Ugovor o dugoročnom kreditu

____________________________________________________________

_______________________________   (dalje: KREDITOR)

i

_______________________________   (dalje: KORISNIK KREDITA)

sklopili su u Puli dana ______________ godine

 

 

UGOVOR O DUGOROČNOM (ROBNOM) KREDITU

IZNOS KREDITA I KAMATA

Članak 1.

Kreditor odobrava korisniku kredita kredit u kunskoj protuvrijednosti ________________________________ EUR (slovima: ___________________________) obračunato prema srednjem tečaju NBH sa kamatom po stopi od ___% godišnje.

Korisnik kredita se obvezuje iznos kredita iz prethodnog stavka vratiti, uz valutnu klauzulu, s pripadajućim kamatama, u vrijeme i na način utvrđen ovim ugovorom.

NAMJENA KREDITA

Članak 2.

Dugoročni robni kredit namijenjen je za kupnju nekretnine ____________ .

UVJET ZAKLJUČENJA UGOVORA O KREDITU

Članak 3.

Kredit se odobrava uz uvjet da je korisnik kredita uplatio kreditoru polog na ime osiguranja povrata kredita.

Sredstva pologa kreditor zadržava do konačne otplate kredita i na njih ne odobrava kamatu.

Polog se određuje u iznosu__________ kn što čini __% odobrenog kredita.

NAČIN I ROK KORIŠTENJA KREDITA

Članak 4.

Kredit se stavlja u korištenje nakon što je korisnik kredita uplatio polog iz članka 3. ovog ugovora. Kredit se koristi na način da kreditor u svojim poslovnim knjigama provede obračunski nalog (žiro-račun), za puštanje kredita u tečaj i naplatu po kupoprodajnom ugovoru broj _________ .

NAČIN I ROK VRAĆANJA KREDITA

Članak 5.

Korisnik kredita sam otplaćuje kredit u ____ jednakih mjesečnih obroka u kunskoj protuvrijednosti, obračunatoj po srednjem tečaju NBH za EUR na dan dospijeća obroka. Plan otplate kredita čini sastavni dio ovog ugovora.

KAMATE

Članak 6.

Na iznos kredita koji je stavljen u otplatu obračunava se redovna kamata. Redovna kamata se obračunava za cijelo vrijeme postojanja tražbine po ovom ugovoru i uključena je u obroke otplate (prema planu otplate), te dospijeva zajedno sa njima.

Na dospjele, a neplaćene tražbine iz ovog ugovora pored redovnih, obračunava se i zakonska zatezna kamata koja teče od prvog dana zakašnjenja do momenta izmirenja obveze.

Korisnik kredita je suglasan da kreditor može sredstva pologa koristiti u svrhu naplate obračunate zatezne kamate. Kreditor je dužan pismenim putem izvijestiti korisnika kredita o svakoj promjeni izvršenoj na sredstvima pologa.

PRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA

Članak 7.

Korisnik kredita može zatražiti, a kreditor može odobriti prijevremenu otplatu kredita, o čemu mora biti sačinjen aneks ovom ugovoru, sklopljen na istovjetan način kao i ovaj ugovor.

OSIGURANJE NAPLATE KREDITA

Članak 8.

Radi osiguranja cjelokupne tražbine kreditora prema korisniku kredita kao založni dužnik temeljem ovog ugovora:

– zalaže cijeli suvlasnički dio nekretnine, uključujući zemljište i zajedničke dijelove zgrade povezane temeljem odredbe čl. 68. i 370. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s vlasništvom posebnog dijela nekretnine upisane kod Općinskog suda u Puli u zk.ul.br. ____ k.o. __________ ,___________ (adresa:), sagrađenoj na čest.kat.br. _______, što u naravi predstavlja __________, što kreditor u cijelosti prima u zalog

– je suglasan da se na cijelom suvlasničkom dijelu nekretnine, uključujući zemljište i zajedničke dijelove zgrade, temeljem odredbe čl. 68. i 370. st. 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima s vlasništvom posebnog dijela nekretnine, koja nije opterećena u korist treće osobe i nije upisana u zemljišnim knjigama, a koja je u naravi __________, u stambeno-poslovnom objektu operativne oznake ____ u Puli, sagrađene na kč.br. ____ k.o. ________ (adresa: _____________________), zasnuje založno pravo u korist kreditora pljenidbom po pravilima po kojima se provodi ovrha radi naplate novčane tražbine na takvoj nekretnini.

Članak 9.

Založni dužnik neopozivo i bezuvjetno dopušta upis hipoteke i suglasan je da javni bilježnik provede pljenidbu po pravilima po kojima se provodi ovrha radi naplate novčane tražbine na takvoj nekretnini temeljem čl. 262. st. 2. točka 2. Ovršnog zakona u korist kreditora na nekretninama iz članka 8. ovog ugovora, a radi osiguranja uredne naplate cjelokupne tražbine kreditora temeljem ovog ugovora.

Založni dužnik neopozivo i bezuvjetno dopušta temeljem ovog ugovora upis hipoteke u korist kreditora na nekretnini opisanoj u članku 8. ovog ugovora ukoliko ta nekretnina bude upisana u zemljišne knjige za vrijeme dok postoji tražbina kreditora po ovom ugovoru, a ako upis hipoteke temeljem ovog ugovora nije moguć, založni dužnik se obvezuje o svom trošku ishoditi valjanu zemljišnoknjižnu ispravu temeljem koje će u zemljišnim knjigama upisati hipoteku u korist kreditora na predmetnoj nekretnini.

Članak 10.

Založni dužnik je suglasan da kreditor može neposredno na temelju ovog ugovora zatražiti protiv njega ovrhu na nekretninama iz članka 8. ugovora radi prisilne naplate bilo koje od tražbina kreditora po ovom ugovoru, odmah po njenoj dospjelosti.

Članak 11.

Korisnik kredita i sudužnik su suglasni da kreditor može neposredno na temelju ovog ugovora zatražiti protiv njih ovrhu radi prisilne naplate bilo koje od tražbina iz ugovora, odmah po njenoj dospjelosti.

Članak 12.

U slučaju spora sudit će stvarno nadležan sud u Puli.

Članak 13.

Svakoj osobi u odnosu na koju ovaj ugovor ima svojstvo ovršne javnobilježničke isprave pripada po jedan primjerak ove isprave, kao i kreditoru. Jedan primjerak ove isprave namijenjen je za Sud, a jedan primjerak zadržava javni bilježnik.

Članak 14.

Na iznos kredita koji je stavljen u otplatu obračunava se redovna kamata. Redovna kamata se obračunava za cijelo vrijeme postojanja tražbine po ovom ugovoru, od dana stavljanja kredita u otplatu i uključena je u obroke otplate kredita, te dospijeva zajedno s njima.

Na dospjele tražbine iz ovog ugovora, pored redovnih, obračunava se i kamata po dospijeću. Kamata po dospijeću obračunava se za vrijeme zakašnjenja, i to od prvog dana po dospijeću pojedinog obroka ili cijelog kredita.

Kreditor ima pravo otkazati kredit ako se korisnik kredita ne pridržava bilo koje odredbe ovog ugovora. Cjelokupna tražbina kreditora po ovom ugovoru dospijeva u slučaju otkaza Ugovora o kreditu danom dostave otkaza korisniku kredita. Korisnik kredita pristaje da se danom kada mu je otkaz dostavljen smatra dan kada mu javni bilježnik po nalogu kreditora pošalje otkaz, sukladno zakonskim odredbama o javnom bilježništvu, na adresu iz zaglavlja ovog ugovora ili adresu o kojoj je korisnik kredita uredno obavijestio kreditora. Otkaz korisniku kredita čini dospjelom cjelokupnu tražbinu kreditora.

Na zahtjev kreditora založni dužnik ili korisnik kredita dužan je osigurati nekretnine od rizika (požar, poplava, provala i ostalih oštećenja) iz članka 8. ovog ugovora za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa i vinkulirati police osiguranja u korist kreditora do visine iznosa cjelokupne tražbine kreditora iz ovog ugovora, te svake godine ili u kraćim vremenskim razdobljima, koje odredi Kreditor, dati dokaz o plaćanju premije osiguranja.

Založni dužnik se obvezuje da neće bez suglasnosti kreditora otuđiti nekretninu iz čl. 8. ugovora za vrijeme postojanja tražbine kreditora po ovom ugovoru.

U slučaju smrti korisnika kredita zakonski ili oporučni nasljednici imaju mogućnost u roku od 30 dana od dana smrti korisnika kredita obavijestiti kreditora da li preuzimaju ostavinu s obavezama utvrđenim ovim ugovorom, a u protivnom kreditor će ugovor smatrati raskinutim i nakon odbitka troškova prouzrokovanih raskidom vratiti sredstva uplaćena temeljem kupoprodajnog ugovora i ovog ugovora, te postupiti po odredbama ovog ugovora predviđenim za slučaj njegovog raskida.

Korisnik kredita dužan je ovaj ugovor solemnizirati kod javnog bilježnika, čime ugovor stječe svojstvo javnobilježničke isprave, te zatražiti i ishoditi upis u zemljišne knjige založnog prava u korist kreditora, ako su nekretnine upisane u zemljišne knjige, odnosno potpisati zapisnik o pljenidbi kojom se zasniva založno pravo u korist kreditora, ako nekretnine nisu upisane u zemljišne knjige.

Javnobilježničke troškove uknjižbe založnog prava na nekretninama, kao i sve ostale troškove u svezi sklapanja i ispunjenja obveza po ovom ugovoru snosi korisnik kredita.

Korisnik kredita i druge osobe u odnosu na koje ovaj ugovor stječe svojstvo javnobilježničke isprave suglasni su da javni bilježnik na zahtjev kreditora stavi potvrdu o ovršnosti na ovu ispravu nakon što kreditor javnom bilježniku prezentira dokaz o dospjelosti bilo koje tražbine po ovom ugovoru.

Korisnik kredita pristaje da kao dokaz o visini bilo koje tražbine po ovom ugovoru služe poslovne knjige kreditora i ostala dokazna sredstva s kojima kreditor raspolaže.

Ukoliko se uvođenjem zajedničke monete Evropske unije (EURO) kao zakonskog sredstva plaćanja izmijeni sadašnje zakonsko sredstvo plaćanja u _______ kreditor je ovlašten izvršiti konverziju obveze korisnika kredita po ovom ugovoru izražene u EUR , sukladno službenom koeficijentu konverzije u _______, na što korisnik kredita potpisom ovog ugovora daje pristanak, te istovremeno pristaje da se sukladno toj izmjeni valutna klauzula uglavljena u ovom ugovoru veže uz EURO.

Korisnik kredita obvezuje se platiti sve eventualne poreze vezane uz prijenos prava vlasništva na nekretnini.

Dostava obavijesti o promjeni adrese stanovanja i dostava obavijesti o promjeni vrijednosti nekretnine koje korisnik kredita dostavlja kreditoru smatrat će se urednom isključivo ako je obavljena putem javnog bilježnika, dok će se dostava svih obavijesti, osim dostave otkaza ovog ugovora koje kreditor dostavlja korisniku kredita, smatrati urednom predajom HP-u. Smatra se da korisnik kredita stanuje na adresi naznačenoj u zaglavlju ovog ugovora, sve dok na gore naznačeni način ne obavijesti kreditora o drugom mjestu prebivališta.

       KORISNIK KREDITA                                                                             KREDITOR