Ugovor o poslovnoj suradnji

____________________________________________________________

______________________________   (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

i

_______________________________   (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

zaključili su dana ___________ slijedeći

U G O V O R

O POSLOVNOJ SURADNJI

Članak 1.

Ovim ugovorom izvršitelj i naručitelj dugoročno uređuju svoje međusobne poslovne odnose.

Članak 2.

Izvršitelj će za naručitelja obavljati promidžbene poslove koji se u pretežnom dijelu sastoje u izradi idejnog rješenja monografije “MEGAKOP ____-____”, kao i koncepta i sadržaja izvješća povodom 20 godina rada i djelovanja tvrtke MEGAKOP d.d. ZAGREB.

Članak 3.

Izvršitelj se obvezuje obavljati i druge poslove vezane uz sadržaj ovog ugovora, ukoliko se za njima ukaže potreba, a samo u nemogućnosti njihovog ispunjenja naručitelj ih može povjeriti drugome.

Ponuda, odnosno pristanak na obavljanje poslova iz prethodnog stavka može se dati i usmeno.

Članak 4.

Za poslove u koje su uključena autorska prava, izvršitelj se obvezuje urediti sva autorska, izvođačka prava za korištenje-objavljivanje predmetnih materijala.

Članak 5.

Za obavljene usluge izvršitelj će naručitelju ispostaviti račun po usvojenom idejnom rješenju.

Ukoliko idejno rješenje neće biti prihvaćeno, naručitelj se obvezuje platiti ____% od pune cijene idejnog rješenja.

Izvedba idejnog rješenja, organizacija pripreme i tiska monografije i drugi poslovi na dovršenju monografije ugovorit će se novim ugovorom.

U cijenu usluga nije uračunat PDV kojim će izvršitelj teretiti naručitelja.

Članak 6.

Rok plaćanja računa je __ dana od dana ispostavljanja, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije, što će biti uređeno posebnim ugovorom, a u slučaju kašnjenja zaračunavaju se zakonske zatezne kamate.

Članak 7.

Ovaj ugovor ostaje na snazi do raskida od strane jedne od potpisnica, koji mora biti priopćen drugoj strani u pismenoj formi, s otkaznim rokom od najmanje mjesec dana, s tim da se realiziraju svi poslovi koji su započeti do trenutka primanja obavijesti o otkazu prema ugovorenim uvjetima po ovom ugovoru.

Članak 8.

U slučaju spora nadležan će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

               _________                                                                                                                        ___________