Ugovor o licenci

____________________________________________________________

Ugovorne strane ______________________________, sa sjedištem u _______________,   (naziv firme)

_________________ (dalje kao: davatelj licence), koju zastupa _____________________

(puna adresa sjedišta)

i

______________________, sa sjedištem u ___________________ (dalje u tekstu: korisnik licence), koju zastupa __________________, sklapaju slijedeći

UGOVOR O LICENCI

 1. Korisnik licence već više godina proizvodi u svom proizvodnom programu proizvode uz suradnju i tehničku pomoć davatelja licence i zajednički ove proizvode prodaju na stranom tržištu.

Korisnik licence je zainteresiran i želi proširiti svoj proizvodni program na neke proizvode iz proizvodnog programa davatelja licence, koje je davatelj licence u proizvodnji osvojio, pa su se korisnik i davatelj licence sporazumijeli da stupe u ovaj poslovni odnos.

 1. Davatelj licence ustupa uz naknadu korisniku licence pravo iskorištavanja tehničkih pronalazaka zaštićenih patentima br. ___ (navesti broj patenta, datum zaštite, rok trajanja i zemlje u kojima su zaštićeni), radi proizvodnje i prodaje ovih proizvoda _____________ (navesti naziv i vrstu proizvoda).
 2. Davatelj licence je obvezan po ovom ugovoru korisniku licence pomoći u organiziranju priprema za proizvodnju, pružiti svu potrebnu tehničku pomoć, znanja i iskustva stečena u proizvodnji ovih proizvoda, operativne informacije i instrukcije, kao i proizvodne tajne, za sve vrijeme dok korisnik licence ne bude u mogućnosti sam uspješno organizirati proizvodnju po ovoj licenci, ali ne duže od 12 mjeseci.

Davatelj licence je obvezan korisniku licence predati svu potrebnu tehničku dokumentaciju za ovu proizvodnju (konstukcijske i radioničke crteže, tehnološke procese izrade, normative materijala, normative vremena izrade, tehničke uvjete, kao i druge tehničke podatke i pokazatelje), koja se koristi u sadašnjoj proizvodnji ovih proizvoda u tvorničkim pogonima davatelja licence.

Sadržaj tehničke dokumentacije treba odgovarati najnovijem stanju, u vrijeme sklapanja ugovora, a prema proizvodnoj tehnologiji tvornice davatelja licence u _____.

Dokumantacija treba odgovarati standardima _____ .

Dokumentacija je na __________ jeziku.

Davatelj licence će dokumentaciju predati korisniku licence u roku od ____ dana od dana stupanja ugovora na snagu.

 1. Korisnik licence ima pravo po ovoj licenci vršiti proizvodnju i stavljati u promet proizvode u roku od __________ godina od dana stupanja ugovora na snagu.

Korisnik licence nema pravo ustupiti licencu trećim osobama, niti ove proizvode prodavati na tržištima _________ zemelja, bez posebnog pismenog odobrenja davatelja licence.

 1. Davatelj licence ustupa korisniku licence isključivo pravo da na teritoriju Republike   Hrvatske proizvodi i prodaje proizvode koji se po ovoj licenci proizvedu.

Korisnik licence ima pravo proizvode po ovoj licenci označavati svojim robnim znakom.

Davatelj licence garantira da licenca posjeduje određena tehnička svojstva u pogledu kvalitete koja je podobna za ostvarenje cilja ovog ugovora.

Ova svojstva odnose se na mogućnost tehničko-proizvodne izvodljivosti, odnosno industrijske proizvodnje pod normalnim uvjetima i upotrebljivosti proizvoda iz ove proizvodnje.

Davatelj licence se obvezuje izvršiti potrebnu obuku kadra korisnika licence, na taj način što će primiti odgovarajući broj, ali najmanje _______ osoba, tehničkog osoblja na najmanje _____ dana na obuku, u svojoj tvornici u _________, kao i poslati svoj tehnički kadar u proizvodni pogon korisnika licence u _____, radi stručne pomoći u cilju osvajanja proizvodnje po ovoj licenci.

Troškove obuke kadra snosit će davatelj licence u svojoj tvornici, a korisnik licence u svom proizvodnom pogonu.

 1. Davatelj licence je obvezan izvršiti ispitivanje uzoraka proizvoda prema tehničkim uvjetima i postojećim normama ispitivanja ove vrste proizvoda, kao i izdati o ovom ispitivanju odgovarajući atest.

Davatelj licence je dužan bez posebne naknade (alternativa: uz posebnu naknadu), u roku od pet godina (alternativa: osam godina), od dana stupanja ugovora na snagu, pružati pomoć korisniku licence u svim novinama i poboljšanjima koja se odnose na predmet licence.

Ova pomoć će se sastojati u dostavljanju tehničkih podataka i drugih potrebnih obavijsti koje davatelj licence ostvari i sazna tijekom proizvodnje ovih proizvoda u svojim tvornicama.

Davatelj licence će posebno pismeno obavještavati korisnika licence o svim izmjenama i poboljšanjima u konstrukciji predmeta licence i stavljati na raspolaganje korisnku licence, preko svoje službe za promjene, odgovarajuću dokumentaciju u svezi sa izmjenama i dopunama predmeta licence.

Davatelj licence će prilikom obavještavanja navoditi stupnjeve hitnosti za izvođenje izmjena na slijedeći način: nužna izmjena, korisna izmjena, potrebna ali manje važna izmjena.

Korisnik licence je dužan nužne i korisne izmjene primjeniti i davatelja licence uredno pismeno izvijestiti o svim provedenim promjenama.

 1. Ugovorne strane su suglasne da na svim novinama i unapređenjima predmeta licence, ukoliko do istih dođe izvršenjem ovog ugovora, imaju jednaka prava.
 2. Korisnik licence je dužan čuvati kao poslovnu tajnu sadržaj i predmet licence, tehničku dokumentaciju i sve drugo što sazna iz ovog ugovornog odnosa, a što je naznačeno kao poslovna tajna, dok ovaj ugovor traje.

Samo uz pristanak davatelja licence korisnik može upoznati treću osobu sa sadržajem i predmetom licence, tehničkom dokumentacijom i drugim što čini poslovnu tajnu iz ovog ugovora.

 1. Davatelj licence izjavljuje da mu nije poznato da postoje patenti trećih osoba na proizvodnju koja je predmet ugovora.

Ukoliko bi korisnik licence, zbog proizvodnje ili prodaje proizvoda po ovom ugovoru, bio pravno uznemiravan, od strane trećih osoba, davatelj licence preuzima obvezu zaštititi ga i umješati se u ovaj spor na strani korisnika licence, kao i na sebe primiti pravni i materijalni rizik za ishod spora u cijelosti.

 1. Korisnik licence se obvezuje iskorištavati predmet licence u granicama normalnog   iskorištavanja koje se uzima kod normalnog i prosječnog tijeka privređivanja.

Korisnik licence je obvezan organizirati proizvodnju po ovoj licenci u jednakoj kvaliteti kao što je kvaliteta proizvodnje kod davatelja licence.

Korisnik licence je obvezan proizvodnju po ovoj licenci započeti najkasnije u roku od   ____ mjeseci od dana stupanja ugovora na snagu.

 1. Korisnik licence će na ime cijene za ustupljenu licencu po ovom ugovoru davatelju licence plaćati _____ (iznos u valuti davatelja licence, ili drugoj valuti), prilikom preuzimanja tehničke dokumentacije iz toč. 3. ovog ugovora.

–  ____% od vrijednosti predmeta koji se proizvode i prodaju po licenci u roku od ____ godine, računajući od dana stupanja ugovora na snagu,

–  ____ % od vrijednosti predmeta koji se proizvode i prodaju po licenci za vrijeme od ___ godine od dana isteka _____ godine, po stupanju ugovora na snagu,

–  ____% od vrijednosti predmeta koji se proizvode i prodaju po licenci u tijeku daljnjeg trajanja ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da korisnik licence isplatu vrši u nacionalnoj valuti davatelja licence ili u drugoj valuti po želji davatelja, prema tečaju valute koji bude vrijedio na dan obračuna za svaku isplatu.

Ugovorne strane su suglasne da korisnik licence cijenu za ustupljenu licencu plaća preko ______ banke u ___________ .

   Obračun će se vršiti krajem svakog kvartala u godini.

     Davatelj licence preuzima obvezu organizirati izvoz proizvoda iz ove

proizvodnje, na područje _____, u vrijednosti koja odgovara najmanje onom iznosu koliko je potrebno da korisnik licence osigura sredstva u devizama za plaćanje licence, za vrijeme dok ovaj ugovor traje.

 1. Korisnik licence je obvezan uvesti evidenciju o proizvodima i na svakom proizvodu   upisati redni broj i datum njegove proizvodnje.

Davatelj licence ima pravo uvida u ovu evidenciju u svako doba, preko svog stručnog predstavnika i na svoj trošak.

 1. Ugovorne strane su suglasne da se ovaj ugovor zaključuje sa rokom trajanja od ____ godina.

Ugovor može prestati i ranije ako:

– neka od ugovornih strana grubo naruši odredbe ugovora ili prestane izvršavati ugovorne obveze za vrijeme od šest ili više mjeseci

– iz razloga više sile ( tumačenje u smislu međunarodnog značenja ovog izraza),

– neka od ugovornih strana pod u stečaj ili prinudnu likvidaciju

– dođe do sporazuma ugovornih strana o raskidu ugovora

– pismenim otkazom ugovora uz otkazni rok od šest mjeseci (alternativno: dvanaest mjeseci).

Ukoliko dođe do raskida ugovora krivnjom jedne ugovorne strane, strana koja je   ostala vjerna ugovoru ima pravo na naknadu stvarne štete.

 1. Suglasno već ustaljenoj suradnji između ugovornih strana, davatelj licence izjavljuje da prima obvezu sve oblike industrijskog vlasništva koje koristi ili stekne, ako se odluči da ih ustupi trećim osobama, prvenstveno i prije svih na teritoriju Republike Hrvatske ponuditi korisniku licence da iste otkupi pod jednakim uvjetima kao i treće osobe.
 2. Ugovorne strane izjavljuju da su odlučile zajednički istupati u prodaji ovih proizvoda   na tržištima zemalja ______________ .

U svemu ostalom u pogledu obujma, načina i vremena zajedničke prodaje na stranim tržištima, ugovorne strane će se naknadno sporazumijeti.

 1. Ako tijekom izvršenja ovog ugovora dođe do nepredviđenih nesporazuma i sporova,   ugovorne strane su odlučile da sve nesporazume i sporove pokušaju riješiti mirnim putem, a u duhu dobre poslovne suradnje, postojećih poslovnih običaja i odnosa   između ugovornih strana.

Ako ipak dođe do sporova koje ugovorne strane ne mogu same riješiti, suglasne su da sve sporove po ovom ugovoru riješava ______________ (navesti koja institucija).

     Na odnose iz ovog ugovora u svemu se ima primjenjivati hrvatsko pravo.

 1. Ovaj ugovor stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana i odobrene njihova nadležna tijela.
 2. Ovaj ugovor je izrađen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna   strana dobiva odgovarajući broj istih.

     Ugovor je izrađen na hrvatskom jeziku i ___________ jeziku.

     Tekst ugovora na _________ jeziku smatra se orginalnim.

     Dana ___________godine

Za korisnika licence                                                                                   Za davatelja licence