O autoru

mr. sc. ZORISLAV KALEB , rođen je 22. kolovoza 1966. g. u Metkoviću. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1992. g. Na istom Fakultetu je završio poslijediplomski znanstveni studij iz trgovačkog prava i prava društava. obranivši dana 4. travnja 2006. g. magistarski rad na temu “Vezanost parničnog suda za pravomoćnu presudu kaznenog suda” te stekao akademski stupanj magistra pravnih znanosti . Pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa položio je 1994. g. Nakon vježbeničke prakse na Općinskom sudu i Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu imenovan je stručnim suradnikom, a potom od srpnja 1995. g. zamjenikom općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu koju je dužnost obnašao do listopada 1996. g.

Od listopada 1996. g. obavlja dužnost suca Općinskog suda u Zagrebu gdje radi na kaznenom odjelu. Od travnja 2005 g. kao sudac Općinskog suda u Zagrebu imenovan je i u vijeće za predmete USKOK-a iz nadležnosti općinskog suda. Od 1. listopada 2007. g. zbog razdvajanja Općinskog suda u Zagrebu postaje sudac Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, a od 1. siječnja 2008. je imenovan i za suca – mentora.

U prosincu 2005. g. odlukom Upravnog vijeća Hrvatske gospodarske komore imenovan je i sucem II stupanjskog vijeća Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) na mandat od četiri godine, a od svibnja 2006. g. i izmiriteljem Centra za mirenje pri HGK-a. Od travnja 2006. g. upisan je u upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti pod matičnim brojem 285 611.

Autor je 10-tak preglednih znanstvenih i 30-tak stručnih radova iz područja kaznenog, trgovačkog, građanskog procesnog prava, arbitražnog prava, vrijednosnih papira i pravosuđa. Objavljivao je radove u časopisima: ” Pravo u gospodarstvu”, “Hrvatska pravna revija”, “Informator”, “Računovodstvo i financije”, ” Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu”, “Pravo i porezi”, “Suvremeno poduzetništvo”, “Policija i sigurnost”, ” Osiguranje”, “Radno pravo”, “Odvjetnik” i “Sudac”.

Sudionik je više seminara, znanstvenih skupova i savjetovanja iz područja pravosuđa, kaznenog prava, arbitražnog prava, građanskog i trgovačkog prava, ljudskih prava, te seminara Pravosudne akademije.

Imao je referate na: Savjetovanju Udruženja za kazneno pravo i praksu Opatija (2003.) i Regionalnom seminaru CARDS projekt, Umag (2005.), te priopćenja: na seminaru Aktualnosti hrvatskog zakonodavstva i prakse Opatija (2002.), Arbitražnim danima, Zagreb (2002.), Organizatora – seminar iz kaznenog prava, Opatija (2004.), Pravnici u gospodarstvu (2006.) Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva (2007.).

Knjige

Objavio je knjigu:

1. Gospodarska kaznena djela iz područja vrijednosnih papira i trgovačkih društva, izdavač Zgombić & Partneri, Zagreb, 2006.

2. Koautor je knjige Iz Forenzičke psihijatrije 2 (urednici Tia Žarković Palijan i D. Kovačević), Ceres, Zagreb, Ogranak Matica Hrvatska Kutina, NB dr. Ivan Barbot- Popovača, Zagreb-Kutna-Popovača, 2007. ( Privatni nalazi i mišljenja vještaka kao dokaz u sudskom postupku , str. 108-145.)

Važniji radovi iz područja kaznenog i kaznenog procesnog prava (2001-2007):

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANCI:

1.) Novo uređenje instituta oduzimanja imovinske koristi prema noveli Kaznenog zakonika s osvrtom na dosadašnju sudsku praksu , HLJKPiP, br. 2/2003. str. 449-478.,

2.) Kaznena djela korištenja i odavanja povlaštenih informacija o vrijednosnim papirima i manipuliranja njihovim cijenama , HPR, br. 12 /03 str. 93-101.

3.) Neka razmišljanja uz odluku Ustavnog suda o ukidanju novele Kaznenog zakona iz 2003. HPR br. 2/04, str. 14-19.

4.) Nezakonito odavanje i korištenje povlaštenih informacija o vrijednosnim papirima i manipuliranje cijenama istih, SP, br. 3/04, str. 145-149.

5.) Kazneno djelo prikrivanja vlasništva vrijednosnih papira, Rif, br. 5/04, str. 82-86.

6.) Nedopuštena trgovina vrijednosnim papirima kao kazneno djelo , HPR, br. 7/04 str. 76-80.

7.) Institut općeg oprosta od kaznenog progona i postupka (1990-1996) u sudskoj praksi, HPR, br. 9/04, str. 104.- 113.

8.) Privatno vještačenje dostavljeno od stranke sudu u kaznenom postupku, HPR, br. 2/06, str. 95-104.

9.) Kazneno djelo netočnog prikazivanja imovinskog stanja trgovačkog društva, Rif, br. 3/06, str. 80-84.

10.) Kazneno djelo netočnog prikazivanja imovinskog stanja trgovačkog društva , Rif, br. 3/06, str. 80-84.

11.) Kaznena presuda kao pravno relevantna činjenica u parničnom postupku, HPR, br. 2/07,

12.) Djelovanje kaznene presude kao pravno relevantne činjenice u parničnom postupku , Pug. , br. 1/07. str. 120-141.

STRUČNI ČLANCI:

1. Neki elementi kaznenih odredbi Zakona o trgovačkim društvima , Policija i sigurnost, Zagreb, br. 1-6/2001.

2. O kaznenim djelima iz Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnih papira , Hrvatska pravna revija, br. 3 /2002., Zagreb, 2002. str. 129 -136.

3. Počinjenje kaznenog djela iz područja gospodarstva kao smetnja za imenovanje člana uprave i nadzornog odbora, Pravo u gospodarstvu, br. 3/2002, Zagreb, str. 120-132.

4. Kazneno djelo povrede dužnosti čuvanja tajne revizora i članova organa društava , Računovodstvo i financije (Rif), br. 5/2002. str. 78-81.

5. O kaznenim djelima revizora iz Zakona o trgovačkim društvima (čl. 628. i 629. ZTD), HPR, 5/2002. str. 86-93.

6. O rokovima za objavu, pismenu izradu i otpravak presude iz noveliranog Zakona o kaznenom postupku , HPR, 7/2002. str. 118-122,

7. Kazneno djelo povrede dužnosti članova uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva , Pravo i porezi, br. 11/2002 str. 54-59

8. O Kaznenom djelu povrede dužnosti uprave u slučaju gubitka i insolventnosti trgovačkog društva, HPR, br. 2/2003, str. 90-96 ,

9. Kazneno djelo prikrivanje vlasništva vrijednosnih papira, PuG, 5/03, str. 42 – 58.

10. O kaznenom djelu nedopuštene trgovine vrijednosnim papirima , S.P. br. 4/04, str. 135 -138.

11. Kazneno djelo zloporabe osiguranja, S.P., br.6/04, str. 187-191.

12. Razmišljanja uz odluku Ustavnog suda o ukidanju izmjena i dopuna Kaznenog zakona iz 2003. HLJKPP, br. 1/2004, str. 293-298.

13. Nedopušteno uvrštenje vrijednosnih papira u kotaciju burze, Rif, br. 10/04, str. 47-49,

14. Davanje netočnih podataka o trgovačkom društvu kao kazneno djelo, Rif, br. 12/04, str. 158-161. UDK 357.7 P+

15. Kazneno djelo netočnog prikazivanja imovinskog stanja trgovačkog društva , HPR, br. 7-8, str. 181-185.

16. Kazneno djelo navođenje neistinitih podataka u prospektu vrijednosnih papira i nedopuštena distribucija istog, Rif, br. 9/05, str. 49-53.

17. Predlaganje i prihvaćanje vrste i mjere kaznenopravne sankcije , HPR, br. 9/05, str. 112-116.

18. Netočno izdavanje ili krivotvorenja potvrde o polaganju dionica trgovačkog društva , HPR br. 12/05, str. 76-80.

19. Navođenje neistinitih podataka u prospektu vrijednosnih papira i nedopuštena distribucija kao kazneno djelo , Pug, br. 1/06, str. 98-108.

20. Sankcija i razlozi za isključenje protupravnosti kod kaznenog djela klevete , HPR, br. 3/06.

21. O kaznenom djelu zloporabe osiguranja (čl. 225. KZ) kao posebnom obliku prijevare , Organizator, seminar, ožujak 2004. str. 247.-255.

22. Pravomoćna kaznena presuda u istoj stvari kao razlog za ponavljanje parničnog postupka , PuG, br. 4/06, str. 391-401.

OSTALI ČLANCI:

1. O kaznenim djelima u Zakonu o trgovačkim društvima, Informator, br. 4978/2001 od 21. 11. 2001., Zagreb, str. 15-18.

2. O novim rokovima za objavu, izradu i otpravka presude iz Novele Zakona o kaznenom postupku , PiS, br. 1-3/03. str. 105-112.

3. O kaznenom djelo prikrivanje vlasništva vrijednosnih papira, informator, br. 5075/03 od 26.09. 2003. str. 24-32.

4. Kaznene odredbe iz Zakona o tržištu vrijednosnih papira, (1. dio), Novi informator, br. 5292 od 24. 11.2004. str. 11.-13. i (2. dio) br. 5293. od 27. 11. 2004. str. 15.-16.

5. Oduzimanje imovinske koristi od počinitelja kaznenog djela s osvrtom na sudsku praksu, PiS, 3-4/04, str. 216-237.

6. Navođenja neistinitih podataka u prospektu vrijednosnog papira i njegova nedopuštena distribucija, Croatia osiguranje, br. 5/05 str. 8-14.

7. Oduzimanje imovinske koristi u kaznenom postupku , Odvjetnik, 5-6/05, str. 38-46.

8. Ograničenja kod imenovanja članova uprave i nadzornog odbora trgovačkog društva , Odvjetnik, br. 11-12/05, str. 24-31.

9. Reforma pravosuđa, ubrzavanje kaznenog postupka i brže rješavanje starih predmeta, informator, br. 5198 od 10. veljače 2006. str. 19-26.

10. O ubrzavanju kaznenog postupka i bržem rješavanju starih kaznenih predmeta , Odvjetnik, br. 1-2/06, str. P +

11. Kazneno djelo klevete, Novi informator, br. 5475-5476 od 26. kolovoza 2006. str. 9 (male stranice 1-8).

Pregledni i stručni radovi iz područja građanskog i arbitražnog procesnog prava

1. Pravni interes umješača kao pretpostavka za miješanje u parnicu, Hrvatska pravna revija, br. 9 /2001., Zagreb, 2001. str. 101-108,

2. O donošenju i izradi arbitražnih pravorijeka , Pravo u gospodarstvu, br. 2/03, str. 74-84.

3. O rokovima za izradu i otpravak presude u parnici de lege lata i de lege ferenda , HPR, br. 4/03.

4. ” Pravomoćna kaznena presuda u istoj stvari kao razlog za ponavljanje parničnog postupka “, Pravo u gospodarstvu, br. 4/06, str. 391-401.

5. Utjecaj parnične presude na kazneni postupak , u: Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva – 2007. Seminar Inženjerskog biroa, Opatija, str. 342 – 350.

Prekid parničnog postupka odlukom suda , seminar Organizatora, 11/07 str. 813- 823.

Sadržaj

SADRŽAJ

Uvod ………………… 11

I. DIO

1. Odnos između parničnog i kaznenog postupka ...................... 21

1.1. Odnos između parničnog i kaznenog materijalnog prava ……………………. 31

1.2. Razlike i sličnosti u procesnim načelima ……............. 37

1.3. Razlike u dužnostima i načinima utvrđivanja istine ….............. 43

1.4. Obostrana nezavisnost parničnog i kaznenih sudova .................. 48

1.5. Obostrana vezanost parničnog i kaznenog pravosuđa ....................53

1.6. Zastara naknade štete prouzročene kaznenim djelom ...................56

1.7. Razlike između građanske i kaznene odgovornosti ….............. 64

1.8. Utjecaj parnične presude na kazneni postupak …............... 74

II. DIO

2. Vezanost parničnog suda za pravomoćnu osuđujuću presudu kaznenog suda po tužbi iz istog

događaja …………………… 83

2.1. Pravomoćna osuđujuća kaznena presuda kao dokaz u našem parničnom postupku ………… 97

2.2. Vezanost parničnog suda u pogledu činjenica utvrđenih u kaznenoj presudi …………….. 102

2.3. Apsolutno djelovanje utvrđenih činjenica u kaznenoj presudi na građansku parnicu ………. 117

2.4. Princip potpune nevezanosti građanskog suda kaznenom presudom ……………….. 122

2.4.1. Princip nevezanosti za kaznenu presudu u engleskom pravu …………………… 123

2.4.2. Princip nevezanosti u njemačkom građanskom procesnom pravu …………… 132

2.4.3. Učinak kaznenopravnih odluka u građanskom parničnom postupku SAD-a ………. 135

2.5. Zakonodavstva koja pružaju ograničen autoritet kaznenoj presudi u parnici …………. 141

2.5.1. Učinak kaznenopravnih odluka u austrijskom građanskom parničnom postupku ……….. 144

2.5.2. Učinak kaznenopravnih odluka u talijanskom građanskom parničnom postupku …….. 150

2.6. Djelovanje meritornog rješenja prekršajnog suda na parnični postupak ………….. 161

2.7. Incidentalno priznanje stranih sudskih odluka u parničnom postupku …………. 163III. DIO

3. Prejudicijelno djelovanje presude kaznenog suda na parničnog postupak …………… 169

3.1. Pojam prethodnog pitanja ……....….. 173

3.2. Prethodno pitanje u parničnom postupku …........... 176

3.3. Sustavi rješavanja prethodnog pitanja u parničnom postupku ………………. 182

3.3.1. Sustav potpune vezanosti za odluku nadležnog tijela o prethodnom pitanju ……..…….. 182

3.3.2. Sustav samostalnog rješavanja prethodnog pitanja ….............. 184

3.3.3. Mješoviti sustav rješavanja prethodnog pitanja …............. 186

3.4. Prethodno pitanje i vezanost građanskog suda za pravomoćnu odluku kaznenog suda u austrijskom parničnom postupku …. 187

3.5. Prethodno pitanje iz građanskog prava u kaznenom postupku ………………. 191IV. DIO

4. Djelovanje kaznene presude kao pravno relevantne činjenice u parničnom postupku …......… 198

4.1. Odnos parničnog suda prema pravomoćnoj oslobađajućoj presudi kaznenog suda ……...... 203

4.1.1. Oslobađajuća presuda u slučaju kad se ne radi o kaznenom djelu …………….. 210

4.1.2. Oslobađajuća presuda u slučaju kad postoje okolnosti koje isključuju kaznenu odgovornost .. 212

4.1.3. Oslobađajuća presuda u slučaju kada nije dokazano da bi optuženik počinio kazneno djelo .... 213

4.2. Odnos parničnog suda prema pravomoćnu presudu odbijajućoj presudi kaznenog suda …223

4.3. Odnos parničnog suda prema rješenju kaznenog suda o obustavi postupka ili odbacivanju optužnog akta ..... 226V. DIO

5. Prekid postupka po odluci suda u parničnom postupku ……………… 229

5.1. Nastavak postupka po pravomoćnoj presudi kaznenog suda ………...… 240

5.2. Nastavak postupka po odluci suda kad ne postoje razlozi da se čeka završetak postupka pred drugi sudom …... 241

5.3. Zastoj kaznenog postupka radi rješavanja prethodnih pitanja ………….. 243VI. DIO

6. Donošenje pravomoćne kaznene presude kao razlog za ponavljanje parničnog postupka … 245

6.1. Kaznena djela kao razlog za ponavljanje postupka .............. 247

6.2. Promjena odluke suda na kojoj se temelji parnična presuda ………………… 255

6.3. Izmjena odluke od prejudicijelnog značaja …........... 2577. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA ….......… 261

7.1. Neki zaključni prijedlozi de lege ferenda ….......... 265ZAKON O SUDOVIMA (redakcijski pročišćeni tekst) ...………..273

ZAKON O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA ( redakcijski pročišćeni tekst)…. 325

SUDSKI POSLOVNIK ………….. 331

LITERATURA …………… 479

KRATICE …………….. 489

KAZALO POJMOVA …………. 491

BILJEŠKA O AUTORU ………… 497