Ugovor o kupoprodaji robe

____________________________________________________________

__________________________________ , u daljnjem tekstu prodavatelj

i

____________________________________ , u daljnjem tekstu kupac

Sastavili su dana;

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE

I MEĐUSOBNOJ SURADNJI ZA ____ GODINU

Članak 1.

Predmet ugovora je kupoprodaja materijala za proizvodnju keramike proizvođača COLOROBBIA S.p.A robe iz prodajnog asortimana prodavatelja.

Kupac je suglasan da potpisom ovog ugovora prihvaća prodajne uvjete iz cjenika prodavatelja. Prodavatelj je kupcu dostavio cjenik izražen u EUR. Isti podliježe promijeni ukoliko proizvođač promijeni cijene.

Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti kupca o nastaloj promijeni.

Članak 2.

Kupac ostvaruje slijedeće popuste na pojedine grupe proizvoda;

  1. PRIMLJENE GLAZURE ZA KERAMIKU PROIZVODI SA OZNAKOM HST I HSC           popust 30%
  2. PRIMLJENE ENGOBE ZA KERAMIKU PROIZVODI SA OZNAKOM HCO   popust 30%
  3. PRIMLJENE BOJE ZA KERAMIKU PROIZVODI SA OZNAKOM HCT     popust 30%
  4. PRIMLJENI AKRILI ZA OSLIKAVANJE PROIZVODI SA OZNAKOM HCR   popust 35%
  5. PRIMLJENE GLAZURE – BOJE ZA KERAMIKU PROIZVODI SA OZNAKOM FGD     popust 25%
  6. RUČNI ALATI ZA OBRADU U GLINE     popust 15%

Za opremu i alate koje kupac prezentira i proda prema katalogu proizvođača (peći, preše i sl.), ostvaruje rabat od 5%, odnosno 10% ukoliko je prodaja avansna.

Članak 3.

Za proizvode navedene u članku 2. ovog ugovora transportni troškovi su uključeni u cijenu.

Članak 4.

Kod kupnje gline i glazura u prahu, kupac ostvaruje popust u visini od 30% na prodajnu cijenu gline, odnosno glazura. Na zahtjev kupca da se roba otpremi, prodavatelj osigurava i ugovara prijevoz u ime kupca uz prethodnu dostavu ponude i po prihvatu iste je i naplaćuje.

Članak 5.

Roba se pakira i isporučuje u standardnoj ambalaži, a prodavatelj odgovara za kalo ili oštećenja na robi koja su nastala uslijed nedovoljnog ili nekvalitetnog pakiranja.

Članak 6.

Roba koja podliježe daljnjoj obradi, posebno toplinskoj ( materijali za proizvodnju keramike) ne podliježe reklamaciji na kvalitetu. Kupac je upoznat sa kvalitetom proizvoda i robu naručuje po sistemu viđeno kupljeno. Prodavatelj ne smije kupcu isporučiti robu koja je ispod kvalitete kataloški prikazanih artikala. Reklamacije na količinu isporučene robe u odnosu na prateću dokumentaciju kupac je dužan javiti u roku od tri dana od primitka robe.

Članak 7.

Način i rok isporuke dogovara se kod pisane narudžbe, a primitak robe kupac potvrđuje potpisom i pečatom na priloženoj dostavnici.

Članak 8.

Kupac se obavezuje platiti nastalu obavezu PDV-a u roku 30 dana od primitka robe-računa, preostalo dugovanje u roku 90 dana. Odredba o uplati PDV-a ne odnosi se na prvu isporuku robe prema računu 207 od 25.02.___:____ .Za prekoračenje od utvrđenog roka plaćanja zaračunava se zakonska zatezna kamata. Pod izvršenim plaćanjem podrazumijeva se datum odobrenja žiro računa prodavatelja. Za avansnu uplatu odobrava se cassa sconto prema dogovoru.

Članak 9.

Kupac kao jamstvo urednog plaćanja prilaže bianko barirani ček .Prodavatelj kao jamstvo naplate bariranog čeka samo u svrhe za koje je isti izdan prilaže kupcu ovjereno popratno pismo.

Članak 10.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Članak 11.

U slučaju spora koji bi proizašao iz nepoštivanja ovog ugovora nadležan je Trgovački sud u Rijeci.

Članak 12.

Ugovor je sačinjen u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva.

U Matuljima_______________.

Prodavatelj                                                                                                                              Kupac

_______________                                                                                                          _______________