Ugovor o kupoprodaji nekretnina

____________________________________________________________

_________________________________ (u daljnjem tekstu: prodavatelj)

i

____________________________________ (u daljnjem tekstu: kupac)

sklopili su u Osijeku dana _____ godine

UGOVOR

O PRODAJI NEKRETNINA

Članak 1.

Utvrđuje se da je prodavatelj zemljišnoknjižni vlasnik nekretnina upisanih u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku u z.k. ulošku broj ___, katastarska općina _____, upisane kao z.k. tijelo red. broj 1. kao kat. čest. br. ___ kuća broj 22 i dvije zgrade površine ___ m2 i dvorište u Slivcu površine ____ m2 i red. broj 2. kao kat. čestica br. ___ livada u Slivcu površine ____ m2.

Članak 2.

Prodavatelj prodaje i predaje, a kupac kupuje i preuzima omjer od __/__ dijela nekretnina upisanih u z.k.ul. br. __, k.o. _____, opisanih u prethodnom članku ovog ugovora, a koji dio se u naravi sastoji od parcela prikazanih na katastarskom planu od ____ godine, koji se prilaže ovom ugovoru i čini njegov sastavni odio, a kako slijedi:

1) parcela 1. površine ____ m2, koja je u katastarskom planu Osijeka označena brojem 1, kao katastarska čestica ____. Na toj čestici se nalazi nedovršena gradnja montažne hale od armiranog betona beličine ___m x ___ m, a koja se sastoji od prizemlja i prvog kata, međusobno povezanih unutarnjim stubama. Osim toga jedna stara zgrada ukupne površine od ____m2.

2) parcela 2. površine ____ m2 koja je u katastarskom planu Osijeka označena brojem 2, kao katastarska čestica ____. Na toj čestici se nalaze dvije stare zgrade ukupe površine ____ m2.

3) parcela 3. površine ____ m2 koja je u katastarskom planu Osijeka označena borjem 3 i nalazi se na katastarskoj čestici ____ .

Članak 3.

Parcele 1. i 2. ukupne površine ____ m2 kupuju se kako su viđene, za iznos od _____ EUR, a nedovršena hala na parceli 1., kako ista leži i stoji, kupuje se za iznos od _____ EUR, tako da je ukupna cijena parcele 1. i 2. kao i zgrade koje se nalaze na njima – ______ EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju NBH.

Prodavatelj jamči da troškovi pripreme, odnosno KIP i KZP za nedovršenu halu na parceli 1. neće prijeći iznos od ______ kn plus _____ kuna, neovisno o svrsi uporabe od strane kupca. Kupac planira objekt koristiti kao robnu kući ili kao C&C centar. Planira se trgovina svim vrstama roba. Ukoliko bi se zemljište shodno propisima lokacijske dozvole za nedovršenu gradnju dijelilo, onda ne bi nastali dodatni troškov od ______ kn.

Ukoliko bi neovisno o ovome grad Osijek ili treće osobe u svezi sa nedovršenom gradnjom, koja se nalazi na parceli br. 1. propisale daljnje troškove, onda ove troškove snosi prodavatelj nezavisno od gore reguliranog preuzimanja prava i obveza na osnovu zaključenih ugovora.

Prodavatelj neće kupca u svezi s daljnjim troškovima tužiti, niti ga teretiti za štete.

Kupac nadalje kupuje parcelu br. 3. kako ista leži i stoji za iznos od _____ EUR u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju NBH.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukupna kupoprodajna cijena za prodane nekretnine iznosi – _______ i obračunat će se u kunama (hrvatska valuta) prema srednjem tečaj u Narodne banke Hrvatske na dan plaćanja.

Potpisivanjem ovog ugovora prelaze sva prava i obveze iz ugovora zaključenih između prodavatelja i grada Osijeka, u svezi sa naknadom troškova pripreme zemljišta i sudjelovanja u financiranju KIP-a i KZP-a, na kupca. Navedeni ugovori (3) predstavljaju sastavni dio ovog ugovora.

Glede starih zgrada na parcelama br. 1., 2. i 3. neće nastati gore navedeni troškovi.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da postoji pismeno mišljenje grada Osijeka da se na zemljištu, koje je predmet kupoprodaje, smije obavljati djelatnost trgovine na veliko i malo. Navedeno mišljenje čini sastavni dio ovog ugovora. Zemljišta koja su predmet kupoprodaje moraju biti na namijenjena za trgovinu na veliko i malo.

Članak 5.

Prodavatelj se obvezuje da će gore navedeni predmet kupoprodaje zaključenjem ovog ugovora predati kupcu u posjed ispražnjen od osoba i stvari i bez ikakvih knjižnih ili vanknjižnih tereta, te posjedničkih prava trećih osoba, napose najamnih prava, kako slijedi:

– parcele br. 1. i 2. po zaključenju ugovora, a

– parcelu br. 3. šezdeset dana nakon isplate ugovorenog iznosa.

Članak 6.

Prodavatelj ovlašćuje kupca da na osnovi ovog ugovora, a bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja, ishodi u zemljišnim knjigama uknjižbu prava vlasništva na svoje ime i u svoju korist.

Članak 7

Prodavatelj jamči da su prodane nekretnine isključivo vlasništvo prodavatelja, te da nisu opterećene nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.

Članak 8.

Prodavatelj jamči da se u tlu zemljišta, koja su predmet kupoprodaje, ne nalaze nikakvi materijali, koji ugrožavaju okoliš, napose ne ulja, radioaktivni materijali, asfalt, azbest i slično.

Članak 9.

Kupoprodajna cijena dospijeva na naplatu kako slijedi:

Kupac mora sa zaključenjem ugovora predati prodavatelju platežnu bankovnu garanciju jedne austrijske banke s podružnicom u Zagrebu u visini od ______ EUR.

Prodavatelj je obvezatan da, nakon što se kupac upiše u zemljišne knjige, putem preporučenog pisma zatraži od kupca da prodavatelju u roku od 30 dana od dana uknjižbe doznači iznos od ________ EUR.

Pismo se treba poslati na slijedeću adresu:

______________

______________

n/r gosp. _______

Prodavatelj ima pravo iskoristiti bankovnu garanciju kao sredstvo plaćanja samo u slučaju ako kupac ne bi izvršio plaćanje pravovremeno, odnosno u roku određenom ovim ugovorom. Istovremeno sa doznakom kupoprodajne cijene prodavatelj je dužan vratiti kupcu bankovnu garanciju.

Vrijeme važnosti garancije je do uknjižbe kupca u zemljišne knjige, dodavši 60 dana (30 dana rok plaćanja + 30 dana za dostavu poštom). Ukupno važenje garancije može biti šest mjeseci , a ukoliko se i nakon isteka pet mjeseci ne izvrši upis u zemljišne knjige važenje garancije će se produžiti.

Kupac će troškove pripreme KIP i KZP platiti neposredno gradu Osijeku.

Ukoliko kupac ne bi izvršio plaćanje u roku, onda će se dodatno na iznos isplate obračunati zatezne kamate od ___% godišnje.

Članak 10.

Troškove plaćanja poreza na promet nekretnina, prijenosa vlasništva i uknjižbe u zemljišnim knjigama obvezuje se snositi kupac, dok troškove koji nastanu do pravomoćnosti ovog ugovora – to jest do onog trenutka kada niti jedna ugovorna strana više ne može odstupiti od ugovora, snosi svaka strana sama.

Članak 11.

Troškove koji se odnose na vlasništvo i posjedovanje prodanih nekretnina plaća kupac od dana stupanja u posjed.

Članak 12.

Prodavatelj se obvezuje da će kupcu, ukoliko bi to bilo potrebno, pružiti pomoć u svezi s koracima koje treba poduzeti prilikom prijenosa zemljišta.

Članak 13.

Ovaj je ugovor sastavljen u 6 primjeraka od kojih svaka ugovorna strana dobiva odgovarajući broj istih.

Članak 14.

Ugovor stupa na snagu na dan potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika prodavatelja i kupca.

U svezi s tim se prodavatelj i kupac obvezuju da će predočenjem izvoda iz sudskog registra dokazati da su osobe koje potpisuju ugovor ovlaštene za sklapanje ovog ugovora.

Članak 15.

Izmjene i dopune ugovora moraju biti u pisanom obliku.

Članak 16.

Prodavatelj i kupac utvrđuju da će možebitne sporove iz ovog ugovora riješiti sporazumno i u smislu tumačenja ugovora.

Ukoliko to ne bi bilo moguće, ugovara se isključiva nadležnost suda u Osijeku, koji je stvarno nadležan.

Privici:

1) Situacijski plan nekretnine

2) Ugovori između Infotehna d.d. Osijek i grada Osijeka (3 ugovora – KIP, KZP i priprema zemljišta)

3) Mišljenje grada Osijeka da se novosagrađena hala smije koristiti u trgovačke svrhe

4) Lokacijska dozvola za novosagrađenu halu na parceli br. 1.

5) Izvod iz zemljišne knjige

6) Potvrda Ureda za katastarsko-geodetske poslove Osijek od ____ godine

7) Rješenje Ureda za katastarsko-geodetske poslove Osijek od ____ godine

ZA PRODAVATELJA                                                                    ZA KUPCA

________________                                                              __________