Ugovor o ortaštvu

____________________________________________________________

__________________ , zastupan po ___________

i

_________________________________________________

sklapaju slijedeći

UGOVOR O ORTAŠTVU

Članak 1.

Ugovorne strane ovim ugovorom utvrđuju da postoji zajednički interes za trgovinu auto-dijelovima, te diobom time postignute dobiti.

Članak 2.

“ZAGREB” d.o.o. u ovaj ugovor o ortaštvu unosi ukupnu distribuciju auto-dijelova putem svojih trgovina u Zagrebu, kao i kompletne usluge u trgovačkoj mreži putem svoga Društva – “ZAGREB” d.o.o.

ANA BORIĆ u ortaštvo ulaže iznos od 20.000 EUR u protuvrijednosti kuna, za koji iznos će nabaviti auto-dijelove kod dobavljača u Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske za “ZAGREB” d.o.o.

Stranke su suglasne da nijedan ortak ne može do okončanog obračuna i podjele dobiti zahtijevati izdvajanje imovine, te isplatu posebne dobiti.

Članak 3.

Ortaci suglasno utvrđuju da je odnos vrijednosti njihove imovine u ovom poslu -70% “ZAGREB” d.o.o. a 30% ANA BORIĆ, po kojem omjeru će dijeliti ukupnu dobit nakon odbitka svih nužnih troškova.

Članak 4.

Ortaci su suglasni da se ugovorni omjer dobiti može izmijeniti pristankom oba ortaka, a ortak koji ne bi pristao na to može istupiti iz ortaštva.

Članak 5.

“ZAGREB” d.o.o. se obvezuje voditi ukupno knjigovodstvo te poslovne knjige i polagati račun o stanju zajedničke imovine, te o svim prihodima i rashodima, s tim da ANA BORIĆ ima pravo na svakodnevno izvješće u svezi poslova ortaka, kao i uvida u same poslovne knjige.

Ovaj ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to na 5 godina, s tim da se isti nakon isteka tog roka može produžiti.

Ortaci su dužni nakon svake kalendarske godine, od potpisa ovog ugovora, sačiniti konačni obračun i izvršiti podjelu dobiti.

Članak 6.

Ortaci utvrđuju da u odnosu na treće imaju status solidarnih vjerovnika, a isto se odnosi i na obaveze ortaštva.

Članak 7.

Ortaci izjavljuju da solidarno odgovaraju za štetu koja bi proistekla iz ovog ugovora i koja bi bila načinjena trećim osobama izuzev ako jedan od ortaka dokaže da je ta šteta nastala isključivo krivnjom drugog ortaka.

Članak 8.

Ovaj ugovor se može otkazati u svako vrijeme izuzev u ono vrijeme kada bi za drugog ortaka otkazom nastupila nenadoknadiva šteta. Otkazni rok iz ovog ugovora iznosi 3 mjeseca. Ortaštvo iz ovog ugovora može prestati sporazumom ortaka ili uslijed više sile.

Članak 9.

Ortaci nemaju pravo potraživati jedan od drugog naknadu u slučaju propasti uloženih sredstava.

Članak 10.

Nakon prestanka ugovora o ortaštvu svakom od ortaka će se vratiti dio imovine koju je uložio te će se podmiriti svi nužni troškovi, nakon čega će se izvršiti raspodjela dobiti u ugovorenim omjerima.

Članak 11.

U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog ugovora ugovorne ga strane vlastoručno potpisuju.

U Zagrebu, _________________

______________                                                 ______________