Primjer prijedloga radi amortizacije mjenice

 OPĆINSKI SUD

___________________

 

P R I J E D L O G

Radi: Amortizacije mjenice[1]

Predlažemo da sud izvrši amortizaciju mjenice izdate _______________.god. od strane trasanta _______________, avaliste _______________, valuta dospijeća mjenice na iznos od 40.000,00 Kn je 20. ____________. godine u _______________.

Dokaz: Fotokopija potvrde o prijemu mjenice br. _______________. godine.

Navedenu mjenicu smo dalje indosirali _______________ koja nam vraća potvrdu uz obrazloženje da navedenu mjenicu nisu zaprimili.

Dokaz: Potvrda o indosiranju, fotokopija dopisa o dostavi mjenice na naplatu, fotokopija dopisa _______________, fotokopija knjige protokola i fotokopija predajne knjige pošti.

Dopisom broj: 03-1 od _______________. godine trasant nas izvještava da ista mjenica do danas nije realizirana i prezentira fotokopiju cjelokupne dokumentacije oko mjeničnih radnji koje je pokrenuo.

Dokaz: Fotokopija dopisa.

Zbog naprijed navedenog predlažemo da sud izvrši poništavanje mjenice izdane _______________. godine u _______________ od strane trasanta _______________ na iznos od 40.000,00 Kn sa avalom _______________ koja je indosirana u korist  _______________.

 

____________________. godine

_______________

 


[1]Onaj kome je nestala mjenica može nadležnom sudu mjesta plaćanja predložiti da je amortizira.

U prijedlogu se mora iznijeti glavni sadržaj nestale mjenice i učiniti vjerojatnim da je predlagatelj tu mjenicu imao ili da mu na temelju ove pripada neko pravo.
Ako sud nađe da su podneseni podaci dovoljni, izdat će oglas, u kome će izložiti glavni sadržaj nestale mjenice s pozivom da je onaj kod koga se nalazi pokaže sudu u roku od 60 dana, jer će je inače sud, po proteku ovog roka, oglasiti za poništenu.
Ovaj oglas objavit će se u “Narodnim novinama”.
Ako je dan plaćanja već dospio, rok za pokazivanje teče od dana oglasa, a ako dan plaćanja dolazi tek kasnije, onda od proteka ovog dana. Ako mjenici po viđenju ili na određeno vrijeme po viđenju rok za podnošenje nije protekao, onda rok za pokazivanje nestalemjenice teče od posljednjeg dana roka određenog za podnošenje na viđenje.
O ovome oglasu sud će obavijestiti predlagatelja i sve u mjenici imenovane osobe.