Sadržaj

S A D R Ž A J
Uvod...................................................................21

PRVI DIO I. Organzacija suda i odvjetničkog ureda......................25
1.1. Sudske pisarnice i razgledavanje spisa.......................................................25
1.2. Predaja i preuzimanje pošte na sudu...........................................................26
1.3. Zaprimanje i raspoređivanje pošte..............................................................26
1.4. Odnos i raspored u sudnici..........................................................................27
1.5. Organizacija radnih zadataka i rad sa strankama........................................27

DRUGI DIO GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO Uvod.........................................................................................................................31
I. Nadležnost............................................................................................................32
1.1. Stvarna nadležnost......................................................................................32
1.2. Mjesna nadležnost.......................................................................................39
1.2.1. Opća mjesna nadležnost.......................................................................39
1.2.2. Posebna mjesna nadležnost.................................................................40

II. Vrijednost predmeta spora...................................................................................43

III. Izuzeće...............................................................................................................46

IV. Punomoćnici......................................................................................................50

V. Rokovi.................................................................................................................57
5.1. Računanje rokova........................................................................................57
VI. Povrat u prijašnje stanje....................................................................................59

VII. Dostava.............................................................................................................63
7.1. Obična dostava.............................................................................................63
7.2. Osobna dostava............................................................................................63
7.3. Dostavnica...................................................................................................64
7.4. Zastupnik za primanje pismena...................................................................64

VIII. Troškovi postupka............................................................................................67

IX. Tužba..................................................................................................................72
9.1. Tužba na utvrđivanje...................................................................................73
9.2. Protutužba...................................................................................................74
9.3. Preinaka tužbe.............................................................................................75
9.4. Povlačenje tužbe i odricanje od tužbenog zahtjeva....................................78

X. Sudjelovanje trećih osoba u parnici.................................................................82
10.1. Umješač...................................................................................................82
10.2. Imenovanje prethodnika..........................................................................83
10.3. Obavještavanje treće osobe o parnici......................................................83

XI. Prekid i obustava postupka..............................................................................88
11.1. Prekid postupka........................................................................................88
11.2. Obustava postupka....................................................................................89

XII. Dokazi i izvođenje dokaza..............................................................................92
12.1. Teret dokazivanja.....................................................................................92
12.2. Izvođenje dokaza pred zamoljenim sudom.............................................93
12.3. Uviđaj......................................................................................................94
12.4. Isprave.....................................................................................................95
12.5. Svjedoci...................................................................................................96
12.6. Vještaci..................................................................................................103
12.7. Saslušanje stranaka................................................................................106

XIII. Osiguranje dokaza.......................................................................................107

XIV. Tijek postupka..............................................................................................114
14.1. Odgovor na tužbu..................................................................................114
14.2. Pripremno ročište..................................................................................120
14.3. Glavna rasprava....................................................................................125
14.4. Spajanje postupka.................................................................................125

XV. Sudska nagodba...........................................................................................126

XVI. Presuda.......................................................................................................131
16.1. Djelomična presuda................................................................................131
16.2. Međupresuda..........................................................................................132
16.3. Presuda na temelju priznanja.................................................................132
16.4. Presuda zbog ogluhe..............................................................................132
16.5. Presuda zbog izostanka..........................................................................133
16.6. Presuda bez održavanja rasprave...........................................................134
16.7. Pravomoćnost presude...........................................................................134
16.8. Donošenje, objava i dostava presude.....................................................135
16.9. Dopunska presuda i ispravljanje presude...............................................136

XVII. Redovni pravni lijekovi..............................................................................137
17.1. Žalba protiv presude..............................................................................137
17.2. Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati........................................138
17.3. Odgovor na žalbu..................................................................................145
17.4. Granice ispitivanja prvostupanjske presude i odluke suda po žalbi......145
17.5. Žalba protiv rješenja..............................................................................146

XVIII. Izvanredni pravni lijekovi........................................................................146
18.1. Revizija.................................................................................................146
18.2. Ponavljanje postupka.............................................................................156
18.3. Rok za izjavljivanje...............................................................................157
18.4. Nadležnost za odlučivanje i sastav prijedloga.......................................158
18.5. Ponavljanje postupka povodom konačne presude Europskog suda za ljudska prava............158

IXX. Posebni postupci....................................................163

TREĆI DIO OBVEZNO PRAVO Uvod.....................................................................................................................167
I. Obveza..............................................................................................................168

II. Kamate.............................................................................................................170

III. Pravni poslovi.................................................................................................173
3.1. Sadržaj pravnog posla..............................................................................173
3.2. Sklapanje pravnih poslova.......................................................................173
3.3. Pregovori.................................................................................................175
3.4. Ponuda.....................................................................................................175
3.5. Prihvat......................................................................................................177
3.6. Predugovor...............................................................................................177
3.7. Tumačenje ugovora..................................................................................178
3.8. Razlozi nevaljalosti pravnih poslova – ništetnost i pobojnost..................191
3.8.1. Pravna i poslovna sposobnost subjekta............................................191
3.8.2. Valjano i suglasno očitovanje volje..................................................192
3.8.3. Načelo jednake vrijednosti činidba...................................................192
3.8.4. Ostali razlozi ništetnosti...................................................................192
3.8.5. Ostali razlozi pobojnosti..................................................................194

IV. Zastara.............................................................................................................202
4.1. Vrijeme potrebno za zastaru....................................................................202

V. Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke.............................................206
5.1. Ugovorno isključenje ili ograničenje odgovornosti................................206
5.2. Nedostaci za koje prodavatelj odgovara..................................................207
5.3. Obaveza pregleda stvari i obavijesti o nedostatku..................................207
5.4. Prava kupca kada stvar ima nedostatak....................................................208
5.5. Zamjena ispravne stvari...........................................................................208
5.6. Jamstvo (garancija)..................................................................................209
5.7. Pravni nedostaci.......................................................................................209

VI. Kapara i pravo zadržanja................................................................................218
6.1. Kapara......................................................................................................218
6.2. Pravo zadržanja........................................................................................219

VII. Ugovorna kazna (penal)..............................................................................223

VIII. Ustup tražbine (cesija)................................................................................226
8.1. Odnos ustupitelja i primatelja..................................................................227
8.2. Položaj dužnika kod ustupa tražbine.......................................................227
8.3. Posebni slučajevi ustupa tražbine............................................................227

IX. Prestanak obaveza........................................................................................231
9.1. Ispunjenje................................................................................................231
9.2. Predmet ispunjenja..................................................................................232
9.3. Uračunavanje ispunjenja.........................................................................232
9.4. Vrijeme ispunjenja...................................................................................233
9.5. Mjesto ispunjenja.....................................................................................234
9.6. Zakašnjenje dužnika i vjerovnika............................................................234
9.7. Prijeboj i otpust duga..............................................................................240
9.8. Raskid ugovora........................................................................................246
9.9. Oblik raskida ugovora.............................................................................247
9.10. O tužbenom zahtjevu kod raskida ugovora............................................247
9.11. Učinci raskida..........................................................................................248

X. Posebni dio – ugovori.....................................................................................250
10.1 Ugovor o kupoprodaji..............................................................................250
10.2. Ugovor o darovanju.................................................................................263
10.3. Ugovor o zamjeni.....................................................................................268
10.4. Ugovor o zajmu.......................................................................................271
10.4. Ugovor o najmu.......................................................................................274
10.5. Ugovor o zakupu......................................................................................277
10.6. Ugovor o doživotnom uzdržavanju.........................................................282
10.7. Ugovor o djelu.........................................................................................290
10.8. Ugovor o poslovnoj suradnji...................................................................293
10.9. Dodatak ugovoru.....................................................................................296
10.10. Sporazumni raskid ugovora....................................................................297

XI. Izvanugovorni obvezni odnosi......................................................................298

XII. Prouzročenje štete i odgovornost za štetu....................................................298
12.1. Odgovornost po osnovi krivnje................................................................299
12.2 Osobe koje ne odgovaraju za štetu i odgovornost za drugoga..................300
12.3. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti..................302
12.3.1. Opasna stvar....................................................................................302
12.3.2. Opasna djelatnost............................................................................303
12.3.3. Odgovornost za štetu.......................................................................303
12.4. Odgovornost za štete izazvane motornim vozilom u pogonu i odgovornost za neispravan proizvod....................................................303
12.5. Oslobođenje od odgovornosti i podijeljena odgovornost........................308
12.6. Posebni slučajevi odgovornosti...............................................................308
12.7. Odgovornost više osoba za štetu.............................................................309
12.8. Popravljanje štete.....................................................................................314
12.8.1. Popravljanje imovinske štete........................................................314
12.8.2. Popravljanje neimovinske štete....................................................320
12.9. Tužbeni zahtjev, procesna pitanja i kamate.............................................327
12.10. Zastara....................................................................................................331
12.11. Stjecanje bez onove................................................................................340

ČETVRTI DIO STVARNO PRAVO Uvod.....................................................................................................................353

I. Ukratko o stvarima............................................................................................353

II. Posjed...............................................................................................................354
2.1. Kako se izvršava posjed..........................................................................354
2.2. Vrste i kakvoća posjeda...........................................................................355
2.3. Stjecanje posjeda.....................................................................................356
2.4. Suposjed..................................................................................................358
2.5. Zaštita posjeda.........................................................................................358

III. Pravo vlasništva.............................................................................................372
3.1. Suvlasništvo.............................................................................................372
3.2. Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari........................................372
3.3. Upravljanje stvari u suvlasništvu..............................................................373
3.4. Zaštita stvari u suvlasništvu......................................................................373
3.5. Razvrgnuće suvlasništva...........................................................................373

IV. Etažno vlasništvo............................................................................................382
4.1. Uspostava etažnog vlasništva (etažiranje)...............................................383
4.2. Ovlasti vlasnika na posebnom dijelu i glede cijele nekretnine................384

V. Stjecanje prava vlasništva...............................................................................390
5.1. Izvorno (originarno) stjecanje vlasništva................................................390
5.2. Dosjelost..................................................................................................390
5.3. Tužba radi utvrđenja ili pojedinačni ispravni postupak...........................393
5.4. Izvedeno (derivativno) stjecanje vlasništva............................................400

VI. Zaštita prava vlasništva.................................................................................401
6.1. Vlasnička tužba radi vraćanja stvari- predaje stvari u posjed.................401
6.2. Pravni položaj poštenog i nepoštenog posjednika kod povrata stvari.....401
6.3. Tužba radi prestanka uznemiravanja.......................................................402
6.4. Tužba predmjevanog vlasnika.................................................................403

VII. Stvarna prava na tuđoj stvari........................................................................410
7.1. Služnosti..................................................................................................410
7.2. Stvarne služnosti......................................................................................410
7.3. Osnivanje nužnog prolaza.......................................................................411
7.4. Prelaganje služnosti.................................................................................412
7.5. Osobne služnosti......................................................................................418
7.6. Pravo plodouživanja................................................................................418
7.7. Osnivanje plodouživanja.........................................................................418
7.8. Ovlasti i dužnosti plodouživatelja...........................................................419
7.9. Pravo uporabe i pravo stanovanja............................................................419
7.10. Zaštita prava služnosti.............................................................................419
7.11. Prestanak služnosti..................................................................................420

VIII. Pravo stvarnog tereta...................................................................................430
8.1. Prestanak prava stvarnog tereta...............................................................431

IX. Pravo građenja...............................................................................................433
9.1. Vlasnik zgrade izgrađene na pravu građenja...........................................434
9.2. Osnivanje prava građenja........................................................................434
9.3. Osnivanje prava građenja na više zemljišta i na dijelu zemljišta............434
9.4. Zaštita prava građenja..............................................................................434
9.5. Prestanak prava građenja.........................................................................435

X. Založno pravo.................................................................................................440
10.1. Predmet založnog prava..........................................................................440
10.2. Vrste založnog prava................................................................................440
10.3. Osnivanje založnog prava........................................................................441
10.4. Dobrovoljno založno pravo.....................................................................441
10.5. Prava i dužnosti ugovornih strana do namirenja iz vrijednosti založne stvari....................441
10.6. Prisilno sudsko založno pravo................................................................442
10.7. Zakonsko založno pravo.........................................................................443
10.8. Namirenje iz zaloga................................................................................443
10.9. Prednost pri namirenju...........................................................................443
10.10. Prestanak založnog prava.......................................................................444

PETI DIO ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO Uvod..................................................................................................................455
I. Svrha zemljišnih knjiga i odnos sa katastrom...................................................455
1.1. Neujednačenost podataka u zemljišnim knjigama i katastru..................456

II. Sastav zemljišne knjige...................................................................................457
2.1. Glavna knjiga..........................................................................................457
2.2. Pregledavanje EOP zemljišnih knjiga.....................................................458
2.3. Prvenstveni red i plomba.........................................................................459

III. Zbirka isprava.................................................................................................459

IV. Vrste upisa u zemljišnu knjigu........................................................................460

4.1. Uknjižba..................................................................................................460
4.2. Predbilježba.............................................................................................461
4.3. Zabiljeba..................................................................................................461

V. Promjena podataka u zemljišnim knjigama.....................................................462

VI. Brisovna tužba................................................................................................462

VII. Pojedinačni ispravni postupak......................................................................463

7.1. Uvjeti za podnošenje prijedloga..............................................................463
7.2. Postupanje po prigovoru..........................................................................464

ŠESTI DIO NASLJEDNO PRAVO Uvod.....................................................................................................................485

I. Ostavina.............................................................................................................485
1.1. Posebno o izvanknjižnom vlasništvu kao sastavu ostavine....................485
1.2. Izdvajanje iz ostavine...............................................................................486

II. Nasljednici.......................................................................................................489

III. Prihvaćanje i odricanje od nasljedstva (nasljedničke izjave).........................489

IV. Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja.............................................489

V. Nedostojnost za nasljeđivanje..........................................................................492

VI. Zapisovnik (legatar).......................................................................................492

VII. Nasljeđivanje po zakonu..............................................................................499

VIII. Pravo zakonskog nasljednika na nužni dio i isključenje nužnog nasljednika....................499

IX. Nasljeđivanje na temelju oporuke.................................................................502
9.1. Određivanje nasljednika u oporuci i tumačenje oporuke..........................504
9.2. Opoziv oporuke......................................................................................505

X. Ostavinski postupak........................................................................................516
10.1. Stvarna i mjesna nadležnost....................................................................516
10.2. Tijek postupka.........................................................................................516

XI. Predaja i proglašenje oporuke.......................................................................518
11.1. Dokazi i dopuna ostavine........................................................................518
11.2. Prekid postupka i upućivanje na parnicu................................................519
11.3. Pravni ljekovi..........................................................................................520
11.4. Naknadno pronađena imovina i oporuka.................................................520
11.5. Učinak pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju......................................521

SEDMI DIO OBITELJSKO PRAVO Uvod.....................................................................................................................529

I. Razvod braka.....................................................................................................529
1.1. Preduvjeti za pokretanje postupka...........................................................530
1.2. Tijek postupka..........................................................................................533
1.3. Izmjena odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti te o susretima i druženju djeteta s drugim roditeljem...................................................................................534
1.4. Posebno o izvođenju dokaza saslušanjem djeteta...................................534

II. Utvrđivanje očinstva i majčinstva…………………………………...............535
2.1. Sadržaj tužbe i tužbeni zahtjev…………………………………....…...536
2.2. Tijek postupka…………………………………………….....................536

III. Uzdržavanje………………………………………………….…........….......551
3.1. Uzdržavanje djeteta………………………………………….……....….551
3.2. Postupak određivanja visine uzdržavanja………………….…….....…..552
3.3. Određivanje privremene mjere…………………………………............553
3.4. Smanjenje i povećanje obaveze uzdržavanja..........................................553
3.5. Naknada troškova uzdržavanja od obveznika.........................................554
3.6. Prestanak uzdržavanja utvrđenog ovršnom ispravom.............................554
3.7. Uzdržavanje od strane centra za socijalnu skrb (privremeno uzdržavanje) ............................554
3.8. Uzdržavanje bračnog i izvanbračnog druga.............................................555

IV. Imovinski odnosi bračnih drugova..................................................................565
4.1. Dioba bračne stečevine............................................................................566
4.2. Bračni ugovor..........................................................................................568

OSMI DIO RADNO PRAVO
Uvod.....................................................................................................................581

I. Zasnivanje radnog odnosa (ugovor o radu)......................................................581
1.1. Ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme..................................582
1.2. Oblik ugovora o radu...............................................................................583
1.3. Prerastanje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor na neodređeno vrijeme.....................................................................................................584
1.4. Ugovaranje i raskid probnog rada...........................................................585

II. Menadžerski ugovor........................................................................................595

III. Radno vrijeme................................................................................................602
3.1. Prekovremeni rad....................................................................................602
3.2. Preraspodjela radnog vremena................................................................603
3.3. Odmori i dopusti – posebno o godišnjem odmoru..................................607
3.4. Utvrđivanje godišnjeg odmora................................................................608
3.5. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni godišnji odmor............608

IV. Plaća radnika i pravo na povećanu plaću.......................................................614
4.1. Zabrana preboja potraživanja poslodavca prema radniku s plaćom radnika.................614
4.2. Jednostrano smanjenje plaće od strane poslodavca.................................615

V. Prestanak ugovora o radu................................................................................619
5.1. Istek vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme...................619
5.2. Sporazumni raskid ugovora o radu.........................................................620
5.3. Redoviti otkaz ugovora o radu................................................................628
5.4. Poslovno uvjetovani otkaz.......................................................................628
5.5. Osobno uvjetovani otkaz.........................................................................629
5.6. Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika...................................629
5.7. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu.....................................630
5.8. Izvanredni otkaz ugovora o radu.............................................................639
5.8.1. Prekluzivni rok za izvanredni otkaz ugovora o radu.................................639
5.9. Postupak prije otkazivanja i otkazni rok..................................................646
5.10. Oblik i dostava otkaza...........................................................................648
5.11. Otkaz za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad i godišnjeg odmora................649
5.12. Otpremnina.............................................................................................650

VI. Ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa....................................,.......653
6.1. Ukratko o teretu dokazivanja u radnim sporovima.................................653
6.2. Zastara zahtjeva na isplatu novčanih potraživanja iz radnog odnosa.....654

DEVETI DIO OVRŠNO PRAVO
Uvod.....................................................................................................................661

I. Osnovne zajedničke odredbe.............................................................................661
1.1. Vrste i sadržaj odluka i prijedloga...........................................................661
1.2. Nadležnost...............................................................................................662
1.3. Dostava....................................................................................................662
1.4. Troškovi postupka....................................................................................664
1.5. Pribavljanje podataka ovršenika..............................................................665
1.6. Promjena predmeta i sredstva ovrhe........................................................667
1.7. Posebno o ovrsi na bračnoj stečevini.......................................................668
1.8. Ovrha na temelju odluke stranog suda....................................................669
1.9. Ovrha na temelju ovršne isprave.............................................................672
1.10. Pravni lijekovi.........................................................................................672
1.11. Upućivanje u parnicu u povodu žalbe.....................................................673
1.12. Prijedlog za odgodu ovrhe.......................................................................674
1.13. Ovrha na temelju vjerodostojne isprave..................................................681
1.14. Pravni lijekovi..........................................................................................682
1.15. Posebno o sporovima male vrijednosti....................................................684
1.16. Prigovor treće osobe................................................................................691
1.17. Protuovrha...............................................................................................695

II. Ovrha na novčanim sredstvima ovršenka (na temelju ovršne isprave)..........697

2.1. Ograničenje i izuzimanje od ovrhe..........................................................699

III. Ovrha općenito na imovini ovršenika............................................................703

IV. Ovrha na nekretnini radi naplate novčane tražbine........................................707

V. Ovrha na pokretninama....................................................................................716

VI. Ovrha radi predaje stvari (od ovršenika ili treće osobe)................................723

VII. Ovrha radi ispunjenja radnje koju može obaviti i druga osoba....................725

VIII. Sudski penali................................................................................................728

IX. Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine (iseljenja)................................731

X. Ovrha radi vraćanja radnika na rad.................................................................735

XI. Osiguranje prethodnom mjerom....................................................................740

XII. Privremene mjere..........................................................................................745

DESETI DIO PODNESCI SUDU I UPRAVNIM TIJELIMA, DOPISIVANJE ...................................................................................................................... 753
LITERATURA.....................................................................................................765

S A D R Ž A J – PRIMJERI
Primjer br. 1 – Zahtjev za izuzeće suca ................................................................ 49
Primjer br. 2 – Punomoć za zastupanje izdana odvjetniku ................................. 53
Primjer br. 3 – Generalna punomoć izdana osobi koja nije odvjetnik ................. 54
Primjer br. 4 – Zamjenička punomoć .................................................................. 55
Primjer br. 5 – Podnesak kojim se obavještava sud da je punomoć otkazana ..... 56
Primjer br. 6 – Prijedlog za povrat u prijašnje stanje ........................................... 62
Primjer br. 7 – Popis troška ................................................................................... 71
Primjer br. 8 – Podnesak umješača ...................................................................... 86
Primjer br. 9 – Podnesak kojim se obavještava sud o smrti suprotne strane i predlaže nastavak postupka ......................................................................................... 91
Primjer br. 10 – Zapisnik sa ročišta na kojem se saslušava svjedok .................. 100
Primjer br. 11 – Očitovanje na nalaz i mišljenje vještaka .................................. 105
Primjer br. 12 – Prijedlog radi osiguranja dokaza .............................................. 110
Primjer br. 13 – Zapisnik sa ročišta radi osiguranja dokaza .............................. 113
Primjer br. 14 – Odgovor na tužbu ..................................................................... 117
Primjer br. 15 – Zapisnik sa pripremnog ročišta ................................................. 122
Primjer br. 16 – Sudska nagodba ....................................................................... 129
Primjer br. 17 – Žalba protiv presude ................................................................ 142
Primjer br. 18 – Revizja ...................................................................................... 151
Primjer br. 19 – Prijedlog za ponavljanje postupka ............................................ 161
Primjer br. 20 – Ponuda ..................................................................................... 183
Primjer br. 21 – Izjava o prihvatu ponude .......................................................... 185
Primjer br. 22 – Predugovor ............................................................................... 186
Primjer br. 23 – Tužba radi sklapanja glavnog ugovora ..................................... 188
Primjer br. 24 – Tužba radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji ....................... 200
Primjer br. 25 – Tužba radi uklanjanja nedostatka ............................................. 213
Primjer br. 26 – Tužba radi utvrđenja da je ugovor raskinut ............................. 215
Primjer br. 27 – Obavijest o postojanju nedostatka na stvari ............................. 217
Primjer br. 28 – Ugovor o cesiji .......................................................................... 229
Primjer br. 29 – Prijedlog radi osnivanja sudskog pologa .................................. 239
Primjer br. 30 – Izjava o prijeboju ...................................................................... 243
Primjer br. 31 – Ugovor o višestrukoj kompenzaciji (prijeboju) ....................... 244
Primjer br. 32 – Ugovor o kupoprodaji nekretnine ............................................. 251
Primjer br. 33 – Ugovor o kupoprodaji nekretnine s obročnom otplatom cijene bez clausule intabulandi ........................................................................................... 253
Primjer br. 34 – Tabularna isprava (Clausula intabulandi) ................................. 256
Primjer br. 35 – Ugovor o kupoprodaji rabljenog motornog vozila ................... 257
Primjer br. 36 – Ugovor o darovanju nekretnine ............................................... 263
Primjer br. 37 – Ugovor o zamjeni nekretnina ................................................... 268
Primjer br. 38 – Ugovor o zajmu ........................................................................ 271
Primjer br. 39 – Ugovor o najmu ....................................................................... 274
Primjer br. 40 – Ugovor o zakupu ...................................................................... 277
Primjer br. 41 – Ugovor o doživotnom uzdržavanju ......................................... 282
Primjer br. 42 – Prijedlog za zakazivanje ročišta radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju..... 289
Primjer br. 43 – Ugovor o djelu ......................................................................... 290
Primjer br. 44 – Ugovor o poslovnoj suradnji .................................................... 293
Primjer br. 45 – Dodatak (aneks) ugovora ........................................................ 296
Primjer br. 46 – Sporazumni raskid ugovora .................................................... 297
Primjer br. 47 – Tužba radi naknade imovinske i neimovinske štete ................ 335
Primjer br. 48 – Tužba radi naknade štete zbog gubitka uzdržavanja ............... 338
Primjer br. 49 – Tužba zbog stjecanja bez osnove ............................................. 345
Primjer br. 50 – Tužba zbog stjecanja bez osnove (Primjer II) .......................... 347
Primjer br. 51 – Tužba radi smetanja posjeda (uz prijedlog za određivanje privremene mjere) ...... 367
Primjer br. 52 – Tužba radi smetanja suposjeda nekretnine ............................... 370
Primjer br. 53 – Sporazum o razvrgnuću suvlasničke zajednice ....................... 378
Primjer br. 54 – Prijedlog za razvrgnuće suvlasničke zajednice ........................ 380
Primjer br. 55 – Međuvlasnički ugovor ............................................................. 388
Primjer br. 56 – Tužba radi utvrđenja i uknjižbe ................................................ 396
Primjer br. 57 – Tužba radi utvrđenja i uknjižbe na dijelu nekretnine ............... 398
Primjer br. 58 – Vlasnička tužba radi predaje u posjed .................................... 406
Primjer br. 59 – Tužba radi prestanka uznemiravanja ........................................ 408
Primjer br. 60 – Sporazum o osnivanju prava služnosti uz naknadu ................. 416
Primjer br. 61 – Ugovor o osnivanju plodouživanja .......................................... 429
Primjer br. 62 – Ugovor o osnivanju prava građenja ......................................... 438
Primjer br. 63 – Ugovor o osnivanju založnog prava na nekretnini .................. 448
Primjer br. 64 – Tužba radi trpljenja namirenja iz vrijednosti založene stvari .. 450
Primjer br. 65 – Brisovno očitovanje ................................................................. 452
Primjer br. 66 – Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva ................................... 471
Primjer br. 67 – Prijedlog za uknjižbu etažnog vlasništva ................................. 473
Primjer br. 68 – Prijedlog za upis prava služnosti ............................................. 475
Primjer br. 69 – Prijedlog za upis založnog prava (hipoteke) ........................... 477
Primjer br. 70 – Prijedlog za upis zabilježbe spora ........................................... 478
Primjer br. 71 – Prijedlog za brisanje upisa založnog prava (hipoteke) ........... 479
Primjer br. 72 – Prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka ..... 480
Primjer br. 73 – Nasljednička izjava (prihvaćanje nasljedstva) ......................... 495
Primjer br. 74 – Nasljednička izjava (odricanje od nasljedstva) ........................ 496
Primjer br. 75 – Tužba radi izdvajanja bračne stečevine iz ostavine ................. 497
Primjer br. 76 – Prijedlog za čuvanje oporuke u sudu ...................................... 511
Primjer br. 77 – Tužba radi utvrđenja pravne nevaljalosti oporuke .................. 512
Primjer br. 78 – Vlastoručna oporuka ................................................................ 514
Primjer br. 79 – Oporuka pred svjedocima ....................................................... 515
Primjer br. 80 – Prijedlog za pokretanje ostavinskog postupka ......................... 525
Primjer br. 81 – Prijedlog za raspravljanje naknadno pronađene imovine ........ 526
Primjer br. 82 – Tužba radi razvoda braka ........................................................ 542
Primjer br. 83 – Tužba radi razvoda braka (prema OBZ/03) ............................. 544
Primjer br. 84 – Sporazumni zahtjev za razvod braka ..................................... 546
Primjer br. 85 – Tužba radi utvrđenja očinstva i uzdržavanja ............................ 548
Primjer br. 86 – Tužba radi izmjene visine uzdržavanja ................................... 561
Primjer br. 87 – Tužba radi prestanka uzdržavanja uz prijedlog za izricanje privremene mjere ....... 563
Primjer br. 88 – Tužba radi utvrđenja i diobe bračne stečevine ......................... 572
Primjer br. 89 – Sporazum o diobi bračne stečevine (u obliku sudske nagodbe) ........................ 574
Primjer br. 90 – Bračni ugovor .......................................................................... 576
Primjer br. 91 – Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s ugovorenim probnim radom ................. 590
Primjer br. 92 – Ugovor o radu na određeno vrijeme ......................................... 593
Primjer br. 93 – Menadžerski ugovora člana uprave ......................................... 598
Primjer br. 94 – Obavijest o prestanku ugovora o radu na određeno vrijeme istekom vremena ..... 625
Primjer br. 95 – Sporazum o prestanku ugovora o radu ................................... 626
Primjer br. 96 – Odluka o redovitom otkazu (poslovno uvjetovani otkaz) ........ 637
Primjer br. 97 – Odluka o izvanrednom otkazu ugovora o radu ....................... 644
Primjer br. 98 – Zahtjev za zaštitu prava iz radnog odnosa ............................... 655
Primjer br. 99 – Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti otkaza, povratka radnika na posao i isplate plaće .......................... 657
Primjer br. 100 – Prijedlog za priznavanje strane sudske odluke ...................... 671
Primjer br. 101 – Žalba na rješenje o ovrsi uz prijedlog za odgodu ovrhe ........ 679
Primjer br. 102 – Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ........................ 687
Primjer br. 103 – Podnesak kojim se uređuje tužbeni zahtjev nakon prigovora ovršenika ............. 689
Primjer br. 104 – Prigovor treće osobe ............................................................ 694
Primjer br. 105 – Ispunjen obrazac zahtjeva za izravnu naplatu ........................ 697
Primjer br. 106 – Ovrha općenito na imovini ovršenika na temelju vjerodostojne isprave............... 703
Primjer br. 107 – Ovrha na nekretnini ovršenika radi naplate novčane tražbine (promjena predmeta i sredstva ovrhe, čl. 285 OZ) ............................................ 707
Primjer br. 108 – Ovrha na nekretnini radi naplate novčane tražbine ............... 710
Primjer br. 109 – Ovrha na pokretnini radi naplate novčane tražbine ............... 716
Primjer br. 110 – Ovrha na vozilu ...................................................................... 718
Primjer br. 111 – Ovrha radi predaje stvari ........................................................ 723
Primjer br. 112 – Ovrha radi ispunjenja obveze na radnju ................................. 725
Primjer br. 113 – Prijedlog radi izricanja sudskih penala .................................. 728
Primjer br. 114 – Ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine ......................... 731
Primjer br. 115 – Ovrha radi vraćanja radnika na rad ........................................ 735
Primjer br. 116 – Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine prethodnom mjerom zabrane isplate sa računa .................................................................................... 740
Primjer br. 117 – Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine privremenom mjerom zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine .................................................. 745
Primjer br. 118 – Zahtjev za izdavanje rješenja o nasljeđivanju ........................ 754
Primjer br. 119 – Požurnica ................................................................................ 755
Primjer br. 120 – Prijedlog za rekonstrukciju spisa ............................................756
Primjer br. 121 – Uputa odvjetniku za zamjenu na ročištu temeljem zamjeničke punomoći ...........757
Primjer br. 122 – Dopis policijskoj upravi radi dostave zapisnika ili službene zabilješke .................758
Primjer br. 123 – Zahtjev za dostavu podataka ovršenika ..................................759
Primjer br. 124 – Dopis policijskoj upravi radi dostave podataka o prebivalištu ...........................760
Primjer br. 125 – Dopis kojim se traži postupanje po pravomoćnoj i ovršnoj presudi....................761
Primjer br. 126 – Dopis stranci radi zakazivanja sastanka..................................762
Primjer br. 127 – Zahtjev za posredovanja u postupku razvoda braka……...…763