Ugovor o izvođenju obrtnički radova

____________________________________________________________

____________________________________ (s jedne strane)

i

____________________________________ (s druge strane)

sklapaju slijedeći

U G O V O R   O   I Z V O Đ E N J U

O B R T N I Č K I H R A D O V A

Članak 1.

Naručitelj daje, a izvođač preuzima na temelju podnijete ponude br. —————— od ——————————— izvedbu opreme i adaptacije restorana i kuhinje u objektu ____________.

CIJENA RADOVA, OBRAČUN NAPLATE

Članak 2.

Vrijednost radova iz čl. 1. ovog ugovora prema količinama i cijenama troškovnika iz ponude iznosi: ———————————————————————.

Članak 3.

Jedinične cijene u priloženoj ponudi sadržavaju sve troškove, uključujući ugradbu na objektu, sa svim propisanim društvenim doprinosima i obavezama.

Jedinične cijene obuhvaćaju:

– sve troškove pripremno – završnih radova,

– troškove materijala, radne snage i transporta,

– sva štemanja za ugradbu cijevi, konzola, pričvrsnica i drugo, a za koje se normalno kod zidanja i betoniranja ne ostavljaju šlicevi i otvori,

– sve prevoze i prenose unutar radilišta i objekta,

– potrebne skele za izvedbu radova (osim za soboslikarske i ličilačke

radove za dizala platforme u voznom oknu),

– ugradba konzola i pričvrsnica,

– utrošak vode, struje ili druge energije za vrijeme izvođenja radova i probnog pogona, odnosno ispitivanje izvedenih radova,

– potreban skladišni prostor na radilištu i garderobe za radnike,

odstranjivanje otpadaka i sva čišćenja prostorija i radilišta u toku radova i nakon završetka radova,

– troškove etapnog – parcijalnog ispitivanja instalacija,

– ispitivanje troškova materijala, izvedenih instalacija i troškove atestiranja izvedenih radova i instalacija,

– troškove bakteriološkog ispitivanja vode za piće u izvedenim vodovodnim instalacijama,

– troškove izolacije uređaja, opreme i cjevovoda od buke i prenosa buke na konstrukciju objekta,

– participaciju troškova za izvedbu privremenih instalacija objekta i radilišta – vode, struje, kanalizacije, telefona i dr.,

– troškove zimskog rada: zatvaranje objekta ako je privremeno grijanje i sl.,

– troškove osiguranja od elementarnih i drugih nepogoda, kao i krađa,

– sve ostale troškove vezane uz izvedbu ovih radova.

Izvođač je dužan bez posebne naplate izolirati protiv zvuka instalacionu mrežu i to:

– sve obujmice na mjestu obuhvata cijevi obložiti izolacionim materijalom protiv zvuka i postaviti izolaciju između svih prodora cijevi kroz zidove i podove.

Članak 4.

Cijene iz troškovnika – ponude su fiksne i ne mogu se mijenjati.

Izvođač se odriče prava primjene čl. 637. Zakona o obveznim odnosima jer je u ugovorenu cijenu uračunao trend povećanja cijena prema proteklom periodu.

Iznimno, naručitelj odnosno izvođač može zahtijevati izmjenu ugovorenih cijena samo u slučaju nepredviđenih izvanrednih događaja uslijed kojih je došlo do povećanja, odnosno smanjenja cijena na tržištu za više od 10% od ukupne vrijednosti radova koji su predmet ugovora, s tim da se obračunava samo razlika iznad 10%, ukoliko se to ugovori posebnom odredbom (čl. 23) prema posebno ugovorenoj formuli.

Zahtjev za obračun razlike ispostavlja se RJ za čiji račun se izvode radovi, koja se razlika u cijeni utvrđuje ugovorom ili rješenjem, nakon čega se ispostavlja račun na naplatu.

Nastala razlika u povećanju odnosno smanjenju cijena na tržištu, obračunat će se prema indeksima hrvatskog Zavoda za statistiku, a prema odredbama u čl. 23. ovog ugovora.

Članak 5.

Obračun izvedenih radova vrši se na temelju građevinske knjige i privremenih situacija, koje sastavlja izvođač unašajući u iste stvarno izvedene količine radova po ugovorenim cijenama, osim ako to nije drugačije regulirano u “Posebnim odredbama” (čl. 23). Paušalne stavke obračunavat će se u postotnom iznosu u odnosu na izvršen rad. Izvođač je dužan podnijeti RJ koja je nositelj radova, račun – situaciju u tri primjerka od 25-og do 28-og u mjesecu za tekući mjesec. Ukoliko izvođač ne preda račun – situaciju do ovog roka, naručitelj će je uzeti u obzir tek od 25-og u slijedećem mjesecu.

Rok za ovjeru situacije je do 3. u mjesecu za protekli mjesec. Računi – situacije ispostavljaju se kumulativno. Rukovoditelj objekta, odnosno radilišta mora primljeni račun – situaciju ovjeriti u roku od tri dana ili je vratiti izvođaču s posebnim pismenim obrazloženjem.

Datumom ovjere računa – situacije započinje dužničko-vjerovnički odnos.

Naručitelj radova je dužan račun – situaciju isplatiti tek nakon što ga potpiše i ovjeri rukovoditelj objekta, odnosno radilišta.

Naručitelj se obavezuje da će ovjerenu situaciju – račun isplatiti gotovinski ili instrumentom osiguranja plaćanja sa dospijećem do 60 dana. Za vrijeme trajanja avala kamate se neće obračunavati. Ako situacija bude plaćena mjenicom na duži rok, naručitelj će platiti ——————————————— % kamata na pismeni zahtjev izvođača. Privremenim računima – situacijama može se naplatiti najviše 95% od ukupno izvedenih radova.

Članak 6.

Ukoliko bi naručitelj ustupio izvođaču svoj materijal potreban za izvršenje radova, isti će mu se obračunati po tržišnoj cijeni uvećanoj za troškove nabave, transporta i uskladištenja. Za ustupljenu radnu snagu naručitelj će obračunati režijski bruto satnicu uvećanu sa faktorom —————————————. U slučaju da naručitelj na zahtjev izvođača izvrši kakvu transportnu uslugu, istu će mu se obračunati po važećem cjeniku naručitelja za prijevoze, uvećanu za troškove utovara i istovara.

Vrijednost usluga ili materijala naručitelj će odbiti izvođaču od redovne situacije.

Naručitelj će za izvođenje radova izvođaču osigurati vodu i struju i omogućiti mu korištenje istih (ukoliko te instalacije izvodi za potrebe izvedbe svojih radova), te skladišnog i garderobnog prostora, ukoliko istim raspolaže.

Struju će naručitelj ustupiti samo za rad na objektu tj. za pogon mehaniziranog alata i eventualno strojeva.

Za utrošenu vodu i struju, te za korištenje telefona kao i skladišnog i garderobnog prostora koji se uređuju u objektu u izgradnji, naručitelj će izvođaču, na ime naknade,

umanjivati vrijednost izvršenih radova za iznos troškova predmetnih usluga, obračun kojih se obavezno unaprijed utanačuje sa radilištem, na osnovi zahtjeva izvođaču o potrebi takve usluge prema količini, strukturi i trajanju usluga, obračunatih po važećim cijenama naručitelja, odnosno komunalnih tvrtki, uvećanih za 6%.

Članak 7.

Izvođač radova dužan je snositi adekvatni dio troškova zimskog rada, privremenog zatvaranja i grijanja objekta, povećanog utroška el. energije i drugo. Ukupni troškovi zimskog rada dijeliti će se na sve učesnike u izgradnji objekta prema % ostvarene realizacije do zimskog perioda i u zimskom periodu.

Za usluge iz ovog članka, ukoliko iste budu potrebne u razdoblju redovnog roka građenja objekta, naručitelj će uz prikaz troškova, pripadajući dio troškova odbiti svakom izvođaču – kooperantu od situacije za radove.

Članak 8.

Radovi iz ovog ugovora izvode se na račun “GRADNJA” d.d koji preuzima sva prava i obveze naručitelja, a isplata radova će se vršiti na teret računa broj ——————————————— kod banke ___ u Zagrebu, a u korist žiro računa izvođača radova br. ————————.

ROKOVI

Članak 9.

Izvođač radova dužan je otpočeti s radovima najkasnije 8 dana po potpisu ugovora i završiti ih u cijelosti u roku od ——————————— tj. najkasnije do ——————————————————.

Članak 10.

Izvođač radova dužan je naručitelju – RJ za čiji se račun izvode radovi, prije početka radova predati operativni plan izvedbe radova sa dinamikom napredovanja radova, rokovima završetka pojedinih faza radova i potrebnim kapacitetima radne snage za izvršenje ugovorenog posla, odnosno dužan je na poziv rukovoditelja objekta ili radilišta zajedno s njim sastaviti zapisnik u kojemu će biti utanačena dinamika napredovanja i završetka radova po fazama i utvrđeni potrebni kapaciteti za izvršenje posla. Utvrđeni rokovi iz prethodnog stavka biti će definirani za početak i završetak svih radova i pojedinih faza po ovom ugovoru.

Članak 11.

Ako naručitelj utvrdi, da izvođač bezrazložno oteže izvođenje radova, ili slabom organizacijom ne garantira kvalitetno i pravodobno izvršenje radova, može izvođenje tih radova, ili samo dijela tih radova, uz prethodnu obavijest, ustupiti drugoj tvrtki, a razliku u cijeni i nastalu štetu naplatiti od izvođača.

Članak 12.

Izvođač je dužan zatražiti od naručitelja radova produženje roka, ako je zakašnjenje radova prouzročeno višom silom.

Zahtjev za produženje ugovorenog roka dovršenja radova, dužan je izvođač pismeno podnijeti RJ za koju izvodi radove u roku od 8 dana od dana kada je saznao za smetnju koja je prouzročila zakašnjenje radova. U protivnom nema pravo na produženje roka.

Za nove rokove izvedbe radova, naručitelj i izvođač su dužni sklopiti dopunski ugovor.

Rukovoditelj objekta odnosno radilišta dužan je 8 dana prije početka i završetka radova, ako je do pomicanja rokova došlo krivnjom naručitelja, o tome obavijestiti odgovornu osobu naručitelja.

NADZOR I RUKOVOĐENJE

Članak 13.

Nadzor nad izvršenjem radova vršit će za naručitelja rukovoditelj objekta, odnosno radilišta.

Članak 14.

Izvođač radova je dužan da, najkasnije u roku od 10 dana od dana potpisa ugovora, dostavi naručitelju pismenim putem ime odgovornog rukovoditelja radova i njegovog zamjenika.

Ako u toku rada dođe do promjene odgovornog rukovoditelja radova ili njegovog zamjenika, izvođač je dužan o tome obavijestiti naručitelja.

DOKUMENTACIJA

Članak 15.

Sastavni dio ovog ugovora su glavni i izvedbeni nacrti, opći i posebni uvjeti, tehnički uvjeti, tender i troškovnik sa upisanim jediničnim cijenama.

Članak 16.

Izvođač radova dužan je voditi dnevnik rada na svakom objektu, odnosno radilištu koji obostrano potpisuju izvođač i naručitelj.

Izvođač radova dužan je voditi i građevinsku knjigu sa obračunskim nacrtima u koju unosi stvarno izvedene količine radova, na osnovu kojih vrši situiranje izvedenih radova, osim u slučaju kada se radovi ugovaraju po sistemu “ključ u ruke”.

NAKNADNI RADOVI I VIŠKOVI RADOVA

Članak 17.

Izvođač je dužan izvesti i naknadne radove i viškove radova koji su u svezi s radovima iz ovog ugovora. Naknadne radove naručitelj naručuje putem upisa u građevinski dnevnik izvođača, temeljem kojeg izvođač sastavlja ponudu i traži na istu suglasnost naručitelja. Isti radovi ugovorit će se dopunskim ugovorom i to nakon sklapanja dopunskog ugovora naručitelja sa glavnim investitorom objekta.

UGOVORNA KAZNA

Članak 18.

U slučaju da izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, dužan je platiti 2% (dva promila) na ime ugovorne kazne od vrijednosti svih ugovorenih radova za svaki dan zakašnjenja i naknaditi svaku štetu, koja bi bila prouzročena naručitelju zbog zakašnjenja u predaji objekta na upotrebu. Ugovorna kazna može iznositi najviše 5% od vrijednosti izvedenih radova.

Naručitelj ima pravo kumulirati ugovornu kaznu i naknadu štete iz stavka 1. ovog članka, a u smislu Opće uzance za promet robom br. 251 st. 3.

Naručitelj ima pravo na naplatu kazne iz prethodnog stavka bez prethodne obavijesti (notifikacije) izvođača da zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne.

PRIMOPREDAJA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 19.

Po završetku radova izvođač je dužan pismeno zatražiti od naručitelja da preuzme radove po kvaliteti i količini.

Početak primopredaje mora uslijediti u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, osim u slučaju kad se primopredaja mora izvršiti kompleksno sa ostalim radovima-objektom krajnjem investitoru, u kojem slučaju se primopredaja vrši u sklopu primopredaje objekta.

Radovi se preuzimaju zapisnički, a zapisnik o primopredaji radova potpisuju ovlašteni predstavnici naručitelja i izvođača. Izvođač je dužan kod primopredaje radova vratiti svu tehničku dokumentaciju primljenu od naručitelja, dostaviti ateste za izvedene radove (koje će pribaviti o svom trošku od ovlaštenih stručnih ustanova), garantne listove za ugrađenu opremu, te potrebna uputstva za rukovanje opremom.

Nakon zapisnički izvršene predaje radova, izvođač je dužan dostaviti okončani račun – situaciju najkasnije 30 dana nakon predaje radova naručitelju.

Naručitelj nije dužan isplatiti okončani račun – situaciju dok naprijed navedeni uvjeti nisu ispunjeni i predana sva dokumentacija opisana u ovom članku ugovora.

U slučaju da izvođač ne dostavi okončani račun – situaciju do određenog roka, zadnji privremeni račun – situacija smatrat će se kao okončani račun-situacija i isti nema pravo na naknadna potraživanja.

Članak 20.

Izvođač radova dužan je čuvati svoje radove do uspješno izvršenog pregleda objekta i prijema od strane korisnika. Ukoliko izvođač svojom nepažnjom načini štetu na drugim radovima i ne izvrši čišćenje poslije svojih radova, naručitelj će naplatiti od izvođača naknadu u visini učinjene štete, odnosno naknadu za potrebno čišćenje.

GARANTNI ROKOVI

Članak 21.

Izvođač odgovara za kvalitetu izvršenih radova u garantnom roku od dvije godine, a za stabilnost konstrukcije 10 godina računajući od dana tehničkog prijema objekta. Sve štete i neispravnosti koje bi se ukazale kao posljedica nesolidne izvedbe radova, te upotrebe lošeg materijala, izvođač se obavezuje ukloniti o svom trošku u toku garantnog roka.

Ako se izvođač na pismeni poziv naručitelja u roku od 10 dana ne bi odazvao, naručitelj može popravke otkloniti putem treće osobe na teret izvođača, bez ikakve daljnje obavijesti, a na teret zadržanih iznosa prema čl. 5 ovog ugovora.

Izvođač radova uz prisustvo naručitelja dužan je izvršiti obavezan pregled izvedenih radova i objekta mjesec dana nakon useljenja, godinu dana nakon useljenja, te na kraju garantnog roka, radi utvrđivanja kvalitete radova u garantnom roku.

Članak 22.

Kao garanciju za solidnost i kvalitetu izvedenih radova u smislu odgovornosti za nedostatke na izvedenim radovima izvođača, naručitelj ima pravo zadržati izvođaču do 5% od priznatog iznosa u svakoj ispostavljenoj privremenoj situaciji-računu, ukoliko izvođač prije toga ne doznači odgovarajući iznos u korist računa —————————————————. Izvođač će najkasnije u roku od dvije godine po isteku roka za polog, zatražiti povrat pologa ukoliko na isti ima pravo, poslije kojeg roka isti zastaruje. Alternativno, izvođač može uručiti naručitelju bankovnu garanciju u vrijednosti 10% vrijednosti radova na rok od 2. godine od dana primopredaje, na ime kvalitete radova.

Ovlašteni predstavnik izvođača obavezan je prisustvovati svim radnim sastancima koje saziva naručitelj odnosno rukovoditelj objekta-radilišta.

Izvođač radova će ugovorene radove izvesti vlastitom radnom snagom. Ustupanje radova ili dijela radova drugom izvođaču ne može se učiniti bez prethodne suglasnosti naručitelja.

POSEBNE ODREDBE

Članak 23.

– Jedinične cijene su fiksne i nepromjenjive

– Isključuje se čl. 4. ugovora

– Način plaćanja – kompenzacijom

OSTALE OBAVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA

Članak 24.

Izvođač je naročito dužan:

– izvoditi radove prema postojećim tehničkim propisima, normativima i obaveznim standardima koji vrijede za izgradnju predmetnog objekta,

– ugrađivati materijal koji ima atest (potvrdu o kvaliteti) od kojeg zavisi sigurnost i trajnost objekta,

– snositi troškove ispitivanja materijala u onoj količini i u broju koji je predviđen tehničkim propisima,

– upozoravati investitora, odnosno nadzorno tijelo na sve nedostatke tehničke dokumentacije na koje bi naišao tokom izvođenja radova, te ujedno izvijestiti nadležno upravno tijelo koji je odobrilo izgradnju, ako bi ti nedostaci bili u suprotnosti s postojećim propisima.

Ako bi ustanovljeni nedostaci ugrožavali živote, zdravlje ljudi, saobraćaj ili susjedne objekte, izvođač je dužan obustaviti daljnje izvođenje radova i poduzeti mjere da se nedostaci uklone.

– pravovremeno tražiti od investitora potrebna rješenja tehničkih uvjeta i ostale dokumente,

– na zahtjev nadzornog tijela podnijeti vremenski program izvođenja ugovorenih radova (operativni plan),

– svojim rasporedom radova osigurati u sporazumu s nadzornim tijelom nesmetano izvođenje drugih radova ostalih izvođača.

Prilikom izvođenja svojih radova, izvođač je dužan poduzimati mjere zaštite na radu za svoje zaposlenike kao i zaposlenike naručitelja, odnosno drugih kooperanata:

– pridržavati se svih propisanih mjera ZNR na temelju Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu, kao i Zakona o zaštiti na radu RH, Pravilnika o ispitivanju oruđa i uređaja za rad, te ostalih propisa ZNR,

– surađivati sa rukovoditeljima radilišta po pitanju provedbe mjera ZNR, sa kontrolorima za provedbu mjera ZNR, te odmah reagirati na uočene nedostatke u cilju otklanjanja istih radi sigurnosti zaposlenika na radu,

– ukoliko izvođač radova koristi mehanizaciju ili druga sredstva rada od naručitelja, dužni su zapisnikom konstatirati ispravnost istih prilikom preuzimanja na korištenje,

– pri korištenju elektroinstalacije, odnosno priključka na razvodne ormariće naručitelja, izvođač je dužan razvode do mjesta rada osigurati na propisan način – kablove, ručne alate na elektro-pogon i ostalo, te sačiniti zapisnik o ispravnosti istih,

– korištenje radnih skela, izvođač je dužan pregledati na propisan način prema čl. 60, 61, 62, 63, 66, 69, 70, 71 i 73 Pravilnika o zaštiti na radu u graditeljstvu,

– prema čl. 3 Pravilnika o ZNR, obavezno izraditi elaborat ZNR i jedan primjerak dostaviti Službi kontrole ZNR naručitelja radova.

Ova služba će vršiti kontrolu nad provedbom mjera ZNR i izvođača radova i o nalazu pismeno obavijestiti istog za slučaj neprovođenja mjera ZNR.

Članak 25.

Investitor je posebno dužan:

– predati izvođaču svu potrebnu izvedbenu dokumentaciju,

– dati izvođaču putem nadzornog tijela, upisom u građevinski dnevnik u roku do 8 dana, sva objašnjenja i uputstva koja ovaj zatraži, koja se odnose na nesmetanost odvijanja radova iz bilo kojeg razloga (nedostaci dokumentacije i sl.).

U protivnom slučaju, ako bi došlo do zakašnjenja u izvođenju radova ili materijalne štete krivnjom investitora, isti je dužan izvođaču nadoknaditi svu štetu koju bi ovaj zbog toga trpio.

– snositi troškove ispitivanja materijala, koja se vrše na posebni zahtjev nadzornih tijela, a nisu predviđena tehničkim propisima,

– naručitelj garantira da za radove po ovom ugovoru ima osigurana novčana sredstva i to na temelju garancije banke, koja je dana za sve građevinske i obrtničke radove koji su uključeni u ovaj ugovor.

U slučaju kreditiranja radova od strane izvođača, te eventualno pitanje avansa, riješit će se posebnom odredbom ugovora.

Članak 26.

Sve eventualne sporove ugovorne stranke nastojat će se riješiti mirnim putem i sporazumijevanjem, a ukoliko to nije moguće podvrći će se pravorijeku stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 27.

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 primjeraka od kojih se 3 primjerka uručuju izvođaču, a 3 naručitelju.

U Zagrebu, ——————

ZA NARUČITELJA:                                                  ZA IZVOĐAČA:

________________                                                     _______________