Ugovor o komisionom poslu

____________________________________________________________

__________________________________________ sa jedne strane

i

_______________________________________________ s druge strane

sklopili su dana 05.06. ________ godine

UGOVOR O KOMISIONOM POSLU

Članak 1.

Komisionar se obvezuje da će za naknadu (10% od prodajne cijene po jednoj knjizi) obavljati u svoje ime, a za račun komitenta, prodaju knjiga po asortimanu i količini koju mu povjeri komitent.

Članak 2.

Komisionar se obvezuje, pažnjom dobrog gospodarstvenika, čuvati robu koju mu komitent povjeri na prodaju, te je dužan putem narudžbi obavještavati komitenta o potrebnim količinama za prodaju.

Članak 3.

Prilikom preuzimanja robe, koju mu komitent predaje ili šalje, direktno na skladištu ili od prijevoznika, komisionar se obvezuje utvrditi na licu mjesta njeno stanje, i bez odlaganja staviti prigovore odnosno izvijestiti komitenta o prispijeću robe te o vidljivim nedostacima, oštećenjima ili eventualnom manjku. U protivnom će komisionar odgovarati za štetu koja bi eventualno nastala zbog propuštanja takvog obavještavanja ili prigovora.

Članak 4.

Komisionar se obvezuje da na trošak komitenta osigura robu protiv određenih rizika ukoliko ga na to posebnim nalogom obveže komitent, a ako to ne učini odgovarat će za nastalu štetu komitentu.

Članak 5.

Komisionar se ovim ugovorom obvezuje obavijestiti komitenta o promjenama na robi zbog kojih bi sama roba mogla izgubiti na vrijednosti, te tražiti upute za postupanje u takvom slučaju.

Ukoliko postoji opasnost od znatnijih oštećenja, komisionar je ovlašten i dužan najprije zaštiti robu a zatim je prodati na najpogodniji način i to sve ako nema vremena čekati komitentovu uputu ili pak ako komitent odugovlači sa davanjem uputa.

Članak 6.

Ukoliko komisionar sklopi neki posao sa trećom osobom pod nepovoljnijim uvjetima nego što je to određeno samim nalogom i ovim ugovorom a za to nisu postajale nikakvi naknadni opravdani razlozi, u tom slučaju je dužan nadoknaditi komitentu razliku u cijeni, odnosno sveukupnu nastalu štetu.

U slučaju iz prethodnog stavka komitent može odbiti izvršenje sklopljenog posla, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti komisionara.

Članak 7.

Komisionar se obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist, koja mu pripada s osnova prodaje robe trećim osobama pod uvjetima povoljnijim od onih utvrđenih ovim ugovorom. U tom slučaju komisionaru pripada veća naknada, i to —% od iznosa dobivenog prodajom po višoj cijeni.

Članak 8.

Komisionar se obvezuje obavještavati komitenta o svim poslovima koje je sklopio sa trećim osobama.

Članak 9.

Komisionar se također obvezuje prenositi na komitenta sva potraživanja i prava, kao i terete, koje je stekao prema trećima sa kojima je obavljao poslove u svoje ime, a za račun komitenta.

Komisionar se također obvezuje predati komitentu sve što je primio s osnova obavljenih poslova, na način što će primljena sredstva uplatiti na njegov žiro račun kod banke _______ Zagreb broj ————————, svakoga 10-tog u tekućem mjesecu.

Komisionar se također obvezuje dostavljati cjelokupno mjesečno (pismeno) izvješće o obavljenim poslovima.

Članak 10.

U slučaju da komisionar ne može prodati robu prema uputama komitenta, istu je dužan vratiti komitentu po njegovom nalogu i u skladu sa dogovorenim rokom, na komitentov trošak.

Članak 11.

Ukoliko bi se komisionar posebnom izjavom obvezao na preuzimanje odgovornosti za ispunjenje određene obveze u pogledu količine i cijene, dužan je komitentu isplatiti potraživanje s osnova te obveze u cijelosti, čak i onda ako ga ne uspije namiriti od dužnika.

Za ovako sklopljeni posao komisionaru pripada veća naknada od ugovorene, i to u iznosu od —% od ostvarene dobiti.

Članak 12.

Komitent se obvezuje u roku od 15 dana od primitka novčanih sredstava i pismenog izvješća o obavljenim poslovima platiti komisionaru ugovorenu naknadu.

Ugovorne strane su suglasne da komisionaru pripada naknada i za onu robu koju je kupac kao treća strana vratio zbog uzroka za koje ne može odgovarati komisionar.

Članak 13.

Komitent se obvezuje komisionaru u roku od 15 dana od sklapanja ovog ugovora uplatiti iznos od 5.000 EUR u protuvrijednosti kuna na ime predujma za obavljanje tekućih poslova, odnosno troškova koje će komisionar načiniti prilikom prodaje, a koji se odnose na troškove prijevoza, propagande i druge troškove učinjene za treće osobe u svrhu prodaje robe.

Za te troškove komisionar će dostavljati posebno izvješće svakog 15. u mjesecu, čime će iste troškove pravdati.

Članak 14.

Ugovorne su strane suglasne da komisionar zadržava založno pravo na robi koja je predmet ugovora o komisionu, dok se ona nalazi kod njega ili nekog tko je drži za njega ili dok ima ispravu temeljem koje može raspolagati sa predmetnom robom.

Članak 15.

Ovaj ugovor je sklopljen na dvije godine, te prestaje istekom tog roka, s tim da se može otkazati i prije toga roka i od strane komitenta i od strane komisionara uz prethodnu obavijest od 30 dana, nakon čega će se sačiniti konačni obračun i podmiriti sva dugovanja, s tim da ugovorne strane zadržavaju pravo na eventualna potraživanja s osnova okončanog obračuna koja potraživanja se moraju izmiriti u roku od 30 dana po potpisu obračuna.

U slučaju ako jedna strana odbije potpisati obračun ili ne izmiri svoja potraživanja u naznačenom roku, ugovorne strane su suglasne da će se tad spor rješavati pred Trgovačkim sudom u Zagrebu.

Članak 16.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 jednaka primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2, a isti stupa na snagu potpisom obiju ugovornih strana.

   KOMITENT                                                                                                                                         KOMISIONAR