Ugovor o kreditu

____________________________________________________________

____________________________________ _______________________ s jedne strane

i

____________________________________ (u daljnjem tekstu: Kreditor), Zagreb, adresa __________________________, zaključili su dana _______________________ slijedeći

 

UGOVOR O KREDITU

 

Članak 1

Korisnik kredita i kreditor ovim Ugovorom dogovaraju novčanu pozajmicu u iznosu od 355.633,25 kuna s ciljem povećanja kapitala u poduzeću «Đuranec» d.o.o.. Pozajmica će se knjižiti na konto 933.

Članak 2

Korisnik kredita obvezuje se izvršiti povrat pozajmice u roku od _______ u jednakim mjesečnim otplatama. Kamata po kreditu je _____ % godišnje.

Članak 3.

U svrhu redovite otplate, korisnik će predati 3 bjanko mjenice kreditoru, koja će po otplati biti vraćene korisniku kredita.

Članak 4.

Svi sporovi koji nastanu kao posljedica ovog Ugovora, rješavat će se sporazumno, a ako to nije moguće dogovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 /četiri/ ravnoglasna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 2 /dva/ primjerka.

            Kreditor:                                                                    Korisnik: