Ugovor o zajmu

____________________________________________________________

____________________________ (u daljnjem tekstu: ZAJMODAVAC)

i__________________________   (u daljnjem tekstu: ZAJMOPRIMAC)

sklopili su dana 28.08 _____ godine slijedeći

U G O V O R O Z A J M U

   Članak 1.

Zajmodavac se obvezuje na ime zajma dati zajmoprimcu iznos u kunama, koji na dan potpisa ugovora predstavlja protuvrijednost za 19.500,00 /slovima: devetnaesttisućapetsto/EUR, prema srednjem tečaju Privredne banke Zagreb.

      Članak 2.

Zajmoprimac se obvezuje zajam iz članka 1. ovog ugovora vratiti zajmodavcu u tri (3) mjesečne rate, na slijedeći način:

– do 28.09. _____ protuvrijednost u kn za 5.000,00 EUR prema tečaju na dan povrata;

– do 28.10. _____ protuvrijednost u kn za 5.000,00 EUR prema tečaju na dan povrata;

– do 28.11. _____ protuvrijednost u kn za 9.500,00 EUR prema tečaju na dan povrata.

    Članak 3.

U slučaju zakašnjenja sa vraćanjem rata iz članka 2. ovog ugovora zajmoprimac se obvezuje za svaki dan zakašnjenja platiti penale zajmodavcu:

– za prvu i drugu ratu dinarsku protuvrijednost 40 EUR, za jedan dan zakašnjenja

– za treću ratu dinarsku protuvrijednost 570 EUR, za jedan dan

zakašnjenja.

U slučaju da zajmoprimac svoj dug vrati prije ugovorenog roka zajmodavac se obvezuje za svaki dan prijevremenog vraćanja odobriti zajmoprimcu bonifikaciju u iznosu dinarske protuvrijednosti.

Članak 4.

Za osiguranje povrata zajma iz ovog ugovora stranke su suglasne da se u korist zajmodavca upiše založno pravo na nekretnini zajmoprimca koja se nalazi u Zagrebu, na adresi Božidara Magovca br. 23, u naravi stan ukupne površine 35 m2, na II katu, oznaka stana K-1, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om, predsoblja i balkona. Stan nije upisan u zemljišnim knjigama koje se vode kod Općinskog suda u Zagrebu a objekt u kojem se nalazi stan izgrađen je na kč.br. 34521 k.o. Trnje.

Članak 5.

Stranke su suglasne da se glede ovog ugovora pred Općinskim sudom u Zagrebu sastavi sudska nagodba radi osiguranja vjerovničkog potraživanja.

Članak 6.

Troškove svezane za ovaj ugovor, kao i sporazum stranaka, snosi zajmoprimac.

Članak 7.

Za slučaj spora iz ovog ugovora nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva po 2 (dva).

   Zajmodavac:                                                                       Zajmoprimac: