Ugovor o cesiji

____________________________________________________________

 

 

UGOVOR O CESIJI

 

sklopljen između:

 

USTUPITELJ (CEDENT): “GRADNJA” d.d. Zagreb, Bogovićeva 15

 

DUŽNIK (CESUS): SAŠA MAROVIĆ, Mesnička 18, Zagreb, JMBG 1111964335009

 

PREUZIMATELJ (CESIONAR): “RUDARING” d.o.o. Zagreb, Kupska 19

 

Članak 1.

Ovim ugovorom reguliraju se međusobne obveze odnosno potraživanja između CEDENTA I CESIONARA tako da CEDENT, “Gradnja” d.d. svoje potraživanje od CESUSA po kupoprodajnom ugovoru br. 274/99 u iznosu od 93072,02 EUR ustupa CESIONARU, a ovaj ga prihvaća i time podmiruje svoja potraživanja od CEDENTA po ugovoru o isporuci materijala br. 5/99 , sukcesivno prema isporučenoj i fakturiranoj robi.

 

Članak 2.

Iznos iz prethodnog članka ovog ugovora CESUS će uplatiti CESIONARU u korist žiro računa broj —————— u protuvrijednosti Kn prema EUR po srednjem tečaju NBH.

 

Članak 3.

Ugovorne strane će izmijeniti specifikacije o međusobnim potraživanjima koja će se zatvarati ovom cesijom.

Članak 4.

Ovaj ugovor stupa na snagu tek po prvoj isporučenoj i fakturiranoj količini materijala od strane CESIONARA CEDENTU, po ugovoru o isporuci materijala br. 5/99., a nakon isporučene cjelokupne količine materijala po istom ugovoru smatrat će se da je izvršena obveza plaćanja kupoprodajne cijene od strane kupca, ovdje CESUSA, po kupoprodajnom ugovoru br. 274/99.

 

Članak 5.

U slučaju spora bit će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 

Članak 6.

Ovaj ugovor sastavljen je u šest /6/ istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva /2/.

 

Zagreb, _________ godine.

 

CEDENT:                                    CESUS:                           CESIONAR: