Sadržaj

Kratice

I. POJMOVNA ODREĐENJA, POVIJESNI RAZVITAK I PRAVNI IZVORI ŽIGOVNOG PRAVA

1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, INDUSTRIJSKO VLASNIŠTVO I ŽIG
1.1. Intelektualno vlasništvo
1.2. Industrijsko vlasni š tvo
1.3. Pojam ž iga

2. ŽIGOVNO PRAVO
2.1. Pojam ž igovnog prava
2.2. Odnos žigovnog prava prema drugim granama prava
2.2.1. Ustavne odredbe o žigu i žigovnom pravu
2.2.1.1. Žigovno pravo kao temeljno ljudsko pravo
2.2.1.2. Žigovno pravo u Ustavu Republike Hrvatske
2.2.1.3. Usporedna ustavnopravna rješenja
2.2.1.4. Ustavnosudska zaštita žiga
2.2.2. Odnos prema pravu intelektualnog vlasništva
2.2.3. Odnos prema gra đ anskom pravu
2.2.4. Odnos prema trgova č kom pravu
2.2.5. Odnos prema pravu konkurencije
2.2.6. Odnos prema kaznenom pravu
2.2.7. Odnos prema upravnom pravu
2.2.8. Odnos prema građanskom procesnom pravu
2.2.9. Odnos prema međunarodnom privatnom pravu

3. OSNOVNE VRSTE I FUNKCIJE ŽIGOVA
3.1. Osnovne vrste žigova
3.2. Nestandardni žigovi
3.3. Osnovne funkcije žigova

4. PRAVNO-POVIJESNI PREGLED POJAVNIH OBLIKA ŽIGA I RAZVITKA ŽIGOVNOG PRAVA
4.1. Trgovački i tvornički znakovi u starom i srednjem vijeku
4.2. Temelji modernog nacionalnog žigovnog zakonodavstva
4.3. Prikaz razvitka žigovnog prava na području Hrvatske

5. IZVORI ŽIGOVNOG PRAVA
5.1. Nacionalni izvori žigovnog prava
5.2. Međunarodni izvori žigovnog prava
5.3. Bilateralni sporazumi
5.4. Europsko žigovno pravo i harmonizacija hrvatskog žigovnog prava
5.4.1. Europsko žigovno pravo
5.4.1.1. Izvori europskog žigovnog prava
5.4.1.2. Posebnosti postupka registracije žiga Zajednice
5.4.2. Harmonizacija hrvatskog žigovnog prava s europskim žigovnim pravom
5.4.2.1. Integracijski procesi
5.4.2.2. Zajedničke preporuke Konzultativne radne skupine EU/RH
5.4.2.3. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
5.4.2.4. Prilagodba hrvatskog žigovnog prava europskom pravu
5.5. Pravni običaji
5.6. Sudska praksa
5.7. Pravna znanost
5.8. Ugovori
5.9. Autonomni akti


II. UVJETI ZAŠTITE U ŽIGOVNOM PRAVU

1. OPĆENITO O ZABRANAMA U ŽIGOVNOM PRAVU

2. ZABRANE U MEĐUNARODNOM PRAVU

3. UVJETI ZAŠTITE U EUROPSKOM ŽIGOVNOM PRAVU

4. ŽIGOVNE ZABRANE U HRVATSKOM PRAVU
4.1. Apsolutni razlozi za odbijanje
4.2. Relativni razlozi za odbijanje


III. REGISTRACIJA, UČINCI I TRAJANJE ŽIGA

1. SUSTAVI STJECANJA ŽIGA

2. PRIJAVA ŽIGA
2.1. Pojam i pravna priroda
2.2. Podnositelj prijave
2.3. Zastupanje
2.4. Ovlaštenje Zavoda
2.5. Načelo jedinstva žiga
2.6. Sadržaj prijave
2.7. Razdvajanje prijave i registracije
2.8. Izmjena prijave
2.9. Pristojbe i naknade troškova postupka

3. PRETRAŽIVANJE

4. PRAVO PRVENSTVA
4.1. Unijsko (međunarodno) pravo prvenstva
4.2. Izložbeno (sajamsko) pravo prvenstva

5. POSTUPAK REGISTRACIJE ŽIGA
5.1. Opće napomene
5.2. Prijam prijave
5.3. Formalnopravno ispitivanje prijave
5.4. Materijalnopravno ispitivanje
5.5. Odustanak od prijave i ograničenje popisa proizvoda ili usluga
5.6. Objava prijave
5.7. Mišljenja trećih strana
5.8. Neke posebnosti u svezi s postupanjem stranka i nadležnih organa u žigovnim postupcima

6. PRIGOVOR
6.1. Međunarodna i usporednopravna rješenja
6.1.1. Uvodne napomene
6.1.2. Nove tendencije u svezi opozicijskog postupka
6.1.3. Inozemna nacionalna rješenja
6.2. Prigovor u hrvatskom ž igovnom pravu
6.2.1. Osnovne karakteristike instituta prigovora na registraciju žiga
6.2.2. Prigovor kao remonstrativno pravno sredstvo
6.2.3. Forma, jezik i rok
6.2.4. Sadržaj prigovora
6.2.5. Podnositelji prigovora
6.2.6. Zaključno o novosti žiga
6.2.7. Postupak u povodu prigovora
6.2.7.1. Podnošenje prigovora
6.2.7.2. Ispitivanje podobnosti prigovora
6.2.7.3. Odgovor na prigovor
6.2.7.4. Odluke o prigovoru

7. REGISTRACIJA Ž IGA
7.1. Akt registracije ž iga
7.2. Žigovni registar
7.3. Objava žiga
7.4. Isprava o žigu
7.5. Izmjene u registraciji žiga

8. ŽALBA U POSTUPCIMA ZA STJECANJE ŽIGA I UPRAVNI SPOR

9. UČINCI, OGRANIČENJA I UPORABA ŽIGA
9.1. Prava koja proizlaze iz žiga
9.2. Ograničenja u svezi prava iz žiga
9.3. Iscrpljenje prava
9.4. Uporaba žiga

10. TRAJANJE I PRODUŽENJE VRIJEDNOSTI ŽIGA

11. MEĐUNARODNA REGISTRACIJA ŽIGOVA

12. ŽIG ZAJEDNICE


IV. PRISTOJBE I NAKNADE TROŠKOVA POSTUPKA U ŽIGOVNOM PRAVU

1. UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE

2. PRAVNA PRIRODA PRISTOJBI

3. PRISTOJBENI PREDMETI

4. PRISTOJBENI OBVEZNICI

5. NASTANAK PRISTOJBENE OBVEZE

6. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PRISTOJBI
6.1. Osobna oslobođenja
6.2. Predmetna oslobođenja


7. POVRAT PRISTOJBE

8. PLAĆANJE PRISTOJBI

9. PRIJELAZNA UTVRĐENJA

10. NEPLAĆANJE PRISTOJBI KAO RAZLOG PRESTANKA PRAVA

11. UREDBA O NAKNADAMA ZA POSEBNE TROŠKOVE

12. UPRAVNE PRISTOJBE I POSEBNE NAKNADE TROŠKOVA NA PODRUČJU ŽIGOVNOG PRAVA


V. PROMJENE NA ŽIGU

1. PRIJENOS ŽIGA
1.1. Suvremeni trendovi prijenosa žiga
1.2. O ranijim koncepcijama
1.3. Međunarodnopravni aspekt
1.4. Prijenos žiga po europskom pravu
1.5. Poredbenopravni prikaz
1.6. Prijenos žiga u hrvatskom pravu
1.6.1. Prijenos žiga po ranijim propisima
1.6.2. Prijenos ž iga po Zakonu o ž igu

2. LICENCIJA ŽIGA
2.1. Pojam licencije žiga
2.2. Vrste licencija žiga
2.3. Formalnost i sadržaj ugovora o licenciji žiga
2.4. Isključive i neisključive licencije žiga
2.5. Zaštita kakvoće robe označene žigom
2.6. Podlicencija
2.7. Upis licencije žiga u odgovarajući registar
2.8. Zakonske obveze davatelja i stjecatelja licencije žiga
2.9. Neke posebnosti licencije žiga prema žigovnom pravu
2.10. Ugovori o licenciji žiga i pravo konkurencije
2.11. Trajanje ugovora o licenciji žiga
2.12. Prestanak ugovora o licenciji žiga
2.13. Financijskopravni, carinski i porezni aspekti ugovora o licenciji žiga


3. OSTALI MODALITETI RASPOLAGANJA ŽIGOM
3.1. Ugovor o franchisingu
3.1.1. Odre đ enje franchisinga
3.1.2. Bitna obilje ž ja ugovora o franchisingu
3.1.3. Franchising i zaštita tržišnog natjecanja
3.1.4. Franchising i ustupanje korištenja žiga
3.1.5. Prestanak ugovora o franchisingu
3.2. Ugovor o selektivnoj distribuciji
3.2.1. Određenje ugovora o selektivnoj distribuciji
3.2.2. Ugovorne strane ugovora o selektivnoj distribuciji
3.2.3. Temeljna obilježja
3.2.4. Ugovor o selektivnoj distribuciji u hrvatskom pravu
3.3. Ugovor o isključivoj distribuciji
3.3.1. Isključiva distribucija
3.3.2. Izvori prava i kvalifikacije
3.3.3. Pojam ugovora o isključivoj distribuciji
3.3.4. Ograničenja ugovornih strana


4. OVRHA, ZALOG I STEČAJ
4.1. Odnos ovršnog prava i prava intelektualnog vlasništva
4.2. Ovrha na žigu
4.3. Založno pravo na žigu
4.4. Žig kao predmet stečaja

5. UPIS PROMJENA NA ŽIGU


VI. OPOZIV I PRESTANAK VRIJEDNOSTI ŽIGA

1. OPOZIV ŽIGA
1.1. Komparativni prikaz u svezi s opozivom žiga
1.1.1. Međunarodnopravna rješenja
1.1.2. Europsko žigovno pravo
1.1.3. Stanje prema stranim nacionalnim zakonodavstvima
1.1.2. Razlozi za opoziv ž iga u hrvatskom pravu
1.2.1. Zakonska rje š enja do 2000. godine
1.2.2. Rje š enja prema ZO Ž- u 1999.
1.2.3. Opoziv žiga prema ZOŽ-u 2003.
1.2.3.1. Opoziv žiga zbog neuporabe
1.2.3.2. Opoziv žiga zbog drugih razloga
1.2.4. Postupak radi opoziva žiga


2. DRUGI MODALITETI PRESTANKA VRIJEDNOSTI ŽIGA SA UČINKOM EX NUNC
2.1. Istek roka vrijednosti žiga
2.2. Prestanak vrijednosti žiga zbog neplaćanja pristojbi
2.3. Prestanak vrijednosti zajedničkog žiga
2.4. Odricanje od žiga
2.5. Smrt odnosno prestanak nositelja žiga
2.6. Ostala pitanja u svezi prestanka vrijednosti žiga
2.6.1. Isključivo pravo bivšeg nositelja žiga
2.6.2. Osporavanje prava na žig
2.6.3. Prestanak prava na žig po sili zakona
2.6.4. Upis prestanka žiga u registar
2.6.5. Ostali modaliteti prestanka žiga


3. PRESTANAK VRIJEDNOSTI ŽIGA SA UČINKOM EX TUNC
3.1. Uvod
3.2. Ništavost žiga
3.2.1. Razlozi za proglašavanje žiga ništavim
3.2.2. Rok za pokretanje postupka proglašavanja ništavim žiga
3.2.3. Aktivna legitimacija za podnošenje prijedloga za proglašavanje ništavim
3.2.4. Postupak proglašavanja žiga ništavim
3.2.5. Rješenje kojim Zavod odlučuje u postupku proglašenja žiga ništavim
3.2.6. Posljedice proglašavanja ništavim


VII. UPRAVNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIGA


1. UVOD

2. INSPEKCIJSKI NADZOR U SKLOPU ZAŠTITE ŽIGA
2.1. Općenito o inspekcijskom nadzoru
2.2. Uloga gospodarskog inspektorata u sustavu zaštite žiga


3. OSTVARIVANJE ZAŠTITE ŽIGA NA DRŽAVNOJ GRANICI
3.1. Europsko pravo
3.2. Zaštita žiga prema općim carinskim propisima Republike Hrvatske
3.3. Carinske mjere u svezi s robom kojom se povređuje žig
3.3.1. Posebni carinski propisi
3.3.2. Roba kojom se povrjeđuje žig
3.3.3. Opće postupovne odredbe
3.3.4. Zahtjev za poduzimanje mjera
3.3.5. Instrumenti osiguranja
3.3.6. Privremeno zadržavanje robe
3.3.7. Zadržavanje robe
3.3.8. Postupanje po službenoj dužnosti
3.3.9. Postupanje s robom za koju je utvrđeno da povrjeđuje pravo intelektualnog vlasništva
3.3.10. Značajke modaliteta zaštite žiga provedbom odgovarajućih carinskih mjera


VIII. GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA ŽIGA

1. PRETPOSTAVKE GRAĐANSKOPRAVNE ZAŠTITE ŽIGA
1.1. Pretpostavke građanskopravne zaštite žiga
1.1.1. Priznato pravo na žig
1.1.2. Povreda prava na žig
1.1.3. Povreda prava na žig u gospodarskom prometu

2. POJAM I SADRŽAJ TUŽBE RADI ZAŠTITE PRAVA NA ŽIG

3. PRIVREMENE MJERE U POSTUPCIMA RADI ZAŠTITE PRAVA NA ŽIG

4. ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE

5. POSTUPAK U SPOROVIMA ZBOG POVREDE ŽIGA
5.1. Hitnost postupka
5.2. Nadležnost sudova u parničnom postupku
5.3. Stranke u sporu
5.4. Vještačenje povrede prava na žig
5.5. Pribavljanje dokaza tijekom parničnog postupka
5.6. Ostala procesna pitanja

6. IZVANSUDSKI MODALITETI RJEŠAVANJA SPOROVA U SVEZI SA ŽIGOM I S PRAVOM NA ŽIG
6.1. Arbitrabilnost sporova u svezi s povredom žiga
6.2. Medijacija kao modalitet rješavanja žigovnih sporova
6.2.1. Općenito o medijaciji i koncilijaciji
6.2.2. Pravila o medijaciji WIPO-a
6.2.2.1. O Pravilima WIPO-a
6.2.2.2. Pokretanje postupka medijacije
6.2.2.3. Imenovanje medijatora
6.2.2.4. Zastupanje u medijacijskom postupku
6.2.2.5. Provedba medijacije
6.2.2.6. Uloga medijatora
6.2.2.7. Završetak medijacije
6.2.2.8. Odgovornost za štetu
6.2.2.9. Povjerljivost medijacijskog postupka
6.2.2.10. Naknade i troškovi u medijacijskom postupku
6.2.2.11. Prekid zastarnih rokova
6.2.2.12. Medijacijske klauzule
6.2.3. Mirenje pred sudovima
6.2.4. Zaštita pred centrima za mirenje
6.3. Zaštita pred sudovima časti


IX. ZAŠTITA ŽIGA U SKLOPU PROPISA O NELOJALNOJ UTAKMICI

1.UVOD

2. POJAM I RADNJE NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA
2.1. Pojam nepoštenog tržišnog natjecanja
2.1.1. Radnja sudionika u gospodarskom prometu
2.1.2. Radnja učinjena radi tržišnog natjecanja
2.1.3. Radnja protivna dobrim poslovnim običajima
2.2. Hrvatsko pravo trgovine i prikaz komparativnih rješenja
2.3. Radnje nepoštenog tržišnog natjecanja
2. 3.1. Nelojana (nesitinita, lažna) reklama
2.3.2. Ocrnjivanje
2.3.3. Stavljanje u promet robe s oznakama koje mogu stvoriti zbrku
2.3.4. Prikrivanje mana robe
2.3.5. Stvaranje zbrke na tržištu neovlaštenom uporabom tuđih vanjskih oznaka
2.3.6. Protupravno pribavljanje poslovne tajne


3. MODALITETI GRAĐANSKOPRAVNE ZAŠTITE OD NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA
3.1. Općenito o modalitetima zaštite
3.2. Građanskopravna zaštita
3.2.1. Uvodno o građanskopravnim sankcijama
3.2.2. Tužbe radi zaštite od nepoštenog tržišnog natjecanja
3.2.2.1. Tužba za utvrđenje
3.2.2.2. Tužba za zabranu (prekid) daljnjeg vršenja djela nelojalne utakmice
3.2.2.3. Tužba za uklanjanje stanja stvorenog djelom nelojalne utakmice
3.2.2.4. Tužba za naknadu štete
3.2.3. Objavljivanje presude
3.2.4. Mjere za osiguranje dokaza o nelojalnoj utakmici i očuvanje imovine
3.2.5. Zastara
3.2.6. Posebnosti parničnih postupaka zbog zaštite od nelojalne utakmice
3.2.6.1. Pravo na tužbu
3.2.6.2. Hitni postupak
3.2.6.3. Nadležnost i sastav sudova
3.2.6.4. Dopuštenost revizije u ovim sporovima

4. POTREBA HARMONIZACIJE DOMAĆIH PROPISA


X. POSEBNA ZAŠTITA ČUVENIH ŽIGOVA

1. UVOD
1.1. Pojmovno određenje i vrste poznatih žigova
1.2. Kriteriji za razlikovanje dobropoznatih i čuvenih žigova
1.3. Poznati žigovi i njihova uloga u marketinškoj strategiji poduzeća

2. PRIKAZ SUSTAVA ZAŠTITE OPĆEPOZNATIH I ČUVENIH ŽIGOVA
2.1. Međunarodni sporazumi i konvencije
2.1.1. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva
2.1.2. Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva – TRIPS
2.2. Europsko pravo
2.3. Hrvatsko žigovno pravo

3. POSEBNOSTI U SVEZI SA ZAŠTITOM ČUVENIH ŽIGOVA
3.1. Zaštita čuvenih žigova u postupku registracije
3.2. Zaštita čuvenih žigova po žigovnom pravu
3.3. Zaštita čuvenih žigova po propisima o nelojalnoj utakmici
3.4. Zaštita od opasnosti razvodnjavanja po općim pravilima građanskog prava


XI. ZASTUPANJE U ŽIGOVNOM PRAVU

1. UVOD

2. POJMOVNO ODREĐENJE ZASTUPNIKA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

3. KOMPARATIVNI PRIKAZ I RANIJA PRAVNA SITUACIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

4. NOVINE U ZAKONSKOM UREĐENJU ZASTUPANJA U OVOM PODRUČJU U REPUBLICI HRVATSKOJ
4.1. Opće odredbe
4.2. Stjecanje i gubitak prava na obavljanje djelatnosti ovlaštenog zastupnika
4.4. Prijelazni režim

5. NACIONALNE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZASTUPNIKA U PODRUČJU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

6. POSEBNOSTI ZASTUPANJA U SUDSKIM POSTUPCIMA RADI ZAŠTITE PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA


XII. PRAVNA ZAŠTITA ŽIGA I SUVREMENO INFORMATIČKO OKRUŽENJE

1. ZAŠTITA NAZIVA INTERNET DOMENE
1.1. Pojam Interneta i naziv Internet domene
1.2. Pravni izvori zaštite internet domena u Republici Hrvatskoj
1.3. Stjecanje i zaštita Internet domena u Republici Hrvatskoj
1.4. Kratki prikaz arbitražnog postupka za rješavanje sporova u svezi s nazivima domena

2. POSEBNOSTI UPORABE I ZAŠTITE ŽIGOVA NA INTERNETU
2.1. Objekt prava na žig
2.2. Sadržaj zaštita žigova pri uporabi na Internetu
2.3. Zaštita softwarea žigom


XIII. ŽIG I DRUGI ZNAKOVI RAZLIKOVANJA

1.UVOD

2. ZAŠTITA TVRTKE U HRVATSKOM PRAVU S POSEBNIM OSVRTOM NA KOLIZIJSKA PRAVILA ZA SLUČAJ SUKOBA TVRKE I ŽIGA
2.1. Pojam tvrtke
2.1.1. Temeljne odrednice pojma tvrtke
2.1. 2. Izvori prava
2.1.3. Pravna priroda tvrtke
2.1.4. Glavna obilježja, sastojci i načela tvrtke
2.2. Zaštita tvrtke
2.2.1. Zaštita tvrtke prema propisima o trgovačkim društvima
2.2.2. Za š tita tvrtke prigodom upisa u sudski registar
2.2.3. Zaštita tvrtke prema propisima o tržišnom natjecanju
2.2.4. Zaštita tvrtke prema propisima o intelektualnom vlasništvu
2.2.4.1. Razlikovanje tvrtke i žiga
2.2.4.2. Proturječja između žigova i tvrtki i poslovnih imena – komparativni prikaz
2.2.4.3. Usporedna nacionalna zakonodavstva
2.2.4.4. Potreba usvajanja općih pravila radi sprečavanja sukoba između žigova i tvrtki / poslovnih imena
2.2.4.5. Odnos žiga i tvrtke u hrvatskom pravu intelektualnog vlasništva
2.3. Posebnosti sudskog postupka radi za š tite tvrtke prema propisima o trgovačkim društvima
2.3.1. Hitnost postupka
2.3.2. Nadležnost sudova
2.3.3. Ostala procesna pitanja

3. PRAVNA ZAŠTITA ZNAKOVA VIZUALNOG OZNAČAVANJA PROIZVODA
3.1. Pojam
3.2. Hrvatska regulativa
3.3. Ovlaštenici prava na uporaba znaka
3.4. Zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka
3.5. Rješavanje zahtjeva za dodjelu prava uporabe znaka
3.6. Ispitivanja proizvoda
3.7. Stjecanje prava uporabe znaka
3.8. Registar znakova i objava
3.9. Oduzimanje prava uporabe znaka
3.10. Zaštita znaka vizualnog označavanja proizvoda


XIV. KAZNENOPRAVNA I PREKRŠAJNOPRAVNA ZAŠTITA ŽIGA

1. ODNOS ŽIGOVNOG I KAZNENOG PRAVA

2. PRAVNI IZVORI KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE ŽIGA
2.1. Međunarodni izvori
2.2. Hrvatsko pravo
2.2.1. Dvostrani međunarodni ugovori
2.2.2. Zakoni

3. KOMPARATIVNI PRIKAZ KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE ŽIGA
3.1. Sustav posebnog kaznenopravnog pristupa
3.1.1. Švicarsko pravo
3.1.2. Njemačko pravo
3.1.3. Japansko pravo
3.1.4. Ostali primjeri
3.2. Sustav općeg kaznenopravnog pristupa
3.2.1. Anglosaksonsko – pravni pristup
3.2.2. Australsko pravo
3.2.3. Talijansko pravo
3.2.4 . Kinesko pravo
3.3. Mješoviti sustav
3.3.1. Francusko pravo
3.3.2. Apstrakt drugih nacionalnih prava
3.4. Europsko pravo žiga


4. OSNOVNI PROBLEMI KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE ŽIGA U REPUBLICI HRVATSKOJ
4.1. Općenito o kaznenopravnoj zaštiti žiga
4.2. Kaznena djela povrede žiga
4.2.1. Kaznena djela povrede žiga iz Kaznenog zakona


5. PREKRŠAJI PROTIV ŽIGA
5.1. Prekršaji iz Zakona o žigu
5.2. Prekršaji iz Zakona o trgovini
5.3. Zaštita žiga prema ranije važećem Zakonu o industrijskom vlasništvu

6. KRETANJE I STRUKTURA KAZNENIH DJELA


XV. POSLOVNA TAJNA, KNOW-HOW

I ZAŠTITA ŽIGA

1. POSLOVNA TAJNA
2. KNOW – HOW
3. POVREDA POSLOVNE TAJNE KAO DJELO NEPOŠTENOG TRŽIŠNOG NATJECANJA


XVI. PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽIGOVNOG PRAVA I ULOGA ŽIGOVA U SUVREMENIM TRŽIŠNIM UVJETIMA

Kazalo pojmova
Literatura

Prilozi:
ZAKON O ŽIGU

PRAVILNIK O ŽIGU

ZAKON O ZASTUPANJU U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA