Sadržaj

Prvi dio

UVODNE ODREDBE

Sadržaj Zakona - Članak 1. ................................ 79
Temeljna načela - Članak 2. .................................. 79
Načelo ravnopravnosti žene i muškarca - Članak 3. ................ 80
Načelo solidarnosti, uzajamnoga poštovanja i pomaganja svih članova obitelji - Članak 4. ........ 80
Načelo prvenstvene zaštite dobrobiti i prava djeteta - Članak 5. .............. 80
Načelo prvenstvenoga prava roditelja da skrbe o djetetu te dužnosti tijela da im pruža pomoć - Članak 6. ........ 80
Načelo razmjerne i najblaže intervencije u obiteljski život - Članak 7. .... 81
Načelo skrbničke zaštite djeteta bez roditeljske skrbi te odrasle osobe koja nije sposobna brinuti se o sebi - Članak 8. ................ 81
Načelo sporazumnog rješavanja obiteljskih odnosa - Članak 9. ............... 81
Načelo žurnosti u rješavanju obiteljsko-pravnih stvari u vezi s djetetom - Članak -10. ............... 81
Izvanbračna zajednica - Članak 11. ...................... 82


Drugi dio

BRAK

Brak - Članak 12. ................................... 82

I. SKLAPANJE BRAKA
Oblici sklapanja braka - Članak 13. .................................. 83

1. Sklapanje braka u građanskom obliku
Prijava namjere sklapanja braka - Članak 14. ....................... 83
Dužnosti matičara prije sklapanja braka - Članak 15. ...................... 84
Utvrđivanje dopustivosti sklapanja braka po zahtjevu nevjeste i ženika - Članak 16. .............. 84
Određivanje dana sklapanja braka - Članak 17. ................... 85
Mjesto i dan sklapanja braka - Članak 18. ....................... 85
Dužnosti matičara na dan sklapanja braka i trenutak sklapanja braka - Članak 19. ................ 86

2. Sklapanje braka u vjerskom obliku s građanskopravnim učincima Dužnosti matičara pri sastavljanju potvrde o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka - Članak 20. ............. 86
Dužnosti službenika vjerske zajednice i matičara nakon sklapanja braka - Članak 21. ................. 87
Građanskopravni učinci braka sklopljenoga u vjerskom obliku - Članak 22. ............................ 88


II. PRETPOSTAVKE ZA SKLAPANJE BRAKA

1. Pretpostavke za postojanje braka
Različitost spolova, izjava i postupak sklapanja braka - Članak 23. ........ 88
Utvrđivanje postojanja braka - Članak 24. .............................................. 89

2. Pretpostavke za valjanost braka
Punoljetnost - Članak 25. ................................... 89
Poslovna sposobnost i sposobnost za rasuđivanje - Članak 26. .............. 89
Nepostojanje srodstva - Članak 27. ...................... 90
Nepostojanje drugog braka - Članak 28. ......................... 90
Mogućnost poništaja braka koji nije valjan - Članak 29. .................. 90

III. OSOBNA PRAVA I DUŽNOSTI BRAČNIH DRUGOVA
Izbor prezimena - Članak 30. ............................... 90
Ravnopravnost, solidarnost i sporazumijevanje - Članak 31. ............ 91
Obiteljski dom i zaštita prava na stanovanje - Članak 32. ............... 91
Izbor rada i zanimanja - Članak 33. ................................. 92

IV. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA

1. Zakonsko uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova
Zakonsko uređenje imovinskih odnosa - Članak 34. ..................... 92
Bračna stečevina i vlastita imovina - Članak 35. .................. 92
Bračna stečevina - Članak 36. ..................................... 96
Upravljanje bračnom stečevinom - Članak 37. ....................... 97
Primjena stvarnopravnih i obveznopravnih propisa - Članak 38. ............. 99
Vlastita imovina - Članak 39. ................................ 100

2. Ugovorno uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova
Bračni ugovor - Članak 40. ............................. 103
Bračni ugovor osobe lišene poslovne sposobnosti - Članak 41. ....... 104
Ograničenje pri sklapanju bračnog ugovora - Članak 42. ............ 105

3. Odgovornost bračnih drugova za obveze trećim osobama
Pojedinačne obveze bračnih drugova - Članak 43. ................. 105
Solidarne obveze bračnih drugova - Članak 44. .................. 105

4. Uređenje imovinskih odnosa bračnih drugova nakon prestanka braka ili bračne zajednice
Načini uređenja imovinskih odnosa - Članak 45. ................... 106
Posebne odredbe o zaštiti dobrobiti djece i obiteljskog doma - Članak 46. ........... 106

V. PRESTANAK BRAKA

Prestanak i vrijeme prestanka braka - Članak 47. ..................... 107
Pravo na zadržavanje prezimena - Članak 48. .......................... 108

1. Poništaj braka
Pravo na tužbu za poništaj braka - Članak 49. ................... 109

2. Razvod braka
Pokretanje postupka radi razvoda braka - Članak 50. ................ 109
Pravna osnova razvoda braka - Članak 51. ........................... 110
Sporazum bračnih drugova o pravnim posljedicama razvoda braka - Članak 52. ................... 110
Uređivanje pravnih posljedica razvoda braka - Članak 53. ............ 111
Razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu - Članak 54. ........................ 111
Prilozi uz prijedlog za sporazumni razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu - Članak 55. ......... 112
Sadržaj tužbe radi razvoda braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu - Članak 56. ....................... 112
Obvezni prilozi uz tužbu radi razvoda braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu - Članak 57. ........... 113

Treći dio

PRAVNI ODNOSI RODITELJA I DJECE I MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA I DOBROBITI DJECE

I. MAJČINSTVO I OČINSTVO

1. Utvrđivanje majčinstva
Presumpcija majčinstva - Članak 58. .............. 113
Utvrđivanje majčinstva sudskom odlukom - Članak 59. ........ 114

2. Utvrđivanje očinstva
Načini utvrđivanja očinstva - Članak 60. ..........114

a. Presumpcija bračnog očinstva
Presumpcija bračnog očinstva i iznimke - Članak 61. ............... 114

b. Priznanje očinstva i postupak priznanja
Priznanje očinstva - Članak 62. .................. 115
Odredbe o muškarcu koji priznaje očinstvo - Članak 63. ....................... 115
Pristanci i odobrenja na priznanje očinstva - Članak 64. ........................ 116
Posebne odredbe o priznanju očinstva - Članak 65. ............................... 117
Postupanje matičara kad primi izjavu o priznanju očinstva - Članak 66. ......... 117
Postupanje matičara kad nema podatka o ocu - Članak 67. ................... 118
Postupanje centra za socijalnu skrb kad nema podatka o ocu - Članak 68. ................. 119
Postupanje centra za socijalnu skrb kad ima podatak o ocu - Članak 69. ................. 119

c. Utvrđivanje očinstva sudskom odlukom
Članak 70. ............................ 120
Pravo na tužbu radi utvrđivanja očinstva - Članak 71. ........................... 121
Pravo na tužbu nakon smrti muškarca za kojega se tvrdi da je otac - Članak 72. ............................... 121
Rokovi za pokretanje sudskog postupka - Članak 73. ............................ 121
Troškovi trudnoće i poroda izvanbračnog djeteta - Članak 74. .............. 122

3. Osporavanje majčinstva
Pravo na tužbu radi osporavanja majčinstva - Članak 75. ..................... 122
Rokovi za pokretanje sudskog postupka - Članak 76. ............................ 122
Nedopuštenost osporavanja majčinstva - Članak 77. ............................. 122
Djelovanje presude o osporavanju majčinstva - Članak 78. .................. 123

4. Osporavanje očinstva
Pravo na tužbu radi osporavanja očinstva - Članak 79. .......................... 123
Rokovi za pokretanje sudskog postupka - Članak 80. ............................ 124
Nedopuštenost osporavanja očinstva - Članak 81. .................................. 124

5. Majčinstvo i očinstvo djeteta začetog medicinski pomognutom
Majčinstvo djeteta začetog medicinski pomognutom oplodnjom - Članak 82. ................. 124
Očinstvo djeteta začetog medicinski pomognutom oplodnjom - Članak 83. ................... 125

II. PRAVA DJETETA I PRAVNI ODNOS RODITELJA I DJETETA

1. Prava i dužnosti djeteta te stjecanje poslovne sposobnosti oplodnjom
Osobna prava djeteta - Članak 84. ............................ 126
Pravo djeteta na poduzimanje pravnih radnji - Članak 85. .................... 126
Pravo djeteta na izražavanje mišljenja i pokretanje postupaka - Članak 86.... 127
Pravo djeteta na izbor u vezi s vjerskom pripadnošću - Članak 87. ....... 127
Informirani pristanak djeteta na medicinske zahvate - Članak 88. ........ 128
Dužnost djeteta u obitelji - Članak 89. ..................... 128
Dužnost djeteta pridonositi uzdržavanju - Članak 90. ............................ 128

2. Roditeljska skrb
Pojam roditeljske skrbi - Članak 91. ............... 129
Temeljni sadržaj roditeljske skrbi - Članak 92. ...................... 129
Zdravlje, razvoj, njega i zaštita djeteta - Članak 93. ................. 130
Odgoj, obrazovanje i školovanje djeteta - Članak 94. ..................... 130
Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom - Članak 95. ...................... 131
Određivanje mjesta stanovanja djeteta - Članak 96. ........................ 132
Upravljanje imovinom djeteta - Članak 97. ............................... 136
Ograničavanje prava na upravljanje imovinom djeteta - Članak 98. ...... 137
Zastupanje djeteta - Članak 99. ...................................... 137
Zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta - Članak 100. ...... 138
Zastupanje djeteta u vezi s vrjednijom imovinom odnosno imovinskim pravima - Članak 101. ............ 139

3. Ostvarivanje roditeljske skrbi
Osobe koje ostvaruju roditeljsku skrb o djetetu - Članak 102. .............. 140
Privremeno povjeravanje skrbi o djetetu drugim osobama - Članak 103..............140
Zajedničko ostvarivanje roditeljske skrbi - Članak 104. ....................... 142
Samostalno ostvarivanje roditeljske skrbi - Članak 105. ...................... 144
Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi - Članak 106. ............................... 145
Provjera plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i promjena plana - Članak 107. ........... 146
Sporazumno donošenje odluka bitnih za dijete - Članak 108. .............. 146
Neslaganje roditelja o odlukama koje su bitne za dijete - Članak 109. .. 147
Samostalnost roditelja pri donošenju odluka u vezi s djetetom - Članak 110. ................. 147
Dužnost roditelja na razmjenu informacija u vezi s djetetom - Članak 111................... 148
Prava roditelja kojem je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi - Članak 112. .... 148
Vraćanje prava na ostvarivanje roditeljske skrbi - Članak 113. .............. 149

4. Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi, smrt roditelja i prestanak roditeljske skrbi
Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog pravnih zapreka - Članak 114. ............ 149
Mirovanje ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih zapreka - Članak 115. .......... 150
Roditeljska skrb u slučaju smrti roditelja - Članak 116. ............. 151
Prestanak roditeljske skrbi - Članak 117. .................... 152
Dužnost osoba koje su ostvarivale roditeljsku skrb o djetetu - Članak 118............... 152

5. Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom
Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta i roditelja - Članak 119. ............... 152
Ostvarivanje osobnih odnosa djeteta sa srodnicima i drugim osobama - Članak 120. ........ 153
Oblici ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom - Članak 121. .............. 153
Sporazum, provjera sporazuma i potvrda ovršnosti - Članak 122. ......... 154
Ograničenje ili zabrana ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom - Članak 123. ........ 154
Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom - Članak 124. .. 155
Dužnosti stručne osobe koja obavlja nadzor - Članak 125. .................... 165
Pravo na naknadu štete - Članak 126. ..................... 157


III. MJERE ZA ZAŠTITU PRAVA I DOBROBITI DJETETA

1. Opće odredbe

Prvenstvena dužnost roditelja i podredna dužnost nadležnih tijela štititi dijete - Članak 127. .......... 157
Obveza određivanja najblaže mjere - Članak 128. ................................ 157
Izdvajanje djeteta iz obitelji - Članak 129. .................................... 158
Pravo na sudjelovanje u postupcima određivanja mjera za zaštitu djeteta - Članak 130. ................... 158
Opće pretpostavke za određivanje mjera za zaštitu djeteta - Članak 131.159 Dužnost prijave i suradnje radi zaštite djeteta - Članak 132. ....... 160
Dužnost suradnje roditelja - Članak 133. ............................. 160

2. Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb
Vrste mjera u nadležnosti centra za socijalnu skrb - Članak 134. .......... 161

a. Žurna mjera izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
Pretpostavke za izricanje mjere - Članak 135. ....................................... 161
Podnošenje prijedloga - Članak 136. ..................................................... 162
Odlučivanje o mjeri - Članak 137. ........................................................ 162
Trajanje mjere i daljnje postupanje suda - Članak 138. ......................... 163

b. Upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
Pretpostavke za određivanje mjere - Članak 139. ................................ 164

c. Stručna pomoć i potpora u ostvarivanju skrbi o djetetu
Pretpostavke za određivanje mjere - Članak 140. ......................... 164
Odlučivanje o mjeri - Članak 141. ........................................ 164
Trajanje mjere - Članak 142. ............................................ 165
Dužnosti voditelja mjere i centra za socijalnu skrb te predlaganje drugih mjera - Članak 143. .............. 166
Praćenje obiteljskih prilika nakon prestanka mjere - Članak 144. .......... 167

d. Intenzivna stručna pomoć i nadzor nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
Pretpostavke za određivanje mjere - Članak 145. ............ 167
Odlučivanje o mjeri, dužnosti voditelja mjere i centra za socijalnu skrb te predlaganje drugih mjera - Članak 146. .........67
Trajanje mjere - Članak 147. ........................ 168
Praćenje obiteljskih prilika nakon prestanka mjere - Članak 148.......... 168

3. Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti suda
Vrste mjera u nadležnosti suda - Članak 149. ....................... 169

a) Privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
Pretpostavke za određivanje mjere - Članak 150. ............ 169
Podnošenje prijedloga i prilozi - Članak 151. .............. 170
Odlučivanje i trajanje mjere - Članak 152. ............ 170
Prava i dužnosti roditelja i drugih osoba - Članak 153. .......... 171

b) Zabrana približavanja djetetu
Članak 154. ............................... 172

c) Oduzimanje prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu
Pretpostavke za određivanje mjere - Članak 155. ......................... 173
Podnošenje prijedloga i prilozi - Članak 156. ............................... 173
Odlučivanje o mjeri - Članak 157. ....................................... 174
Trajanje mjere - Članak 158. ............................................ 175
Promjena odluke - Članak 159. ....................................... 176

Dužnosti i prava osoba kojima je povjerena skrb o osobnim pravima djeteta - Članak 160. .................. 176
Dužnosti centra za socijalnu skrb - Članak 161. ................... 177
Prava i dužnosti roditelja i djeteta - Članak 162. ................... 177
Izvješće, povratak djeteta u obitelj ili predlaganje druge mjere - Članak 163. ................................... 178

d) Povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju
Pretpostavke za određivanje mjere - Članak 164. ................... 179
Podnošenje prijedloga i prilozi - Članak 165. ......................... 179
Odlučivanje o mjeri - Članak 166. ................................... 180
Trajanje mjere i promjena odluke - Članak 167. ....................... 181
Prava i dužnosti roditelja i djeteta - Članak 168. ................... 181
Dužnosti centra za socijalnu skrb, izvješće o djetetu i prijedlozi - Članak 169. ............................. 182

e) Lišenje prava na roditeljsku skrb
Opća pretpostavka za određivanje mjere - Članak 170. ........... 183
Posebne pretpostavke za određivanje mjere - Članak 171. ......... 183
Podnošenje prijedloga i prilozi - Članak 172. .................... 184
Odluka o mirovanju roditeljske skrbi - Članak 173. .............. 185
Odlučivanje o mjeri - Članak 174. ............................... 185
Pravni učinci izricanja mjere - Članak 175. .................... 185
Vraćanje prava na roditeljsku skrb - Članak 176. ................ 186
Posebne odredbe - Članak 177. ............................... 186

4. Mjere za zaštitu imovinskih prava djeteta
Vrste mjera za zaštitu imovine i imovinskih prava djeteta - Članak 178....186
Podnošenje prijedloga - Članak 179. .............................. 187

Četvrti dio

POSVOJENJE

Sadržaj i svrha posvojenja - Članak 180. ........................... 187

I. PRETPOSTAVKE ZA ZASNIVANJE POSVOJENJA

1. Pretpostavke za posvojenje na strani djeteta

Dob djeteta - Članak 181. ................ 188
Zabrana posvajanja srodnika ili štićenika - Članak 182. .................. 188
Zabrana posvajanja djeteta maloljetnog roditelja - Članak 183. ............. 188

2. Pretpostavke za posvojenje na strani posvojitelja
Dob posvojitelja - Članak 184. ................................ 189
Status posvojitelja - Članak 185. .......................... 189
Državljanstvo posvojitelja - Članak 186. ......................... 189
Zabrane za posvojenje na strani posvojitelja - Članak 187. ......... 190

3. Pristanci za posvojenje i postupak davanja pristanka
Pristanak djetetovih roditelja - Članak 188. ...................... 190
Upozorenje djetetovih roditelja - Članak 189. .................... 191
Odluka suda koja nadomješta pristanak roditelja - Članak 190. .......... 191
Pristanak djeteta - Članak 191. ................................ 192
Pristanak djetetova skrbnika - Članak 192. ..................... 193
Pristanak bračnog druga - Članak 193. .......................... 193
Postupak davanja pristanaka - Članak 194. ..................... 193
Pravne posljedice pristanka roditelja na posvojenje - Članak 195. ....... 194

II. PRAVNI UČINCI POSVOJENJA

Zabrana osporavanja podrijetla djeteta - Članak 196. ........................... 195
Pravni učinci u odnosu na srodstvo - Članak 197. ................................ 195
Osobno ime i narodnost posvojenika - Članak 198. .............................. 195
Pravo nasljeđivanja - Članak 199. .......................................... 196

III. PROCJENA PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA

POSVOJENJE I POSTUPAK ZASNIVANJA POSVOJENJA

1. Opće odredbe

Stvarna nadležnost - Članak 200. ........................... 196
Mjesna nadležnost - Članak 201. ........................... 196
Tajnost postupka i zaštita osobnih podataka - Članak 202. ................... 197

2. Postupak procjene podobnosti i prikladnosti za posvojenje
Pokretanje postupka - Članak 203. ........................ 197
Stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje - Članak 204. ................... 197
Stručna priprema potencijalnih posvojitelja - Članak 205. ................ 198
Pravo djeteta na informaciju o posvojenju - Članak 206. ............... 199
Status potencijalnog posvojitelja - Članak 207. .................... 199

3. Postupak zasnivanja posvojenja
Pokretanje postupka za zasnivanje posvojenja - Članak 208. ................ 199
Stranke u postupku zasnivanja posvojenja - Članak 209. .............. 199
Ostali sudionici u postupku posvojenja - Članak 210. .................. 200
Izbor najprikladnijeg posvojitelja - Članak 211. ................. 200
Priprema djeteta i ostvarivanje osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja - Članak 212. ......... 201
Sadržaj rješenja o posvojenju - Članak 213. .................... 202
Žalba protiv rješenja o posvojenju - Članak 214. ........... 202
Upis osobnih podataka na temelju posvojenja u maticu rođenih - Članak 215. ....... 203
Pomoć i potpora nakon zasnivanja posvojenja - Članak 216. .............. 203
Pravo na uvid u podatke o posvojenju - Članak 217. ............................ 204


Peti dio

SKRBNIŠTVO

I. OPĆE ODREDBE
Pojam skrbništva - Članak 218. ............... 205
Svrha skrbništva - Članak 219. ............... 205
Štićenik - Članak 220. ....................... 205
Skrbnička zaštita - Članak 221. ................... 206
Obavljanje poslova skrbništva - Članak 222. ............ 206
Prestanak skrbništva - Članak 223. .................. 206

II. SKRBNIŠTVO ZA DJECU
Pretpostavke za imenovanje skrbnika djetetu - Članak 224. .................. 207
Rješenje o stavljanju pod skrbništvo i imenovanje skrbnika djetetu - Članak 225. ................ 207
Dostava rješenja - Članak 226. .............. 208
Dužnosti djetetova skrbnika - Članak 227. ......... 208
Odluke skrbnika za koje je potrebno prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb - Članak 228. ......... 209
Dužnost štićenika da pridonosi za svoje uzdržavanje - Članak 229. ................ 209
Pravo na izražavanje mišljenja - Članak 230. ................. 209
Prestanak skrbništva nad djetetom - Članak 231. .............. 210

III. SKRBNIŠTVO ZA PUNOLJETNE OSOBE
Značenje pojmova - Članak 232. .................................... 210
Temeljna načela - Članak 233. ................................. 210
Pretpostavke, opseg, postupak i sadržaj lišenja poslovne sposobnosti - Članak 234. ................. 211
Dužnost obavješćivanja - Članak 235. .................... 212
Ovlasti centra za socijalnu skrb u postupku lišenja poslovne sposobnosti - Članak 236. ..................... 213
Odluka o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika - Članak 237. ....................... 214
Preispitivanje zdravlja štićenika - Članak 238. ......................... 214
Prestanak skrbništva za punoljetne osobe - Članak 239. ....................... 215

IV. POSEBNO SKRBNIŠTVO
Posebno skrbništvo za dijete - Članak 240. ............................ 215
Posebni skrbnik za odrasle osobe - Članak 241. ........................ 217
Rješenje o imenovanju posebnog skrbnika - Članak 242. .................... 218
Ovlasti i dužnosti posebnog skrbnika u postupku lišenja poslovne sposobnosti - Članak 243. ....................... 218
Skrbništvo za poseban slučaj za nedostupnu osobu ili osobu nepoznata boravišta - Članak 244. ..................... 219
Posebni skrbnik imenovan od suda - Članak 245. ............................... 220
Prestanak prava i dužnosti posebnog skrbnika - Članak 246. .............. 220

V. SKRBNIK
Imenovanje skrbnika - Članak 247. ............................ 220
Zapreke za imenovanje osobe skrbnika - Članak 248. ................... 223
Dužnosti centra za socijalnu skrb prigodom imenovanja skrbnika - Članak 249. ................. 223
Sadržaj rješenja o imenovanju skrbnika - Članak 250. .................. 223
Dostava izvršnog rješenja o skrbništvu - Članak 251. .................. 224
Dužnosti skrbnika - Članak 252. ...................................... 224
Imovina štićenika - Članak 253. ...................................... 226
Osiguranje imovine štićenika prije donošenja rješenja o skrbništvu - Članak 254. ....................... 227
Mjere radi osiguranja sredstava za životne potrebe štićenika - Članak 255............................. 227
Izdaci za životne potrebe štićenika - Članak 256. ........................ 228
Zastupanje štićenika - Članak 257. .................................. 228
Odluke o osobnim stanjima koje donosi isključivo štićenik - Članak 258. ........................ 228
Prethodno odobrenje centra za socijalnu skrb - Članak 259. .................. 229
Odluke suda o zdravlju štićenika - Članak 260. ............................. 230
Upravljanje i zastupanje u imovinskim stvarima štićenika - Članak 261. ................. 230
Izvješće o radu skrbnika - Članak 262. ................ 231
Prava skrbnika - Članak 263. .......................... 232
Naknada iz sredstava socijalne skrbi - Članak 264. ........... 233
Odgovornost skrbnika - Članak 265. ............... 233
Imenovanje novog skrbnika - Članak 266. .............. 234
Razrješenje dužnosti skrbnika - Članak 267. ............ 234
Promjena skrbnika i primopredaja skrbničke dužnosti - Članak 268. .... 234
Dužnosti skrbnika za slučaj prestanka skrbništva - Članak 269. ............ 235

VI. NADLEŽNOST I POSTUPAK U POSLOVIMA SKRBNIŠTVA
Mjesna nadležnost - Članak 270. ................................. 235
Mjesna nadležnost za dijete smješteno izvan obitelji - Članak 271. ...... 235
Promjena mjesne nadležnosti - Članak 272. ................. 236
Pokretanje postupka skrbništva i imenovanje skrbnika - Članak 273. .... 236
Mjere za zaštitu interesa osobe u postupku stavljanja pod skrbništvo - Članak 274. ................ 236
Mjesna nadležnost u vezi s nekretninama - Članak 275. ................ 237
Dužnost suradnje tijela i osoba u poslovima skrbništva - Članak 276. ... 237
Dužnost centra za socijalnu skrb na praćenje prilika u kojima štićenik živi - Članak 277. ............ 238
Žalba protiv odluke o skrbništvu i imenovanju i razrješenju skrbnika - Članak 278. ................. 238
Pritužba na rad skrbnika i centra za socijalnu skrb - Članak 279. ......... 239
Očevidnici i spisi predmeta osoba pod skrbništvom - Članak 280. ..... 239


Šesti dio

UZDRŽAVANJE

I. OPĆE ODREDBE
Dužnost i pravo na uzdržavanje - Članak 281. ..................... 240
Načelo razmjernosti - Članak 282. ................................ 240
Redoslijed osoba s pravom na uzdržavanje - Članak 283. ............ 240
Uzdržavanje od strane više obveznika uzdržavanja - Članak 284. ........ 241
Promijenjene okolnosti u vezi s obvezom uzdržavanja - Članak 285. .... 242
Zabrana odricanja - Članak 286. ........................................ 242
Pravo na naknadu za isplaćeno uzdržavanje - Članak 287. .................... 242

II. UZDRŽAVANJE DJECE, RODITELJA I DRUGIH SRODNIKA
Uzdržavanje maloljetnog djeteta - Članak 288. .................... 245
Uskraćeno uzdržavanje maloljetnog djeteta - Članak 289. ........... 247
Uzdržavanje punoljetnog djeteta - Članak 290. .................... 248
Dužnosti djeteta u vezi s uzdržavanjem - Članak 291. .............. 248
Uzdržavanje roditelja - Članak 292. ........................... 249
Uzdržavanje maćehe i očuha - Članak 293. ................... 249
Uzdržavanje bake i djeda - Članak 294. ....................... 249

III. UZDRŽAVANJE BRAČNOG DRUGA
Pretpostavke i određivanje uzdržavanja - Članak 295. ............. 250
Modaliteti ispunjenja obveze uzdržavanja - Članak 296. ........... 252
Podnošenje zahtjeva za uzdržavanje - Članak 297. ................ 252
Trajanje uzdržavanja - Članak 298. ................. 255
Odredba o očitoj nepravdi - Članak 299. ................. 255
Prestanak uzdržavanja - Članak 300. ................ 255
Pravo na povrat isplaćenog uzdržavanja - Članak 301. ........... 256
Sporazum o uzdržavanju - Članak 302. ....................... 256

IV. UZDRŽAVANJE IZVANBRAČNOG DRUGA I RODITELJA
Podnošenje zahtjeva za uzdržavanje - Članak 303. .............. 257

Način, trajanje, prestanak i odbijanje zahtjeva za uzdržavanje - Članak 304 ................. 258
Uzdržavanje roditelja izvanbračnog djeteta - Članak 305. .................... 258

IZVANBRAČNOG DJETETA

V. ODREĐIVANJE UZDRŽAVANJA

1. Opće odredbe
Određivanje uzdržavanja za buduće vrijeme - Članak 306. .................. 259

Opće pravilo utvrđivanja visine iznosa za uzdržavanje - Članak 307. ..... 259

2. Posebna pravila određivanja uzdržavanja za djecu
Vrste sudskih postupaka - Članak 308. ..................................... 260
Uzdržavanje u novcu - Članak 309. ...................................... 260
Izjednačivanje svakodnevne skrbi o maloljetnom djetetu i novčanog uzdržavanja - Članak 310. ................. 261
Ukupne materijalne potrebe djeteta - Članak 311. ...................... 264
Povećane materijalne potrebe djeteta - Članak 312. ................. 264
Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja - Članak 313. .... 265
Minimalni novčani iznosi za uzdržavanje djeteta - Članak 314. .......... 269
Određivanje uzdržavanja u posebnim okolnostima - Članak 315. ........ 270
Obveza plaćanja uzdržavanja roditelja - Članak 316. ............... 270
Odluka o uzdržavanju - Članak 317. ..................... 271

3. Ovlasti i dužnosti centra za socijalnu skrb
Očevidnik obveznika uzdržavanja maloljetne djece - Članak 318. ........ 271
Obavijest i upozorenje centra za socijalnu skrb - Članak 319. ............... 271


Sedmi dio

OBVEZNO SAVJETOVANJE I OBITELJSKA MEDIJACIJA

Opća odredba - Članak 320. ........................ 272

I. OBVEZNO SAVJETOVANJE

1. Opće odredbe
Svrha i provedba obveznog savjetovanja - Članak 321. ......... 273
Vrste obveznog savjetovanja - Članak 322. ................. 273
Pokretanje i provedba obveznog savjetovanja - Članak 323. ......... 274
Izvješće centra za socijalnu skrb - Članak 324. .................... 274

2. Obvezno savjetovanje prije razvoda braka
Sadržaj obveznog savjetovanja prije razvoda braka - Članak 325. ........ 275
Neprovođenje obveznog savjetovanja prije razvoda braka - Članak 326. 276
Posljedice nepostizanja sporazuma o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi - Članak 327. ..... 276
Posebna odredba o zaštiti djeteta i obiteljskom nasilju - Članak 328. .. 277

3. Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom
Pokretanje postupka obveznog savjetovanja - Članak 329. ................. 278
Posebni ciljevi obveznog savjetovanja prije sudskog postupka u vezi s djetetom - Članak 330. ........... 278


II. OBITELJSKA MEDIJACIJA

Temeljni pojmovi - Članak 331. ................ 279
Neprovođenje obiteljske medijacije - Članak 332. ............... 280
Primjena drugog propisa - Članak 333. .......................... 280
Provedba obiteljske medijacije - Članak 334. ................ 280
Načelo povjerljivosti u obiteljskoj medijaciji - Članak 335. .......... 281
Sporazum postignut u obiteljskoj medijaciji - Članak 336. .......... 281
Okončanje postupka u slučaju nepostizanja sporazuma - Članak 337..... 282
Obiteljska medijacija za vrijeme trajanja sudskog postupka - Članak 338...... 282
Sudjelovanje i zaštita djeteta u obiteljskoj medijaciji - Članak 339. ..... 283
Izuzeće obiteljskog medijatora iz sudskih postupaka - Članak 340. ....... 283
Registar obiteljskih medijatora - Članak 341. ................. 283
Edukacija i kontinuirano usavršavanje obiteljskih medijatora - Članak 342...... 284
Troškovi obiteljske medijacije izvan sustava socijalne skrbi - Članak 343. ...... 284
Pravilnik o obiteljskoj medijaciji - Članak 344. ................ 285

Osmi dio

POSTUPAK PRED SUDOM

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene - Članak 345. ................... 285
Supsidijarna primjena drugih propisa - Članak 346. .................. 286

1. Načela postupka
Načelo žurnosti - Članak 347. ............................... 286
Načelo socijalnosti - Članak 348. ....................... 287
Načelo dispozicije i oficijelnosti - Članak 349. ................ 287
Istražno načelo - Članak 350. ................................... 288
Načelo isključenja javnosti - Članak 351. ....................... 288

2. Suci
Odlučivanje u prvom stupnju - Članak 352. ..................... 289

3. Suradnja suda i centra za socijalnu skrb
Uloge centra za socijalnu skrb - Članak 353. ..................... 289
Centar za socijalnu skrb kao stranka - Članak 354. ..................... 289
Centar za socijalnu skrb kao zastupnik djeteta - Članak 355. ............. 290
Centar za socijalnu skrb kao pomoćno tijelo suda - Članak 356. ........... 290
Nalaz i mišljenje centra za socijalnu skrb - Članak 357. ............... 291

4. Sudjelovanje djeteta, roditelja i drugih osoba u postupku
Položaj djeteta u postupku - Članak 358. ............................. 291
Postupovna sposobnost djeteta - Članak 359. ............................. 291
Izražavanje mišljenja djeteta - Članak 360. .......................... 292
Upoznavanje djeteta s odlukom suda - Članak 361. .................... 293
Saslušanje roditelja - Članak 362. ............................... 293
Saslušanje i poziv za sudjelovanje drugih osoba - Članak 363. .............. 294

5. Sudjelovanje osoba lišenih poslovne sposobnosti u postupku
Postupovna sposobnost - Članak 364. .................................... 294

6. Dostava
Članak 365. ........................................... 294

7. Troškovi postupka
Članak 366. ................................ 295

8. Objava sudskih odluka
Članak 367. ...................................................... 296

II. POSEBNI PARNIČNI POSTUPCI
Posebni parnični postupci - Članak 368. .............................. 296

1. Opće odredbe u bračnim sporovima
Bračni sporovi - Članak 369. .................................... 296
Punomoć - Članak 370. ........................................ 297
Protutužba - Članak 371. .......................................297
Odgovor na tužbu i pripremno ročište - Članak 372. ................ 297
Pravni lijekovi - Članak 373. .......................... 298

a) Postupak radi poništaja braka
Tužba radi poništaja braka zbog maloljetnosti - Članak 374. ................ 298
Tužba radi poništaja braka zbog poslovne nesposobnosti - Članak 375..... 298
Tužba radi poništaja braka zbog postojanja prijašnjeg braka - Članak 376....... 299
Nastavak postupka radi poništaja braka - Članak 377. ......... 299
Dokazivanje postojanja braka - Članak 378. .......... 299

b) Postupak radi razvoda braka
Odbacivanje tužbe - Članak 379. ................... 300
Nastavak postupka radi razvoda braka - Članak 380. ....... 301
Povlačenje tužbe - Članak 381. ........................ 301

2. Postupak radi utvrđivanja ili osporavanja majčinstva ili očinstva
Odgovor na tužbu i pripremno ročište - Članak 382. ........... 301

a) Postupak radi utvrđivanja očinstva
Tužba djeteta - Članak 383. ....................... 301
Tužba majke - Članak 384. ....................... 302
Tužba muškarca koji sebe smatra ocem - Članak 385. ........... 302
Tužba nakon smrti muškarca za kojega se tvrdi da je otac - Članak 386......... 303
Tužba centra za socijalnu skrb - Članak 387. ............. 303
Stranke u postupku - Članak 388. ......................... 303
Suparničarstvo - Članak 389. ........................ 303
Dokazi - Članak 390. .......................... 304
Troškovi vještačenja - Članak 391. .......................... 305
Pravni lijekovi - Članak 392. ............................. 305

b) Postupak radi osporavanja majčinstva
Tužba djeteta - Članak 393. .......................... 305
Tužba žene koja je upisana u maticu rođenih kao majka - Članak 394..... 306
Tužba žene koja sebe smatra majkom - Članak 395. .............. 306
Tužba osobe koja ima pravni interes - Članak 396. ..................... 307
Stranke u postupku - Članak 397. ................................ 307
Djelovanje presude - Članak 398. ........................ 307
Suparničarstvo, dokazi i pravni lijekovi - Članak 399. ............ 308

c) Postupak radi osporavanja očinstva
Tužba djeteta - Članak 400. ....................... 308
Tužba majčina muža - Članak 401. .................... 308
Tužba muškarca koji je priznao očinstvo - Članak 402. .......... 309
Tužba muškarca koji sebe smatra ocem - Članak 403. ............. 309
Tužba majke - Članak 404. ................................ 310
Tužba osobe koja ima pravni interes - Članak 405. ............ 310
Stranke u postupku - Članak 406. ....................... 311
Suparničarstvo, dokazi i pravni lijekovi - Članak 407. ........... 311


3. Postupak radi rješavanja pitanja o roditeljskoj skrbi, ostvarivanju osobnih odnosa i uzdržavanju djeteta
Spor o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i uzdržavanju djeteta - Članak 408. .............. 311
Tužba - Članak 409. ........................... 311
Odbacivanje tužbe - Članak 410. ........................ 312
Odgovor na tužbu i pripremno ročište - Članak 411. .................. 312
Spajanje postupaka - Članak 412. .................................... 313
Odlučivanje suda po službenoj dužnosti - Članak 413. ................... 313
Pravni položaj i zastupanje djeteta - Članak 414. ...................... 314
Odluka o predaji djeteta - Članak 415. ........................... 314
Utvrđivanje činjenica i izvođenje dokaza - Članak 416. ............... 315
Posebne dužnosti i odluka suda o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem - Članak 417. ........... 315
Mjere kojima se osigurava provedba odluke o ostvarivanju osobnih odnosa djeteta s roditeljem - Članak 418. .......... 316
Mjere kojima se osigurava povratak djeteta - Članak 419. ................... 317
Sporazum roditelja - Članak 420. ................................... 318
Odluke bez obrazloženja - Članak 421. ............................... 318
Pravni lijekovi - Članak 422. ............................. 318


4. Postupak u sporovima radi uzdržavanja
Primjena pravila postupka u sporovima male vrijednosti - Članak 423.... 319
Stranke i zastupanje djeteta - Članak 424. ............................ 319
Presude o uzdržavanju djeteta - Članak 425. ............................ 320
Nevezanost suda za zahtjeve stranaka i sudska nagodba - Članak 426...... 320
Dostavljanje odluka centru za socijalnu skrb - Članak 427. ................... 320
Pravni lijekovi - Članak 428. .................................................. 321
Sporovi radi prestanka uzdržavanja - Članak 429. ................................. 321
Sporovi radi smanjenja uzdržavanja - Članak 430. ................................ 321
Povrat neosnovano plaćenog uzdržavanja - Članak 431. ...................... 322
Sporovi radi povećanja uzdržavanja - Članak 432. ............................... 322

III. POSEBNI IZVANPARNIČNI POSTUPCI
Posebni izvanparnični postupci - Članak 433. .............................. 323

1. Opće odredbe
Sastav suda - Članak 434. ...................................................... 324
Mjesna nadležnost - Članak 435. .............................................. 324
Stranke u postupku - Članak 436. ........................................... 325
Prijedlog - Članak 437. ................................................ 326
Sporovi o činjenicama i o pravu - Članak 438. .............................. 326
Usmena rasprava - Članak 439. ........................................... 327
Dokazni postupak - Članak 440. ....................................... 327
Prisilna sredstva u postupku - Članak 441. ........................ 328
Rješenja - Članak 442. .............................................. 328
Učinci rješenja - Članak 443. .......................................... 329
Učinci odluka u statusnim stvarima - Članak 444. ....................... 329
Pravni lijekovi - Članak 445. .............................. 329
Postupanje suda po žalbi - Članak 446. ............................. 330
Revizija - Članak 447. ........................................... 330
Prijedlog za preinaku ili ukidanje rješenja - Članak 448. ................330

2. Postupak radi davanja dopuštenja za sklapanje braka
Prijedlog i odluka suda za maloljetnu osobu - Članak 449. .................... 331
Prijedlog i rješenje suda za osobu lišenu poslovne sposobnosti - Članak 450. ...... 331
Mjesna nadležnost - Članak 451. ................... 332
Pravni lijek - Članak 452. ........................ 332

3. Postupak radi sporazumnog razvoda braka
Bračne stvari - Članak 453. .............................. 333
Nastavak postupka radi razvoda braka - Članak 454. ................. 333
Mjesna nadležnost - Članak 455. ..................... 333
Prilozi uz prijedlog - Članak 456. .................. 334
Odbacivanje prijedloga - Članak 457. ................... 334
Ispravak i dopuna prijedloga - Članak 458. ...................... 334
Povlačenje prijedloga - Članak 459. .............................. 335
Pravni lijekovi - Članak 460. .......................... 335

4. Postupak radi odobravanja plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Stranke u postupku - Članak 461. ......................................... 335
Mjesna nadležnost - Članak 462. ............................................. 335
Prilozi uz prijedlog - Članak 463. ............................................... 336
Odbacivanje prijedloga - Članak 464. ...................................... 336
Ispravak i dopuna prijedloga - Članak 465. ................................. 336
Rješenje o odobravanju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi - Članak 466................ 337
Pravni lijekovi - Članak 467. ............................................ 337
Sporazum o osobnim odnosima s djetetom - Članak 468. ...................... 337
Izmjena plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i sporazuma o osobnim odnosima - Članak 469. ............... 337

5. Postupak radi odobravanja sporazuma o uzdržavanju
Stranke u postupku - Članak 470. ................................. 338
Mjesna nadležnost - Članak 471. ................................. 338
Ispravak i dopuna prijedloga - Članak 472. .............................. 339
Rješenje o odobravanju sporazuma i pravni lijekovi - Članak 473. ....... 339

6. Pojednostavnjeni postupak u stvarima uzdržavanja djeteta
Stranke u postupku - Članak 474. .................................................... 340
Mjesna nadležnost - Članak 475. .................................................... 340
Prigovor - Članak 476. ............................................................... 340
Pravni lijekovi - Članak 477. .................................................... 341

7. Posebni postupci radi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom
Postupci radi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djetetom - Članak 478. ........... 341
Stranke u postupku - Članak 479. ..................................... 343
Mjesna nadležnost - Članak 480. .................................. 344
Podnošenje prijedloga - Članak 481. ............................... 344
Odbacivanje prijedloga - Članak 482. ............................. 344
Ispravak i dopuna prijedloga - Članak 483. ........................ 344
Rješenje o promjeni prebivališta djeteta - Članak 484. ................. 345

8. Postupak radi određivanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta - Članak 485. .................. 346
Stranke u postupku - Članak 486. ..................................... 347
Zastupanje djeteta - Članak 487. ..................................... 348
Mjesna nadležnost - Članak 488. ..................................... 348
Žalba - Članak 489. ................................................... 348

9. Postupak radi zaštite obiteljskog doma
Predmet odlučivanja u postupcima radi zaštite obiteljskog doma - Članak 490. ............. 349
Stranke u postupku - Članak 491. ............................. 349
Mjesna nadležnost - Članak 492. .................... 349

10. Postupak radi nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta
Stranke u postupku - Članak 493. ............................... 350
Mjesna nadležnost - Članak 494. .......................... 350
Pravni lijek - Članak 495. .................................... 351

11. Postupak radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti
Stranke u postupku - Članak 496. ........................................................... 351
Mjesna nadležnost - Članak 497. ............................................................ 352
Ročište - Članak 498. .............................................................................. 352
Dokazni postupak - Članak 499. ............................................................. 352
Zastoj postupka - Članak 500. ................................................................. 353
Dostava - Članak 501. ............................................................................. 353
Vraćanje poslovne sposobnosti - Članak 502. ........................................ 354
Odbijanje prijedloga za vraćanje poslovne sposobnosti - Članak 503. ... 354

12. Postupak radi donošenja rješenja o zdravlju štićenika
Rješenja o zdravlju štićenika - Članak 504. ........................................... 355
Podnošenje prijedloga i izvođenje dokaza - Članak 505. ...................... 355
Nadležnost i sastav suda - Članak 506. .................................................. 356
Mjesna nadležnost - Članak 507. ............................................................ 356
Pravni lijekovi - Članak 508. .................................................................. 356


IV. POSEBNI POSTUPCI OVRHE
Posebni postupci ovrhe - Članak 509. ..................................................... 357

1. Opće odredbe
Pokretanje postupka - Članak 510. ...................................................... 361
Žalba - Članak 511. .............................................................................. 361

2. Ovrha radi predaje djeteta
Mjesna nadležnost - Članak 512. .......................................................... 361
Osnove za određivanje ovrhe i stranke u postupku - Članak 513. ........ 362
Sredstva ovrhe - Članak 514. ................................................................. 362
Rješenje o ovrsi - Članak 515. ............................................................... 363
Prisilno oduzimanje i predaja djeteta - Članak 516. .............................. 363
Saslušavanje stranaka i stručni razgovor s djetetom - Članak 517. ...... 363
Dostava rješenja o ovrsi - Članak 518. ................................................. 364
Odgoda ovrhe - Članak 519. .................................................................. 364

3. Ovrha radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom
Mjesna nadležnost - Članak 520. .......................................................... 365
Osnove za određivanje ovrhe i stranke u postupku - Članak 521. ......... 365
Ročište - Članak 522. ............................................................................. 366
Sredstva ovrhe - Članak 523. ................................................................ 366
Odgoda ovrhe - Članak 524. ................................................................. 367
Protivljenje djeteta - Članak 525. .......................................................... 367

4. Ovrha radi uzdržavanja djeteta
Mjesna nadležnost - Članak 526. ......................................................... 367
Pokretanje postupka - Članak 527. ........................................................ 368
Predmet ovrhe - Članak 528. .................................................................. 368


V. POSEBNI POSTUPCI OSIGURANJA
Posebni postupci osiguranja - Članak 529. ............................................. 368

1. Opće odredbe
Mjesna nadležnost - Članak 530. ........................................................... 369
Odlučivanje o privremenoj mjeri - Članak 531. ..................................... 369
Opravdanje privremene mjere pokretanjem postupka - Članak 532. ...... 370
Ovršnost privremene mjere - Članak 533. .............................................. 370
Izmjena ili ukidanje privremene mjere - Članak 534. ............................. 370
Pravo na žalbu - Članak 535. .................................................................. 371

2. Privremena mjera s kojim će roditeljem dijete stanovati, o prebivalištu djeteta i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom
Odlučivanje o privremenoj mjeri - Članak 536. ..................................... 371

3. Privremena mjera radi uzdržavanja djeteta
Pokretanje postupka - Članak 537. ......................................................... 372
Pretpostavke za određivanje privremene mjere - Članak 538. ............... 372
Određivanje privremene mjere - Članak 539. ......................................... 373
Izmjena i ukidanje privremene mjere - Članak 540. ............................... 373
Privremene mjere u postupku radi prestanka uzdržavanja - Članak 541... 373
Privremene mjere u postupku radi smanjenja uzdržavanja - Članak 542. 374
Privremene mjere u postupku radi povećanja uzdržavanja - Članak 543. 375


Deveti dio

CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Članak 544. ........................................................................ 575
Financiranje - Članak 545. ...................................................................... 576
Upis u sudski registar - Članak 546. ....................................................... 376
Djelatnost Centra za posebno skrbništvo - Članak 547. ......................... 376
Upravno vijeće Centra za posebno skrbništvo - Članak 548. .................376
Ravnatelj - Članak 549. ........................................................................... 377
Nadzor - Članak 550. ........................................................... 380

Deseti dio

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 551. - Članak 563. ............................................. 380


OBITELJSKI ZAKON

PRAKTIČNI PRIMJERI
Primjer 1. - Primjer bračnog ugovora (Članak 40. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ............. 389
Primjer 2. - Primjer predbračnog ugovora ............................................ 392
Primjer 3. - Primjer predbračnog ugovora (Primjer II) .......................... 395
Primjer 4. - Primjer ugovora o diobi bračne imovine ........................... 398
Primjer 5. - Primjer sporazuma o diobi bračne imovine ........................ 400
Primjer 6. - Primjer zajedničkog sporazuma o pravnim posljedicama razvoda braka (Članak 52., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ....... 402
Primjer 7. - Primjer tužbe za poništaj braka (Članak 49., - Obiteljski zakon,“Narodne novine”, 75/2014.) ................. 405
Primjer 8. - Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka (Članak 50-53.i 453. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .................... 407
Primjer 9. - Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka (Primjer II) (Članak 50-53. i 453. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) 409
Primjer 10. - Primjer prijedloga za sporazumni razvod braka, kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 54-55. i 453. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .......... 411
Primjer 11. - Primjer tužbe radi razvoda braka (Članak 50., - Obiteljski zakon,“Narodne novine”, 75/2014.) ................... 414
Primjer 12. - Primjer tužbe radi razvoda braka, kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Članak 50., 56. i 57. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ........... 416
Primjer 13. - Primjer tužbe radi razvoda braka, kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu (Primjer II) (Članak 50., 56. i 57. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ............ 418
Primjer 14. - Primjer tužbe radi utvrđivanja očinstva (Članak 71-74., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .............. 421
Primjer 15. - Primjer tužbe radi osporavanja očinstva (Članak 79-81., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ............ 423
Primjer 16. - Primjer plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Članak 106., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ............. 425
Primjer 17. - Primjer prijedloga sudu radi potvrde plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (Članak 461., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ..... 429
Primjer 18. - Primjer tužbe radi uzdržavanja djeteta (Članak 288. i 409., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ..... 430
Primjer 19. - Primjer tužbe radi izmjene visine uzdržavanja (Članak 288. i 432., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ........ 432
Primjer 20. - Primjer tužbe radi izmjene visine uzdržavanja (Primjer II) (Članak 288. i 432., - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ... 434
Primjer 21. - Primjer tužbe radi uzdržavanja bračnog druga (Članak 295. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ............ 436
Primjer 22. - Primjer tužbe radi prestanka uzdržavanja (Članak 429. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .................. 438
Primjer 23. - Primjer tužbe radi prestanka uzdržavanja (Primjer II) (Članak 429. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ........... 440
Primjer 24. - Primjer tužbe radi smanjenja uzdržavanja (Članak 430. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ................ 441
Primjer 25. - Primjer tužbe radi diobe zajedničke (bračne) imovine (Članak 45. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ................ 443
Primjer 26. - Primjer prijedloga radi lišenja poslovne sposobnosti (Članak 496-503. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ........... 445
Primjer 27. - Primjer prijedloga radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti (Članak 496-503. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ......... 446
Primjer 28. - Prijedlog za dopuštenje sklapanja braka prije punoljetnosti (Članak 449-452. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ....... 447
Primjer 29. - Zajednički prijedlog radi davanja dozvole za stupanje u brak (Članak 449-452. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ........ 448
Primjer 30. - Primjer rješenja o dozvoli za sklapanje u brak (Članak 450. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ........... 449
Primjer 31. - Primjer prijedloga za lišenje roditeljskog prava (Članak 170-177. - Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) .......... 451
Primjer 32. - Primjer prijedloga radi produljenja roditeljskog prava (Članak 170-177. Obiteljski zakon, “Narodne novine”, 75/2014.) ..........453


ZAKON O NASLJEĐIVANJU
Članak 1. - Članak 7. .......................................................... 457

D I O P R V I

OPĆE ODREDBE

D I O D R U G I

PRAVNI TEMELJ NASLJEĐIVANJA

G l a v a p r v a

NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU ZAKONA

Zakonski nasljednici - Članak 8. ............................................................. 463

I. NASLJEDNI REDOVI

1. Prvi nasljedni red
Ostavite­ljevi potomci i bračni drug - Članak 9. ..................................... 464
Pravo predstavljanja - Članak 10. ......................................................... 464
Ostavite­ljevi rodite­lji i bračni drug - Članak 11. .................................... 464
Ostavite­ljeva braća i sestre i ­njihovi potomci - Članak 12. .................... 465
Ako je jedan rodite­lj umro bez potomstva - Članak 13. .......................... 465
Ostaviteljevi djedovi i bake - Članak 14. ............................................... 466
Prava djeda i bake iste loze - Članak 15. ................................................ 466
Ako su djed i baka jedne loze umrli bez potomstva - Članak 16. ............ 466

2. Drugi nasljedni red

3. Treći nasljedni red

4. Četvrti nasljedni red
Pradjedovi i prabake - Članak 17. - Članak 18. ..................................... 467

5. Ostali nasljedni redovi
Ostali predci - Članak 19. ..................................................................... 468
Ošasna ostavina - Članak 20. ................................................................ 468

II. POSEBNE ODREDBE ZA NEKE NASLJEDNIKE

1. Potomci
Članak 21. ........................................................... 469

2. Posvojčad u slučaju srodničkog posvojenja
Članak 22. ..................................................................... 469

3. Posvojčad u slučaju roditeljskog posvojenja
Članak 23. - Članak 24. ............................................. 469
Članak 25. ...................................................... 470

4. Bračni i izvanbračni drug

G l a v a d r u g a

NASLJEĐIVANJE NA TEMELJU OPORUKE

I. PRETPOSTAVKE VALJANOSTI OPORUKE
Sposobnost oporučiva­nja - Članak 26. ........................................ 471

Ponište­nje oporuke zbog mana oporučite­ljeve vo­lje - Članak 27. - Članak 28. ......................... 472
Oblik oporuke kao pretpostavka va­ljanosti - Članak 29. ........................ 473

II. OBLICI OPORUKE

1. Privatne oporuke
Vlastoručna oporuka - Članak 30. .......................................................... 475
Pisana oporuka pred svjedocima - Članak 31. ...................................... 477

2. Javna oporuka
Članak 32. ..................................................... 480
Javna oporuka ako je oporučite­lj nije u sta­nju pročitati - Članak 33 .... 482
Predaja oporuke na čuva­nje - Članak 34. ............................................... 483
Svjedoci pisane oporuke pred svjedocima i javne oporuke - Članak 35........484
Raspolaga­nja u korist ovlaštene osobe, svjedoka i ­njihovih bližih srodnika - Članak 36. ................. 484
Usmena oporuka - Članak 37. ........................... 484
Svjedoci usmene oporuke - Članak 38. ................................... 486
Dužnost svjedoka usmene oporuke - Članak 39. ................. 486
Raspolaganja usmenom oporukom u korist svjedoka i njihovih bližih srodnika - Članak 40. .................... 487

4. Dokazivanje uništene, izgubljene, skrivene ili zametnute oporuke
Članak 41. ................................. 487

3. Oporuka u izvanrednim okolnostima

III. SADRŽAJ OPORUKE
Članak 42. ................................................ 488
Određiva­nje nas­ljednika - Članak 43. .................................................... 488
Određiva­nje zamjenika - Članak 44. ...................................................... 489
Ostav­lja­nje zapisa - Članak 45. ............................................................. 489
Raspolaga­nje u dopuštene svrhe i osniva­nje zaklade - Članak 46. ........ 490
Nalozi i uvjeti - Članak 47. - Članak 48. ............................................... 490
Određenost nas­ljednika i drugih korisnika - Članak 49. ....................... 491
Tumače­nje oporuke - Članak 50. ........................................................... 491


IV. PRAVO NA ZAPIS
Osoba opterećena zapisom - Članak 51. .............................................. 492
Isplata vjerovnika prije zapisovnika - Članak 52. .................................. 493
Uma­nje­nje zapisa i naloga - Članak 53. ............................................... 493
Pravo zapisovnika kada dužnik zapisa ne naslijedi - Članak 54. ......... 494
Kad pravo zapisovnika utr­njuje - Članak 55. - Članak 56. ................... 494
Odgovornost zapisovnika za oporučite­ljeve dugove - Članak 57. ......... 495
Zapis ostav­ljen vjerovniku - Članak 58. ................................................ 495
Zastara - Članak 59. .............................................................................. 495

V. IZVRŠITELJI OPORUKE
Određiva­nje izvršite­lja oporuke - Članak 60. ....................................... 495
Dužnosti izvršite­lja oporuke - Članak 61. ............................................. 497
Polaga­nje računa i nagrada izvršite­lju - Članak 62. .............................. 497
Opoziv izvršite­lja oporuke - Članak 63. ................................................ 498
Opoziv oporuke - Članak 64. .................................................................. 498
Odnos ranije i kasnije oporuke - Članak 65. ......................................... 499
Raspolaga­nje namije­njenom stvari - Članak 66. ................................... 499
Prestanak braka - Članak 67. ............................................................... 500

VI. OPOZIV OPORUKE

VII. HRVATSKI UPISNIK OPORUKA
Članak 68. ..................................................................... 500


VIII. NUŽNI NASLJEDNICI

1. Nužni nasljednici i njihovo pravo
Nužni nas­ljednici - Članak 69. .......................................................... 501
Pravo nužnog nas­ljednika - Članak 70. ................................................. 502

2. Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela, umanjenje raspolaganja za slučaj smrti i vraćanje darova

a) Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela
Utvrđiva­nje vrijednosti ostavine - Članak 71. ....................................... 503
Što se smatra darom - Članak 72. ........................................................... 504
Određiva­nje vrijednosti dara - Članak 73. ............................................. 505
Kad se dar sastoji u osigura­nju - Članak 74. .......................................... 505
Izdvaja­nje u korist potomaka koji su privređivali s ostavite­ljem - Članak 75. ........... 505
Izdvaja­nje kućanskih predmeta - Članak 76. .......................................... 506

c) Umanjenje raspolaganja oporukom i vraćanje darova zbog povrede
Povreda vrijednosti nužnog dijela Članak 77. ...................................... 507
Red uma­nje­nja i vraća­nja - Članak 78. ............................................... 508

b) Imovina koja se izdvaja iz ostavine nužnog dijela

Razmjerno umanjenje raspolaganja oporukom
Privile­girani zapis (le­gat) - Članak 79. .................................................. 508
Razmjerno uma­nje­nje zapisa naloženih oporučnom nas­ljedniku ili zapisovniku (le­gataru) - Članak 80. ......... 509
Red vraća­nja darova - Članak 81. ...................................... 509

Položaj obdarenika koji vraća dar - Članak 82. ..................................... 510
Pravo zahtijevati uma­nje­nje raspolaga­nja oporukom i povrat dara - Članak 83. ................................ 510
Zastara zahtjeva - Članak 84. ............................ 510

3. Isključenje nužnih nasljednika iz nasljedstva i lišenje nužnog dijela u korist potomaka

a) Isključenje nužnih nasljednika
Razlozi isk­ljuče­nja - Članak 85. ...................................... 511
Pretpostavke va­ljanosti isk­ljuče­nja - Članak 86. ...................... 512
Pos­ljedice isk­ljuče­nja - Članak 87. .................................. 512

b) Lišenje nužnog dijela u korist potomaka
Članak 88. ................................................... 512

IX. URAČUNAVANJE DAROVA I ZAPISA
Uračunavanje darova zakonskom nas­ljedniku - Članak 89. .................. 513
Uračunavanje zapisa zakonskom nas­ljedniku - Članak 90. ................... 514
Način uračunava­nja darova i zapisa - Članak 91. ................................. 515
Pravo nas­ljednika kojem se dar ili zapis ne uračunava - Članak 92. ..... 515
Pravo nasljednika koji se odrekao nasljedstva - Članak 93. .................. 515
Pravo vratiti dar - Članak 94. ................................................................ 516
Određiva­nje vrijednosti darova pri uračunava­nju - Članak 95. ............ 516
Kad se dar sastoji u osigura­nju - Članak 96. ........................................ 516
Troškovi uzdržava­nja nas­ljednika - Članak 97. .................................... 516
Uobičajeni ma­nji darovi - Članak 98. ................................................... 517
Darovi uči­njeni osobi umjesto koje nas­ljednik nas­ljeđuje - Članak 99..... 517
Uračunava­nje nas­ljednikova duga ostavite­lju - Članak 100. ................. 517
Tko može zahtijevati uračunava­nje - Članak 101. .................................. 517

G l a v a t r e ć a

NASLJEDNOPRAVNI UGOVORI

I. UGOVOR O NASLJEĐIVANJU I O BUDUĆEM NASLJEDSTVU ILI ZAPISU
Ništavost ugovora o nasljeđivanju - Članak 102. ............................... 518
Ništavost ugovora o budućem nasljedstvu ili zapisu - Članak 103. ... 518
Ništavost ugovora o sadržaju oporuke - Članak 104. .......................... 518

II. USTUP I RASPODJELA IMOVINE ZA ŽIVOTA
Članak 105. ............................................................................ 519
Pretpostavke valjanosti ustupa i raspodjele - Članak 106. ..................... 519
Predmet ustupa i raspodjele - Članak 107. ............................................ 520
Ustupljena imovina ne ulazi u ostavinu - Članak 108. ........................... 520
Kad se ustupljeni dijelovi smatraju darom - Članak 109. ....................... 520
Zadržavanje raznih prava prigodom ustupa i raspodjele - Članak 110. . 521
Prava ustupiteljeva bračnog druga - Članak 111. .................................. 521
Dugovi ustupiteljevi i pobijanje ustupa - Članak 112. ............................ 521
Odgovornost za nedostatke - Članak 113. .............................................. 522
Opoziv - Članak 114. ................................................................... 522
Prava nakon opoziva - Članak 115. ........................................................ 522


D I O T R E Ć I

PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA

I. OTVARANJE NASLJEDSTVA
Smrt i proglašenje osobe umrlom - Članak 122. .............................. 524
Kad se otvara nasljedstvo osobe proglašene umrlom i početak tijeka rokova - Članak 123. ............... 525
Sposobnost za nasljeđivanje - Članak 124. ....................................... 525
Nedostojnost za nasljeđivanje - Članak 125. - Članak 126. .............. 526
Nepoznati nasljednici - Članak 127. ................................................... 527
Skrbnik ostavine - Članak 128. ............................................................ 528

II. STJECANJE OSTAVINE I ODRICANJE OD NASLJEDSTVA
Prelazak ostavine na nasljednike - Članak 129. ................................. 528
Odricanje od nasljedstva - Članak 130. - Članak 131. ....................... 529
Tko se ne može odreći nasljedstva - Članak 132. ................................ 530
Sadržaj izjave o odricaju od nasljedstva - Članak 133. ..................... 531
Odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno - Članak 134. ................. 531

Neopozivost izjave o odricanju ili o prihvatu nasljedstva i njezino poništenje - Članak 135. ............. 532
Priraštaj - Članak 136. - Članak 137. ......................................... 532
Zastara prava zahtijevati ostavinu - Članak 138. ............................... 532

III. ODGOVORNOST NASLJEDNIKA ZA OSTAVITELJEVE DUGOVE
Opse­g nas­ljednikove odgovornosti za dugove - Članak 139. ................ 534
Odvajanje ostavine - Članak 140. ......................................................... 540

IV. NASLJEDNIČKA ZAJEDNICA I NJEZINO RAZVRGNUĆE
Nas­jednička zajednica - Članak 141. .................................................. 541
Pravo na razvrgnuće - Članak 142. ...................................................... 542
Pravo sunasljednika koji su živjeli ili privređivali u zajednici s ostaviteljem - Članak 143. ...... 542
Dioba kućanskih predmeta - Članak 144. .............................................. 544
Ustupa­nje nas­ljednog dijela prije diobe - Članak 145. .......................... 544


D I O Č E T V R T I

POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA

G l a v a p r v a

SASTAVLJANJE, ČUVANJE I OPOZIV JAVNE OPORUKE

I. POSTUPAK ZA SASTAVLJANJE JAVNE I MEĐUNARODNE OPORUKE
Javna oporuka - Članak 146. - Članak 147. .......................................... 545
Postupanje ovlaštene osobe - Članak 148. ............................................ 546
Utvrđivanje istovjetnosti oporučitelja i svjedoka - Članak 149. ........... 547
Postupak kad se oporučitelj ne služi uredovnim jezikom ili je nijem, gluh ili gluhoslijep - Članak 150. .................. 548
Međunarodna oporuka - Članak 151. – Članak 166. ............................ 549

II. ČUVANJE OPORUKE KOD SUDA I DRUGIH OSOBA
OVLAŠTENIH ZA SASTAVLJANJE JAVNIH OPORUKA
Čuvanje oporuke - Članak 167. - Članak 168. ...................................... 553
Obavijest o sastavljenoj oporuci - Članak 169. ..................................... 554
Vraćanje oporuke oporučitelju - Članak 170. ......................................... 555
Čuvanje izjave o usmenoj oporuci - Članak 171. .................................. 555
Obavijest o primljenoj izjavi svjedoka usmene oporuke - Članak 172. .. 556

III. OPOZIV OPORUKE PRED SUDOM ILI DRUGIM OSOBAMA
OVLAŠTENIM ZA SASTAVLJANJE JAVNIH OPORUKA
Članak 173. ............................................ 556


G l a v a d r u g a

OSTAVINSKI POSTUPAK

I. OPĆE ODREDBE
Predmet ostavinskog postupka - Članak 174. ....................................... 556
Izvanparnični postupak - Članak 175. ................................................... 557
Nadležnost za provođenje ostavinskog postupka - Članak 176. ............ 557
Mjesna nadležnost - Članak 177. ........................................................... 558
Zabrana sporazuma o nadležnosti - Članak 178. .................................. 560
Stranke - Članak 179. ............................................................................ 560
Opća pravila postupanja - Članak 180. ................................................. 561
Dokazi - Članak 181. .............................................................................. 562
Radnje u postupku - Članak 182. ........................................................... 562
Zapisnici i bilješke - Članak 183. ......................................................... 562
Odluke - Članak 184. ............................................................................. 563
Prigovor protiv rješenja - Članak 185. ................................................. 563
Postupak povodom prigovora - Članak 186. ......................................... 564
Odluke suda o prigovoru protiv rješenja javnog bilježnika - Članak 187. . 564
Žalba protiv rješenja - Članak 188. ...................................................... 565
Postupak po žalbi - Članak 189. ........................................................... 565
Izvanredni pravni lijekovi - Članak 190. ............................................... 566
Troškovi postupka - Članak 191. ............................................................. 566


II. PRETHODNE RADNJE

1. Smrtovnica

Sastavljanje smrtovnice - Članak 192. .................................................. 566
Sadržaj smrtovnice - Članak 193. .......................................................... 567
Vrijeme obavljanja popisa - Članak 194. ............................................. 568
Sadržaj popisa - Članak 195. ................................................................ 569
Način popisivanja - Članak 196. .......................................................... 569
Obavljanje popisa - Članak 197. .......................................................... 570
Postupak sa stvarima za koje postoje posebni propisi - Članak 198. .... 570
Predaja na čuvanje - Članak 199. ......................................................... 570
Postavlja­nje privremenog skrbnika ostavine - Članak 200. ................... 571
Pečaćenje - Članak 201. .......................................................................... 571
Privremene mjere - Članak 202. ............................................................ 571
Predaja oporuke sudu - Članak 203. .................................................... 573
Proglašenje oporuke - Članak 204. ....................................................... 573
Zapisnik o proglašenju pisane oporuke - Članak 205. ........................... 574
Proglašenje usmene oporuke - Članak 206. ...........................................575
Proglašenje nestale ili uništene oporuke - Članak 207. .......................... 575
Obavijest o proglašenju oporuke - Članak 208. ..................................... 576
Dostava i čuvanje isprava o proglašenju oporuke - Članak 209. .......... 576

2. Popis ostaviteljeve imovine

3. Osiguranje ostavine

4. Predaja oporuke i proglašenje

III. POKRETANJE OSTAVINSKOG POSTUPKA
Pokretanje postupka - Članak 210. .................................................... 577
Ispitivanje nadležnosti - Članak 211. ..................................................... 577
Mjere ostavinskog suda za osiguranje ostavine - Članak 212. .............. 577
Pozivanje izvršitelja oporuke - Članak 213. ........................................... 578
Skrbnik nerođenog djeteta - Članak 214. ............................................... 578
Postupak kad nema imovine ili kad ima samo pokretne imovine - Članak 215. .................................. 578
Odvajanje ostavine od imovine nasljednika - Članak 216. .................... 579
Poziv na ročište - Članak 217. ............................................................ 579
Pozivanje oglasom - Članak 218. ........................................................ 580
Predmet ostavinske rasprave - Članak 219. ......................................... 581
Nasljednička izjava - Članak 220. ......................................................... 581
Prigovor na popis - Članak 221. .......................................................... 584
Upućivanje na parnicu zbog spora - Članak 222. ................................. 584
Upućivanje na parnicu zbog spora o pravu na zapis ili o drugom pravu na ostavinu - Članak 223. .................... 587
Upućivanje na parnicu zbog spora o sastavu ostavine - Članak 224. .... 588
Koga se upućuje na parnicu. Trajanje prekida - Članak 225. ................ 590
Sadržaj rješenja o nasljeđivanju - Članak 226. ..................................... 592
Dostava rješenja o nasljeđivanju - Članak 227. .................................... 594
Upisi u zemljišnoj knjizi i predaja pokretnih stvari - Članak 228. ......... 595
Mjere osiguranja kad je pravo nasljednika ili zapisovnika uvjetovano - Članak 229. ...................... 596
Posebno rješenje o zapisu - Članak 230. ............................ 596
Djelomično rješenje o nasljeđivanju - Članak 231. ................................ 597

IV. OSTAVINSKA RASPRAVA

V. RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU I ZAPISU RJEŠENJA O NASLJEĐIVANJU

Učinak pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju i zapisu - Članak 232. .. 598
Stjecanje od tobožnjeg nasljednika - Članak 233. .................................. 600

VI. NASLJEDNIKOVI ZAHTJEVI NAKON PRAVOMOĆNOSTI
Naknadno pronađena imovina - Članak 234. ....................................... 600
Naknadno pronađena oporuka - Članak 235. ....................................... 602
Novi nasljednik ili zapisovnik - Članak 236. .......................................... 602
Djelovanje razloga za ponavljanje postupka - Članak 237. ................... 603

VII. POSTUPAK KAD JE NADLEŽNO INOZEMNO TIJELO
Mjera za zaštitu domaćih nas­ljednika, zapisovnika i vjerovnika - Članak 238. ....................... 603
Zadržavanje ostavine - Članak 239. ........................................................ 604

JAVNI BILJEŽNICI KAO SUDSKI POVJERENICI

G l a v a t r e ć a

I. PROVOĐENJE OSTAVINSKIH RASPRAVA
Javni bilježnici u svojstvu sudskog povjerenika - Članak 240. .............. 605
Djelokrug javnog bilježnika - Članak 241. ............................................. 605
Postupak - Članak 242. ........................................................................... 606
Rokovi za provedbu postupka - Članak 243. ........................................... 606
Ovlasti i dužnosti javnog bilježnika - Članak 244. .................................. 606
Službeno područje javnog bilježnika - Članak 245. ................................ 607

II. POLOŽAJ I RAD JAVNOG BILJEŽNIKA KAO SUDSKOG POVJERENIKA

Važenje zakona - Članak 246. ............................................. 607
Dostavljanje - Članak 247. .............................................. 608

Oslobođenje od troškova državnih pristojbi - Članak 248. .................... 608
Nadzor suda - Članak 249. ............................................ 608
Prestanak rada javnog bilježnika - Članak 250. ..................................... 609

III. NAGRADA I TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA KAO SUDSKOG POVJERENIKA
Nagrada i troškovi - Članak 251. ...................................... 609
Pravilnik - Članak 252. ..................................................... 610


D I O P E T I

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 253. - Članak 260. .................................. 610

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NASLJEĐIVANJU ................................ 613

ZAKON O NASLJEĐIVANJU

PRAKTIČNI PRIMJERI

Primjer 1. Primjer vlastoručne oporuke (Članak 30., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .............. 617
Primjer 2. Primjer vlastoručne oporuke (Primjer II) (Članak 30., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .......... 618
Primjer 3. Primjer pisane oporuke date pred svjedocima (Članak 31., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ........ 622
Primjer 4. Primjer pisane oporuke date pred svjedocima (Primjer II) (Članak 31., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) . 623
Primjer 5. Primjer izjave o usmenoj oporuci (Članak 37., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ............ 625
Primjer 6. Primjer izjave o usmenoj oporuci (Primjer II) (Članak 37., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ...... 626
Primjer 7. Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Članak 32., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .. 627
Primjer 8. Primjer prijedloga za sastavljanje (javne) sudske oporuke (Primjer II) (Članak 32., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .... 629
Primjer 9. Primjer zapisnika u postupku sastavljanja (javne) sudske oporuke(Članak 32., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) .......... 631
Primjer 10. Primjer međunarodne oporuke (Članak 151-166., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ..... 633
Primjer 11. Primjer potvrde o međunarodnnoj oporuci (Članak 151-166., - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ..... 634
Primjer 12. Primjer izjave o opozivu oporuke (Članak 64. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ...... 635
Primjer 13. Primjer izjave o opozivu oporuke (Primjer II) (Članak 64. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ..... 636
Primjer 14. Primjer nasljedničke izjave date pred sudom (Članak 220. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ..... 637
Primjer 15. Primjer nasljedničke izjave ( Primjer II) (Članak 220. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ...... 638
Primjer 16. Primjer nasljedničke izjave (Primjer III) (Članak 220. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ....... 639
Primjer 17. Primjer nasljedničke izjave (Primjer IV) (Članak 220. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ..... 640
Primjer 18. Primjer nasljedničke izjave (Primjer V) (Članak 220. - Zakon o nasljeđivanju, “Narodne novine”, 48/03., 163/03., 35/05. i 127/13) ...... 641
Primjer 19. - Prijedlog za diobu zajedničke imovine ........................... 642
Primjer 20. Tužba radi utvrđenja da određene nekretnine ne ulaze u ostavinu............................... 644
Primjer 21. Tužba radi poništenja ugovora o nasljeđivanju .................... 646
Primjer 22. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju ........ 649
Primjer 23. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (PrimjerII) ........................................ 651
Primjer 24. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Primjer III) ......................................... 653
Primjer 25. Tužba radi utvrđenja opravdanosti isključenja nužnog nasljednika iz nasljedstva ...................................... 656
Primjer 26. Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke .... 658
Primjer 27. Tužba radi utvrđivanja pravne nevaljanosti pisane oporuke(Primjer II) ........................................ 660
Primjer 28. Tužba radi poništenja oporuke .................................. 662
Primjer 29. Tužba radi radi poništenja vlastoručne oporuke ................. 664
Primjer 30. Tužba radi utvrđivanja pravne valjanosti usmene oporuke ................ 666
Primjer 31. Tužba radi izmjene oporuke .............................................. 668
Primjer 32. Tužba radi poništenja oporuke zbog falsificiranja .............. 670
Primjer 33. Tužba radi umanjenja oporuke zbog povrede nužnog dijela ... 672
Primjer 34. Tužba radi poništenja nasljedničke izjave ........................... 674
Primjer 35. Tužba radi utvrđenja prava na ostavinu ............................... 676
Primjer 36. Tužba radi povećanja nasljednog dijela bračnog druga ......... 678
Primjer 37. Tužba radi uračunavanja poklona u nasljedni dio .................. 680
Primjer 38. Tužba radi opozivanja ugovora o darovanju ....................... 682
Primjer 39. Tužba radi opoziva ugovora o darovanju (Primjer II) ....... 684
Primjer 40. Tužba radi izmjene ugovora o darovanju ............................ 689
Primjer 41. Tužba radi poništenja ugovora o darovanju za života ......... 691
Primjer 42. Tužba radi vraćanja dara ..................................................... 693
Primjer 43. Punomoć radi zastupanja u ostavinskom postupku .............. 694
Primjer 44. - Primjer ugovora o darovanju ............................................. 695
Primjer 45. Ugovora o darovanju (Primjer II) ....................................... 697
Primjer 46. Ugovora o darovanju (Primjer III) ..................................... 699
Primjer 47. Ugovora o darovanju (Primjer IV) .................................. 702
Primjer 48. Ugovora o darovanju za slučaj smrti ............................... 706
Primjer 49. Ugovora o darovanju za slučaj smrti (Primjer II) ............ 707
Primjer 50. Ugovora o darovanju (uzajamno darovanjem) ................ 708
Primjer 51. Ugovora o darovanju bez predaje stvari ........................... 710
Primjer 52. Ugovor o darovanju pokretnine za života ......................... 712
Primjer 53. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (novčana sredstva) ........ 714
Primjer 54. Ugovor o doživotnom uzdržavanju (nekretnine) ............... 717
Primjer 55. Aneks ugovoru o doživotnom uzdržavanju ....................... 723
Primjer 56. Prijedlog sudu radi ovjere ugovora o doživotnom uzdržavanju........................ 726
Primjer 57. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju ...... 727
Primjer 58. Tužba radi raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju (Primjer II) .....................729
Primjer 59. Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ................................... 733
Primjer 60. Ugovor o raspodjeli imovine za života ..................... 738
Primjer 61. Ugovor o raspodjeli imovine za života (Primjer II) ...................740
Primjer 62. Ugovor o darovanju za slučaj smrti ( (Primjer III) ...... 744
Primjer 63. - Prijedlog radi upis zabilježbe ograničenja raspolaganja prava vlasništva, temeljem ugovora o darovanju i aneksa istom (Zakon o zemljišnim knjigama Članak 23. st. 2. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – Članak 31. st. 2., čl. 34. st. 2. i 3.) .. 748
Primjer 64. - Prijedlog radi upis prava vlasništva na nekretninama, temeljem ugovora o darovanju ......................750
Primjer 65. - Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva temeljem darovnog ugovora (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 71.) (Primjer drugi) .......... 751
Primjer 66. - Prijedlog radi zabilježbe ugovora o doživotnom uzdržavanju (Zakon o zemljišnim knjigama - čl. 71.) .................... 753
Primjer 67. Primjer prijedloga za osiguranja dokaza radi provođenja ostavinskog postupka ................................. 756

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1. - Članak 2. ............................................................................. 761

II. SOCIJALNA SKRB
Članak 3. - Članak 6. .............................................................................. 762

III. NAČELA SOCIJALNE SKRBI
1. Načelo supsidijarnosti
Članak 7. ................................................................................................. 765

2. Načelo socijalne pravičnosti
Članak 8. ................................................................................................. 765

3. Načelo slobode izbora
Članak 9. ................................................................................................ 765

4. Načelo dostupnosti
Članak 10. ............................................................................................. 765

5. Načelo individualizacije
Članak 11. ............................................................................................... 765

6. Načelo uključenosti korisnika u zajednicu
Članak 12. ............................................................................................... 766

7. Načelo pravodobnosti
Članak 13. ............................................................................................... 766

8. Načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika
Članak 14. ............................................................................................... 766

9. Načelo zabrane diskriminacije
Članak 15. ............................................................................................... 766
Članak 16. ............................................................................................... 766

10. Načelo informiranosti o pravima i uslugama
1.1. Načelo sudjelovanja u donošenju odluka
Članak 17. .............. 767

12. Načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka
Članak 18. .............................................................................................. 767

13. Načelo poštivanja privatnosti
Članak 19. ............................................................................................. 767

14. Načelo podnošenja pritužbe
Članak 20. ............................................................................................... 768

IV. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI
Članak 21. - Članak 24. ........................................................................... 768

V. PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
Članak 25. ............................................................................................... 770

1. Zajamčena minimalna naknada
Članak 26. - Članak 40. .......................................................................... 771

2. Naknada za troškove stanovanja
Članak 41. - Članak 42. ...................................................................... 779

3. Troškovi ogrjeva
Članak 43. - Članak 44. ........................................................................... 780

4. Naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
Članak 45. ............................................................................................... 781

5. Jednokratna naknada
Članak 46. - Članak 48. .......................................................................... 781
5.1. Uvećana jednokratna naknada
Članak 49. ............................................................................................... 782
5.2. Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja Članak 50. ...... 783

6. Naknade u vezi s obrazovanjem
6.1. Naknada za redovito studiranje
Članak 51. ......................................... 784
6.2. Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu
Članak 52. ............................ 784
6.3. Naknada za troškove prijevoza
Članak 53. ............................................. 785

7. Osobna invalidnina
Članak 54. - Članak 56. .......................................................................... 785

8. Doplatak za pomoć i njegu
Članak 57. - Članak 62. ......................................................................... 787

9. Status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
Članak 63. - Članak 71. .......................................................................... 789

10. Naknada do zaposlenja
Članak 72. .............................................................................................. 792

11. Socijalne usluge
Članak 73. - Članak 75. ......................................................................... 793
11.1. Prva socijalna usluga
Članak 76. ............................................................................................... 795
11.2. Savjetovanje i pomaganje
11.2.1. Savjetovanje i pomaganje pojedincu
Članak 77. ............................................................................................... 795
11.2.2. Savjetovanje i pomaganje obitelji
Članak 78. - Članak 79. ........................................................................... 796
11.3. Pomoć u kući
Članak 80. - Članak 82. .......................................................................... 796
11.4. Psihosocijalna podrška
Članak 83. .............................................................................................. 798
11.5. Rana intervencija
Članak 84. .............................................................................................. 798
11.6. Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)
Članak 85. ................................................................................................ 799
11.7. Boravak
Članak 86. ............................................................................................... 800
11.8. Smještaj
Članak 87. .............................................................................................. 800
11.8.1. Privremeni smještaj
Članak 88. ............................................................................................... 801
11.8.1.1. Privremeni smještaj u kriznim situacijama
Članak 89. .............................................................................................. 801
11.8.1.2. Privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih
Članak 90. .................................................................................................. 802
11.8.1.3. Privremeni smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi
Članak 91. ............................................................................................... 802
11.8.1.4. Privremeni smještaj u drugim slučajevima
Članak 92. ............................................................................................... 803
11.8.2. Dugotrajni smještaj
Članak 93. .............................................................................................. 804
11.9. Organizirano stanovanje
Članak 94. ............................................................................................... 804

VI. CIJENE I SUDJELOVANJE KORISNIKA U PLAĆANJU SOCIJALNIH USLUGA
Članak 95. - Članak 99. ........................................................................ 805


VII. NADLEŽNOST I POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA IZ
Članak 100. - Članak 114. ....................................................................... 807

VIII. FINANCIRANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
Članak 115. - Članak 122. ....................................................................... 812

IX. OBAVLJANJE DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI
Članak 123. ............................................................................................. 817

SOCIJALNE SKRBI

1. USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
Članak 124. - Članak 125. ....................................................................... 817
1.1. Centar za socijalnu skrb
Članak 126. - Članak 130. ...................................................................... 818
1.1.1. Upravno vijeće centra za socijalnu skrb
Članak 131. ............................................................................................ 821
1.1.2. Ravnatelj centra za socijalnu skrb
Članak 132. - Članak 137. ....................................................................... 823
1.1.3. Stručno vijeće centra za socijalnu skrb
Članak 138. ......................................................................................... 825
1.1.4. Statut centra za socijalnu skrb
Članak 139. ........................................................................................... 826
1.1.5. Podružnica centra za socijalnu skrb
Članak 140. - Članak 143. ..................................................................... 826
1.1.6. Evidencija i dokumentacija centra za socijalnu skrb
Članak 144. ............................................................................................. 827

1.2. Dom socijalne skrbi
Članak 145. - Članak 148. ...................................................................... 827
1.2.1. Upravno vijeće doma socijalne skrbi
Članak 149. - Članak 152. ...................................................................... 828
1.2.2. Ravnatelj doma socijalne skrbi
Članak 153. - Članak 158. ...................................................................... 830
Članak 159. ............................................................................................ 832
1.2.3. Stručno vijeće doma socijalne skrbi
1.2.4. Podružnica doma socijalne skrbi
Članak 160. ............................................................................................. 833
1.2.5. Statut doma socijalne skrbi
Članak 161. ............................................................................................. 834
1.2.6. Evidencija i dokumentacija doma socijalne skrbi
Članak 162. ............................................................................................. 834
1.2.7. Programi odgoja i obrazovanja u domu socijalne skrbi
Članak 163. ............................................................................................ 834

1.3. Centar za pružanje usluga u zajednici
Članak 164. ............................................................................................ 834

1.4. Centar za pomoć u kući
Članak 165. ............................................................................................. 835
1.4.1. Ravnatelj centra za pomoć u kući
Članak 166. ............................................................................................. 835
1.4.2. Statut centra za pomoć u kući
Članak 167. ........................................................................................... 835
1.4.3. Evidencija i dokumentacija centra za pomoć u kući
Članak 168. ............................................................................................. 836

2. UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE OSOBE TE OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE
Članak 169. - Članak 171. ....................................................................... 836

3. PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI
Članak 172. - Članak 174. ..................................................................... 837
3.1. Obiteljski dom
Članak 175. - Članak 177. ....................................................................... 838

3.2. Savjetovalište
Članak 178. - Članak 181. ....................................................................... 839

3.3. Usluge pomoći u kući
Članak 182. ............................................................................................. 841

4. UDOMITELJSTVO
Članak 183. ............................................................................................ 841

5. ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA PRUŽATELJE SOCIJALNIH

USLUGA
5.1. Uvjeti za početak pružanja socijalnih usluga
Članak 184. - Članak 186. ....................................................................... 841

5.2. Prestanak pružanja socijalnih usluga
5.2.1. Razlozi prestanka pružanja socijalnih usluga
Članak 187. ............................................................................................ 844
5.2.2. Privremena obustava rada fizičke osobe koja pruža socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost
Članak 188. ............................................................................................ 845
5.2.3. Zbrinjavanje korisnika u slučaju prestanka ili privremene obustave rada pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja
Članak 189. - Članak 190. ...................................................................... 846

5.3. Ostale zajedničke odredbe o pružanju i prestanku pružanja socijalnih usluga
Članak 191. - Članak 193. ...................................................................... 847

X. MREŽA, STANDARDI I UGOVARANJE SOCIJALNIH USLUGA

1. Mreža socijalnih usluga i socijalno planiranje
Članak 194. ........................................................................................... 848

2. Standardi za pružanje socijalnih usluga
Članak 196. ............................................................................................. 849

3. Dodjela ocjene o usklađenosti sa standardima za pružanje socijalnih usluga
Članak 197. - Članak 200. ....................................................................... 850

4. Postupak pregovaranja i sklapanje ugovora
Članak 201. ............................................................................................. 852

5. Javno-privatno partnerstvo u području socijalne skrbi
Članak 202. ............................................................................................. 852


XI. ZBIRKE PODATAKA
Članak 203. - Članak 207. ................................................................... 854

XII. STRUČNI RADNICI, STRUČNO USAVRŠAVANJE I

NAPREDOVANJE

1. Stručni radnici
Članak 208. - Članak 211. ....................................................................... 856

2. Zasnivanje radnog odnosa
Članak 212. - Članak 214. ...................................................................... 857

3. Osposobljavanje stručnih radnika za samostalan rad
Članak 215. - Članak 217........................................................................ 859

4. Stručno usavršavanje stručnih radnika
Članak 218. ............................................................................................ 860


XIII. NADZOR
Članak 220. .......................................................................................... 861

1. Unutarnji nadzor
Članak 221. - Članak 222. ....................................................................... 861

2. Inspekcijski nadzor
Članak 223. - Članak 240. ...................................................................... 862

3. Upravni nadzor
Članak 241. - Članak 247. .................................................................... 868


XIV. POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE
Članak 248. ............................................................................................. 870

1. Zabilježba
Članak 249. ........................................................................................... 871

2. Povrat isplaćenih iznosa
Članak 250. ............................................................................................. 871

3. Naknada štete
Članak 251. - Članak 253. ....................................................................... 872

4. Nagodba i otpis duga
Članak 254. - Članak 255. ....................................................................... 873

5. Povrat nepripadajuće naknade
Članak 256. - Članak 257. ...................................................................... 874


XV. PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 258. - Članak 263...................................................................... 874


XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 264. - Članak 278. ...................................................................... 876

ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU .......................... 883-890

ZAKON O ZAŠTITI OSOBA S DUŠEVNIM SMETNJAMA ... 891-829

ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA ............................. 931-950

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI ..................... 951-962

ZAKON O DRŽAVNIM MATICAMA ......................................... 963-984

ZAKON O OSOBNOM IMENU ................................................... 985-990

ZAKON O PROGLAŠENJU NESTALIH OSOBA UMRLIMA I DOKAZIVANJU SMRTI .............. 991-997

ZAKON O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA ............................................. 999-1030

ZAKON O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU .....................1031-1046

KAZALO ..................................................................................... 1047-1076