Ugovor o prodaji s obročnom otplatom cijene

____________________________________________________________

____________________________________ (dalje: PRODAVATELJ)

i

____________________________________ (dalje: KUPAC)

UGOVOR O PRODAJI S OBROČNOM OTPLATOM CIJENE

Članak 1.

Predmet ugovora je prodaja ________________ (naziv robe), čija cijena u prodaji za gotovinu iznosi______________ kuna.

Članak 2.

Ukupna svota svih obročnih otplata iznosi ___________ kuna.

Na ime kupovne cijene kupac uplaćuje ____%, tj. _______kuna prvog idućeg dana po proteku roka od tri dana u čl. 3. ovog ugovora ne odustane li od istog.

Broj obročnih otplata iznosi __________ .

Svota pojedinog obroka iznosi _________ kuna.

Rokovi otplate pojedinog obroka su _____________ .

U cijenu iz toč. 1 ovog članka uračunati su troškovi osiguranja i ostali troškovi u visini od ____% prodajne cijene iz čl. 1. ovog ugovora, tj. ______ kuna, te ugovorne kamate na tu cijenu od _____ % godišnje, tj. _________ kuna.

Članak 3.

Kupac može odustati od ovog ugovora ako to u pisanom obliku priopći prodavatelju u roku od tri dana od potpisivanja ovog ugovora i tog se prava ne može odreći.

Ne odustane li od ugovora, kupac može preuzeti predmet ugovora na skladištu prodavatelja prvog idućeg dana po proteku roka iz st. 1. ovog članka.

Članak 4.

Kupac će dospjele mjesečne obroke sam uplaćivati prodavatelju svakog mjeseca nije li njegova tvrtka u mogućnosti to učiniti.

Članak 5.

Ako kupac ne plati na vrijeme dospjeli dužan je platiti zatezne kamate od dana dospjeća duga do uplate i sve troškove do potpunoga izmirenja duga. Kupac je suglasan da prodavatelj u tom slučaju može odmah tražiti naplatu cijelog potraživanja.

Članak 6.

Kao garanciju za ovu prodaju kupac daje prodavatelju očitovanje o stavljanju i provođenju administrativne zabrane, te vlastoručno potpisanu bjanko mjenicu.

Članak 7.

Ugovor se smatra otkazanim i u cijelosti dospjelim na naplatu ako kupac ne plati dva dospjela obroka uzastopno, odnosno ako je kupac ili jamac dao netočne podatke.

Članak 8.

Kupac pristaje da prodavatelj može prenijeti na ___________svoja prava prema kupcu bilo prije ili u tijeku eventualnog sudskog postupka.

Članak 9.

Prodavatelj pridržava pravo vlasništva na predmetu ugovora iz čl. 1. do isplate posljednjeg obroka.

Članak 10.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva ___ primjerka: po __ za svaku ugovornu stranu.

Članak 11.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci.

Rijeka, dne. ________ godine.

KUPAC                                                                                                                   PRODAVATELJ