Sadržaj

Osnivanje d.o.o.
Društveni ugovor
Društveni ugovor - Primjer II Javnobilježnička potvrda društvenog ugovora
Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave – direktora
Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave - direktora Odluka o imenovanju člana uprave
Izjava članova društva
Popis osnivača
Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave
Ugovor o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela
Javnobilježnička potvrda ugovora o ustupu temeljnog uloga i poslovnog udjela
Javnobilježnički otpravak
Odluka o promjeni članova društva sa izjavom
Izjava o preuzimanju temeljnog uloga sa javnobilježničkom potvrdom i otpravkom, izjavom o prihvaćanju postavljanja za člana uprave, sa popisom osoba da vode poslove
Izjava o osnivanju
Ugovor o ulaganju stvari

Izmjena društvenog ugovora
Ugovor o pripajanju društva s ograničenom odgovornošću i društva s ograničenom odgovornošću
Ugovor o ustupanju osnivačkog udjela
Ugovor o prijenosu osnivačkog udjela
Ugovor o istupu članova osnivača i ustupu osnivačkog udjela, te pristupu novih članova
Ugovor o djelomičnom prijenosu dobiti
Ugovor o prijenosu dobiti

Radnopravni odnosi
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl.
8. i 9.)
Ugovor o radu na određeno vrijeme - Društvo s ograničenom odgovornošću (Zakona o radu, čl. 8.,
10. i 11.)
Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru (Zakona o radu, čl. 12.)
Primjer sporazuma o prestanku ugovora o radu (Zakona o radu, čl. 104. i 105.)
Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl.
108.)
Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (osobno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 107. st. 1. al. 2.)
Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (poslovno uvjetovani otkaz) (Zakona o radu, čl. 107. st. 1. al. 1.)
Primjer upozorenja na obveze iz radnog odnosa u svezi s mogućnošću otkaza ugovora o radu
(Zakona o radu, čl. 111.)
Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) (Zakona o radu, čl. 107. st. 1. al. 3.)
Primjer odluke o otkazu ugovora o radu (izvanredni otkaz ugovora o radu) (Zakona o radu, čl.
108.)
Primjer odluke o privremenom udaljenju radnika s posla (Zakona o radu, čl. 149. st. 10.)
Primjer odluke o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora (Zakona o radu, čl.
115.)
Izjava o podmirenim obvezama s osnova plaće prema zaposlenicima
Potvrda o visini plaće

Odluka o korištenju godišnjeg odmora (Zakona o radu, čl. 64.) Odluka o korištenju godišnjeg odmora (Zakona o radu, čl. 52., -
Primjer molbe radnika radi odobrenja plaćenog dopusta (Zakona o radu, čl. 65.) Primjer molbe radnika radi odobrenja neplaćenog dopusta (Zakona o radu, čl. 66.)
Izjava radnika o prihvaćanju zakonske zabrane sklapanja poslova iz djelokruga djelatnosti poslodavca
Izjava radnika o prihvaćanju zakonske zabrane konkurencije
Izjava radnika o povjerljivosti

Poslovno dopisivanje
Obavijest o izostanku s posla zbog pohađanja seminara
Obavijest o promjeni adrese
Obavijest o promjeni sjedišta
Obavijest o otvorenoj mogućnosti odustanka od zaključenog ugovora
Obavijest o otkazu ugovora Obavijest o povećanju cijena Obavijest o popustu Obavijest o povratu zaloga
Obavijest o nedostacima na robi Izvješće o putnim i drugim troškovima Izvješće o provedenom natječaju
Natječaj za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva Javno nadmetanje za ustupanje radova - pojašnjenje troškovničkih stavki Primjedbe na rezultat javnog natječaja
Izjava o skladišnom manjku
Potvrda o zaposlenju
Potvrda o podmirenju novčane obveze
Ponuda za izvođenje radova
Ponuda za sanaciju i uređenje objekta Ponuda za izgradnju športske dvorane Ponuda za kupnju poslovnog prostora Poziv za sjednicu društva
Poziv na sastanak Poziv na svečanost Zaključci uprave društva
Zapisnik o procjeni i prodaji pogona
Zapisnik o otvaranju ponuda
Nalog za produženi rad i rad u neradne subote
Službena zabilješka
Isprika
Izraz sućuti Obavijest i ponuda Rezervacija soba
Poziv na poslovnu suradnju Dostava traženih podataka Čestitka
Isprika
Poruka
Ponuda za radno mjesto

Ugovori
Odluka o pozajmici poduzeću Odluka o prihvaćanju kredita II. Ugovor o kreditu

Ugovor o kompenzaciji
Ugovor o cesiji
Ugovor o kupoprodaji robe
Ugovor o prodaji s obročnom otplatom cijene
Ugovor o ustupanju ugovora
Ugovor o posudbi
Ugovor o leasingu
Ugovor o komisionom poslu
Ugovor o ortaštvu Ugovor o djelu Ugovor o djelu II Ugovor o licenci Ugovor o zajmu
Ugovor o dugoročnom kreditu
Ugovor o donaciji
Ugovor o poslovnoj suradnji Ugovor o vođenju knjigovodstva Ugovor o kupoprodaji nekretnina
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora
Sporazumni raskid ugovora Ugovor o zamjeni nekretnina Ugovor o kupoprodaji stana
Ugovor o izvođenju obrtnički radova
Ugovor o građenju
Ugovor o kupoprodaji motornog vozila

Intelektualno vlasništvo
Ugovor o prijenosu znanja i iskustva (KNOW-HOW) Ugovor o licenci žiga
Ugovor o franchisingu
Ogledni primjerak tužbe zbog povrede žiga
Ogledni primjerak tužbe zbog nepoštenog trgovanja
Ugovor o poslovnoj - tehničkoj suradnji
Autorski ugovor o prevođenju
Autorski ugovor

Kazneno pravo – kazneni postupak
Primjer kaznene prijave (čl. 204. ZKP)
Nalog za provođenje istrage (čl. 216., 217., 218. KZP) Optužnica (čl. 341., - 347. KZP)
Odgovor na optužnicu (čl. 345., - 346. KZP)
Presuda kojom se optuženik oglašava krivim (čl. 448., - 462. KZP) Žalba na presudu prvostupanjskog suda (čl. 463., - 471. KZP) Privatna tužba (čl. 60., - 63. KZP)
Nalog o izdavanju tjeralice (čl. 565., - 569. KZP)

Prekršaj
Očitovanje okrivljenika na zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka
Žalba na rješenje prekršajnog suda
Prigovor okrivljenika na prekršajni nalog

Stečajni zakon – stečajni postupak Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (vjerovnik) Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (dužnik)
Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka (radnik)
Oglas o prodaji nekretnina i pokretanju stečajnog postupka
Rješenje o prodaji imovine dužnika Rješenje o prodaji dijela imovine dužnika Zaključak
Zaključak o određivanju ročišta radi prodaje nekretnine
Rješenje o dosudi nekretnine
Rješenje o predaji nekretnine u posjed
Zapisnik sa ročišta
Zaključak o utvrđenju vrijednosti nekretnine Rješenje o prodaji imovine dužnika kao cjeline Glasački listić
Rješenje o obustavi i zaključivanju stečajnog postupka