Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

____________________________________________________________

___________________________ (u daljnjem tekstu ugovora: prodavatelj)

i

___________________________ OIB ______________ (u daljnjem tekstu ugovora: kupac)

zaključuju

UGOVOR

O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

Članak 1.

Prodavatelj prodaje, a kupac kupuje osobno motorno vozilo, i to: OPEL FRONTERA 1.3. TD, boje Maron tamni 77, broj šasije SED__________, oblik karoserije terenski, od proizvođača OPEL, porijeklom iz Njemačke, godina proizvodnje ______, sa datumom prve registracije ________ godine i registarskom oznakom ZG ______.

Članak 2.

Kupoprodajna cijena ugovorena je u iznosu od _________ kuna, (slovima ________________________kuna).

Kupac je isplatio prodavatelju iznos od ____________ kuna, (slovima ____________kuna), što prodavatelj potvrđuje potpisom ovog ugovora.

Članak 3.

Prodavatelj jamči kupcu da je prodano vozilo isključivo njegovo vlasništvo.

Članak 4.

Kupac je vozilo pregledao i kupuje ga po viđenju u stanju u kakvom je zatečeno u trenutku kupoprodaje, pa nema nikakvih prigovora glede kvalitete vozila i kupoprodajne cijene.

Članak 5.

Kupac stupa u posjed kupljenog vozila iz članka 1. ovog ugovora nakon potpisa ugovora i isplate cijene u potpunosti.

Članak 6.

Porez na promet po ovom ugovoru snosi po sporazumu stranaka kupac.

Članak 7.

Troškove u svezi s ovjerom potpisa na ovom ugovoru snosi kupac.

Članak 8.

Prodavatelj i kupac prihvaćaju prava i obveze iz ovog ugovora što potvrđuju svojim potpisom ovoga ugovora.

Ovaj ugovor zaključen je u 6 istovjetnih primjeraka.

U Zagrebu, ___________

   Prodavatelj:                                                                                  Kupac: