Ugovor o kompezaciji

____________________________________________________________

————————————————————————

i

———————————————————

i

MARKO MARKOVIĆ iz Zagreba, Lastovska 7,

zaključili su dana ________ godine

UGOVOR O KOMPENZACIJI

Članak 1.

Ovim ugovorom utvrđuju se međusobna potraživanja ugovornih strana kako slijedi:

  1. Marko Marković duguje GRADNJI d.d.

– po kupoprodajnom ugovoru za kupnju stana u objektu Dubrava BE-3 od ________ godine iznos od 248.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna.

  1. GRADNJA d.d. duguje BUGA d.o.o.

– iznos od 248.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna po ugovoru o izvođenju radova na objektu “Borje”.

  1. BUGA d.o.o. duguje Marku Markoviću

– iznos od 248.000,00 EUR u protuvrijednosti kuna prema sporazumu sklopljenom u obliku ovršne javnobilježničke isprave od ________ godi

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da se navedena potraživanja iz članka 1. ovog ugovora međusobno zatvore trojnom kompenzacijom i knjigovodstveno provedu temeljem izjave o trojnoj kompenzaciji odmah po stupanju na snagu ovog ugovora.

Izjava o kompenzaciji je sastavni dio ovog ugovora.

Članak 3.

U slučaju spora nadležan će biti stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 4.

Ovaj ugovor je sačinjen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2).

Ovaj ugovor stupa na snagu po potpisu istoga od sve tri ugovorne strane.

GRADNJA d.d.                                                                                                                             BUGA d.o.o.

MARKO MARKOVIĆ