Sadržaj

DIO PRVI

OPĆE ODREDBE

Glava prva – OSNOVNE ODREDBE

Članak 1. – Članak 14. ……………………………………………………………………. 29

Glava druga – NADLEŽNOST I SASTAV SUDA

1. Zajedničke odredbe – Članak 15. – Članak 26. ……………………………… 51

2. Nadležnost sudova u sporovima s međunarodnim elementom – Članak 27. – Članak 32. …………………… 66

3. Stvarna nadležnost – Članak 33. – Članak 40. ………………………………. 69

Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora – Članak 35. ………………… 78

4. Sastav suda – Članak 41. – Članak 45. …………………………………………. 87

5. Mjesna nadležnost (Članak 46. – Članak 70.) …………………………………. 91

a) Općemjesna nadležnost – Članak 46. – Članak 49. …………. 91

b) Posebna mjesna nadležnost (Članak 50. – Članak 66.) …………………. 95

Nadležnost za suparničare – Članak 50. ……………………………………………. 95

Nadležnost u sporovima za zakonsko uzdržavanje – Članak 51. …………. 96

Nadležnost u sporovima za naknadu štete – Članak 52. ……………………. 97

Nadležnost u sporovima radi zaštite prava na temelju jamstva proizvođača – Članak 53. ………………………….. 98

Nadležnost u bračnim sporovima – Članak 54. ……………………………….. 99

Članak 54a. – Nadležnost u sporovima o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva ………………………………. 99

Nadležnost u sporovima o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva – Članak 55. ………………………………. 100

Nadležnost u sporovima o nekretninama i zbog smetanja posjeda – Članak 56. ……………………………………………… 100

Nadležnost u sporovima o zrakoplovu i brodu – Članak 57. ………………. 102

Nadležnost za osobe koje nemaju općemjesnu nadležnost u Republici Hrvatskoj – Članak 58. ……………………….. 104

Nadležnost po mjestu u kome se nalazi poslovna jedinica pravne osobe – Članak 59.……………………………………. 106

Nadležnost po mjestu gdje se nalazi zastupništvo strane osobe u Republici Hrvatskoj –Članak 60. ………………… 107

Nadležnost za sporove iz odnosa s ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske – Članak 61. …………. 107

Nadležnost u sporovima iz nasljednopravnih odnosa – Članak 62. ……. 108

Nadležnost za sporove u ovršnom i stečajnom postupku – Članak 63. – Članak 63.a ...................………………….. 109

Nadležnost po mjestu plaćanja – Članak 64. …………………………………… 110

Nadležnost u sporovima iz radnih odnosa – Članak 65. ……………………. 110

Uzajamna nadležnost za tužbe protiv stranih državljana – Članak 66. .. 112

c) Određivanje mjesne nadležnosti od višeg suda – Članak 67. – Članak 69. …………………………………………. 112

d) Sporazum o mjesnoj nadležnosti – Članak 70. …………………………… 117


Glava treća

IZUZEĆE

Članak 71. – Članak 76. ……………………………………………………………. 119


Glava četvrta

STRANKE I NJIHOVI ZAKONSKI ZASTUPNICI

Članak 77. – Članak 88. ……………………………………………………………. 125


Glava peta

PUNOMOĆNICI

Članak 89. – Članak 101. …………………………………………………………… 137


Glava šesta

JEZIK U POSTUPKU

Članak 102. – Članak 105. ………………………………………………………… 151


Glava sedma

PODNESCI

Članak 106. – Članak 110. ………………………………………………………….. 153


Glava osma

ROKOVI I ROČIŠTA

Rokovi – Članak 111. – Članak 113. ……………………………………………. 160

Ročišta – Članak 114. – Članak 116. ……………………………………………… 167

Povrat u prijašnje stanje – Članak 117. – Članak 122.a ……………………. 167


Glava deveta

ZAPISNICI

Članak 123. – Članak 128. …………………………………………………………. 174


Glava deseta

DONOŠENJE ODLUKA

Članak 129. – Članak 132. ………………………………………………………….. 179


Glava jedanaesta

DOSTAVA PISMENA I RAZMATRANJE SPISA

Način dostave – Članak 133. – Članak 143.b …………………………………. 182

Odbijanje primitka – Članak 144. ………………………………………………….. 199

Promjena adrese – Članak 145. ………………………………………………………. 200

Zastupnik za primanje pismena – lanak 146. – lanak 147. …………………. 203

Utvrđivanje adrese – Članak 148. …………………………………………………… 205

Dostavnica – Članak 149. – Članak 149.b ……………………………………….. 206

Razmatranje i prepisivanje spisa – Članak 150. ……………………………….. 210


Glava dvanaesta

TROŠKOVI POSTUPKA

Parnični troškovi – Članak 151. – Članak 167. ………………………………… 210

Troškovi u postupku za osiguranje dokaza – Članak 168. …………………. 237

Osiguranje parničnih troškova – Članak 169. – Članak 171. ……………… 238

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka – Članak 172. – Članak 176. ………………….. 238


Glava trinaesta

PRAVNA POMOĆ

Članak 179. – Članak 184. ………………………………………………………….. 244


DIO DRUGI

TJEK POSTUOKA

A. POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM


Glava četrnaesta

TUŽBA

(Članak 185. – Članak 195.) …………………………………………………………. 249

Sadržaj tužbe – Članak 186. – Članak 186.g …………………………………….. 250

Tužba za utvrđenje – Članak 187. ……………………………………………………260

Isticanje više tužbenih zahtjeva u jednoj tužbi – Članak 188. …………….. 265

Protutužba – Članak 189. ………………………………………………………………. 267

Preinaka tužbe – Članak 190. – Članak 192. ……………………………………. 271

Povlačenje tužbe – Članak 193. ……………………………………………………… 280

Postojanje parnice – Članak 194. – Članak 195. ……………………………… 282


Glava petnaesta

SUPARNIČARI

Članak 196. – Članak 203. …………………………………………………………. 287


Glava šesrnaesta

SUDJELOVANJE TREĆIH OSOBA U PARNICI

Sudjelovanje umješača – Članak 206. – Članak 209.a ……………………… 296

Imenovanje prethodnika – Članak 210. ………………………………………….. 304

Obavijest treće osobe o parnici – Članak 211. ……………………………….. 305


Glava sedamnaesta

PREKID I OBUSTAVA POSTUPKA

Članak 212. – Članak 218. …………………………………………………………… 307


Glava osamnaesta

DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA

Opće odredbe – Članak 219. – Članak 226. ……………………………………. 320

Uviđaj – Članak 227. – Članak 229. ………………………………………………. 330

Isprava – Članak 230. – Članak 234. …………………………………………….. 331

Svjedoci – Članak 235. – Članak 249. …………………………………………. 336

Vještaci – Članak 250. – Članak 263. ……………………………………………… 345

Saslušanje stranaka – Članak 264. – Članak 271. ……………………………… 355


Glava devetnaesta

OSIGURANJE DOKAZA

Članak 272. – Članak 276. ………………………………………………………….. 358


Glava dvadeseta

PRIPREMANJE GLAVNE RASPRAVE

Članak 277. – Članak 279. ……………………………………………………………. 361

Prethodno ispitivanje tužbe – Članak 280. – Članak 283. ………………….. 364

Odgovor na tužbu – Članak 284. ……………………………………………………. 369

Zakazivanje pripremnog ročišta – Članak 286. – Članak 292. ………….. 371

Zakazivanje ročišta za glavnu raspravu – Članak 293. …………………….. 380


Glava dvadeset prva

GLAVNA RASPRAVA

Tijek glavne rasprave – Članak 294. – Članak 305. …………………………. 381

Javnost glavne rasprave – Članak 306. – Članak 310. ………………………. 389

Rukovođenje glavnom raspravom – Članak 311. – Članak 315. …………. 392

Održavanje reda na glavnoj raspravi – Članak 317. – Članak 320. …. 397


Glava dvadeset druga

SUDSKA NAGODBA

Članak 321. – Članak 324. ………………………………………………………….. 399


Glava dvadeset treća

PRESUDA

Članak 325. – Članak 328. ……………………………………………………………. 404

Djelomična presuda – Članak 329. ………………………………………………… 409

Međupresuda – Članak 330. …………………………………………………………. 412

Presuda na temelju priznanja – Članak 331. ……………………………………. 413

Presuda na temelju odricanja – Članak 331 a. ………………………………….. 417

Presuda zbog ogluhe – Članak 331.b ……………………………………………… 419

Presuda zbog izostanka – Članak 332. ……………………………………………. 421

Presuda bez održavanja rasprave – Članak 332.a ……………………………… 425

Pravomoćnost presude – Članak 333. – Članak 334. ………………………… 426

Donošenje, objava, pisana izrada i dostava presude – Članak 335. – Članak 338. ……………………….. 431

Dopunska presuda – Članak 339. – Članak 341. ………………………………. 438

Ispravljanje presude – Članak 342. …………………………………………………. 442


Glava dvadeset četvrta

RJEŠENJE

Članak 343. – Članak 347. ………………………………………………………….. 445

B. Postupak po pravnim lijekovima


Glava dvadeset peta

REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI


1. Žalba protiv presude

Pravo na žalbu – Članak 348. – Članak 349. ……………………………………. 447

Sadržaj žalbe – Članak 350. – Članak 352. ……………………………………… 451

Razlozi zbog kojih se presuda može pobijati – Članak 353. – Članak 356. …………………… 454

Postupak po žalbi – Članak 357. – Članak 363. ………………………………. 464

Granice ispitivanja prvostupanjske presude – Članak 365. ……………….. 471

Odluke drugostupanjskog suda o žalbi – Članak 366. – Članak 377. …. 474

Dopunska drugostupanjska odluka – Članak 377.a ………………………….. 488


2. Žalba protiv rješenja

Članak 378. – Članak 381. ……………………………………………………………. 490


Glava dvadeset šesta

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

1. Revizija

Članak 382. – Članak 431. ………………………………………………………….. 492

5. Ponavljanje postupka

Članak 421. ……………………………………………………………………………….. 520

5.a Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda za ljudska prava u

Strasbourgu o povredi temeljnog ljudskog prava ili slobode

Članak 428.a ………………………………………………………………………………..532

6. Odnos između prijedloga za ponavljanje postupka i drugih izvanrednih pravnih lijekova

Članak 429. ………………………………………………………………………………… 532


DIO TREĆI

POSEBNI POSTUPCI


Glava dvadeset sedam

POSTUPAK U PARNICAMA IZ RADNOG ODNOSA

Članak 433. – Članak 437.a ………………………………………………………….. 535


Glava dvadeset osma

POSTUPAK U PARNICAMA ZBOG SMETANJA POSJEDA

Članak 438. – Članak 445. ……………………………………………………………. 540


Glava dvadeset deveta

IZDAVANJE PLATNOG NALOGA

Članak 445.a – Članak 456. …………………………………………………………… 545


Glava trideseta

POSTUPAK U SPOROVIMA MALE VRIJEDNOSTI

Članak 457. – Članak 467.a …………………………………………………………… 554


Glava trideset druga

POSTUPAK PRED TRGOVAČKIM SUDOVIMA

Područje primjene – Članak 488. – Članak 489. ………………………………. 567

Nadležnost i sastav suda – Članak 492. …………………………………………… 569

Podnesci u elektroničkom obliku – Članak 492.a …………………………….. 570

Dostava elektroničkim putem – Članak 492.b – članka 492.c …………… 571

Priprema glavne rasprave – Članak 495. – Članak 495.a …………………. 574

Pravni lijekovi – Članak 497. – Članak 497.b ………………………………….. 575

Ostale odredbe – Članak 498. – Članak 502. …………………………………… 577


Glava tridesetdruga – a

TUŽBA ZA ZAŠTITU KOLEKTIVNIH INTERESA I PRAVA

Članak 502.a – Članak 502.h …………………………………………………………. 581


DIO ČETVRTI – A

EUROPSKI PARNIČNI POSTUPCI


Glava trideset treća

POSEBNE ODREDBE O OSTVARIVANJU PRAVOSUDNE

SURADNJE U EUROPSKOJ UNIJI

Članak 507.a – Članak 507.ž …………………………………………………….. 585


DIO PETI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 508. – Članak 512. …………………………………………………………….. 598

Iz Zakona o preuzimanju ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – (»Narodne novine«, br. 53. od 8. listopada 1991.) ………………. 599

Iz Zakona o izmjenama ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – (»Narodne novine«, br. 91. od 31. prosinca 1992.) ………………….600

Iz Zakona o izmjenama i dopunama – ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – (»Narodne novine«, br. 112 od 29. listopada 1999.) ………601

Iz Zakona o izmjenama i dopunama ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – (»Narodne novine«, br. 117 od 23. srpnja 2003.) ………….. 602

Iz Zakona o izmjenama i dopunama ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – (»Narodne novine«, br. 84 od 18. srpnja 2008.) …………….. 604

Iz Zakona o izmjenama i dopunama ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU – (»Narodne novine«, br. 57 od 25. svibnja 2011.) …………… 606

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU (Narodne novine br.: 25/2013.) ……………………………………. 608


ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

Narodne novine: 62/08., 44/11 – Odluka USRH i 81/2011

– redakcijski pročišćeni tekst –


I. OPĆE ODREDBE

1. Predmet Zakona

Članak 1. …………………………………………………………………………………… 613

2. Pojam pravne pomoći – Članak 2. ……………………………………………… 613

3. Značenje pojedinih izraza – Članak 3. ……………………………………….. 614


II. VRSTE UVJETI I OPSEG PRAVNE POMOĆI

1. Vrste pravne pomoći – Članak 4. – Članak 5.c …………………………….. 615

2. Opseg pružanja pravne pomoći – Članak 6. ………………………………… 619


III. KORISNICI PRAVNE POMOĆI

Članak 7. – Članak 8. ……………………………………………………………………. 619


IV. PRUŽATELJI PRAVNE POMOĆI

Članak 9. ……………………………………………………………………………………. 620

1. Odvjetnici kao pružatelji pravne pomoći – Članak 10. …………………. 621

2. Udruge kao pružatelji pravne pomoći – Članak 11. – Članak 13. …… 622

3. Visoka učilišta kao pružatelji pravne pomoći – Članak 14. …………… 623

4. Uredi državne uprave kao pružatelji pravne pomoći – Članak 14.a .. 623


V. POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVNE POMOĆI

Članak 15. …………………………………………………………………………………. 623

1. Zahtjev za odobravanje pravne pomoći – Članak 16. – Članak 21. … 624

2. Odlučivanje o zahtjevu za odobravanje pravne pomoći i donošenje rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći – Članak 22. – Članak 29. … 625

3. Rješenje o odobravanju korištenja pravne pomoći – Članak 30. – Članak 35. ………………………………………………………………………. 629

4. Izmjena rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći – Članak 36. ……………………………………………………………………………… 632

5. Uvjeti i postupak povrata plaćenih troškova pravne pomoći – Članak 37. – Članak 39. ………………………………………………………… 632

6. Zlouporaba prava – Članak 40. – Članak 41. ………………………………. 634


VI. PRAVNA POMOĆ IZ RAZLOGA PRAVIČNOSTI

Članak 42. – Članak 44. ……………………………………………………………….. 634


VII. POSEBNE ODREDBE O ODOBRAVANJU PRAVNE POMOĆI U PREKOGRANIČNIM

SPOROVIMA

Članak 45. – Članak 52. ………………………………………………………………… 636


VIII. FINANCIRANJE PRAVNE POMOĆI

Članak 53. – Članak 60. ………………………………………………………………… 639


IX. NADZOR

1. Upravni nadzor – Članak 61. …………………………………………………….. 642

2. Stručni nadzor – Članak 62. – Članak 64. ……………………………………. 642


X. PROVEDBA ZAKONA

1. Praćenje provedbe Zakona i izvješćivanje – Članak 65. – Članak 69..643

2. Povjerenstvo za pravnu pomoć – Članak 70. – Članak 73.a …………… 643


XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74. – Članak 77. ……………………………………………………………….. 645

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI ……………………………… 646


ZAKON O MIRENJU

Narodne novine: 18/11


OPĆE ODREDBE

Područje primjene – Članak 1. ………………………………………………………. 649

Svrha zakona – Članak 2. ……………………………………………………………… 649

Definicije – Članak 3. …………………………………………………………………… 649

Načela tumačenja zakona – Članak 4. …………………………………………….. 650


POSTUPAK MIRENJA

Mirenje i drugi postupci o biti spora – Članak 5. …………………………….. 650

Početak postupka mirenja – Članak 6. ……………………………………………. 650

Imenovanje izmiritelja – Članak 7. …………………………………………………. 650

Obveze izmiritelja – Članak 8. ……………………………………………………….. 651

Način provođenja mirenja – Članak 9. ……………………………………………. 651

Sastanci izmiritelja i stranaka – Članak 10. ……………………………………. 651

Pravo izmiritelja da predlaže nagodbu – Članak 11. ……………………….. 651

Dovršetak postupka mirenja – Članak 12. ………………………………………. 651

Učinci nagodbe – Članak 13. ………………………………………………………… 652

Povjerljivost – Članak 14. …………………………………………………………….. 652

Dopuštenost dokaza – Članak 15. ………………………………………………….. 653

Nespojivost funkcije izmiritelja – Članak 16. …………………………………… 654

Učinak na zastarne rokove i rokove za podnošenje tužbe – Članak 17. …654

Odnos mirenja i drugih postupaka o istom predmetu spora – Članak 18.654

Ovlaštenje tijela koje vodi postupak – Članak 19. ……………………………. 654

Troškovi – Članak 20. ………………………………………………………………….. 655


MIRENJE U PREKOGRANIČNIM SPOROVIMA

Primjena zakona u prekograničnim sporovima – Članak 21. ……………. 655

Prekogranični spor – Članak 22. …………………………………………………… 655

Prebivalište odnosno boravište u prekograničnom sporu – Članak 23…. 656

Ovrha nagodbe postignute mirenjem u prekograničnom sporu – Članak 24. …………………………. 656


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pravilnik o načinu vođenja i obliku registra izmiritelja te standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja – Članak 25. ………….. 657

Prestanak važenja Zakona – Članak 26. ………………………………………… 657

Stupanje na snagu – Članak 27. …………………………………………………….. 657


ZAKON

O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Narodne novine: 74/95., 57/96., 137/02., 125/11. i 112/12


1. OPĆE ODREDBE

Članak 1. – Članak 11. ………………………………………………………………….. 661


II. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBE

Članak 12. – Članak 20. ………………………………………………………………… 663


III. UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI RADI NAPLATE PRISTOJBE

1. U parničnom postupku – Članak 21. – Članak 31. …………………………. 666

2. U ovršnom postupku – Članak 32. – Članak 33. ……………………………. 669

3. U postupku u upravnim sporovima – Članak 34. ………………………….. 669

4. U ostalim postupcima – Članak 35. …………………………………………….. 670

5. U postupku po pravnim lijekovima – Članak 36. ………………………….. 670

6. Promjena vrijednosti tijekom postupka – Članak 37. – Članak 38. ….. 670


IV. POSTUPAK RADI NAPLATE NEPLAĆENE PRISTOJBE

Članak 39. – Članak 42. ………………………………………………………………… 671


V. VRAĆANJE PRISTOJBE

Članak 43. – Članak 46. ………………………………………………………………. 673


VI. NADZOR NAD NAPLATOM PRISTOJBE

Članak 47. ………………………………………………………………………………….. 673


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48. – Članak 55. ………………………………………………………………… 673


TARIFA SUDSKIH PRISTOJBI

I. PARNIČNI I OVRŠNI POSTUPAK …………………………………………. 675

II. IZVANPARNIČNI POSTUPAK ………………………………………………. 677

A. OPĆE ODREDBE …………………………………………………………………….677

B. POSEBNE ODREDBE ZA POJEDINE VRSTE IZVANPARNIČNOG POSTUPKA ……………………………………………….. 678

III. OSTAVINSKI POSTUPAK …………………………………………………….. 680

IV. ZEMLJIŠNO KNJIŽNI POSTUPAK ……………………………………….. 681

V. POSTUPAK POLAGANJA UGOVORA O PRODAJI STANA …….. 685

VI. KAZNENI POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI ……………………… 685

VII. PRISTOJBE U POSTUPKU PRISILNE NAGODBE, STEČAJA I LIKVIDACIJE ……………………………………………………. 686

VIII. UPISI U SUDSKI REGISTAR ……………………………………………… 687

IX. POSTUPAK U UPRAVNIM SPOROVIMA ……………………………… 688

X. ZAHTJEV ZA SUDSKU ZAŠTITU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU …………………………………………………………………. 689

XI. OSTALI SLUČAJEVI ……………………………………………………………. 689

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA ………………………………………………… 692

TARIFU O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ODVJETNIKA ………………………………………………………. 695

ZAKON O RJEŠAVANJU SUKOBA ZAKONA S PROPISIMA DRUGIH ZEMALJA U ODREĐENIM ODNOSIMA ………………. 719

ZAKON O ARBITRAŽI …………………………………………………………. 743


ZAKON O SUDOVIMA


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. – Članak 13. ……………………………………………………………… 767


II. USTROJSTVO, DJELOKRUG I NADLEŽNOST SUDOVA

1. Ustrojstvo sudova

Članak 14. – Članak 16. …………………………………………………………… 770

2. Djelokrug i nadležnost sudova Članak 17. – Članak 28 …………………. 770


III. UNUTARNJE USTROJSTVO SUDOVA

1. Sudska uprava

Članak 29. ………………………………………………………………………………… 773

1.1. Predsjednik suda

Članak 30. – Članak 34. ………………………………………………………………. 773

1.2. Ravnatelj sudske uprave

Članak 35. ………………………………………………………………………………… 775

1.3. Tajnik suda

Članak 36. …………………………………………………………………………………. 775

2. Sudski odjeli

Članak 37. – Članak 41. ……………………………………………………………. 776

3. Glasnogovornik suda

Članak 42. …………………………………………………………………………………. 777


IV. POSEBNE ODREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU

VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 43. – Članak 48. ……………………………………………………………. 777


V. SUDAČKO VIJEĆE

Članak 49. – Članak 62. …………………………………………………………….. 779


VI. ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Članak 63. – Članak 70. ……………………………………………………………… 782


VII. PRAVOSUDNA UPRAVA

Članak 71. – Članak 79. ……………………………………………………………… 784


VIII. PRAVOSUDNA INSPEKCIJA

Članak 80. – Članak 84. ……………………………………………………………… 786


IX. PRAVA I DUŽNOSTI SUDACA

1. Obnašanje sudačke dužnosti

Članak 85. – Članak 86. …………………………………………………………….. 788

2. Prava suca

Članak 87. – Članak 88. ………………………………………………………………. 788

3. Dužnosti suca

Članak 89. – Članak 93. ………………………………………………………………. 789

4. Praćenje rada sudaca

Članak 94. …………………………………………………………………………………. 790

4.1. Ispunjavanje sudačke obveze

Članak 95. ………………………………………………………………………………… 790

4.2. Ocjenjivanje sudaca

Članak 96. – Članak 104. ……………………………………………………………. 790

5. Odgovornost za štetu

Članak 105. ……………………………………………………………………………….. 792


X. KODEKS SUDAČKE ETIKE

Članak 106. – Članak 107. …………………………………………………………… 793


XI. SUDSKI SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI

Članak 108. – Članak 109. …………………………………………………………… 793

1. Sudski savjetnici

Članak 109. – Članak 110. ……………………………………………………………. 794

2. Sudački vježbenici

Članak 111. ……………………………………………………………………………… 795

3. Stručni suradnici

Članak 112. ……………………………………………………………………………… 795


XII. OSIGURANJE OSOBA, IMOVINE I OBJEKATA SUDOVA

Članak 113. – Članak 116. ……………………………………………………………. 795

XIII. SUCI POROTNICI

Članak 117. – Članak 122. …………………………………………………………… 797


XIV. STALNI SUDSKI TUMAČI, VJEŠTACI I PROCJENITELJI

1. Stalni sudski tumači

Članak 123. – Članak 124. …………………………………………………………. 798

2. Stalni sudski vještaci

Članak 125. – Članak 126. ………………………………………………………….. 798

3. Stalni sudski procjenitelji

Članak 128. – Članak 129. …………………………………………………………. 799


XV. ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA

Članak 130. – Članak 131. …………………………………………………………… 799


XVI. SREDSTVA ZA RAD SUDOVA

1. Osiguranje sredstava

Članak 132. ……………………………………………………………………………….. 800

2. Sredstva za posebne namjene

Članak 135. ……………………………………………………………………………… 800

2.1. Investicije

Članak 136. ……………………………………………………………………………… 801

2.2. Financijsko i materijalno poslovanje

Članak 137. ……………………………………………………………………………….. 801

2.3. Sudski polog

Članak 138. ……………………………………………………………………………….. 801


XVII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 139. – Članak 146. …………………………………………………………… 802


ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU – Kazalo – Sadržaj ………… 803