Ugovor o vođenju knjigovodstva

____________________________________________________________

_______________________________   (u daljnjem tekstu: “VOLTA”)

i

_______________________________   (u daljnjem tekstu: “ARION”)

sklopili su dana 20.03.______ godine ovaj

 

U G O V O R

O   V O Đ E N J U K N J I G O V O D S T V A

Članak 1.

Predmet ugovora je pružanje knjigovodstvenih usluga, obaveza vođenja dvojnog knjigovodstva iz kojeg proizlazi ovo razvrstavanje poslovnih knjiga:

1) Saldakonti kupaca i dobavljača (poduzetnik sam vodi knjige Ufa, Ifa, ispostavlja iste, te platne naloge),

2) Blagajničko knjigovodstvo,

3) Knjigovodstvo žiro-računa,

4) Obračun osobnog dohotka (plaće), (obračun OD poduzetnik sam dostavlja banke _____ ),

5) Obračun poreza, prireza i svih zakonskih obveza koje proističu iz tekućeg poslovanja (nakon toga poduzetnik ih sam dostavlja u banke _____ i porezna tijela),

6) Sve računovodstvena, statistička i druga izvješća izrađuje knjigovođa (poduzetnik iste dostavlja na potrebna odredišta).

7) Polugodišnja i godišnja, zakonom obvezna, izvješća (bilance) izrađuje knjigovođa, a poduzetnik ih dostavlja na odgovarajuća mjesta,

8) Knjigovođa ne vrši dostavu dokumentacije. Sve obveze proistekle iz obavljanja gore navedenih usluga, izvršavaju se u zakonskom roku i dostavljaju poduzetniku.

9) Poduzetnik je dužan na vrijeme i u skladu sa Zakonom i drugim propisima, dostavljati knjigovođi knjigovodstvenu dokumentaciju na redovnu obradu, radi postizanja ažurnosti i kontinuiteta poslovnosti, te radi zadovoljenja zakonskih rokova.

Ukoliko gore navedena dokumentacija nije na vrijeme dostavljena knjigovođi, knjigovođa ne snosi odgovornost za nepridržavanje zakonskih rokova.

10) Knjigovođa jednom mjesečno daje ispis postojećeg stanja poslovanja tvrtke poduzetniku na njegovu daljnju upotrebu.

Članak 2.

“ARION” d.o.o. povjerava “VOLTA” d.o.o. vođenje obveznog dvojnog knjigovodstva, a “VOLTA” d.o.o. se obvezuje voditi knjigovodstvo u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 3.

“VOLTA” d.o.o. daje jamstvo u pogledu kvalitete izvršenih poslova, a “ARION” d.o.o. jamči vjerodostojnost knjigovodstvenih dokumenata.

Članak 4.

“VOLTA” d.o.o. jamči potpunu tajnost pristupa knjigovodstvenim podacima za neovlaštene osobe.

Članak 5.

Korisnik se obvezuje da će svu potrebnu dokumentaciju dostaviti u “VOLTA” d.o.o. jednom tjedno, a po potrebi i češće.

Članak 6.

“VOLTA” d.o.o. se obvezuje primljene dokumente obraditi u zakonom predviđenom roku.

Članak 7.

Cijena knjigovodstvenih usluga iznosi 250 bodova mjesečno. Vrijednost jednog boda adekvatna je vrijednosti 1 EUR po prodajnom tečaju Zagrebačke banke na dan izdavanja računa za izvršene usluge. PDV nije uračunat u cijenu usluge.

Cijena polugodišnjeg i godišnjeg obračuna obračunava se u iznosu od 50% redovne mjesečne cijene. Potrošni materijal osigurava korisnik usluge.

Članak 8.

Rok plaćanja za izvršene knjigovodstvene usluge je 5. u narednom mjesecu.

Članak 9.

Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme uz mogućnost jednokratnog pismenog raskida uz otkazni rok od mjesec dana.

Za vrijeme otkaznog roka “VOLTA” d.o.o. se obvezuje obavljati ugovorene poslove, a korisnik se obvezuje platiti ugovorenu cijenu.

Članak 10.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, a ako se dogovor ne može postići nadležan će biti Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za “VOLTA” d.o.o.                                              Za “ARION” d.o.o