Ugovor o leasingu

____________________________________________________________

____________________________________ (s jedne strane)

i

____________________________________ (s druge strane)

sklopili su dana 24.06.________ godine

UGOVOR O LEASINGU

Članak 1.

Zakupodavac daje u zakup zakupoprimcu osobni automobil marke “Volvo” 860-G, godina proizvodnje ______, broj motora —————, broj šasije ————————.

Članak 2.

Ugovorne strane konstatiraju da je stvar koja se daje u leasing nova i bez oštećenja, sa važećim registarskim tablicama koje vrijede do ———————, što je potvrđeno međusobnim zapisnikom o pregledu osobnog automobila koji je predmet zakupa.

Članak 3.

Ukoliko zakupoprimac kao korisnik utvrdi određene nedostatke na automobilu koji se daje u leasing, a koji nisu konstatirani zapisnikom prilikom preuzimanja i koji nedostaci nisu bili uočljivi, korisnik je zakupodavca o tim nedostacima dužan obavijestiti u roku od 8 dana od uočavanja istih, inače gubi pravo da ih zakupodavac otkloni o svom trošku.

Tu se ne ubrajaju nedostaci koji se pojave usred redovite upotrebe automobila i koji spadaju u redovno servisiranje u okviru garantnih rokova.

Članak 4.

Ugovorne strane konstatiraju da vrijednost automobila, koji je predmet ovog ugovora, iznosi 35.000 EUR u protuvrijednosti kuna na dan sklapanja ovog ugovora.

Članak 5.

Automobil koji je predmet leasinga daje se u zakup na rok od 3 godine.

 

Članak 6.

Mjesečna zakupnina leasinga, za rok od 3 godine, iznosi 1.500 EUR mjesečno u protuvrijednosti kuna, koju zakupninu zakupoprimac plaća svakog 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnina iz prethodnog stavka predstavlja otplatu ukupne cijene (vrijednosti) predmeta leasinga – osobnog automobila “Volvo” 860-G, koja će cijena biti otplaćena u potpunosti nakon isteka 3 godine, odnosno 36 mjesečnih obroka, nakon čega će osobni automobil iz članka 1. ovog ugovora prijeći u vlasništvo zakupoprimca.

Članak 7.

U slučaju zakašnjenja sa isplatom zakupnine (koja je uređena na način opisan u čl. 6 stavak 2), a koje bi zakašnjenje trajalo duže od tri (3) mjeseca, zakupodavac pridržava pravo, po pismenoj obavijesti, raskinuti ovaj ugovor i zatražiti povrat predmeta leasinga.

U tom slučaju zakupoprimac nema pravo povrata uplaćene zakupnine, odnosno otplaćenih anuiteta na ime korištenja predmeta leasinga.

 

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da zakupoprimac snosi sve rizike u svezi oštećenja i propasti automobila kojeg koristi, a koja oštećenja ne spadaju u redovnu uporabu odnosno koja se ne mogu nadoknaditi iz redovnog osiguranja.

Članak 9.

Zakupoprimac automobil mora koristiti i držati pažnjom dobrog gospodara i odgovara zakupodavcu za oštećenja koja nastanu od strane trećih osoba.

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove koji nastanu iz ovoga ugovora rješavati mirnim putem a ukoliko ih ne uspiju riješiti mirnim putem nadležan će biti Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11.

U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog ugovora ugovorne ga strane vlastoručno potpisuju.

ZAKUPODAVAC:   __________________

ZAKUPOPRIMAC:   ______________