Ugovor o djelu

____________________________________________________________

U G O V O R   O   DJELU 02/___

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izrada skulpture ___________________, oplošja 4 m2, prema gipsanom modelu gospodina ___________________, akademskog kipara ______________________.

Članak 2.

Naručitelj naručuje, a Izvršitelj se obvezuje izraditi skulpturu iz članka 1. ovog Ugovora, lijevanu u bronci sa kompletnom obradom, sukladno Ponudi od 07. Siječnja 2000.godine.

Članak 3.

Djelo iz prethodnog članka Izvršitelj se obvezuje izraditi prema odredbama ovog ugovora i pravilima posla, u roku od 30 dana od dana preuzimanja gipsanog modela.

Članak 4.

Za djelo koje je predmet ovog Ugovora Naručitelj se obvezuje isplatiti Izvršitelju naknadu u iznosu od _________ kn (slovima: ______________________), a što predstavlja protuvrijednost od ______________________EUR (slovima: ______________________ maraka) po službenom srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan sklapanja ovog Ugovora, uvećanu za iznos PDV-a od _________kn (slovima: _____________________________), a što ukupno iznosi ______________________kn (slovima: ______________________).

Naknada iz prethodnog stavka uključuje:

–           cijenu materijala i izrade skulpture,

–           prijevoz gipsanog modela na relaciji Rijeka – Zagreb,

–           prijevoz gipsanog modela i brončane skulpture na relaciji Zagreb – Rijeka,

–             postav brončane skulpture u Rijeci.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je naknada iz stavka 1. ovog Ugovora fiksna te da će se mijenjati jedino ako do dana isplate ugovorenog iznosa tečaj njemačke marke u odnosu na kunu poraste za više od 5%.

Članak 5.

Naknadu iz članka 4. Ugovora Naručitelj se obvezuje isplatiti na žiro-račun Izvršitelja broj ______________________ kod Zavoda za platni promet Zagreb i to na slijedeći način:

–           50 % od ukupnog ugovorenog iznosa, po ispostavljenoj privremenoj situaciji, a u roku 30 dana od dana ispostavljanja privremene situacije,

–           50 % ugovorenog iznosa u roku od 30 dana od postavljanja skulpture.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje prilikom izrade skulpture, u svakoj pojedinoj fazi, uvažavati prijedloge i primjedbe autora ______________________ koji će nadzirati izradu predmetne skulpture.

Članak 7.

Ugovorne strane suglasne su da sve nesporazume u svezi s realizacijom ovog Ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Rijeci.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka od kojih dva primjerka zadržava Izvršitelj, a tri primjerka Naručitelj.

U Rijeci, ______________________

Klasa: ______________________

Ur.broj: ______________________

NARUČITELJ:                                                                      IZVRŠITELJ