Ugovor o zamjeni nekretnina

____________________________________________________________

 

______________________________________________ iz Zagreba, _______________________, kao prva ugovorna strana

i

_______________________ iz Zagreba, ________________________ kao druga ugovorna strana,

zaključili su današnjeg dana slijedeći

UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne stranke se obavezuju na zamjenu nekretnina tj. stanova, na način da svaka ugovorna strana na zamjenjenom stanu stekne pravo vlasništva.

Članak 2.

Prva ugovorna strana zamjenjuje svoju nekretninu trosobni stan površine ____ m2, šifre 05475988 nalazeći se na II katu, desno, stambene zgrade u Zagrebu, ul._________ br. __ koja je zgrada sagrađena na k-č.br. 276 k.o. Centar, odnosno zk.č.br. 3684/I upisana u zk.ul. br. 389 k.o. Grad Zagreb.

Stanu pripada i idealni dio zajedničkih dijelova i uređaja zgrade razmjeran vrijednosti zamijenjenog stana prema ostalim stanovima kojima ti zajednički dijelovi služe.

Članak 3.

Druga ugovorna strana iz Zagreba, ______________________ zamjenjuje svoju nekretninu jednoiposobni stan podne površine ___ m2, zajedno s pripadajućim zajedničkim dijelovima uređajima zgrade razmjeran vrijednosti zamijenjenog stana prema ostalim stanovima kojima ti zajednički dijelovi služe, šifre ______ nalazeći se u Zagrebu, ______________________, IV kat, desno, koji je stan izvanknjižno vlasništvo druge ugovorne strane ______________.

Članak 4.

Ugovorne strana ugovaraju razliku vrijednosti nekretnina u zamjeni u iznosu od __________________________ EUR (slovima __________________________) u kn protuvrijednosti po srednjem tečaju NBH na dan isplate.

Članak 5.

Prva ugovorna strana ovlašćuje drugu ugovornu stranu da na osnovi ovog ugovora, bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja, ishodi u zemljišnim i drugim javnim knjigama u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama uknjižbu prava vlasništva na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora na ime i vlasništvo druge ugovorne strane.

Druga ugovorna strana ovlašćuje prvu ugovornu stranu da na osnovi ovog ugovora, kada to bude moguće, ishodi u zemljišnim i drugim javnim knjigama u kojima se upisuje vlasništvo na nekretninama, uknjižbu prava vlasništva na nekretnini iz članka 3. ovog ugovora.

Članak 6.

Prva ugovorna strana jamči drugoj ugovornoj strani da je zamijenjena nekretnina njeno isključivo vlasništvo i da na njoj ne postoji neko pravo treće osobe koje isključuje, umanjuje ili ograničava prava druge ugovorne strane, a posebno da ta nekretnina nije opterećena nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.

Jednako tako, druga ugovorna strana jamči prvoj ugovornoj strani da je ustupljeni stan opisan u članku 3. ovog ugovora, njegovo isključivo vlasništvo i da na njemu ne postoji neko pravo treće osobe koje isključuje, umanjuje ili ograničava prava prve ugovorne strane, a posebno da taj stan nije opterećen nikakvim uknjiženim ili neuknjiženim teretima.

Članak 7.

U posjed nekretnine opisane u članku 2. druga ugovorna strana će stupiti odmah po potpisu ovog ugovora, a prva ugovorna strana se obavezuje nekretninu opisanu u članku 2. isprazniti od osoba i stvari, te nesmetano omogućiti drugoj ugovornoj strani ulazak u posjed.

U posjed nekretnine navedene u članku 3. prva ugovorna strana će stupiti odmah po potpisu ovog ugovora, a druga ugovorna strana se obavezuje odnosnu nekretninu isprazniti od osoba i stvari te omogućiti prvoj ugovornoj strani nesmetani ulazak u posjed.

Članak 8.

Porez koji se odnosi na promet nekretnina podmirit će prva ugovorna strana.

Ugovorne strane se obavezuju podmiriti sve eventualne troškove komunalnih pristojbi koje opterećuju predmetne nekretnine do predaje u posjed drugoj ugovornoj strani.

Članak 9.

Troškove zemljišnoknjižnog upisa zamijenjenih nekretnina snosi svaka ugovorna strana za sebe.

Članak 10.

Ovaj ugovor je sastavljen u 7 istovjetnih primjeraka od kojih prva ugovorna strana zadržava 3 primjerka, a 4 primjerka zadržava druga ugovorna strana.

U znak prihvaćanja prava i obveza proizašlih slijedom ugovora stranke ga vlastoručno potpisuju.

U Zagrebu, __________________ godine.

__________________                                        _____________________