Ugovor o ustupanju ugovora

____________________________________________________________

_________________________________ (u daljnjem tekstu: Ustupitelj)

i

_________________________________ (u daljnjem tekstu: Primatelj),

zaključili su slijedeći

UGOVOR O USTUPANJU UGOVORA

Članak 1.

Ustupitelj i primatelj suglasno utvrđuju da je ustupitelj zaključio Ugovor o kupoprodaji broj 5/99 od ________ godine sa tvrtkom “GRADNJA” d.d. Zagreb, kojim ugovorom je ustupitelj kao kupac stekao vlasništvo stana u stambeno-poslovnom objektu Dubrava BE-3, u Zagrebu (koji se gradi na k.č. br. 37/2 k.o. Dubrava), i to troiposobni stan broj 14, površine 84,22 m2, D8, S2, III kat, te spremišta broj 4, površine 2,50 m2.

Ustupitelj i primatelj suglasno utvrđuju da je ustupitelj svoju obvezu isplate kupoprodajne cijene iz navedenog ugovora prema prodavatelju u cijelosti ispunio, što dokazuje potvrdom tvrtke “GRADNJA” d.d. od ___. godine.

Članak 2.

Ustupitelj ustupa, a primatelj prima navedeni Ugovor o kupoprodaji broj 5/99 (od ________ godine) u fazi izvršenja u kojoj se nalazi na dan potpisa ovog ugovora, u smislu odredbi čl. 145 – 147 Zakona o obveznim odnosima, koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima (NN 53/91).

Članak 3.

Ustupitelj se, u smislu čl. 145. Zakona o obveznim odnosima, obvezuje odmah pribaviti suglasnost tvrtke “GRADNJA” d.d. Ustupljeni kupoprodajni ugovor i suglasnost tvrtke “GRADNJA” d.d. čine sastavni dio ovog ugovora.

Članak 4.

Ustupitelj i primatelj suglasno utvrđuju da su ovaj ugovor sačinili svjesno i promišljeno pa se odriču prava pobijati ga iz bilo kojeg razloga, a posebice iz razloga mana volje.

Članak 5.

U slučaju spora ugovorne će strane spor riješiti mirnim putem, a ukoliko do sporazuma ne dođe ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 6.

Ovaj je ugovor sačinjen u 5 istovjetnih primjeraka, za ustupitelja i primatelja po 2 primjerka, te za tvrtku “GRADNJA” d.d. 1 primjerak, pa ga ustupitelj i primatelj osobno potpisuju u znak pristanka i prihvata prava i obveza.

U Zagrebu, ________

USTUPITELJ:                                                                                                                                                             PRIMATELJ: