Ugovor o donaciji

____________________________________________________________

___________________________________________ (u daljnjem tekstu: Donator), koju zastupa _______________________________, izvršni direktor Predstavništva u Republici Hrvatskoj, s jedne strane,

i

__________, ______________, Zagreb, koji zastupa _____________ (u daljnjem tekstu: primatelj), s druge strane, sklapaju ovaj

UGOVOR O DONACIJI

Članak 1.

Svrha i sadržaj donacije

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Donator prihvatio molbu Primatelja i odobrio mu donaciju u ukupnoj vrijednosti od ____________ USD (u daljem tekstu: donacija) radi realizacije slijedećeg projekta:

sufinanciranje knjige: _______________________.

Prijedlog za pomoć u projektu iz stavka 1. ovog članka, potpisan od strane Primatelja, prilaže se ovom ugovoru kao njegov integralni dio.

Donacija se može upotrijebiti za slijedeće nabavke ili pokrivanje troškova:

– prijevod, tisak

Članak 2.

Primatelj donacije obavezuje se donaciju koristiti u skladu s uvjetima utvrđenim u ovom ugovoru.

Članak 3.

Realizacija donacije

 1. Primatelj će za nabavku opreme i/ili pokriće drugih troškova podnositi Donatoru zahtjev za doznaku, kojemu će priložiti predračun ili drugi dokument kojim objašnjava prirodu troška koji je potrebno podmiriti.

Donator će Primatelju doznačivati odgovarajuće iznose samo na osnovi pisanih i obrazloženih zahtjeva.

 1. Primatelj preuzima sve porezne obaveze nastale iz prijenosa ili upotrebe sredstava donacije.
 2. Izvedba projekta financirat će se sredstvima donacije do datuma: ____________ godine.
 3. Ako Primatelj ne počne koristiti sredstva donacije šest (6) mjeseci od potpisivanja ovog ugovora, a ne obavijesti Donatora o razlozima za odgodu i ne pribavi suglasnost Donatora, smatrat će se da je odustao od projekta, čime se automatski otkazuje i ovaj ugovor.

Članak 4.

Korištenje donacije

 1. Sredstva donacije ili sredstva stečena izvedbom projekta koji se njome financira ne smiju se, bez odobrenja Donatora, upotrijebiti ni u koju drugu svrhu osim za izvedbu projekta.
 2. Primatelj je dužan na zahtjev Donatora, u razumnom roku, omogućiti uvid u projektne aktivnosti i dokumentaciju o realizaciji projekta i korištenju donacije.
 3. Neutrošeni dio donacije ostaje Donatoru.
 4. Primatelj je dužan vratiti Donatoru sva neupotrijebljena sredstva po osnovi odobrene donacije odnosno naknaditi sredstva koja nisu upotrijebljena u skladu s ovim ugovorom.
 5. Primatelj je dužan naknaditi Donatoru svu štetu koju bi mogao pretrpjeti zbog povrede odredaba, ovog ugovora o načinu i svrsi korištenja donacije.

Članak 5.

Ograničenja u korištenju donacije

Donacija se smije koristiti samo u dobrotvorne, znanstvene, kulturne ili obrazovne svrhe. Sredstva donacije osobito je zabranjeno koristiti za:

 1. političko lobiranje – tj. za pokušaje izravnog pribavljanja podrške pripadnika zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti nuđenjem protuusluga, nagrade, naknade ili bilo kakvog osobnog poticaja, radi predlaganja, podržavanja ili sprečavanja donošenja određenog zakona ili drugog pravnog akta;
 2. neposredno ili posredno provođenje ili poticanje bilo kakvog registriranja birača;
 3. stranačku političku aktivnost ili propagandu;
 4. davanje donacija pojedincima ili organizacijama – osim uz prethodno pisano odobrenje Donatora.

Članak 6.

Izvještavanje o ostvarivanju projekta i korištenju donacije:

 1. Primatelj donacije se obavezuje podnositi Donatoru potpune i cjelovite godišnje izvještaje na engleskom jeziku.
 2. Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovog člana sastoje se iz dva dijela: narativnog i financijskog:

– Narativni dio mora sadržavati pisani prikaz projektnih aktivnosti i rezultata ostvarenih utroškom sredstava donacije, te opis napretka u ostvarivanju ciljeva iskazanih u projektnom prijedlogu.

– Financijski dio mora dati iskaz utrošenih sredstava donacije s obzirom na pojedine vrste troškova, uključujući i izdatke za zakup prostora, plaće, putovanja, nabavku uredskog materijala i ostale administrativne i slične troškove.

– Financijskom dijelu Primatelj mora priložiti kopije računa, potvrda i ostalih dokumenata kojima se dokazuje točnost navoda financijskog dijela izvještaja.

– Sedam (7) primjeraka knjige za čiju je izradu korištena donacija.

 1. Za donacije u obliku opreme i drugih trajnih materijalnih sredstava, kao i za takva sredstva nabavljena sredstvima donacije, Primatelj je obavezan podnositi godišnje izvještaje još tri godine nakon isteka godine u kojoj je donacija odobrena.
 2. Izvještaji iz stavaka 2. i 3. ovog članka moraju biti podneseni u razumnom roku po zaključenju godišnjeg izvještajnog razdoblja za svaku godinu u tijeku koje će se korištenje donacije produžiti ili zadržati, a najkasnije tri mjeseca nakon završetka (donacijske) godine ili zaključenja razdoblja donacije.
 3. Pod donacijskom godinom u smislu odredbe stavka 4. ovog članka misli se na kalendarsku godinu koja je počela teći sklapanjem ugovora o donaciji. Izvještaji iz stavka 3. ovog članka moraju se podnositi do 31.12. slijedeće tri godine.
 4. Primatelj se pod punom pravnom odgovornošću obavezuje da će Donatora izvještavati o iznosima i izvorima drugih donacija za projekt koji je predmet ovog ugovora, a koje je primio do potpisivanja ovog ugovora, kao i tokom vremena do podnošenja završnog izvještaja o ostvarenju cjelokupnog projekta i o utrošku svih financijskih sredstava donacije. Potpisane i pravovaljane izvještaje o drugim donacijama Primatelj je dužan podnositi najkasnije 15 dana od njihova odobrenja.

Članak 7

Obustava donacije

 1. Ako Primatelj ne bude koristio donaciju u skladu s odredbama ovog ugovora, ili ako ne podnese na vrijeme potpune izvještaje o korištenju sredstava donacije (član 6.), ili je Primatelj u izvještajima dao netočne podatke, Donator je ovlašten jednostrano obustaviti korištenje donacije i raskinuti ovaj ugovor.
 2. U slučaju iz stavka 1. ovog članka Primatelj je obavezan na zahtjev Donatora vratiti dio ili cijeli iznos donacije, u skladu sa zahtjevom Donatora.
 3. U slučaju iz stavka 1. ovog članka Primatelj gubi pravo tražiti od Donatora da mu se odobri bilo kakva druga donacija.
 4. Broj arbitara bit će tri, s tim da svaka strana imenuje po jednog člana, a oni zajedno imenuju trećega između članova Upravnog odbora Instituta __________________, a koji će biti predsjednik arbitraže.
 5. Mjesto arbitraže biti će Zagreb.
 6. Arbitri će spor riješiti po načelima pravičnosti (ex aequo et bono), a kao pravila postupka primjenjivat će se Zagrebačka pravila.

Članak 8.

Ovaj ugovor je sastavljen u tri jednaka primjerka, od kojih jedan zadržava Primatelj, a dva Donator.

U Zagrebu,______________. godine.

Ugovor pripremio/la

_______________

(voditeljica programa)

PRIMATELJ DONACIJE:

___________________

___________________, Zagreb

ZA DONATORA: