslovnog prostora sačinjen u obliku javnobilježničke isprave ...................... 388

Primjer 82. - Prijedlog radi upisa prvokupa (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 31., 58.) ................................. 393

Primjer 83. - Prijedlog radi upis prava doživotnog uživanja ................ 394

Primjer 84. - Prijedlog radi otpisa čestice i njihov pripisa u drugi zemljišnoknjižni uložak .......................... 396

Primjer 85. - Prijedlog sudu radi osnivanja nužnog prolaza (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 224.) ............................... 397

Primjer 86. - Prijedlog radi osnivanja prava nužnog prolaza na nekretnini (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 33., Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 224.) (Primjer drugi) ......................... 401

Primjer 87. - Prijedlog radi osnivanja nužnog prolaza (Primjer treči) .................................... 405

Primjer 88. - Prijedlog radi upisa prava nužnog prolaza na nekretnini (Članak 33. Zakona o zemljišnim knjigama) ............................. 407

Primjer 89. - Prijedlog radi ispravak međe (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 103.) ..................... 408

Primjer 90. - Prijedlog radi upis zabilježbe naknadnog ograničenja prava služnosti (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak 33. ) ........................ 412

Primjer 91. - Prijedlog radi upis prava služnosti koja je osnovana ugovorom ili odlukom nadležnog tijela (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak 50. st. 3., čl. 223., čl. 224., čl. 226. ZOV) ................................... 414

Primjer 92. - Prijedlog za radi razvrgnuća suvlasništva nekretnina ........ 416

Primjer 93. - Ugovor radi dibe suvlasništva nekretnina ...................... 420

Primjer 94. - Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva prodajom (civilna dioba) (Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima čl. 47.-56.) ......... 422

Primjer 95. - Prijedlog radi razvrgnuća suvlasništva (geodetskom diobom) ............................................. 425

Primjer 96. - Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo (Članak 19., stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama) ........................................ 428

Primjer 97. - Prijedlog za ispravak pogrešnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.) .................. 430

Primjer 98. - Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog odjela (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 117.) (Primjer drugi) ........................ 433

Primjer 99. - Prijedlog sudu radi ispravke rješenja o nasljeđivanju radi zemljišno-knjižne provedbe ................................. 434

Primjer 100. - Primjer rješenje suda povodom ispravka upisa u zemljišnoknjižnom ulošku ......................................... 435

Primjer 101. - Podnesak kojim se temeljem rješenja suda dostavljaju isprave (Zakon o zemljišnim knjigama - Članak. 102. st. 1., čl. 103. st. 3. i 4.) .................................... 437

Primjer 102. - Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., - 69.) ................................ 438

Primjer 103. - Prijedlog za brisanje predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., - 69.) (Primjer drugi) .................................. 439

Primjer 104. - Prijedlog radi opravdanja predbilježbe upisa prava vlasništva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 60., - 69.) ..................................... 441

Primjer 105. - Prijedlog radi besteretnog otpisa čestice (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.) ................................... 443

Primjer 106. - Prijedlog radi otpisa čestice i njihov pripisa u drugi zemljišno-knjižni uložak (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 150-154.) ......... 445

Primjer 107. - Prijedlog radi pokretanjea postupka amortizacije stare hipotekarne tražbine (Zakona o zemljišnim knjigama - članak 141.) .............. 446

Primjer 108. - Prijedlog radi pokretanja pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka (Zakona o zemljišnim knjigama - članak 200.) ..... 448

Primjer 109. - Prijedlog radi spajanja više katastarskih čestica u jedno zemljišnoknjižno tijelo ................................................ 451

Primjer 110. - Prijedlog radi otvaranja poduloška ................................ 452

Primjer 111. - Prijedlog radi ispravaka rješenja zemljišnoknjižnog suda vezano za oznake čestice ............................ 453

Primjer 112. - Prijedlog radi brisanje društvenog vlasništva, provedbe parcelacionog elaborata, otpisa čestica iz postojećih z.k.ul., formiranja nove čestice i prijenosa u novi z.k.ul., upisa objekta, te provedbe Elaborata o etažiranju, kao i prava vlasništva na višekatnom stambenom objektu (Zakon o
zemljišnim knjigama – čl. 101.) ......................454

Primjer 113. - Prijedlog upućen predsjedniku zemljišnoknjižnog suda radi donošenje rješenja o raspodjeli predmeta drugom ovlaštenom zemljišnoknjižnom referentu (čl. 109. c st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama, i čl. 68.a Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju
drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova) ......................... 458

Primjer 114. - Prijedlog radi provedbe parcelacijskog eleborata ........... 459

Primjer 115. - Prijedlog radi usklađenja zemljišno-knjižnog stanja sa stanjem u katastarskom operatu ............................ 461

Primjer 116. - Prijedlog radi provedbe prijavnog lista (Primjer drugi) ... 462

Primjer 117. - Dopuna prijedloga ........................................................... 463

Primjer 118. - Podnesak predlagatelja kojim povlaći svoj prijedlog radi uknjižbe prava vlasništva ...................................... 464

Primjer 119. - Podnesak kojim predlagatelj odustaje od prijedloga za upis prava vlasništva (Primjer drugi) ............................. 465

Primjer 120. - Zamolba za ustup reda prvenstva rješavanja predmeta (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45. - čl. 51.) ..................... 466

Primjer 121. - Izjava o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45-48.) ................................ 468

Primjer 122. - Izjava stranke o ustupanju prava prvenstva (Zakon o zemljišnim knjigama – čl. 45-48.) (Primjer drugi) ......................................... 469

Primjer 123. - Primjer izjave kojom se dozvoljava upis posjednika u katastarski operat .......................... 470

Primjer 124. - Primjer izjave kojom se dozvoljava upis posjednika u katastarski operat (Primjer drugi) ..................................... 471

Primjer 125. - Primje izjave kojom se potvrđuje da je cijena u potpunosti isplaćena ................................. 472

Primjer 126. - Primjer izjave kojom se ustanovljuje osobnu služnost prava stanovanja ........................................ 473

Primjer 127. - Primjer brisovnog očitovanja ........................................... 474

Primjer 128. - Primjer utanačenja ........................................................... 476

Primjer 129. - Primjer tabularne izjave ................................................ 479

Primjer 130. - Primjer tabularne izjave (Primjer drugi) ......................... 481

Primjer 131. - Primjer tabularne izjave (Primjer treči) ......................... 482

Primjer 132. - Primjer tabularne izjave (Primjer četvrti) .................... 484

Primjer 133. - Primjer ispravka tabularne izjave .................................. 485

Primjer 134. - Primjer aneksa osnovnom ugovoru o kupoptodaji stana radi provedbe prava vlasništva u zemljišnoj knjizi ...................................... 488

Primjer 135. - Sporazum kojim se dozvoljava istovremeni brisanje i upis hipoteke ............................................... 490

Primjer 136. - Sporazum radi brisanja i zasnivanja hipoteke ................ 492

Primjer 137. - Primjer zamolbe kojom se traži suglasnost radi besteretnog otpisa ..................................................... 494

Primjer 138. - Zamolba radi izdavanja uvjerenja o izgrađenosti objekta ...................................496

Primjer 139. - Zamolba radi izdavanj potvrde o namjeni zemljišta premaprostorno planskoj dokumentaciji ........................................................... 497

Primjer 140. - Zamolba ........................................................................... 498

Primjer 141. - Požurnica ......................................................................... 499

Primjer 142. - Požurnica (Primjer drugi) .............................................. 500

Primjer 143. - Požurnica (Primjer treči) ................................................ 501

Primjer 144. - Generalna punomoć u svrhu prodaje nekretnine (kuće) ................................ 502

Primjer 145. - Primjer punomoći izdane odvjetniku radi uknjižbe (Članak 53. Zakona o zemljišnim knjigama) ..................................................... 503

Primjer 146. - Tužba radi brisanja zemljišnoknjižnog upisa (Zakon o zemljišnim knjigama - članak 129.) .......................................................... 505

Primjer 147. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i zabilježbe spora ........................... 510

Primjer 148. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnina stečenih dosjelošću i za izdavanje tabularne isprave ............................................ 514

Primjer 149. - Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva i upisa u zemljišne knjige, te zabilježbe spora s privremenom mjerom (Članak 81. Zakona o zemljišnim knjigama) ......................................... 516

Primjer 150. - Primjer hipotekarne tužbe protiv osobe upisane kao vlasnik opterećene nekretnine (Članak 78. Zakona o zemljišnim knjigama) .................................................... 522

Primjer 151. - Tužba radi radi pobijanja dužnikovi pravnih radnji ........ 524

Primjer 152. - Tužba radi poništenja ugovora i uspostave prijašnjeg zemljišnoknjižnog stanja ...................................................... 527

Primjer 153. - Tužba radi utvrđivanja diobe i upisa u zemljišnu knjigu ........................................ 529

Primjer 154. - Tužba radi privremenog postavljanja naprave na susjedskom zemljištu ................................................ 531

Primjer 155. - Izlučni prigovor ............................................................... 533

Primjer 156. - Tužba radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena .......................................... 536

Primjer 157. - Tužba radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena (Primjer drugi) .................................. 539

Primjer 158. - Tužba radi proglašenja da je ovrha na nekretnini nedopuštena s prijedlogom za određivanje privremene mjere ......................................543

Primjer 159. - Tužba radi ispravke upisa u zemljišnoj knjizi (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 197) .............................546

Primjer 160. - Tužba radi radi opravdanja predbilježbe (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 62) ................................... 548

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (redakcijski pročišćeni tekst) (NN broj 81/97., 109/02., 123/02., 153/02. i 14/05.) ................................. 553-626


ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

(redakcijski pročišćeni tekst)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.)


Dio prvi

OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA

Vlasništvo i druga stvarna prava - Članak 1. ........................................ 629

Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava - Članak 2. ........................ 629

Sposobnost stvari - Članak 3. ............................................................... 630

Stvari od interesa za Republiku Hrvatsku - Članak 4. ......................... 630

Stvar i njezine pripadnosti - Članak 5. .................................................. 631

Dijelovi stvari - Članak 6. .................................................................... 631

Pripadak stvari - Članak 7. ................................................................... 631

Koristi - Članak 8. ................................................................................ 632

Osobito o nekretninama - Članak 9. ..................................................... 632


Dio drugi

POSJED


Glava 1. OPĆE ODREDBE

Posjednik - Članak 10. .......................................................................... 633

Samostalni posjednik - Članak 11. ....................................................... 634

Pomoćnik u posjedovanju - Članak 12. ................................................ 634


Glava 2. STJECANJE

Izvorno i izvedeno stjecanje - Članak 13. ............................................. 634

Predaja - Članak 14. .............................................................................. 635

Predaja očitovanjem volje - Članak 15. ................................................ 635

Stjecanje posjeda prava - Članak 16. ................................................... 635

Nasljeđivanje posjeda - Članak 17. ...................................................... 636


Glava 3. KAKVOĆA POSJEDA

Zakonitost, istinitost i poštenje posjeda - Članak 18. .......................... 636


Glava 4. TRAJNOST I ZAŠTITA

Načelo trajnosti - Članak 19. ................................................................. 637

Samovlasno smetanje - Članak 20. ....................................................... 637

Pravo na zaštitu posjeda - Članak 21. ................................................... 638

Sudska zaštita - Članak 22. - Članak 26. ............................................. 638

Dopuštena samopomoć - Članak 27. ..................................................... 639


Glava 5. PRESTANAK

Prestanak posjeda stvari - Članak 28. ................................................... 640

Prestanak posjeda prava - Članak 29. .................................................. 640


Dio treći

PRAVO VLASNIŠTVA


Glava 1. O VLASNIŠTVU UOPĆE

Vlasnikova prava - Članak 30. ............................................................. 640

Opća ograničenja - Članak 31. ............................................................. 641

Posebna ograničenja - Članak 32. ........................................................ 641

Naknada - Članak 33. ........................................................................... 642

Ograničenja na temelju pravnoga posla - Članak 34. .......................... 642

Osobito o vlasništvu Republike Hrvatske i drugih osoba javnoga prava - Članak 35. .......................................................... 643


Glava 2. SUVLASNIŠTVO

Odjeljak 1. Opće odredbe

Suvlasnički dijelovi - Članak 36. ........................................................ 644

Idealni dio stvari - Članak 37. ............................................................. 644

Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari - Članak 38. ............... 645


Odjeljak 2. Upravljanje stvarju

Pravo na upravljanje - Članak 39. ........................................................ 645

Poslovi redovite uprave - Članak 40. ................................................... 646

Izvanredni poslovi - Članak 41. ........................................................... 646

Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti - Članak 42. .......... 646

Odluka o uspostavi etažnoga vlasništva - Članak 43. ......................... 647

Upravitelj - Članak 44. ........................................................................ 647

Pravni položaj upravitelja - Članak 45. ................................................ 648


Odjeljak 3. Zaštita - Članak 46. ....................................... 648


Odjeljak 4. Razvrgnuće

Pravo na razvrgnuće - Članak 47. ........................................................ 649

Ostvarivanje prava na razvrgnuće - Članak 48. ................................... 649

Način razvrgnuća - Članak 49. ............................................................ 649

Način sudskoga razvrgnuća - Članak 50. ............................................. 650

Pravo na razvrgnuće isplatom - Članak 51. .......................................... 650

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari - Članak 52. .................... 651

Razvrgnuće uspostavom etažnoga vlasništva - Članak 53. .................. 651

Troškovi razvrgnuća - Članak 54. ........................................................ 651

Pravni učinci razvrgnuća - Članak 55. ................................................. 651

Tuđa prava - Članak 56. ....................................................................... 652


Glava 3. Zajedničko vlasništvo

Neodređenost udjela u vlasništvu - Članak 57. ................................... 652

Udio zajedničara - Članak 58. .............................................................. 653

Izvršavanje zajedničkoga vlasništva - Članak 59. ............................... 653

Upravljanje zajedničkom stvari - Članak 60. ....................................... 653

Raspolaganja zajedničkom stvari - Članak 61. ..................................... 653

Zaštita - Članak 62. ............................................................................... 654

Pravo na diobu - Članak 63. ................................................................. 654

Tuđa prava na diobu - Članak 64. ......................................................... 655

Podredna primjena pravila o suvlasništvu - Članak 65. ....................... 655


Glava 4. VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA


NEKRETNINE

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Suvlasništvo cijele nekretnine i vlasništvo posebnoga dijela - Članak 66. ............................................ 655

Posebni dio nekretnine i njegovi pripadci - Članak 67. ...................... 656

Odgovarajući suvlasnički dio - Članak 68. ......................................... 656

Neodvojivost - Članak 69. ................................................................... 657

Više ovlaštenika glede istoga posebnoga dijela - Članak 70. ............... 657


Odjeljak 2.

Uspostava vlasništva posebnoga dijela

Zahtjev za uspostavu - Članak 71. ........................................................ 658

Način uspostave - Članak 72. ............................................................... 658

Pravni temelj - Članak 73. .................................................................... 658

Odgovarajući dio i korisne vrijednosti - Članak 74. - Članak 75. ....... 659

Naknadna promjena korisnih vrijednosti - Članak 76. - Članak 78. .... 660


Odjeljak 3.

Izvršavanje ovlasti glede posebnoga dijela

Uprava umjesto svih suvlasnika - Članak 79. ....................................... 661

Dužnost održavanja - Članak 80. .......................................................... 662

Najam i zakup - Članak 81. ................................................................... 662

Promjene stanja - Članak 82. ................................................................ 662

Primjereno osiguranje - Članak 83. ....................................................... 663

Troškovi posebnoga dijela - Članak 84. ................................................ 664


Odjeljak 4.

Izvršavanje ovlasti glede cijele nekretnine

Uprava svih suvlasnika - Članak 85. ..................................................... 664

Poslovi redovite uprave - Članak 86. .................................................... 665

Izvanredni poslovi - Članak 87. ............................................................ 665

Pravo svakoga suvlasnika - Članak 88. ................................................ 666

Troškovi cijele nekretnine - Članak 89. ................................................ 666

Zajednička pričuva - Članak 90. ........................................................... 667

Koristi - Članak 91. ............................................................................... 668

Dužnost prijave štete - Članak 92. ........................................................ 668

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti - Članak 93. ....................................... 668


Odjeljak 5.

Prestanak vlasništva na posebnom dijelu

Propast predmeta - Članak 94. ............................................................. 669

Brisanje - Članak 95. ........................................................................... 669

Prestanak suvlasništva - Članak 96. ..................................................... 670

Isključenje iz suvlasničke zajednice - Članak 97. ................................. 670

Isključenje na zahtjev većine - Članak 98. ........................................... 670

Isključenje na zahtjev manjine - Članak 99. ......................................... 671


Glava 5.

SUSJEDSKA PRAVA

Opće odredbe - Članak 100. .................................................................. 671

Zajednička ograda - Članak 101. .......................................................... 672

Vlastita ograda - Članak 102. ................................................................ 672

Međa - Članak 103. ............................................................................... 673

Stablo na međi - Članak 104. ............................................................... 673

Grane i korijenje - Članak 105. ............................................................ 674

Pristup na tuđe - Članak 106. ................................................................ 674

Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova - Članak 107. ............ 674

Postavljanje vodova i drugih uređaja - Članak 108. ............................. 675

Potkopavanje tuđe nekretnine - Članak 109. ........................................ 675

Imisije - Članak 110. ............................................................................. 675

Opasnost od rušenja zgrade - Članak 111. ............................................ 676

Zabrana mijenjanja naravnoga toka vode - Članak 112. ...................... 676

Odvođenje kišnice s krova - Članak 113. ............................................. 677


Glava 6.

STJECANJE VLASNIŠTVA

Pravni temelji stjecanja - Članak 114. ................................................. 677


Odjeljak 1.

Stjecanje na temelju pravnoga posla

Opće odredbe - Članak 115. ................................................................. 677

a/ Stjecanje pokretnina

Predaja u samostalni posjed - Članak 116. ........................................... 677

Višestruko ugovaranje otuđenja - Članak 117. ..................................... 678

Stjecanje od nevlasnika - Članak 118. .................................................. 678

b/ Stjecanje nekretnina

Upis vlasništva u zemljišnu knjigu - Članak 119. ................................. 679

Stjecanje uknjižbom - Članak 120. ....................................................... 679

Stjecanje predbilježbom - Članak 121. ................................................. 679

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige - Članak 122. ............................ 680

Djelovanje povjerenja u istinitost - Članak 123. .................................. 680

Djelovanje povjerenja u potpunost - Članak 124. ................................ 680

Višestruko ugovaranje otuđenja - Članak 125. .................................... 681


Odjeljak 2.

Stjecanje odlukom suda ili druge vlasti

Djelovanje odluke - Članak 126. .......................................................... 681

Posebno glede nekretnina - Članak 127. ............................................ 682


Odjeljak 3.

Stjecanje nasljeđivanjem - Članak 128. ............................................... 682


Odjeljak 4.

Stjecanje na temelju zakona

a/ Općenito

Djelovanje zakonskih pretpostavaka - Članak 129. ............................. 682

Posebno glede nekretnina - Članak 130. .............................................. 683

b/ Stjecanje prisvojenjem i nalazom

Prisvojenje - Članak 131. ..................................................................... 683

Napuštene stvari - Članak 132. ............................................................ 683

Posebno o napuštenim nekretninama - Članak 133. ........................... 684

Izgubljena stvar i nalaznik - Članak 134. ............................................ 684

Nalazni ured - Članak 135. .................................................................. 684

Povrat stvari - Članak 136. .................................................................. 685

Nalaznina - Članak 137. ...................................................................... 685

Predaja stvari nalazniku - Članak 138. ............................................... 685

Stjecanje vlasništva nađene stvari - Članak 139. ............................... 686

Nalaz blaga - Članak 140. ................................................................... 686

c) Stjecanje priraštaja

Stjecanje odvajanjem - Članak 141. .................................................... 687

Stjecanja na temelju ograničenoga stvarnog prava - Članak 142. ...... 687

Stjecanje na temelju obveznoga prava - Članak 143. ......................... 687

Plodovi životinje - Članak 144. ........................................................... 688

Priraštaj zemljišta - Članak 145. - Članak 147. ................................... 688

Prerada, sjedinjenje, miješanje i građenje tuđim materijalom - Članak 148............................................ 689

Nenamjerno suvlasništvo - Članak 149. ............................................... 689

Prirastanje glavnoj stvari - Članak 150. ............................................... 690

Utjecaj na ograničena stvarna prava - Članak 151. .............................. 690

Građenje na tuđem zemljištu - Članak 152. ......................................... 690

Pošteni graditelj i nepošteni vlasnik - Članak 153. .............................. 691

Nepošteni i graditelj i vlasnik zemljišta - Članak 154. ......................... 691

Prekoračenje međe građenjem - Članak 155. ....................................... 691

Dogradnja, nadogradnja, preuređenje i ulaganje - Članak 156. ........... 692

Građenje na tuđem pravu građenja - Članak 157. .............................. 692

Sijanje i sađenje - Članak 158. ............................................................. 692

d/ Stjecanje dosjelošću

Članak 159. ............................................................................................ 692

Tijek vremena - Članak 160. ................................................................. 693


Glava 7.

Zaštita vlasništva

Vlasnički zahtjev za povrat stvari - Članak 161. .................................. 694

Prava vlasnička tužba - Članak 162. ..................................................... 694

Posjednikovi prigovori - Članak 163. ................................................... 694

Pravni položaj poštenoga posjednika - Članak 164. ............................. 695

Pravni položaj nepoštenoga posjednika - Članak 165. ......................... 695

Vlasnička tužba predmnjevanoga vlasnika - Članak 166. .................... 696

Zaštita od uznemiravanja - Članak 167. ................................................ 696

Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi - Članak 168. ............... 697


Glava 8.

Prestanak vlasništva

Propast stvari - Članak 169. .................................................................. 697

Stavljanje izvan prometa - Članak 170. ................................................ 697

Tuđe stjecanje - Članak 171. ................................................................. 698

Odreknuće - Članak 172. ..................................................................... 698

Prestanak na temelju zakona - Članak 173. .......................................... 698


Dio četvrti

SLUŽNOSTI


Glava 1.

O SLUŽNOSTIMA UOPĆE

Ovlaštenikovo pravo - Članak 174. ..................................................... 698

Svrha - Članak 175. ............................................................................... 699

Ovlaštenik služnosti - Članak 176. ....................................................... 699

Izvršavanje ovlasti - Članak 177. .......................................................... 699

Preinaka načina izvršavanja - Članak 178. ........................................... 699

Prelaganje - Članak 179. ..................................................................... 700

Izvršavanja više služnosti na istoj poslužnoj stvari - Članak 180. ........ 700

Troškovi održavanja - Članak 181. ....................................................... 700

Neodvojivost - Članak 182. .................................................................. 701

Utjecaj diobe - Članak 183. ................................................................... 701

Prividne služnosti - Članak 184. ........................................................... 701

Zakonske služnosti - Članak 185. ......................................................... 701


Glava 2.

STVARNE SLUŽNOSTI

Odjeljak 1.

Opće odredbe

Povlasna nekretnina i služnost - Članak 186. ....................................... 702

Pravo građenja na povlasnoj nekretnini - Članak 187. ......................... 702

Sadržaj ovlasti - Članak 188. ................................................................ 702

Nepravilna služnost - Članak 189. ........................................................ 703


Odjeljak 2.

Posebna pravila za pojedine služnosti

O služnostima puta - Članak 190. ........................................................ 703

O služnostima puta kao nužnom prolazu - Članak 191. ....................... 704

O služnosti vodovoda - Članak 192. .................................................... 704

O služnosti paše - Članak 193. ............................................................. 704

O ostalim poljskim služnostima - Članak 194. ..................................... 705

O pravu prozora - Članak 195. ............................................................ 705

O pravu imati dio zgrade i naprave na poslužnoj nekretnini - Članak 196. .............................................. 705

O pravu provođenja tekućina - Članak 197. ......................................... 706

O pravu kapnice - Članak 198. ............................................................. 706


Glava 3.

OSOBNE SLUŽNOSTI


Odjeljak 1.

Opće odredbe

Služnosti osobne naravi - Članak 199. ................................................. 706

Poslužna stvar - Članak 200. ................................................................ 707

Ograničeno trajanje - Članak 201. ......................................................... 707

Neotuđivost i nenasljedivost - Članak 202. ......................................... 707


Odjeljak 2.

Posebna pravila o pojedinim služnostima

a/ O pravu plodouživanja

Uopće - Članak 203. ............................................................................. 707

Ovlasti - Članak 204. ............................................................................ 708

Čisti prihod od čiste vrijednosti - Članak 205. ...................................... 708

Izvanredni popravci i obnova stvari - Članak 206. ............................... 708

Poboljšice - Članak 207. ....................................................................... 709

Popis i procjena - Članak 208. .............................................................. 710

Dužnost dati osiguranje - Članak 209. .................................................. 710

Povrat stvari - Članak 210. ................................................................... 710

Nepravo plodouživanje - Članak 211. .................................................. 711

b/ Pravo uporabe

Uopće - Članak 212. .............................................................................. 711

Ovlasti - Članak 213. ........................................................................... 712

Uporabovnikove potrebe - Članak 214. ............................................... 712

Stjecanje plodova i drugih koristi - Članak 215. .................................. 713

Troškovi i tereti - Članak 216. .............................................................. 713

c/ Pravo stanovanja

Članak 217. ............................................................................................ 713


Glava 4.

STJECANJE


Odjeljak 1.

Osnivanje prava služnosti

Općenito - Članak 218. ........................................................................ 714

a/ Osnivanje na temelju pravnoga posla

Pravni temelj - Članak 219. ............................................................... 714

Način osnivanja služnosti na nekretninama - Članak 220. ................ 715

Zaštita povjerenja - Članak 221. ........................................................ 715

Način osnivanja služnosti na pokretninama - Članak 222. ................ 715

b/ Osnivanje odlukom suda ili druge vlasti

Osnivanje odlukom - Članak 223. ........................................................ 716

Odluka o nužnom prolazu - Članak 224. .............................................. 716

Odluka o nužnim vodovima i uređajima - Članak 225. ........................ 717

Odluka u diobnom i ostavinskom postupku - Članak 226. ................... 717

Zaštita povjerenja - Članak 227. ........................................................... 717

c/ Osnivanje na temelju zakona

Općenito - Članak 228. ........................................................................ 717

Dosjelost služnosti - Članak 229. ........................................................ 718

Zaštita povjerenja - Članak 230. ......................................................... 718


Odjeljak 2.

Stjecanje nečijih prava služnosti

Stjecanje s povlasnom stvari - Članak 231. ......................................... 718

Stjecanje s poslužnom stvari - Članak 232. ........................................ 718


Glava 5.

ZAŠTITA

Zahtjev za poštovanje prava služnosti - Članak 233. ........................... 719

Tužba ovlaštenika služnosti - Članak 234. ............................................ 719

Tužba predmnjevanoga ovlaštenika služnosti - Članak 235. ................ 719

Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi - Članak 236. .............. 719


Glava 6.

PRESTANAK

Propast stvari - Članak 237. .................................................................. 720

Sjedinjenje - Članak 238. ..................................................................... 720

Odreknuće ovlaštenika - Članak 239. .................................................. 720

Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta - Članak 240. ...................... 721

Neizvršavanje - Članak 241. ................................................................ 721

Ukinuće - Članak 242. ......................................................................... 721

Zaštita tuđega povjerenja - Članak 243. ............................................... 722

Prestanak ovlaštenika - Članak 244. ..................................................... 722

Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti - Članak 245. ........ 722


Dio peti

STVARNI TERETI


Glava 1.

O STVARNIM TERETIMA UOPĆE

Pojam i sadržaj - Članak 246. ............................................................... 723

Opterećena nekretnina - Članak 247. ................................................... 723

Korisnik tereta - Članak 248. ................................................................ 723

Sadržaj tereta - Članak 249. .................................................................. 723

Preinaka sadržaja - Članak 250. ........................................................... 724

Temeljna vlasnikova obveza - Članak 251. .......................................... 724

Pojedinačne obveze davanja ili činjenja - Članak 252. ......................... 724

Osobna odgovornost za pojedinačne obveze - Članak 253. ................. 725

Stvarnopravna odgovornost za pojedinačne obveze - Članak 254. ..... 725

Neodvojivost - Članak 255. .................................................................. 725


Glava 2.

TERETI U KORIST NEKRETNINA

Teret i povlasna nekretnina - Članak 256. ............................................. 726

Utjecaj diobe - Članak 257. ................................................................... 726

Prenosivost pojedinih tražbina - Članak 258. ....................................... 726


Glava 3.

TERETI U KORIST OSOBE

Tereti osobne naravi - Članak 259. ...................................................... 726

Prenosivost pojedinih tražbina - Članak 260. ...................................... 727


Glava 4.

STJECANJE


Odjeljak 1.

Osnivanje stvarnih tereta

Općenito - Članak 261. ......................................................................... 727

a/ Osnivanje na temelju pravnoga posla

Pravni temelj - Članak 262. ................................................................. 727

Način osnivanja - Članak 263. .............................................................. 728

Zaštita povjerenja - Članak 264. ........................................................... 728

b/ Osnivanje odlukom suda

Osnivanje odlukom - Članak 265. ........................................................ 728

c/ Osnivanje na temelju zakona

Javnopravni stvarni tereti - Članak 266. ............................................... 729


Odjeljak 2.

Stjecanje nečijih stvarnih tereta

Stjecanje s povlasnom nekretninom - Članak 267. .............................. 729


Glava 5.

ZAŠTITA

Zahtjev za zaštitu ovlaštenikova prava - Članak 268. ......................... 729

Zahtjev osobno odgovornoj osobi - Članak 269. ................................ 729

Zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi - Članak 270. ..................... 730

Tužba korisnika tereta - Članak 271. .................................................. 730

Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu - Članak 272. ............. 731


Glava 6.

PRESTANAK

Propast stvari - Članak 273. ................................................................. 731

Odreknuće ovlaštenika - Članak 274. ................................................... 731

Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta - Članak 275. ....................... 731

Ukinuće - Članak 276. ......................................................................... 732

Zaštita tuđega povjerenja - Članak 277. ................................................ 732

Prestanak korisnika - Članak 278. ........................................................ 732

Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti - Članak 279. ....... 732


Dio šesti

PRAVO GRAĐENJA


Glava 1.

O PRAVU GRAĐENJA UOPĆE

Pojam - Članak 280. .............................................................................. 733

Sadržaj prava građenja - Članak 281. ................................................... 733

Preinaka sadržaja - Članak 282. ........................................................... 733

Neodvojivost - Članak 283. .................................................................. 734

Nositelj prava građenja - Članak 284. .................................................. 734

Prometnost - Članak 285. ...................................................................... 734


Glava 2.

STJECANJE


Odjeljak 1.

Osnivanje prava građenja

Općenito - Članak 286. ......................................................................... 734

a/ Osnivanje na temelju pravnoga posla

Pravni temelj - Članak 287. ................................................................... 735

Način osnivanja - Članak 288. .............................................................. 735

b/ Osnivanje odlukom suda

Osnivanje odlukom - Članak 289. ...................................................... 735


Odjeljak 2.

Stjecanje nečijega prava građenja

Prijenos i nasljeđivanje - Članak 290. .................................................. 736


Glava 3.

ZAŠTITA

Zaštita prava građenja - Članak 291. ................................................... 736


Glava 4.

PRESTANAK

Općenito - Članak 292. ........................................................................ 736

Propast stvari i neki drugi razlozi - Članak 293. .................................. 737

Ukinuće - Članak 294. .......................................................................... 737

Posljedice prestanka - Članak 295. ...................................................... 737

Tuđa prava - Članak 296. ..................................................................... 737


Dio sedmi

ZALOŽNO PRAVO


Glava 1.

O ZALOŽNOM PRAVU UOPĆE

Pojam - Članak 297. .............................................................................. 738

Zalog - Članak 298. .............................................................................. 738

Neodvojivost - Članak 299. .................................................................. 739

Založni vjerovnik - Članak 300. ........................................................... 739

Tražbina i založno pravo - Članak 301. ............................................... 739

Prednost pri namirivanju - Članak 302. ............................................... 740

Prometnost - Članak 303. ..................................................................... 740

Založno pravo kao hipoteka - Članak 304. ........................................... 741


Glava 2.

STJECANJE


Odjeljak 1.

Osnivanje založnoga prava

Davanje u zalog - Članak 305. ............................................................ 741

a/ Osnivanje dobrovoljnoga založnoga prava

Izvođenje iz vlasništva zaloga - Članak 306. ...................................... 741

Založni ugovor - Članak 307. ............................................................. 742

Način dobrovoljnoga davanja u zalog pokretnina - Članak 308. .......... 742

Način dobrovoljnoga davanja u zalog nekretnina - Članak 309. .......... 743

Način dobrovoljnoga davanja u zalog prava - Članak 310. ................ 743

b/ Osnivanje sudskoga i zakonskoga založnoga prava

Osnivanje prisilnoga sudskoga založnoga prava - Članak 311. ............ 744

Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava na pokretnim i nepokretnim stvarima - Članak 312. ............................................................ 744

Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava na pravima - Članak 313. ................................................................ 744

Osnivanje zakonskoga založnoga prava - Članak 314. ........................ 745

c/ Osnivanje podzaložnoga prava

Dobrovoljno podzaložno pravo - Članak 315. ..................................... 745

Sudsko i zakonsko podzaložno pravo - Članak 316. ........................... 745

d/ Zaštita povjerenja

Stjecanje od nevlasnika - Članak 317. ............................................... 746

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige - Članak 318. ......................... 746


Odjeljak 2.

Stjecanje nečijega založnoga prava

Prijenos - Članak 319. ........................................................................... 746

Posjed i upis - Članak 320. ................................................................... 747


Glava 3.

VJEROVNIKOVA OVLAŠTENJA DO NAMIRENJA


Odjeljak 1.

Ovlaštenja glede založenih pokretnina

Pravo na posjed - Članak 321. ............................................................. 747

Čuvanje i povrat zaloga - Članak 322. ................................................. 747

Plodovi zaloga - Članak 323. ............................................................... 748

Uzimanje iz vjerovnikova posjeda - Članak 324. ................................ 748

Davanje u podzalog - Članak 325. ...................................................... 748

Skriveni nedostatci - Članak 326. ......................................................... 749

Nužna prodaja zaloga - Članak 327. .................................................... 749

Zaštita zaloga - Članak 328. ................................................................. 749


Odjeljak 2.

Ovlaštenja glede založenih nekretnina

Založno pravo bez posjeda - Članak 329. ......................................... 750

Održanje vrijednosti zaloga - Članak 330. ....................................... 750

Civilni plodovi nekretnine kao zalog - Članak 331. ........................ 750

Zaštita - Članak 332. ......................................................................... 750


Odjeljak 3.

Ovlasti glede zaloga prava

Opće pravilo - Članak 333. .................................................................. 751

Posebno o zalogu tražbine - Članak 334. ........................................... 751

Zaštita zaloga - Članak 335. ............................................................... 752


Glava 4.

OSTVARENJE PRAVA NA NAMIRENJE

Pravo na namirenje založnoga vjerovnika - Članak 336. ...................... 752

Namirivanje izvansudskim putem - Članak 337. .................................. 753

Zabilježba otkaza i tužbe - Članak 338. ................................................ 754


Glava 5.

ZAŠTITA

Zahtjev za poštovanje založnoga prava - Članak 339. ......................... 754

Tužba založnoga vjerovnika - Članak 340. .......................................... 754

Tužba predmnjevanoga založnoga vjerovnika - Članak 341. .............. 755

Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu - Članak 342. .............. 755


Glava 6.

PRESTANAK

Propast zaloga - Članak 343. ............................................................. 755

Odreknuće - Članak 344. .................................................................... 755

Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta - Članak 345. ....................... 756

Prestanak osigurane tražbine - Članak 346. .......................................... 756

Raspolaganje neizbrisanom hipotekom - Članak 347. ......................... 756

Zabilježba pridržaja prvenstvenoga reda - Članak 348. ........................ 757

Zaštita tuđega povjerenja - Članak 349. ................................................ 757

Prestanak založnoga vjerovnika - Članak 350. .................................... 757

Ukinuće - Članak 351. ......................................................................... 758

Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti - Članak 352. ....... 758

Prestanak sudskoga i zakonskoga založnoga prava - Članak 353. ...... 758


Dio osmi

STVARNA PRAVA STRANIH OSOBA

Primjena zakona na strane osobe - Članak 354. .................................. 758

Strane osobe - Članak 355. ................................................................. 759

Vlasništvo nekretnina - Članak 356. .................................................... 759

Suglasnost - Članak 357. ..................................................................... 759

Nekretnine na isključenom području - Članak 358. - Članak 358.b ..... 760


Dio deveti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Glava 1.

PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA

Opće odredbe o pretvorbi - Članak 359. ............................................... 761

Pretvorba prava upravljanja, korištenja i raspolaganja - Članak 360. .. 761

Pretvorba prava korištenja neizgrađenoga građevinskoga zemljišta - Članak 361. .............................................................. 761

Predmnjeve - Članak 362. ..................................................................... 761

Zaštita pretvorenih prava - Članak 363. ................................................ 761

Upis neuknjiženih prava na nekretninama - Članak 364. ..................... 762

Upis vlasništva u koje se pretvorilo pravo korištenja građevinskoga zemljišta - Članak 365. ............................................... 764


Glava 2.

USPOSTAVA PRAVNOGA JEDINSTVA NEKRETNINE

Jedinstvenost nekretnine - Članak 366. ............................................... 764


Odjeljak 1.

Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade

Pravno sjedinjenje zemljišta i upisane zgrade - Članak 367. ................ 765

Pravno sjedinjenje zemljišta i neupisane zgrade - Članak 368. ........... 765

Pravno sjedinjenje nekretnine i pretvorba prava upravljanja, korištenja ili

raspolaganja - Članak 369. .................................................................... 766


Odjeljak 2.

Uspostava jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade

Povezivanje etažnoga vlasništva sa suvlasništvom - Članak 370. - Članak 371. ......................................................... 767

Posebni dijelovi nastali prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom - Članak 372. ............................... 768

Pripadci posebnoga dijela nastali prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom - Članak 373. ................................. 768


Glava 3.

IZVRŠAVANJE OVLASTI GLEDE CIJELE NEKRETNINE U PRIJELAZNOM

RAZDOBLJU

Članak 374. .......................................................................................... 769

Međuvlasnički ugovor - Članak 375. - Članak 376. .......................... 769

Ugovor u svezi zajedničkih dijelova - Članak 377. ............................ 770

Upravitelj - Članak 378. ...................................................................... 770

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti - Članak 379. .................................... 770

Zajednička pričuva - Članak 380. ......................................................... 771

Troškovi upravljanja - Članak 381. ...................................................... 772

Hitni popravci - Članak 382. ................................................................ 772

Nužni popravci - Članak 383. .............................................................. 772

Rok za zaključenje ugovora - Članak 384. ........................................... 773

Prinudna uprava - Članak 385. ............................................................. 773

Prestanak rada fondova - Članak 386. .................................................. 773

Donošenje podzakonskih propisa - Članak 387. ................................... 773


Glava 4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Djelovanje zakona - Članak 388. .......................................................... 773

Stečena prava - Članak 389. .................................................................. 774

Iznimke od pretvorbe prava upravljanja, korištenja i raspolaganja - Članak 390. ................................................... 774

Vlasništvo trgovačkog društva kao pravnog sljednika društvenog poduzeća - Članak 390.a .................................................... 775

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave - Člnak 391. ........................................................ 775

Nalazni uredi - Članak 392. ................................................................. 776

Iznimke od primjene Zakona o zakupu poslovnoga prostora - Članak 393............................................................. 776

Prestanak važenja zakona - Članak 394. ........................................... 776

Tumačenje i primjena zakonskih odredaba - Članak 395. ................ 777

Stupanje na snagu - Članak 396. ........................................................ 777

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 79/06) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ................................................ 779


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA („Narodne novine“ broj 146/08.) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ......................................................... 780

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA („Narodne novine“ broj 38/09) - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE ........................................................................... 781

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA („Narodne novine“ broj 143/12) ................. 782

KAZALO ............................................................................................... 783