Sadržaj

DIO I.

NORMATIVNI AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

- uvodna studija -

I. TRGOVAČKA DRUŠTVA

1. Pravo društava
2. Trgovac – trgovac pojedinac – trgovačko društvo
2.1. Trgovac
2.2. Trgovac pojedinac
2.3. Trgovačko društvo
2.3.1.Pojam
2.3.2. Preddruštvo
2.3.3.Podružnica
2.3.4. Predmet poslovanja - djelatnost
2.3.5.Tvrtka
2.3.6. Sjedište
2.3.7. Trgovačko društvo u europskom pravu
3. Društva osoba
3.1. Javno trgovačko društvo
3.2. Komanditno društvo
3.3. Gospodarsko interesno udruženje
4. Društva kapitala
4.1. Društvo s ograničenom odgovornošću
4.1.1. Pojam i obilježja
4.1.2. Organi društva s ograničenom odgovornošću
4.1.2.1. Uprava
4.1.2.2. Nadzorni odbor
4.1.2.3. Skupština
4.1.3. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
4.2. Dioničko društvo
4.2.1. Pojam dioničkoga društva
4.2.2. Temeljni kapital
4.2.3. Dionice
4.2.4.Osnivanje dioničkog društva
4.2.5. Organi dioničkog društva
4.2.5.1. Dualistički ustroj organa dioničkog društva
4.2.5.2. Monistički ustroj organa dioničkog društva
4.2.6. Prestanak dioničkih društava

II. NORMATIVNA DJELATNOST I AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

1. Normativna djelatnost trgovačkih društava
2. Akti trgovačkih društava

III. TEMELJNI USTROJBENI AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

1.Statut dioničkog društva
2. Osnivački akti društava s ograničenom odgovornošću
3.Temeljni akti društava osoba
3.1. Javno trgovačko društvo
3.2. Komanditno društvo
3.3. Gospodarsko interesno udruženje

IV. POSEBNI AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

1. Pravilnici
2. Poslovnici
3. Odluke
4. Naputci
5. Zaključci

V. NORMATIVNI AKTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ RADNIH ODNOSA

1. Subjekti radnog odnosa
1.2.Trgovačko društvo kao subjekt radnog odnosa
1.3. Pravilnik o radu
1.3.1. Pojam pravilnika o radu
1.3.2. Obveza donošenja pravilnika o radu
1.3.3. Postupak donošenja pravilnika o radu
1.3.4. Sudska praksa u svezi s pravilnikom o radu
1.4. Sporazum poslodavca s radničkim vijećem
1.5. Kolektivni ugovori
1.5.1.Pojam kolektivnih ugovora
1.5.2. Stranke kolektivnog ugovora
1.5.3. Predmet kolektivnog ugovora
1.5.4. Vrste i oblici kolektivnih ugovora
1.5.5. Dužnost ispunjavanja obveza iz kolektivnog ugovora u dobroj vjeri
1.6.6. Vrijeme važenja kolektivnog ugovora
1.5.7. Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru
1.5.8. Otkaz kolektivnog ugovora
1.5.9. Dostava kolektivnog ugovora nadležnom tijelu
1.5.10. Objava kolektivnog ugovora
1.5.11. Proširenje primjene kolektivnog ugovora
1.5.12. Sudska zaštita prava iz kolektivnog ugovora
1.6. Pojedinačni akti iz radnog odnosa

VI. POSEBNOSTI AKATA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

DIO II.

PRAVILNICI

POSLOVNICI

Primjer 1. - Statut dioničkog društva
Primjer 2. - Statut dioničkog društva (Primjer II)
Primjer 3. - Primjer poslovnika o radu uprave društva
Primjer 4. - Primjer poslovnika o radu uprave društva (Primjer II)
Primjer 5. - Primjer poslovnika o radu glavne skupštine
Primjer 6. - Primjer poslovnika o radu glavne skupštine (Primjer II)
Primjer 7. - Primjer poslovnika o radu nadzornog odbora
Primjer 8. - Primjer poslovnika o radu nadzornog odbora (Primjer II)
Primjer 9. - Primjer pravilnika o unutarnjoj organizaciji društva
Primjer 10. - Primjer pravilnika o unutarnjoj organizaciji društva (Primjer II) 2
Primjer 11. - Primjer pravilnika o poslovnoj tajni
Primjer 12. - Primjer uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijma
Primjer 13. - Primjer pravilnika o primjeni računovodstvenih politika
Primjer 14. - Primjer pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju
Primjer 15. - Primjer pravilnika o formiranju cijena
Primjer 16. - Primjer pravilnika o priznanju loma, kala i oštećenja
Primjer 17. - Primjer pravilnika o donacijama i sponzorstvima
Primjer 18. - Primjer pravilnika o korištenju, prikupljanju, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturne građe

DIO III.

STATUSNE ODLUKE

Primjer 1. - Primjer odluke o sazivanju glavne skupštine
Primjer 2. - Primjer odluke o sazivanju glavne skupštine (Primjer II)
Primjer 3. - Primjer odluke o sazivanju Glavne skupštine (Primjer III)
Primjer 4. - Primjer odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
Primjer 5. - Primjer odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine i zamjenika predsjednika Glavne skupštine (Primjer II)
Primjer 6. - Primjer odluke o izboru članova nadzornog odbora
Primjer 7. - Primjer odluke o utvrđivanju visine nagrade za rad članova Nadzornog odbora organa Glavne skupštine za jednogodišnje razdoblje
Primjer 8. - Primjer odluke o izboru revizorske tvrtke Društva za narednu poslovnu godinu
Primjer 9. - Primjer odluke o izboru revizora
Primjer 10. - Primjer odluke o usvajanju izvješća revizora
Primjer 11. - Primjer odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća
Primjer 12. - Primjer odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća i upotrebi dobiti
Primjer 13. - Primjer odluke o sudjelovanju u dobiti
Primjer 14. - Primjer odluke o upotrebi dobiti
Primjer 15. - Primjer odluke o pokriću gubitka (d.d.)
Primjer 16. - Primjer odluke o pokriću gubitka (d.o.o.)
Primjer 17. - Primjer odluke o korekciji - smanjenju temeljnog kapitala Društva
Primjer 18. - Primjer odluke o smanjenju temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica
Primjer 19. - Primjer odluke o pribavljanju vlastitih dionica
Primjer 20. - Primjer odluke o namjeri stjecanja vlastitih dionica
Primjer 21. - Primjer odluke o izvješću direktora o poslovanju i godišnjem obračunu Društva
Primjer 22. - Primjer odluke o usvajanju Izvješća o nadzoru poslovanja u _____. godini
Primjer 23. - Primjer odluke o razmatranju Godišnjeg obračuna
Primjer 24. - Primjer odluke o davanju razrješnice
Primjer 25. - Primjer odluke o usvajanju izvješća Uprave o stanju Društva i izvješća Nadzornog odbora o obavljenim poslovima nadzora
Primjer 26. - Primjer odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Primjer 27. - Primjer odluke o imenovanju Uprave
Primjer 28. - Primjer odluke o izboru članova Nadzornog odbora
Primjer 29. - Primjer odluke o opozivu (imenovanja) Uprave
Primjer 30. - Primjer odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
Primjer 31. - Primjer odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
Primjer 32. - Primjer odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
Primjer 33. - Primjer odluke o davanju razrješnice članovima Uprave
Primjer 34. - Primjer odluke o izmjenama Statuta, prijenosu sredstava u rezerve i konverziji vrijednosti dionica
Primjer 35. - Primjer odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Primjer 36. - Primjer odluke o izmjeni i dopuni Statuta (Primjer II)
Primjer 37. - Primjer odluke o usvajanju novog Statuta
Primjer 38. - Primjer odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora
Primjer 39. - Primjer odluke o usvajanju Poslovnika o radu Glavne skupštine Društva
Primjer 40. - Primjer odluke o usvajanju novog statuta
Primjer 41. - Primjer odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaći
Primjer 42. - Primjer odluke o donošenju Pravilnika o plaći
Primjer 43. - Primjer odluke o davanju prethodne suglasnosti na imenovanje – opozivanje organa
Primjer 44. - Primjer odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu
Primjer 45. - Primjer odluke o održavanju izvanredne skupštine društva
Primjer 46. - Primjer odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju
Primjer 47. - Primjer odluke o osnivanje društva u mješovitom vlasništvu

DIO IV.

INTERNE ODLUKE

Primjer 1. - Primjer odluke o odobrenju korištenja osobnog vozilo u službene svrhe
Primjer 2. - Primjer odluke o korištenju motornih vozila u vlasništvu Društva
Primjer 3. - Primjer odluke o nadoknadi razlike troška goriva
Primjer 4. - Primjer odluke o osnivanju i ustroju unutarnje zaštitarske službe
Primjer 5. - Primjer odluke o imenovanju pomoćnika Glavnog direktora za zajedničke poslove
Primjer 6. - Primjer odluke o utvrđivanju odgovornosti za štetu
Primjer 7. - Primjer odluke o promjeni organizacije i imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
Primjer 8. - Primjer odluke o davanju suglasnosti za realizaciju odluke Uprave
Primjer 9. - Primjer odluke o dodjeli umjetničkog djela, u znak zahvale za osobni doprinos i pomoć poslovodstvu INKOP d.d. za vrijeme obnašanja dužnosti predsjednika Nadzornog odbora
Primjer 10. - Primjer odluke o imenovanju Komisije za davanje u zakup sredstava rada i za otpis inventara
Primjer 11 - Primjer odluke o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
Primjer 12. - Primjer odluke o imenovanju Komisije za izradu Pravilnika o plaći
Primjer 13. - Primjer odluke o proširenju imenovane Komisije za izradu Pravilnika o plaći
Primjer 14. - Primjer odluke o imenovanju komisije Društva
Primjer 15. - Primjer odluke o umanjenju isplate plaće
Primjer 16. - Primjer odluke o načinu obračuna nagrade za rad članovima Nadzornog odbora
Primjer 17. - Primjer odluke o stimulativnom dijelu plaće radnih timova
Primjer 18. - Primjer odluke o utvrđivanju visine plaće
Primjer 19. - Primjer odluke o plaćanju troškova obrazovanja
Primjer 20. - Primjer odluke o isplati jednokratne novčane pomoći
Primjer 21. - Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći
Primjer 22. - Primjer odluke o financijskoj potpori
Primjer 23. - Primjer odluke o materijalnoj pomoći
Primjer 24. - Primjer odluke o prodaja zgrade
Primjer 25. - Primjer odluke o imenovananju Komisije za prodaju rashodovanih osnovnih sredstava
Primjer 26. - Primjer odluke o prodaji nekretnine
Primjer 27. - Primjer odluke o iseljenju i rušenju stambeno-poslovne zgrade
Primjer 28. - Primjer odluke o imenovanju komisije za kupnju stanova
Primjer 29. - Primjer odluke o davanju u najam stanova
Primjer 30. - Primjer odluke o davanju stana na korištenje
Primjer 31. - Primjer odluke o odobravanju zaključenja ugovora
Primjer 32. - Primjer odluke o odobravanju zaključenja izvansudske nagodbe
Primjer 33. - Primjer odluke o formiranju Komisije za strategiju ulaganja
Primjer 34. - Primjer odluke o ustupanju vlasništva na zalihama gotovih proizvoda
Primjer 35. - Primjer odluke o odobrenju adaptacije stanova
Primjer 36. - Primjer odluke o odobrenju kupovine nekretnine putem kompezacije
Primjer 37. - Primjer odluke o imenovanju člana uprave
Primjer 38. - Primjer odluke o razrješenju i imenovanju člana uprave
Primjer 39.- Primjer izjave članova društva
Primjer 40. - Primjer izjave o preuzimanju temeljnog uloga
Primjer 41. - Primjer izjave o prihvaćanju postavljenja za člana uprave

DIO V.

JAVNE ODLUKE

Primjer 1. - Primjer ponude sa prijedlogom za sklapanje ugovora o prodaji povlaštenih dionica
Primjer 2. - Primjer javne ponude za preuzimanje
Primjer 3. - Primjer javne ponude za preuzimanje (Primjer II)
Primjer 4. - Primjer izvješća o preuzimanju
Primjer 5. - Primjer godišnjeg financijskog izvješća
Primjer 6. - Primjer izvješća o novčanom tijeku društva
Primjer 7. - Primjer zaključka o prodaji građevinskih parcela
Primjer 8. - Primjer poziva na javnu dražbu radi prodaje nekretnine
Primjer 9. - Primjer poziva dioničarima na redovitu godišnju glavnu skupštinu društva
Primjer 10. - Primjer javnog poziva za podnošenje ponuda radi kupnje dioničkog društva
Primjer 11. - Primjer poziva za podnošenje ponuda za kupnju udjela u društvu
Primjer 12. - Primjer natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja
Primjer 13. - Primjer objave rezultata natjećaja
Primjer 14. - Primjer javne ponude
Primjer 15. - Primjer poziva na javnu prodaju
Primjer 16. - Primjer obavijesti o javnom nadmetanju

DIO VI.

ZAPISNICI

Primjer 1. - Primjer zapisnika o procjeni i prodaji pogona
Primjer 2. - Primjer zapisnika o otvaranju ponuda
Primjer 3. - Primjer zapisnika o verifikaciju izvanredne sjednice skupštine
Primjer 4. - Primjer zapisnika sa izvanredne sjednice skupštine
Primjer 5. - Primjer zapisnika o izvršenoj primopredaji
Primjer 6. - Primjer zapisnika o izvršenoj primopredaji preuzimanja prostora i objekata
Primjer 7. - Primjer zapisnika sa sjednice zaposleničkog vijeća
Primjer 8. - Primjer zapisnika za sporazumno određivanje naknade za otkup/kupoprodaju zemljišta od vlasnika parcela u svrhu proširenja kamenoloma Cerkno
Primjer 9. - Primjer zapisnika o poravnanju
Primjer 10. - Primjer zapisnika za okončani obračun i primopredaju izvedenih radova na izgradnji stambenog objekta

DIO VII.

PUNOMOĆI

Primjer 1. - Primjer pnomoći date radi zastupanja na skupštini dioničkog društva
Primjer 2. - Primjer pnomoći date radi zastupanja na skupštini dioničkog društva (Primjer II)
Primjer 3. - Primjer punomoći izdane radi ostvarivanja prava glasa na Glavnoj skupštini
Primjer 4. - Primjer opoziva punomoći
Primjer 5. - Primjer punomoći radi vođenja poslova Društva (doo), te zastupanja istog
Primjer 6. - Primjer punomoći radi polaganja gotovine tvrtke pri FINA-i
Primjer 7. - Primjer generalne punomoći izdane radi zastupanja pravne osobe
Primjer 8. - Primjer punomoći radi zastupanja kod kupoprodaje nekretnina (zemljišta)
Primjer 9. - Primjer punomoći dane radi prodaje nekretnine s priznavanjem ranije poduzetih radnji u svezi te prodaje
Primjer 10. - Primjer punomoći zaposleniku Društva izdane radi zastupanja u postupku priznavanja prava vlasništva
Primjer 11. - Primjer specijalne punomoći izdane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi radi potpisivanja ugovora
Primjer 12. - Primjer specijalne punomoći dane zaposleniku Društva od strane odgovorne osobe u pravnoj osobi
Primjer 13. - Primjer punomoći radi osnivanja trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Primjer 14. - Primjer specijalne punomoći dane zbog potpisivanja sporazuma radi osiguranja novčane tražbine prijenosom vlasništva na nekretnini
Primjer 15. - Primjer specijalne punomoći radi zemljišnoknjižne provedbe nekretnina
Primjer 16. - Primjer specijalne punomoći radi obavljanja tehničkog pregleda osobnog automobila (u svrhu preregistracije)
Primjer 17. - Primjer specijalne punomoći radi zastupanja i zemljišnoknjižne provedbe prava vlasništva na nekretninama
Primjer 18. - Primjer specijalne punomoći radi potpisa ugovora o kreditu
Primjer 19. - Primjer punomoći radi potpisivanja dokumentacije (vezane za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću)
Primjer 20. - Primjer punomoći radi potpisivanja ugovora u svojstvu založnog dužnika
Primjer 21. - Primjer punomoći radi obavljanja redovitog tehničkog pregleda vozila
Primjer 22. - Specijalna punomoć radi potpisivanja ugovora o kreditu u svojstvu sudužnika
Primjer 23. - Specijalna punomoć vjerovnika sačinjena pred javnim bilježnikom (radi opterećivanja nekretnine koja se daje u zalog)
Primjer 24. - Specijalna punomoć data radi raspolaganja dionicama

DIO VIII.

UGOVORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Primjer 1. – Primjer društvenog ugovora
Primjer 2. – Primjer društvenog ugovora (Primjer II)
Primjer 3. – Primjer ugovora o ustupanju temeljnog uloga i poslovnog udjela
Primjer 4. – Primjer izjave o osnivanju društva
Primjer 5. – Primjer ugovora o ulaganju stvari
Primjer 6. – Primjer ugovora o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja
Primjer 7. – Primjer ugovora o osnivanju udruženja građana
Primjer 8. – Primjer odluke o osnivanju udruženja građana
Primjer 9. – Primjer odluke o davanju ovlaštenja za zastupanje kod osnivanja udruženja građana
Primjer 10. – Primjer ugovora o pripajanju
Primjer 11. – Primjer ugovora o pripajanju (Primjer II)
Primjer 12. – Primjer ugovora o ustupanju osnivačkog udjela
Primjer 13. – Primjer ugovora o prijenosu poslovnih udjela
Primjer 14. – Primjer ugovora o istupu članova osnivača i o ustupu osnivačkog udjela, te pristupu novih članova
Primjer 15. – Primjer ugovora o djelomičnom prijenosu dobiti
Primjer 16. – Primjer ugovora o prijenosu dobiti
Primjer 17. – Primjer ugovora o prijenosu upravljanja dioničkim pravima
Primjer 18. – Primjer ugovora o kupoprodaji dionica
Primjer 19. – Primjer ugovora o prodaji dionica dioničkog društva
Primjer 20. – Primjer ugovora o prijenosu dionica dioničkog društva
Primjer 21. – Primjer ugovora o kupoprodaji i prijenosu dionica dioničkog društva
Primjer 22. – Primjer ugovora o prijenosu dobiti (članak 479. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima)
Primjer 23. – Primjer ugovora o zajednici dobiti
Primjer 24. – Primjer ugovora o vođenju poslova društva
Primjer 25. – Primjer sporazuma o načinu podmirenja dugovanja
Primjer 26. – Primjer sporazuma (nagodbe) o podmirenja dugovanja

DIO IX.

POSLOVNO DOPISIVANJE
TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

1. POSLOVNO DOPISIVANJE
1.1. FORMATI POSLOVNIH PAPIRA
1.2. DIJELOVI POSLOVNOG PISMA
2. BITNI DIJELOVI POSLOVNOG PISMA
2.1. Zaglavlje
2.2. Mjesto i datum
2.3. Adresa primatelja
2.4. Pozivne oznake
2.5. Predmet
2.6. Oslovljavanje
2.7. Sadržaj
2.8. Pozdrav
2.9. Potpis
3. SPOREDNI DIJELOVI POSLOVNOG PISMA
3.1. Način otpreme
3.2. Prilozi
3.3. Oslovljavanje
3.4. Broj i raspored kopija
3.5. Dopisak (Post scriptum)
4. MEMORANDUM
5. OBLICI POSLOVNIH PISMENA
5.1. EUROPSKI OBLICI
5.2 AMERIČKI OBLICI
5.3. KOMBINIRANI OBLICI
6. OMOTNICE
7. KOMISIJSKI ZAPISNIK
8. SASTAVCI
9. POTVRDA
10. REVERS
11. PUNOMOĆ
12. E-mail
13. TELEFAKS
14. WEB

POSLOVNO DOPISIVANJE

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 1. - Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara
Primjer 2. - Obavijest o promjeni adrese
Primjer 3. - Obavijest o promjeni sjedišta
Primjer 4. - Obavijest o nedostacima na robi
Primjer 5. – Primjer obavijesti o povećanju cijena
Primjer 6. – Primjer odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora
Primjer 7. - Obavijest o otvorenoj mogućnosti odustanka od zaključenog ugovora
Primjer 8. - Obavijest o otkazu ugovora
Primjer 9. - Obavijest o povećanju cijena
Primjer 10. - Obavijest o popustu
Primjer 11. - Obavijest o povratu zaloga
Primjer 12. - Obavijest o nedostacima na robi
Primjer 13. - Izvješće o putnim i drugim troškovima
Primjer 14. - Izvješće o provedenom natječaju
Primjer 15. - Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva
Primjer 16. - Javno nadmetanje za ustupanje radova - pojašnjenje troškovničkih stavki
Primjer 17. - Primjedbe na rezultat javnog natječaja
Primjer 18. – Izjava o skladišnom manjku
Primjer 19. – Potvrda o zaposlenju
Primjer 20. – Potvrda o podmirenju novčane obveze
Primjer 21. – Ponuda za izvođenje radova
Primjer 22. – Ponuda za sanaciju i uređenje objekta
Primjer 23. – Ponuda za izgradnju športske dvorane
Primjer 24. – Ponuda za kupnju poslovnog prostora
Primjer 25. – Poziv za sjednicu društva
Primjer 26. – Poziv na sastanak
Primjer 27. – Poziv na svečanost
Primjer 28. – Zaključci uprave društva
Primjer 29. - Nalog za produženi rad i rad u neradne subote
Primjer 30. – Službena zabilješka
Primjer 31. – Isprika
Primjer 32. – Izraz sučuti
Primjer 33. – Obavijest i ponuda
Primjer 34. – Rezervacija soba
Primjer 35. – Poziv na poslovu suradnju
Primjer 36. – Dostava traženih podataka
Primjer 37. – Čestitka
Primjer 38. – Isprika
Primjer 39. – Poruka
Primjer 40. – Ponuda za radno mjesto
Primjer 41. – Ponuda za radno mjesto (Primjer II)
Primjer 42. – Izvješće uprave o nadzoru poslovanja

DIO X.

PRIMJERI ODLUKA I UGOVORA IZ PODRUČJA RADNOPRAVNIH ODNOSA

Primjer 1. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.)
Primjer 2. – Aneks ugovoru o radu na neodređeno vrijeme - Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.)
Primjer 3. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.)
Primjer 4. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15.) (Primjer II)
Primjer 5. – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 11., 14., i 15) (Primjer III)
Primjer 6. – Sporazum o izmjenama i dopunama ugovora o radu
Primjer 7. – Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu (Zakona o radu, čl. 14. i 15.)
Primjer 8. – Ugovor o radu na određeno vrijeme - Dioničko društvo (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.)
Primjer 9. – Ugovor o radu na određeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.)
Primjer 10. – Ugovor o radu na određeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 10., 12., 13., 14., i 15.) (Primjer II)
Primjer 11. – Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za stalne sezonske poslove - (Zakona o radu, čl. 16.)
Primjer 12. – Ugovor o radu na određeno radno vrijeme za stalne sezonske poslove - (Zakona o radu, čl. 16.) (Primjer II)
Primjer 13. – Ugovor o radu na neodređeno radno vrijeme na izdvojenom mjestu rada - (Zakona o radu, čl. 10., 12., 14., i 17.)
Primjer 14. – Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova - (Zakona o radu, čl. 46.)
Primjer 15. – Primjer ugovora o volonterskom radu - (Zakona o radu, čl. 53.) 756
Primjer 16. – Primjer ugovora o radu pripravnika - (Zakona o radu, čl. 55.) … 758
Primjer 17. – Primjer ugovora o radu uprave - direktora
Primjer 18. – Primjer ugovora o radu uprave – direktora (Primjer II)
Primjer 19. – Primjer ugovora o radu za člana uprave društva
Primjer 20. – Primjer ugovora o radu člana managmenta društva
Primjer 21. – Primjer ugovora o radu člana managmenta društva (Primjer II)
Primjer 22. – Primjer ugovora o radu predsjednika nadzornog odbora
Primjer 23. – Primjer ugovora o radu upravitelja
Primjer 24. – Primjer ugovora o djelu - (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.)
Primjer 25. – Primjer ugovora o djelu - (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.) (Primjer II)
Primjer 26. – Primjer aneksa ugovora o djelu - (Zakona o obveznim odnosima, čl. 590-619.)
Primjer 27. – Primjer odluke poslodavca o prekovremenom radu (Zakona o radu, čl. 65.)
Primjer 28. – Primjer izjave o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodjeljenom radnom vremenu duže od 48 sati tjedno (Zakona o radu, čl. 67. st. 5.)
Primjer 29. – Primjer sporazuma o istodobnom korištenju godišnjeg odmora radnika koji radi s nepunim radnim vremenom kod dva poslodavca (Zakona o radu, čl. 85. st. 2.)
Primjer 30. – Primjer obavijesti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegova korištenja (Zakona o radu, čl. 85. st. 4.)
Primjer 31. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.)
Primjer 32. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 87.)
Primjer 33. – Primjer potvrde o plaći i naknadi plaće koja nije isplaćena (Zakona o radu, 93. st. 2.)
Primjer 34. – Primjer obračunske isprave za isplatu plaće – naknade plaće (Zakona o radu, 93. st. 1.)
Primjer 35. – Primjer obračunske isprave za isplatu otpremnine (Zakona o radu, 93. st. 1.)
Primjer 36. – Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 112. i 113.)
Primjer 37. – Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 112. i 113.)
Primjer 38. – Primjer odluke o prestanku ugovora o radu radi odlaska u invalidsku mirovinu (Zakona o radu, čl. 112., stavka 6.)
Primjer 39. – Primjer odluke o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u starosnu mirovinu (Zakona o radu, čl. 112. stavke 4.)
Primjer 40. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 1.)
Primjer 41. – Primjer odluke o poslovno uvjetovanom otkazu (Zakona o radu, čl. 115., te članka 131.)
Primjer 42. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 2.)
Primjer 43. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 3.)
Primjer 44. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 115. st. 1. al. 3.) (Primjer II)
Primjer 45. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl. 116.)
Primjer 46. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl. 116.) (Primjer II)
Primjer 47. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Primjer III) (Zakona o radu, čl. 116.)
Primjer 48. – Primjer izvanrednog otkaza ugovora o radu od strane radnika (Zakona o radu, čl. 116.)
Primjer 49. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 119.)
Primjer 50. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 119.)
Primjer 51. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer III) (Zakona o radu, čl. 119.)
Primjer 52. – Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogučnošću otkaza ugovora o radu (Primjer IV) (Zakona o radu, čl. 119.)
Primjer 53. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Zakona o radu, čl. 123.)
Primjer 54. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 123.)
Primjer 55. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmjenjenog ugovora (Primjer III) (Zakona o radu, čl. 123.)
Primjer 56. – Primjer odluke o otkazu ugovora o radu kada je nad društvom otvoren stečajni postupak (Članak 120.st 3. Stečajnog zakona)
Primjer 57. – Primjer odluke o upućivanju radnika na čekanje do otvaranja stečajnog postupka
Primjer 58. – Potvrda o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa (čl. 130. Zakona o radu)
Primjer 59. – Primjer potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa (Zakona o radu čl. 130.)
Primjer 60. – Primjer potvrde o zaposlenju (Zakona o radu čl. 130.)
Primjer 61. – Primjer sporazuma o postupanju dostave odluka o otkazu ugovora o radu, te odluka donesenih u postupcima iz članka 132. zakona o radu (Zakona o radu, čl. 131.st.2., članka 132. i članka 160.)
Primjer 62. – Primjer odluke o imenovanju osobe ovlaštene primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika (Zakona o radu, čl. 134. stavak 2.)
Primjer 63. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.)
Primjer 64. – Primjer zahtjeva za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 1.) (Primjer II)
Primjer 65. – Primjer odluke poslodavca na zahtjev za zaštitu prava od strane radnika (Zakona o radu, čl. 133. st. 2.)
Primjer 66. – Primjer odluke poslodavca u svezi zahtjeva radnika za zaštitu prava (Zakona o radu, čl. 133. st. 2.) (Primjer II)
Primjer 67. – Primjer obavijesti o pravima radnika (Zakona o radu, čl. 137. st. 4.)
Primjer 68. – Primjer obavijesti poslodavca upućene radničkom vijeću o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 1.)
Primjer 69. – Primjer obavijesti poslodavca upućene radničkom vijeću o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Primjer II) (Zakona o radu, čl. 150. st. 1.)
Primjer 70. – Primjer oćitovanja radničkog vijeća povodom obavijesti poslodavca upućene istom o namjeravanoj odluci redovitog otkazivanja ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 150. st. 5.)
Primjer 71. – Primjer odluke o imenovanju osobe koja je osim poslodavca ovleštena za nadziranje prikupljanje, obrađivanje, korištenje i dostavljanje osobnih podataka (Zakona o radu, članak 29. stavci 6. i 7., te članak 151.stavak 1., podstavka 8.)
Primjer 72. – Primjer obavijesti o najavi štrajka (Zakona o radu, čl. 205. st. 3.)
Primjer 73. – Primjer pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka (Zakona o radu, čl. 214.)
Primjer 74. – Odluka o mirovanju prava i obveza radnika za vrijeme predizborne promidžbe (Zakona o radu, čl. 225.)
Primjer 75. – Primjer odluke uprave o kolektivnom umanjenju plaće
Primjer 76. – Primjer odluke o načinu korištenja godišnjeg odmora
Primjer 77. – Primjer ocjene uspješnosti pripravnika
Primjer 78. – Primjer potvrde o tromjesečnoj plaći ostvarenoj prije prestanka radnog odnosa radi priznavanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti
Primjer 79. – Primjer odluke o isplati ustegnutog dijela plaće
Primjer 80. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći
Primjer 81. – Primjer odluke o dodjeli solidarne pomoći (Primjer II)
Primjer 82. – Primjer odluke o isplati božičnice
Primjer 83. – Primjer odluke o neplaćenom dopustu (Zakona o radu, čl. 87.)
Primjer 84. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi za izdavanje radne dozvole strancu
Primjer 85. – Primjer pisma namjere radi sklapanja ugovora o radu s stranim državljanom
Primjer 86. – Primjer dopisa upućenog naslovu radi poništenja radnih dozvola
Primjer 87. – Primjer sporazuma o izmjenama i dopunama ugovora o radu
Primjer 88. – Primjer sporazuma o izmjenama i dopunama ugovora o radu (Primjer II)
Primjer 89. – Primjer sporazuma o povjerljivosti
Primjer 90. – Primjer ugovora o povjerljivosti podataka
Primjer 91. – Primjer tužbe radi poništenja odluke o prestanku ugovora o radu
Primjer 92. – Primjer tužbe radi radi povišenja rente, izgubljene zarade, i zarade izvan redovnog radnog odnosa
Primjer 93. - Primjer tužbe radnika protiv poslodavca radi naknade štete koju je pretrpio na radu u iznosu od ______ kuna i plaćanja mjesečne rente
Primjer 94. - Primjer tužbe poslodavca protiv radnika radi naknade štete koju je prouzroćio na radu
Primjer 95. - Primjer pravilnika o radu (Zakona o radu, čl. 125. i 126.)
Primjer 96. - Primjer pravilnika o plaćama
Primjer 97. - Primjer pravilnika o plaćama (Primjer II)
Primjer 98. - Primjer poslovnika o radu radničkog vijeća
Primjer 99. - Primjer pravilnika o organizaciji i vođenju štrajka
Primjer 100. - Primjer pravilnika o zaštiti na radu
Primjer 101. - Primjer plana i programa osposobljavanja zaposlenika za rad na siguran način
Primjer 102. - Primjer pravilnika o zaštiti od požara
Primjer 103. - Primjer programa osposobljavanja
Primjer 104. - Primjer pravilnika o pravima i obvezama zaposlenika koji se upućuju na privremeni rad u inozemstvo