Primjer zahtjeva za odobravanje besplatne pravne pomoći (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći Narodne novine broj: 143/13)

 

Upute

 1. Svi traženi podaci u ovom Zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva i sve članove njegovog kućanstva. Obrazac zahtjeva molimo ispuniti čitko velikim tiskanim slovima. Nepotpuni i nejasni podaci mogu izazvati odugovlačenje u postupku odobravanja zahtjeva.
 2. Zahtjev se predaje osobno ili preporučeno poštom nadležnom Uredu državne uprave ili njegovoj ispostavi prema mjestu prebivališta (boravišta) podnositelja zahtjeva. Za podnošenje Zahtjeva ne plaćaju se upravne pristojbe.

 

POD MATERIJALNOM I KAZNENOM ODGOVORNOŠĆU DAJEM SLJEDEĆE PODATKE:

 

 1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

IME

PREZIME

IME OCA / MAJKE

DATUM ROĐENJA

MJESTO ROĐENJA / DRŽAVA

DRŽAVLJANSTVO

VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA (osobna iskaznica ili putovnica)

MJESTO I TIJELO IZDAVANJA

OIB

OSOBA S INVALIDITETOM    DA             NE

PREBIVALIŠTE:

ULICA i KUĆNI BROJ

MJESTO i POŠTANSKI BROJ

ŽUPANIJA / DRŽAVA

TELEFON

 

A.1. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI STARATELJU

U slučaju da je pravna pomoć potrebna maloljetniku ili osobi koja je lišena poslovne sposobnosti zahtjev u njezino ime podnosi zakonski zastupnik ili staratelj

IME i PREZIME          DRŽAVLJANSTVO   VRSTA I BROJ IDENTIFIKACIJSKOG DOKUMENTA (osobna iskaznica ili putovnica)

OIB     OZNAKA AKTA KOJIM JE POSTAVLJEN Z.ZASTUPNIK/STARATELJ I TIJELO KOJE JE AKT DONJELO

PREBIVALIŠTE:

ULICA i KUĆNI BROJ

MJESTO i POŠTANSKI BROJ

ŽUPANIJA / DRŽAVA

TELEFON

 

 1. PRAVNA STVAR ZA KOJU SE PRAVNA POMOĆ TRAŽI

(opisno):

 1. ODABERITE JEDNU OD VRSTE POSTUPKA U KOJOJ TRAŽITE PRAVNU POMOĆ

 

Napomena: U Tablici C.1. moguće je odabrati samo jednu od ponuđenih mogućnosti.

C.1. VRSTE POSTUPAKA:

 1. a) U postupcima u svezi sa stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka
 2. b) U postupcima iz radnih odnosa
 3. c) U postupcima iz obiteljskih odnosa, osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku ili posvojenu djecu ili nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti
 4. d) U ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupka za koji se prema odredbama ovog Zakona može odobriti pravna pomoć
 5. ODABERITE PONUĐENI OBLIK PRAVNE POMOĆI KOJU TRAŽITE
 6. Pravni savjet
 7. Pravna pomoć u sastavljanju podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 8. Zastupanje u sudskim postupcima

4 Pravna pomoć u mirnom rješenju spora

Napomena: Ukoliko vam je uz gore odabrani oblik pravne pomoći potrebni i oslobađanje od plaćanja troškova sudskog postupka iz D.1. ili oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi iz tablice D.2. moguće je odabrati i jedan od tih oblika pravne pomoći.

 

D.1. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA TROŠKOVA SUDSKOG POSTUPKA

D.2. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI

 1. ODOBRAVANJE PRAVNE POMOĆI BEZ UTVRĐIVANJA IMOVNOG STANJA
 2. Dijete u postupku radi ostvarivanja prava na uzdržavanje
 3. Žrtva kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena
 4. Korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojim je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
 5. Osoba koja je korisnik prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 6. Tražitelj azila
 7. Azilant
 8. Stranac pod supsidijarnom zaštitom
 9. Stranac pod privremenom zaštitom
 10. Dijete stranac zatečeno u RH bez pratnje roditelja ili zakonskog zastupnika
 11. Stranac koji nezakonito boravi i stranac na kratkotrajnom boravku koji su u postupku donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratu

Ime i prezime  datum rođenja            OIB     Odnos prema podnositelju zahtjeva

 

 1. PODACI O ČLANOVIMA KUĆANSTAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA

Broj članova kućanstva (uključujući i podnositelja zahtjeva)                   _______

 

 1. IMOVNO STANJE PODNOSITELJA ZAHTJEVA I ČLANOVA KUĆANSTVA

Napomena uz tablicu G.1. – upisuje se posebno za podnositelja zahtjeva i svakog člana njegovog kućanstva podatak o prihodima ostvarenim u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi. Ukoliko ima više članova kućanstva od predviđenih mjesta u tablici ostali se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.1. PODACI O DOHOTKU I PRIMICIMA

Ime i prezime podnositelja zahtjeva

i članova kućanstva   Prihodi od nesamostalnog /samostalnog rada Naziv poslodavca

sjedište/adresa

UKUPAN IZNOS:

Napomena uz tablicu G.2. – u tablici G.2. upisuju se podaci o stanu ili kući u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe, odnosno dio nekretnine nužan za ostvarenje osnovnih životnih potreba za podnositelja zahtjeva i članove njegovog kućanstva, a posebno se upisuju podaci o ostalim nekretninama u vlasništvu/suvlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova kućanstva, stan, kuća, poslovni prostor, zemljište ili ostale nekretnine. Ukoliko ima više nekretnina od predviđenih mjesta u tablici ostale se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.2. PODACI O SVIM NEKRETNINAMA

Vrsta nekretnine          Vlasnik

(ime i prezime)            Adresa

(ulica, kbr. i mjesto)    Korisna

površina u m2 Tržišna vrijednost u kunama   Napomena

Nekretnina nužna za ostvarenje osnovnih životnih potreba (stan ili kuća)                            Poslovni prostor

Zemljište

Ostale nekretnine

Napomena uz tablicu G.3. – navode se prijevozna sredstva (vozila, plovila i dr.) podnositelja zahtjeva i članova kućanstva. Ukoliko ima više prijevoznih sredstava od predviđenih mjesta u tablici ostala se upisuju na poleđini zahtjeva.

Tablica G.3. PODACI O PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA

Podaci o vozilima/ plovilima:

Vlasnik (ime i prezime)

Vrsta, marka i tip, god. proizvodnje

Registarska oznaka

Vrijednost u kunama

 

Napomena uz tablicu G.4. – unosi se iznos gotovine u domaćoj i stranoj valuti, štednja odnosno novčana sredstva na osobnim računima ili štednim knjižicama, vrijednosni papiri, poslovni udjeli i ostala imovina u tuzemstvu, mirovina, poslovni udjeli i ostala imovina u inozemstvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva.

Tablica G.4. PODACI O OSTALOJ IMOVINI I PRIMICIMA

Vrsta imovine/primitka (štednja, vrijednosni papiri, poslovni udjeli, mirovina i ostala imovina)      Ime i prezime

vlasnika / korisnika     Iznos u kunama

 

U _____________________, ___________

 

Potpis podnositelja zahtjeva