Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora

____________________________________________________________

___________________________________ (dalje: PRODAVATELJ)

i

____________________________________ (dalje: KUPAC)

sklopili su dana ____ godine u Rijeci

UGOVOR O KUPOPRODAJI POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Prodavatelj kao proizvođač stambenog i poslovnog prostora za tržište prodaje kupcu, a ovaj kupuje u objektu ____ u Rijeci, u diletaciji “B”, lokal vel. ____ m2 i lokal veličine _____ m2 u dilataciji “C”.

Lokali su uređeni i isti se kupuju u viđenom stanju, “viđeno kupljeno”.

Kupoprodajna cijene za lokale iznosi iz članka 1. stavak 1. ovog ugovora u fiksnom iznosu

____________ kn

(Slovima: ________________)

Članak 2.

U kupoprodajnu cijenu uključen je doprinos za sklonište, a nije uključena cijena doprinosa za energetiku, kao i porez na promet nekretnina koje u slučaju plaćanja snosi prodavatelj.

Članak 3.

Lokale iz članka 1. ovog kupoprodajnog ugovora kupac preuzima u viđenom stanju i dužan je sam ishoditi od nadležnog tijela rješenje kojim se određuje namjena i dozvoljava njihova upotreba u skladu sa važećim propisima.

Članak 4.

Prodavatelj je lokale iz članka 1. ovog ugovora u svemu izradio prema glavnim projektima i iste prodaje u viđenom stanju.

Članak 5.

Prodavatelj se obvezuje lokale iz članka 1. ovog ugovora predati kupcu na raspolaganje po isplati ugovorenog iznosa iz članka 2. ovog ugovora.

Obaveza prodavatelja u pogledu predaje lokala na raspolaganje smatra se izvršenom danom predaje istih kupcu.

Članak 6.

Kupac se obavezuje platiti prodavatelju ugovoreni iznos iz članka 2. ovog ugovora na žiro račun prodavatelja br. ______sa naznakom objekta unaprijed.

Članak 7.

Prodavatelj ovlašćuje kupca, da na temelju ovog ugovora može izvršiti uknjižbu prava vlasništva na predmetnim lokalima u zemljišnim knjigama i drugim javnim knjiga u kojim se upisuje vlasništvo, na svoje ime i u svoju korist, po uplati ugovorenog iznosa iz članka 2. ovog ugovora.

Članak 8.

Prodavatelj daje garanciju kupcu za kvalitetu građevinskih i građevinsko zanatskih radova za poslovne prostore iz članka 1. ovog ugovora u trajanju od 2. godine računajući od danas preuzimanja istih.

Članak 9.

Ovim ugovorom kupac stječe pravo vlasništva na zemljištu ispod zgrade i zemljištu koje služi redovitoj upotrebi zgrade i zajedničkim dijelovima i   uređajima iste zgrade, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Članak 10.

Za odnose koji nisu regulirani ovim ugovorom shodno će se primjenjivati odredbe ZOO-a, te pravila sadržana u općim uzancama za promet robe.

Članak 11.

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 istovjetnih primjeraka, dobiva pravnu snagu potpisom istog od strane kupca i prodavatelja.

Članak 12.

Nastale sporove iz ovog ugovora stranke će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom rješavati će nadležni sud u Rijeci.

ZA PRODAVATELJA:                                                        ZA KUPCA:

   _____________                                                                __________