Primjer zahtjeva tuženika za naknadu troškova (Članak 154. – Članak 158 – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINKSI SUD U KARLOVCU

K a r l o v a c

 

Na posl. broj. P-___/___                                             Karlovac, ______

Pravna stvar:

Tužitelj:   KEKIĆ IVAN iz Karlovca, Lionska 12., (OIB: _____________________)

 

Tuženik: DOBRIJEVIĆ ŠTEF iz Karlovca, Voloder 6, (OIB: ____________________) kojeg zastupa punomoćnik Hilek Nikola, odvjetnik iz Karlovca

Radi: smetanja posjeda

Z A H T J E V   T U Ž E N I K A

                                                             za naknadu troškova

 

Dana ____ godine Naslovni je sud u ovom predmetu donio rješenje da se tužba smatra povučenom.

Ovim podneskom tuženik zahtijeva da mu tužitelj naknadi troškove, kako slijedi:

–           za sastav odgovora na tužbu ______ kuna (Tbr. 7. st. 1. i Tbr. 42. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika –dalje kao Tarifa)

–           za zastupanje na __ ročišta – po ____ kuna (Tbr. 9. st. 1. i Tbr. 42. Tarife) za svako od navedenih ročišta

–           za sastav ovog podneska ____ kuna (Tbr. 8. st. 3. Tarife),

–           za sudske pristojbe

–           22% PDV

Ukupno _________ kuna

Dobrijević Štef

BILJEŠKE