Sadržaj

OVRŠNI ZAKON

Dio prvi

Glava prva

OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Zakona - Članak 1. ................................................. 39
Značenje pojedinih izraza - Članak 2. ...................................... 39
Pokretanje postupka - Članak 3. ............................................ 42
Sredstva i predmet ovrhe i osiguranja - Članak 4. .......................... 44
Ograničenje sredstava i predmeta ovrhe i osiguranja - Članak 5. ........... 45
Zaštita dostojanstva ovršenika, odnosno protivnika osiguranja - Članak 6.......... 49
Podnesci, ročišta i spisi - Članak 7. ............................................ 50
Dostava - Članak 8. .............................................................. 52
Prekid postupka - Članak 9. ...................................................... 55
Sastav suda i odluke - Članak 10. ................................................ 56
Pravni lijekovi - Članak 11. ..................................................... 57
Revizija, ponavljanje postupka i povrat u prijašnje stanje - Članak 12............ 59
Hitnost i redoslijed postupanja - Članak 13. ..................................... 60
Troškovi postupka - Članak 14. ................................................... 60
Jamčevina - Članak 15. ........................................................... 64
Novčana kazna i kazna zatvora - Članak 16. ....................................... 66
Prokazna izjava i prokazni popis imovine - Članak 17. ............................ 69
Dužnost davanja podataka o dužniku - Članak 18. .................................. 69
Ovrha stranih odluka i stranih javnih isprava - Članak 19. ....................... 71
Ovrha na imovini strane države - Članak 20. ...................................... 72
Primjena odredaba drugih zakona - Članak 21. ..................................... 73

Razdjel prvi ZAJEDNIČKE ODREDBE

Dio drugi OVRHA

Glava druga

OVRŠNA I VJERODOSTOJNA ISPRAVA

Osnove za odreðivanje ovrhe - Članak 22. ......................................... 75
Ovršna isprava - Članak 23. ...................................................... 76
Odluka i nagodba - Članak 24. .................................................... 80
Ovršnost odluke - Članak 25. ..................................................... 80
Ovršnost prvostupanjskih sudskih odluka - Članak 26. ............................. 83
Ovršnost nagodbe - Članak 27. .................................................... 84
Ovršnost javnobilježničke isprave - Članak 28. ................................... 84
Podobnost ovršne isprave za ovrhu - Članak 29. ................................... 85
Odreðivanje i naplata zateznih kamata - Članak 30. ............................... 86
Vjerodostojna isprava - Članak 31. ............................................... 88
Prijenos tražbine ili obveze - Članak 32. ........................................ 90
Uvjetna i uzajamna obveza - Članak 33. ........................................... 92
Alternativna obveza po izboru ovršenika - Članak 34. ............................. 94
Alternativno ovlaštenje ovršenika - Članak 35. ................................... 94
Potvrda o ovršnosti - Članak 36. ................................................. 95
Stvarna nadležnost - Članak 37. .................................................. 97
Mjesna nadležnost - Članak 38. ................................................... 98


Glava trečća

PREDLAGANJE I ODREÐIVANJE OVRHE

Prijedlog za ovrhu - Članak 39. .................................................. 99
Povlačenje i ograničenje prijedloga - Članak 40. ................................. 103
Rješenje o ovrsi - Članak 41. .................................................... 104
Dostava rješenja o ovrsi - Članak 42. ............................................ 107

Glava četvrta

PROVEDBA OVRHE

Stvarna nadležnost - Članak 43. .................................................. 108
Ovrha na temelju nepravomočćnoga rješenja o ovrsi - Članak 44. .................... 109
Granice ovrhe - Članak 45. ....................................................... 109
Vrijeme ovrhe - Članak 46. ....................................................... 109
Rad sudskoga ovršitelja - Članak 47. ............................................. 110
Ometanje sudskoga ovršitelja u radu - Članak 48. ................................. 111
Nepravilnosti pri provedbi ovrhe - Članak 49. .................................... 112

Glava peta

PRAVNI LIJEKOVI STRANAKA PROTIV RJEŠENJA O OVRSI

1. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave
Žalba protiv rješenja o ovrsi - Članak 50. ....................................... 113
Odlučivanje o žalbi - Članak 51. ................................................. 117
Upučćivanje na parnicu u povodu žalbe - Članak 52. ................................ 118
Žalba nakon proteka roka - Članak 53. ............................................ 121
Odgovor na žalbu - Članak 54. .................................................... 122
Upučćivanje na parnicu - Članak 55. ............................................... 122
Ovršenikovo pravo na naknadu štete - Članak 56. .................................. 124

2. Pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave - Članak 57. ... 124
Postupak u povodu prigovora protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave - Članak 58. ........ 125


Glava šesta

PRIGOVOR TREČĆE OSOBE

Pretpostavke za prigovor - Članak 59. ............................................ 129
Pokretanje parnice - Članak 60. .................................................. 131
Kad se ne može tražiti da se ovrha proglasi nedopuštenom - Članak 61. ............ 133

Glava sedma

PROTUOVRHA

Razlozi za protuovrhu - Članak 62. ............................................... 134
Postupak po prijedlogu za protuovrhu - Članak 63. ................................ 136
Rješenje o protuovrsi - Članak 64. ............................................... 137

Glava osma

ODGODA, OBUSTAVA I ZAVRŠETAK OVRHE

1. Odgoda ovrhe

Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika - Članak 65. ................................. 138
dgoda ovrhe na prijedlog ovrhovoditelja - Članak 66. ............................. 142
Odgoda na prijedlog trečće osobe - Članak 67. ..................................... 143
Davanje osiguranja umjesto odgode ovrhe - Članak 68. ............................. 144
Odgoda na temelju suglasnosti stranaka - Članak 69. .............................. 144
Vrijeme za koje se ovrha odgaða - Članak 70. ..................................... 144
Nastavljanje odgoðenoga postupka - Članak 71. .................................... 145
Obustava ovrhe - Članak 72. ...................................................... 146
Dovršetak ovrhe - Članak 73. ..................................................... 147

2. Obustava i dovršetak ovrhe

OVRHA RADI NAPLATE NOVČANE TRAŽBINE

Razdjel drugi

Glava deveta

OPČĆE ODREDBE

Opseg ovrhe novčanih tražbina - Članak 74. ....................................... 148
Zaštita ovršenika fizičke osobe - Članak 75. ..................................... 149
Zaštita djelatnosti pravnih osoba - Članak 76. ................................... 152
Zaštita ovrhovoditelja - Članak 77. .............................................. 153
Redoslijed namirenja više ovrhovoditelja - Članak 78. ............................ 154

Glava deseta

OVRHA NA NEKRETNINI

1. Opčće odredbe

Nadležnost - Članak 79. ........................................................... 154
Ovršne radnje - Članak 80. ........................................................ 154
Rokovi i odlučivanje o pravnom lijeku - Članak 80.a ............................... 155
Nekretnina kao predmet ovrhe - Članak 81. ......................................... 156
Dokaz o vlasništvu i pravu graðenja - Članak 82. .................................. 157
Ovrha kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine - Članak 83. ...... 159
Zabilježba ovrhe - Članak 84. ..................................................... 159
Ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe na nekretnini - Članak 84.a .................. 162
Pristupanje ovrsi - Članak 85. .................................................... 163
Založna prava - Članak 86. ........................................................ 165
Služnosti, stvarni tereti i pravo graðenja - Članak 87. ........................... 165
Ugovori o zakupu i najmu - Članak 88. ............................................. 166
Razgledanje nekretnine - Članak 89. ............................................... 167
Osiguranje nekretnine - Članak 90. ................................................ 168
Nekretnine koje ne mogu biti predmet ovrhe - Članak 91. ........................... 169

2. Izuzimanje od ovrhe

3. Odreðivanje vrijednosti nekretnine

Način utvrðivanja vrijednosti - Članak 92. ........................................ 170
Odluka o vrijednosti nekretnine - Članak 93. ...................................... 171
Prigovor nedostatka pokričća - Članak 94. .......................................... 171
Zaključak o prodaji - Članak 95. .................................................. 172
Agencija - Članak 95.a ............................................................ 172
Pravo prvokupa - Članak 96. ....................................................... 173
Način prodaje - Članak 97. ........................................................ 174
Uvjeti prodaje - Članak 98. ....................................................... 175
Davanje osiguranja - Članak 99. ................................................... 177
Jedan ponuditelj - Članak 100. .................................................... 177
Tko ne može biti kupac - Članak 101. .............................................. 178
Prodajna cijena - Članak 102. ..................................................... 178

4. Prodaja nekretnine

Završetak elektroničke javne dražbe i dosuda - Članak 103. ........................ 180
Dosuda u slučaju prodaje neposrednom pogodbom - Članak 104. - Članak 105. ......... 181
Polaganje kupovnine - Članak 106. ................................................. 182
Osloboðenje od polaganja kupovnine - Članak 107. .................................. 183
Upis prava vlasništva kupca, brisanje prava i tereta te predaja nekretnine kupcu - Članak 108......... 184
Osiguranje kredita na dosuðenoj nekretnini - Članak 109. .......................... 186
Zaštita prava kupca - Članak 110. ................................................. 187
Kad se pristupa namirenju - Članak 111. ........................................... 187
Osobe koje se namiruju - Članak 112. .............................................. 188
Prvenstveno namirenje - Članak 113. ............................................... 189
Namirenje ostalih tražbina - Članak 114. .......................................... 190
Visina naknade za osobne služnosti i druga prava koja prestaju prodajom - Članak 115. ...... 191
Razmjerno namirenje - Članak 116. ................................................. 192
Osporavanje tražbina - Članak 117. ................................................ 192
Upučćivanje na parnicu - Članak 118. ............................................... 193

5. Namirenje vjerovnika

Kad se pristupa namirenju - Članak 111. ........................................... 187
Osobe koje se namiruju - Članak 112. .............................................. 188
Prvenstveno namirenje - Članak 113. ............................................... 189
Namirenje ostalih tražbina - Članak 114. .......................................... 190
Visina naknade za osobne služnosti i druga prava koja prestaju prodajom - Članak 115. ...... 191
Razmjerno namirenje - Članak 116. ................................................. 192
Osporavanje tražbina - Članak 117. ................................................ 192
Upučćivanje na parnicu - Članak 118. ............................................... 193

6. Posebne odredbe o načinu namirenja nekih tražbina

Nedospjela tražbina - Članak 119. ................................................. 194
Nedospjela tražbina povremenih primanja - Članak 120. ............................. 195
Tražbine uz uvjet - Članak 121. ................................................... 195
Predbilježba založnoga prava i zabilježba spora - Članak 122. ..................... 196
Zajedničke hipoteke - Članak 123. ................................................. 197


7. Ročište za diobu, rješenje o namirenju i brisanje prava i tereta
Ročište za diobu - Članak 124. .................................................... 197
Rješenje o namirenju - Članak 125. ................................................ 198
Brisanje prava i tereta - Članak 126. ............................................. 199

8. Pravni položaj ovršenika i trečćih osoba nakon prodaje nekretnine
Gubitak prava na posjed nekretnine - Članak 127. .................................. 200
Iseljenje ovršenika - Članak 128. ................................................. 201
Prijedlog za iseljenje prije zaključka o predaji - Članak 129. .................... 202
Iseljenje najmoprimca i zakupca - Članak 130. ..................................... 202
Iseljenje drugih osoba - Članak 131. .............................................. 204

9. Primjena odredaba ove glave na području gdje ne postoje zemljišne knjige

Članak 132. ....................................................................... 205


10. Postupak prodaje nekretnina u Agenciji

Nadležnost Agencije - Članak 132.a ................................................ 206
Javna objava - Članak 132.b ....................................................... 207
Računi Agencije - Članak 132.c .................................................... 207
Troškovi prodaje - Članak 132.d ................................................... 208
Jamčevina - Članak 132.e .......................................................... 208
Rokovi - Članak 132.f ............................................................. 209
Prikupljanje ponuda - Članak 132.g ................................................ 210
Uplata kupovnine - Članak 132.h ................................................... 210
Prijenos novčanih sredstava - Članak 132.i ........................................ 211


Glava jedanaesta

OVRHA NA POKRETNINAMA

1. Opčće odredbe

Mjesna nadležnost ako je poznato mjesto gdje se pokretnine nalaze
Članak 133. ....................................................................... 212
Mjesna nadležnost ako nije poznato gdje se pokretnine nalaze - Članak 134. ........ 213
Izuzimanje od ovrhe - Članak 135. ................................................. 214
Ovršne radnje - Članak 136. ....................................................... 216
Obavijest o pljenidbi - Članak 137. ............................................... 217
Predmet pljenidbe - Članak 138. ................................................... 218
Obujam pljenidbenoga popisa - Članak 139. ......................................... 219
Čuvanje popisanih pokretnina - Članak 140. ........................................ 220
Način predaje pokretnina na čuvanje - Članak 141. ................................. 220
Zabrana raspolaganja popisanim pokretninama - Članak 142. ......................... 222
Stjecanje založnoga prava - Članak 143. ........................................... 222
Bezuspješan pokušaj pljenidbe - Članak 144. ....................................... 223
Procjena - Članak 145. ............................................................ 225
Zapisnik o pljenidbenom popisu i procjeni - Članak 146. ........................... 225
Zabilješka umjesto pljenidbenoga popisa - Članak 147. ............................. 226
Vrijeme prodaje - Članak 148. ..................................................... 227
Način prodaje - Članak 149. ....................................................... 227

2. Pljenidba i procjena pokretnina

3. Prodaja pokretnina

Prodajna cijena - Članak 150. ..................................................... 228
Obveze i prava kupca - Članak 151. ................................................ 229
Javni komisionari - Članak 152. ................................................... 230
Organizacija i provedba poslova javnog komisionara - Članak 153. .................. 231
Nadzor nad radom javnih komisionara - Članak 154. ................................. 232
Prava i dužnosti komisionara - Članak 155. ........................................ 233
Osiguranje od odgovornosti - Članak 156. .......................................... 234
Povjeravanje prodaje pokretnina komisionaru - Članak 157. ......................... 235
Izlaganje i objavljivanje podataka o pokretninama - Članak 158. ................... 235
Prodaja pokretnina - Članak 159. .................................................. 235
Predaja postignute kupovne cijene - Članak 160. ................................... 236
Stjecanje založnog prava - Članak 161. ............................................ 237
Oduzimanje, čuvanje i procjena vozila - Članak 162. ............................... 239
Prodaja vozila - Članak 163. ...................................................... 240
Predaja vozila kupcu - Članak 164. ................................................ 241
Evidencija o registriranim i označenim vozilima - Članak 165. ..................... 242
Namirenje jednoga ovrhovoditelja - Članak 166. .................................... 242
Namirenje više ovrhovoditelja - Članak 167. ....................................... 243
Članak 168. ....................................................................... 244

4. Prodaja pokretnina preko javnih komisionara

5. Prodaja vozila

6. Namirenje ovrhovoditelja

7. Primjena odredaba o ovrsi na nekretnini


Glava dvanaesta

OVRŠNOM POSTUPKU

OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE PRODAJU U

Voðenje očevidnika - Članak 169. ................................................... 244
Dostava i upis podataka - Članak 170. .............................................. 245

Glava trinaesta

OVRHA NA NOVČANOJ TRAŽBINI OVRŠENIKA

1. Opčće odredbe

Mjesna nadležnost - Članak 171. .................................................... 246
Izuzimanje od ovrhe - Članak 172. .................................................. 248
Ograničenje ovrhe - Članak 173. .................................................... 251
Ovršne radnje - Članak 174. ........................................................ 253
Opseg ovrhe - Članak 175. .......................................................... 254
Učinak pljenidbe - Članak 176. ..................................................... 254
Pljenidba tražbine zasnovane na vrijednosnom papiru - Članak 177. .................. 256
Zabrana tražbine po štednom ulogu - Članak 178. .................................... 256
Založno pravo na kamatama - Članak 179. ............................................ 258
Prednosni red - Članak 180. ........................................................ 258
Izjašnjenje ovršenikova dužnika - Članak 181. ...................................... 259
Odgovornost ovršenikova dužnika - Članak 182. ...................................... 260
Pljenidba tražbine osigurane založnim pravom upisanim u javnoj knjizi - Članak 183.. 261

2. Pljenidba tražbine

3. Prijenos tražbine

a) Opčće odredbe

Vrste prijenosa - Članak 184. ...................................................... 261
Posebni uvjeti za prijenos nedjeljive tražbine - Članak 185. ....................... 262
Provedba prijenosa - Članak 186. ................................................... 263
Obveze ovršenika i ovrhovoditelja - Članak 187. .................................... 264
Polaganje novca kod suda, odnosno javnoga bilježnika - Članak 188. ................. 264
Ovlaštenja ovrhovoditelja - Članak 189. ............................................ 265
Prijenos radi naplate tražbine upisane u javnoj knjizi - Članak 190. ............... 266
Uvjetovanost obveze ovršenikova dužnika predajom stvari - Članak 191. .............. 266
Obavješčćivanje ovršenika o tužbi za naplatu prenesene tražbine - Članak 192. ....... 267
Zakašnjenje u naplati prenesene tražbine - Članak 193. ............................. 267
Namirenje ovrhovoditelja - Članak 194. ............................................. 268
Članak 195. ........................................................................ 268

4. Posebne odredbe o ovrsi na plačći i drugim stalnim novčanim primanjima

Primjena odredaba ove glave - Članak 196. .......................................... 269
Rješenje o ovrsi - Članak 197. ..................................................... 269
Ovrha kada pravo na uzdržavanje ima više osoba - Članak 198. ....................... 271
Mjesto isplate - Članak 199. ....................................................... 271
Prestanak rada - Članak 200. ...................................................... 272

b) Prijenos radi naplate

c) Prijenos umjesto isplate

Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih obroka - Članak 201. ..... 273
Zapljena po pristanku dužnika - Članak 202. ....................................... 275
Primjena odredaba ovoga odjeljka - Članak 203. .................................... 277

5. Posebne odredbe o ovrsi na novčanoj tražbini po računu

Članak 204. ....................................................................... 278
Zapljena računa ovršenika - Članak 205. ........................................... 278
Provedba ovrhe - Članak 206. ...................................................... 279
Ovrha prema solidarnim ovršenicima - Članak 207. .................................. 280
Provedba naplate na temelju zadužnice - Članak 208. ............................... 282
Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domačćeg suda, upravnog tijela, nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora, odnosno obračuna poslodavca - Članak 209. ............. 283
Pravna sredstva ovršenika - Članak 210. ........................................... 285
Nedopuštenost sudske ovrhe - Članak 211. .......................................... 286
Posebne odredbe o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima koja su izuzeta od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena - Članak 212. ................. 287
Odgovornost Agencije i banke - Članak 213. ........................................ 288
Zapljena računa na temelju zadužnice - Članak 214. ................................ 288
Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice - Članak 215. ......................... 290
Registar zadužnica i bjanko zadužnica - Članak 216. ............................... 292

6. Zadužnica i bjanko zadužnica

Zapljena računa na temelju zadužnice - Članak 214. ............................ 288
Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice - Članak 215. ..................... 290
Registar zadužnica i bjanko zadužnica - Članak 216. ........................... 292

7. Provedba ovrhe radi naplate novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koja je utvrðena u bruto iznosu

Članak 217. ................................................................... 293


8. Mjerodavne odredbe u postupcima za naplatu novčane tražbine na novčanim sredstvima na računu

Primjena odredaba ove glave - Članak 218. ..................................... 295


Glava četrnaesta

OVRHA NA TRAŽBINI DA SE PREDAJU ILI ISPORUČE

POKRETNINE ILI DA SE PREDA NEKRETNINA

1. Opčće odredbe

Mjesna nadležnost - Članak 219. ...................................................... 296
Ovršne radnje - Članak 220. ........................................................... 296
Učinak prijenosa - Članak 221. ........................................................ 297
Nedospjelost ovršenikove tražbine i tužba protiv ovršenikova dužnika - Članak 222. .... 297
Primjena odredaba o ovrsi na novčanoj tražbini - Članak 223. ......... 298

2. Pokretnine

Predaja stvari na čuvanje - Članak 224. .............................................. 298
Prodaja stvari i namirenje ovrhovoditelja - Članak 225. ...................... 298
Predaja ovrhovoditelju - Članak 226. ................................................ 299
Prodaja i namirenje ovrhovoditelja - Članak 227. ................................. 299

OVRHA NA DIONICI ZA KOJU NIJE IZDANA ISPRAVA O DIONICI TE NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Mjesna nadležnost - Članak 228. ......................................................... 300
Ovršne radnje - Članak 229. .............................................................. 300
Pljenidba dionice - Članak 230. .......................................................... 301

3. Nekretnina

Glava petnaesta

Procjena i prodaja dionica te namirenje ovrhovoditelja - Članak 231. .................... 303
Ovrha na udjelu, odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu - Članak 232. ........... 304

Glava šesnaesta

OVRHA NA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJI SU UBILJEŽENI NA RAČUNIMA KOD SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA

Mjesna nadležnost - Članak 233. .......................................................... 304
Ovršne radnje - Članak 234. ............................................................... 305
Pljenidba vrijednosnica - Članak 235. - Članak 236. ........................... 306
Procjena i prodaja vrijednosnica te namirenje ovrhovoditelja - Članak 237............... 308
Odgovarajučća primjena odredaba o ovrsi na pokretninama - Članak 238..................... 309


OVRHA NA DRUGIM IMOVINSKIM ODNOSNO MATERIJALNIM PRAVIMA

Mjesna nadležnost - Članak 239. ............................................................ 309
Ovršne radnje - Članak 240. .................................................................. 310Glava osamnaesta

POSEBNE ODREDBE O OVRSI NA IMOVINI PRAVNIH OSOBA

1. Izuzimanje od ovrhe i ograničenje ovrhe
Nekretnine - Članak 241. ....................................................................... 310
Pokretnine i prava pravne osobe koja svoju djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti - Članak 242. ... 311
Pokretnine i prava druge pravne osobe - Članak 243. ......................... 313
Opseg ovrhe na novčanim sredstvima na računu pravne osobe - Članak 244. ............................ 313

2. Odgovarajučća primjena drugih odredaba Zakona
Članak 245. ......................................................................................... 315

Razdjel trečći

OVRHA RADI OSTVARENJA NENOVČANE TRAŽBINE

Glava devetnaesta

MJESNA NADLEŽNOST
Članak 246. ............................................................................................ 315

SUDSKI PENALI

Izricanje sudskih penala - Članak 247. ................................................. 316
Ovrha radi naplate dosuðenih penala - Članak 248. .............................. 318

OVRHA RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNINA

Mjesna nadležnost - Članak 249. ............................................................ 318
Ovrha radi predaje odreðenih stvari koje se nalaze kod ovršenika - Članak 250. ........................ 319
Ovrha radi predaje odreðenih stvari koje se nisu mogle načći kod ovršenika niti kod trečće osobe - Članak 251. ... 320
Ovrha radi isporuke zamjenjivih stvari koje se nalaze kod ovršenika ili trečće osobe - Članak 252. .............. 321
Ovrha kad zamjenjive stvari nisu naðene niti kod ovršenika niti kod trečće osobe - Članak 253. .................. 321
Pravo na naknadu štete - Članak 254. .................................................... 322

Glava dvadeseta

OVRHA RADI PREDAJE I ISPORUKE POKRETNINA

Mjesna nadležnost - Članak 249. ............................................................ 318
Ovrha radi predaje odreðenih stvari koje se nalaze kod ovršenika - Članak 250. ............. 319
Ovrha radi predaje odreðenih stvari koje se nisu mogle načći kod ovršenika niti kod trečće osobe - Članak 251. ....... 320
Ovrha radi isporuke zamjenjivih stvari koje se nalaze kod ovršenika ili trečće osobe - Članak 252. .................. 321
Ovrha kad zamjenjive stvari nisu naðene niti kod ovršenika niti kod trečće osobe - Članak 253. ...................... 321
Pravo na naknadu štete - Članak 254. .................................................... 322

Glava dvadeset prva

OVRHA RADI ISPRAŽNJENJA I PREDAJE NEKRETNINE

Mjesna nadležnost - Članak 255. ......................................................... 322
Način provedbe ovrhe - Članak 256. .................................................... 323
Uklanjanje pokretnina - Članak 257. ................................................... 324
Prodaja pokretnih stvari - Članak 258. ................................................ 325
Ovrha radi naplate troškova postupka - Članak 259. .......................... 326

OVRHA RADI OSTVARENJA TRAŽBINE NA RADNJU, TRPLJENJE ILI NEČINJENJE

Mjesna nadležnost - Članak 260. ........................................................... 327
Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba - Članak 261. ...... 327
Ovrha radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik - Članak 262. ...... 328
Ovrha radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje - Članak 263. ... 330
Ovrha radi uspostavljanja prijašnjega stanja - Članak 264. ................. 332
Ponovno smetanje posjeda - Članak 265. ............................................. 333
Pravo na naknadu štete - Članak 266. .................................................. 334

Glava dvadeset druga

OVRHA RADI VRAČĆANJA ZAPOSLENIKA NA RAD, ODNOSNO U SLUŽBU

Mjesna nadležnost - Članak 267. ........................................................... 334
Rok za podnošenje prijedloga za ovrhu - Članak 268. ........................... 335
Način provedbe ovrhe - Članak 269. ....................................................... 335
Naknada plačće u slučaju vračćanja zaposlenika na rad - Članak 270. .... 336

Glava dvadeset trečća

OVRHA RADI VRAČĆANJA ZAPOSLENIKA NA RAD, ODNOSNO U SLUŽBU

Mjesna nadležnost - Članak 267. ........................................................... 334
Rok za podnošenje prijedloga za ovrhu - Članak 268. ........................... 335
Način provedbe ovrhe - Članak 269. ...................................................... 335
Naknada plačće u slučaju vračćanja zaposlenika na rad - Članak 270. .... 336Glava dvadeset četvrta

OVRHA DIOBOM STVARI

Mjesna nadležnost - Članak 271. ............................................................ 338
Fizička dioba - Članak 272. .................................................................... 338
Dioba prodajom - Članak 273. ................................................................ 339
Odreðivanje načina diobe rješenjem suda - Članak 274. ...................... 340
Troškovi postupka - Članak 275. ............................................................ 340

OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE IZJAVE VOLJE

Bezuvjetna tražbina - Članak 276. ........................................................ 341
Uvjetna tražbina - Članak 277. ............................................................ 341

SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI


Glava dvadeset peta

OSTVARENJE TRAŽBINE NA DAVANJE IZJAVE VOLJE

Bezuvjetna tražbina - Članak 276. ........................................................ 341
Uvjetna tražbina - Članak 277. ............................................................ 341


Razdjel četvrti

Glava dvadeset šesta

ODREÐIVANJE OVRHE NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Nadležnost javnih bilježnika - Članak 278. ............................................ 342
Podnošenje prijedloga za ovrhu javnom bilježniku - Članak 279. ........ 342
Sadržaj prijedloga za ovrhu - Članak 280. ............................................ 343

Postupanje u povodu prijedloga - Članak 281. ..................................... 343
Prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave - Članak 282. ..... 345
Potvrda o pravomočćnosti i ovršnosti - Članak 283. ............................... 346
Izvansudska ovrha - Članak 284. ...................................................... 346
Sudska ovrha - Članak 285. ........................................................... 348
Pritužba ovršenika - Članak 286. ..................................................... 350
Nadležni sud - Članak 287. ........................................................... 351
Primjena pravila o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave - Članak 288. .............. 352
Pravo javnih bilježnika na nagradu i naknadu troškova - Članak 289. .. 353

Dio trečći

OSIGURANJE

Glava dvadeset sedma

OPČĆE ODREDBE

Primjena odredaba o ovrsi - Članak 290. ............................................... 353
Sredstva osiguranja - Članak 291. ..................................................... 354
Stvarna nadležnost - Članak 292. ...................................................... 354
Nedopustivost osiguranja - Članak 293. ................................................ 355
Nadležnost za odreðivanje osiguranja po službenoj dužnosti - Članak 294................ 355

OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOGA PRAVA NA NEKRETNINI

Mjesna nadležnost - Članak 295. ...................................................... 356
Pretpostavke zasnivanja - Članak 296. ................................................ 356
Način zasnivanja založnoga prava - Članak 297. ................................... 356
Učinak uknjižbe i zabilježbe - Članak 298. ........................................... 358

Glava dvadeset osma

OSIGURANJE PRISILNIM ZASNIVANJEM ZALOŽNOGA PRAVA NA NEKRETNINI

Mjesna nadležnost - Članak 295. ...................................................... 356
Pretpostavke zasnivanja - Članak 296. ................................................ 356
Način zasnivanja založnoga prava - Članak 297. ................................... 356
Učinak uknjižbe i zabilježbe - Članak 298. ........................................... 358


Glava dvadeset deveta

SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO ZALOŽNOPRAVNO OSIGURANJE

1. Sudsko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava na temelju sporazuma stranaka
Mjesna nadležnost - Članak 299. ...................................................... 358
Prijedlog za osiguranje - Članak 300. ................................................ 359
Ročište u povodu prijedloga i sporazum stranaka - Članak 301. ......... 360
Odredivost visine i dospjelosti tražbine - Članak 302. .......................... 361
Odreðivanje i provedba osiguranja - Članak 303. ................................. 362
Primjena drugih odredaba ovoga Zakona - Članak 304. ....................... 362
Odreðivanje i provedba ovrhe - Članak 305. ......................................... 362
Osiguranje stjecanjem založnoga prava na stvarima i pravima drugih osoba - Članak 306. ...... 363

2. Javnobilježničko osiguranje novčane tražbine zasnivanjem založnoga prava

Zasnivanje založnoga prava na temelju javnobilježničke isprave - Članak 307. ..... 364
Primjena odredaba o sudskom osiguranju - Članak 308. ....................... 365


SUDSKO I JAVNOBILJEŽNIČKO OSIGURANJE PRIJENOSOM NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

Glava trideseta

VLASNIŠTVA NA STVARI I PRIJENOSOM PRAVA

1. Sudsko osiguranje

Mjesna nadležnost - Članak 309. ................................................... 366
Sporazum o osiguranju prijenosom vlasništva i prijenosom prava - Članak 310. ...... 366
Odredivost visine i dospjelosti tražbine - Članak 311. ............................ 368
Posebno o sporazumu o prijenosu vlasništva na nekretnini - Članak 312.............. 368
Stjecanje vlasništva na stvarima koje nisu upisane u zemljišne knjige, odnosno stjecanje prava - Članak 313. ........ 369
Naknadni sporazum o osiguranju - Članak 314. ................................... 370
Pravo na korištenje stvari ili vršenje prava - Članak 315. ..................... 370
Pravo predlagatelja osiguranja da proda predmet osiguranja - Članak 316........... 371
Način prodaje predmeta osiguranja - Članak 317. ................................. 372
Preuzimanje stvari u posjed - Članak 318. ......................................... 373
Pravo protivnika osiguranja da nekretninu optereti hipotekom - Članak 319.......... 374
Dužnosti predlagatelja osiguranja u odnosu na prenesenu tražbinu - Članak 320. .... 375
Izlučno pravo - Članak 321. ....................................................... 376
Prava predlagatelja osiguranja u slučaju zakašnjenja protivnika osiguranja - Članak 322..... 376
Pravo na povrat vlasništva, odnosno prava - Članak 323. ..................... 379
Porezi i druga javna davanja - Članak 324. ........................................ 379
Prava protivnika osiguranja da zatraži unovčenje ili prijenos predmeta osiguranja na predlagatelja osiguranja - Članak 325......... 380
Odgovarajučća primjena odredaba ovoga odjeljka - Članak 326. ......... 381
Odgovarajučća primjena odredaba o sudskom osiguranju - Članak 327. ................. 382

2. Javnobilježničko osiguranje


Glava trideset prva

OSIGURANJE PRETHODNOM OVRHOM

Mjesna nadležnost - Članak 328. ................................................... 383
Pretpostavke za odreðivanje ovrhe - Članak 329. ................................... 383
Postupak u povodu prijedloga za prethodnu ovrhu - Članak 330. ......... 383

Glava trideset druga

OSIGURANJE PRETHODNIM MJERAMA

Mjesna nadležnost - Članak 331. ................................................... 385
Pretpostavke za odreðivanje prethodne mjere - Članak 332. .................. 385
Pretpostavljena opasnost - Članak 333. ........................................... 387
Osiguranje tražbine čiji obroci nisu dospjeli - Članak 334. ................... 389
Vrste prethodnih mjera - Članak 335. ............................................. 390
Prodaja zaplijenjenih pokretnina i prijenos tražbine protivnika osiguranja - Članak 336...... 391
Rješenje o odreðivanju prethodne mjere - Članak 337. ......................... 392
Ukidanje prethodne mjere - Članak 338. .......................................... 392
Obustava u slučaju da predlagatelj osiguranja ne traži ovrhu - Članak 339........ 394

Glava trideset trečća

PRIVREMENE MJERE

1. Opčće odredbe
Mjesna nadležnost - Članak 340. ................................................. 394
Prijedlog za odreðivanje privremene mjere - Članak 341. ................... 395
Rješenje o odreðivanju privremene mjere - Članak 342. ..................... 397
Dopustivost privremene mjere - Članak 343. ...................................... 398

2. Privremene mjere radi osiguranja novčane tražbine
Pretpostavke za odreðivanje privremene mjere - Članak 344. ................ 399
Vrste privremenih mjera radi osiguranja novčane tražbine - Članak 345............ 402

3. Privremene mjere radi osiguranja nenovčane tražbine
Pretpostavke za odreðivanje privremene mjere - Članak 346. ............. 404
Vrste privremenih mjera radi osiguranja nenovčanih tražbina - Članak 347......... 403

4. Zajedničke odredbe
Jamčevina umjesto privremene mjere - Članak 348. .............................. 409
Jamčevina kao uvjet za odreðivanje privremene mjere - Članak 349. .... 410
Odreðivanje više privremenih mjera - Članak 350. ................................ 411
Vrijeme za koje se odreðuje privremena mjera - Članak 351. ................ 412
Pravni lijekovi - Članak 352. .................................................. 412
Ukidanje privremene mjere - Članak 353. ....................................... 413
Naknada štete protivniku osiguranja - Članak 354. ............................... 414
Primjena odredaba o osiguranju prethodnim mjerama - Članak 355. ... 414

Dio četvrti

EUROPSKI OVRŠNI NASLOV

Glava trideset četvrta

POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTVRDE O EUROPSKOM OVRŠNOM NASLOVU ZA NESPORNE TRAŽBINE TE ZA ODREÐIVANJE I PROVEDBU OVRHE NA TEMELJU EUROPSKOG OVRŠNOG NASLOVA

1. OPČĆE ODREDBE
Područje primjene - Članak 356. .................................................. 415

2. IZDAVANJE POTVRDE O EUROPSKOM OVRŠNOM NASLOVU
Nadležnost za potvrðivanje domačćih ovršnih isprava kao europskoga ovršnog naslova - Članak 357. ........ 415
Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje potvrde - Članak 358. ................... 416

Ispravljanje i ukidanje potvrde - Članak 359. .................................... 417

3. ODREÐIVANJE OVRHE NA TEMELJU EUROPSKOGA OVRŠNOG NASLOVA
Ovrha na temelju europskoga ovršnog naslova - Članak 360. ............... 417
Prijevod - Članak 361. ......................................................... 417
Zahtjevi prema člancima 21. i 23. Uredbe - Članak 362. ...................... 418
Obustava i ograničenje ovrhe - Članak 363. .................................... 418
Žalba nakon isteka roka, odnosno tužba zbog razloga zbog kojih se ta žalba može podnijeti - Članak 364. ................ 419


Dio peti

PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji - Članak 365. .............................................................. 419
Prekršaji osoba i tijela koje su dužne davati podatke o dužniku - Članak 366. ....... 419
Prekršaji ovršenikova dužnika, odnosno osobe kod koje se nalazi ovršenikova imovina - Članak 367. ............ 420

Dio šesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 368. ......................................................................... 420
Postupci u tijeku - Članak 369. .................................................... 421

Prestanak važenja odredaba drugih zakona - Članak 370. - Članak 371................. 421

ODREDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU (NN br. 25/13) KOJA MIJENJA TEKST OVRŠNOG ZAKONA (NN br. 112/12) .......... 423

ODREDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OVRŠNOG ZAKONA (NN br. 93/14) KOJA MIJENJA TEKST OVRŠNOG ZAKONA (NN br. 112/12 I 25/13) .............. 424

ZAKON O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ...................................... 427

ODREDBE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA (Nar. nov.,br. 112/12) KOJE SU PREOSTALE NAKON REDAKCIJSKOG PROČIŠČĆAVANJA ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ...... 453

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PROVEDBE OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ............... 455

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZRAVNU NAPLATU ........................ 493

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA JAVNOG KOMISIONARA .................... 499

PRAVILNIK O TARIFI ZA NAKNADU TROŠKOVA I NAGRADU ZA OBAVLJANJE JAVNE KOMISIONE DJELATNOSTI ....... 507

PRAVILNIK O REGISTRU ZADUŽNICA I BJANKO ZADUŽNICA................................. 513

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU ZADUŽNICE ................... 519

PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU BJANKO ZADUŽNICE .. 529


OVRŠNI ZAKON

PRIMJERI PODNESAKA

ZA PRAKTIČNU PRIMJENU

Primjer 1. - Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave .... 541
Primjer 2. - Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave (Primjer II) ......... 543
Primjer 3. - Prijedlog za ovrhu na pokretnini radi naplate novčane tražbine ........... 545
Primjer 4. - Prijedlog za ovrhu temeljem ovršne isprave na nekretnini radi naplate novčane tražbine (čl. 79. i 80. OZ) ..... 547
Primjer 5. - Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine, zajedno s prijedlogom za ispražnjenje nekretnine i njezinu predaju kupcu (čl. 79,. 80., i 128. OZ) ... 549
Primjer 6. - Prijedlog za ovrhu na nekretnini radi naplate novčane tražbine kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava na namirenje promijeni vlasnik nekretnine (čl. 83. OZ) ....551
Primjer 7. - Prijedlog za ovrhu na vozilu ovršenika .......................... 553
Primjer 8. - Prijedlog za provedbu ovrhe na vozilu sukladno odredbama novog Ovršnog zakona ....... 555
Primjer 9. - Prijedlog za ovrhu na dionici za koju nije izdana isprava o dionici (čl. 228.-231 OZ) ... 557
Primjer 10. - Prijedlog za ovrhu radi izricanja sudskih penala (čl. 247. OZ) ............... 559
Primjer 11 - Prijedlog za ovrhu radi predaje odreðenih stvari koje se nalaze kod ovršenika (čl. 250. OZ) .... 561
Primjer 12. - Prijedlog za ovrhu radi predaje odreðenih stvari koje se nisu mogle načći kod ovršenika niti kod trečće osobe (čl. 251. OZ) ............. 563
Primjer 13. - Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti i druga osoba (čl. 261. OZ) ........... 565
Primjer 14. - Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na radnju koju može obaviti samo ovršenik (čl. 262. OZ) ......... 568
Primjer 15. - Prijedlog za ovrhu zbog ponovnog smetanja posjeda (čl. 265. OZ)...................... 570
Primjer 16. - Prijedlog za ovrhu radi ostvarenja obveze na trpljenje i nečinjenje (čl. 263. OZ) .......... 572
Primjer 17. - Prijedlog ovrhe radi vračćanja zaposlenika na rad (čl. 267, - 270. OZ) ................... 574
Primjer 18. - Prijedlog za ovrhu radi fizičke diobe nekretnine (čl. 271- 275. OZ) .................... 576
Primjer 19. - Prijedlog ovrhovoditelja kojim predlaže novi predmet ovrhe............................. 578
Primjer 20. - Prijedlog za nastavak ovrhe promjenom sredstva i predmeta ovrhe ....................... 581
Primjer 21. - Primjer prjiedloga radi promjene predmeta ovrhe na temelju ovršne isprave – bjanko zadužnice (čl. 215. i čl. 5. OZ) ......... 584
Primjer 22. - Prijedlog za protuovrhu (čl. 62. – 64. OZ) ................. 587
Primjer 23. - Prijedlog ovršenika za korištenje nekretnine kao najmoprimac (čl. 127. st. 2-5 OZ) ........... 589
Primjer 24. - Prijedlog za za osiguranje odreðivanjem prethodne mjere zabranom isplate s računa protivnika osiguranja (čl. 331.-339. OZ) ..... 591
Primjer 25. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine odreðivanjem prethodne mjere predbilježbom založnog prava na nekretnini (čl. 331.-339. OZ) .... 593
Primjer 26. - Prijedlog za osiguranje novčane tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini (čl. 295.-298. OZ) ..... 595
Primjer 27. - Prijedlog za osiguranje privremenom mjerom radi osiguranja novčane tražbine zabranom otuðenja nekretnine (čl. 341., čl. 342., čl. 344. i čl. 345. st. 1. toč. 3. OZ) ......... 597
Primjer 28. - Prijedlog za osiguranje prethodnom ovrhom .................... 599
Primjer 29. - Primjer prigovora ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ........... 601
Primjer 30. - Primjer prijedloga ovršenika za odgodu ovrhe .................. 603
Primjer 31. - Primjer tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom ......... 605
Primjer 32. – Primjer rješenja o obustavi ovrhe na nekretnini i prisilnim zasnivanju založnog prava ........... 607
Primjer 33. – Primjer rješenja o obustavi ovrhe na nekretnini .............. 610
Primjer 34. – Primjer rješenja kojim se prihvačća žalba ovršenika nakon proteka roka ........................... 612
Primjer 35. – Primjer rješenja kojim se odbacuje prijedlog za ovrhu na novčanim sredstvima kada postoji mogučćnost izravne naplate putem FINA-e ...... 614
Primjer 36. – Primjer rješenja kojim se odbacuje prijedlog za ovrhu radi naplate novčane tražbine temeljem vjerodostojne isprave koji je podnesen sudu umjesto javnom bilježniku ...... 616
Primjer 37. – Primjer rješenja kojim se sud oglašava apsolutno nenadležnim za odreðivanje i provedbu ovrhe ........... 618
Primjer 38. – Primjer rješenja kojim se odreðuje provedba ovrhe radi ostvarenja novčane tražbine na računu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave .......... 620
Primjer 39. – Primjer rješenja kojim se ovršni postupak obustavlja zbog nemogučćnosti provedbe....................... 623
Primjer 40 – Primjer rješenja kojim se djelomično prihvačća žalba nakon proteka roka, a djelomično se ovršenik upučćuje u parnicu radi proglašenja nedopuštenosti ovrhe ....... 625
Primjer 41. – Primjer rješenja kojim se prijedlog za ovrhu odbija kao neosnovan .................. 628
Primjer 42. – Primjer rješenja kojim se obustavlja ovršni postupka zbog povlačenja prijedloga za ovrhu ..... 630
Primjer 43. – Primjer rješenja kojim se obustavlja ovrha jer nasljednici nisu nasljedili imovinu ............... 632
Primjer 44. – Primjer rješenja kojim se odbacuje prijedlog za ovrhu jer je podnesen protiv osobe koja nema stranačku sposobnost .... 634
Primjer 45. – Primjer rješenja kojim se sud oglašava apsolutno nenadležnim i odbacuje prijedlog za ovrhu ......................... 636
Primjer 46. – Primjer rješenja kojim se obustavlja ovršni postupak zbog prihvačćanja prigovora nedostatka pokričća .............. 638
Primjer 47. – Primjer rješenja kojim se odbacuje prijedlog za ovrhu jer je ovršenik preminuo prije podnošenja istog ........... 640
Primjer 48. – Primjer rješenja kojim se odreðuje nastavak ovršnog postupka ................................................ 642
Primjer 49. – Primjer rješenja kojim se obustavlja provedba ovrhe zbog neuplate predujma ................................. 644
Primjer 50. – Primjer rješenja kojim se djelomično obustavlja ovršni postupak (smanjenje uzdržavanja) .................... 646
Primjer 51. – Primjer rješenja kojim se obustavlja ovrha na pokretninama.................................................. 648
Primjer 52. – Primjer rješenja kojim se ovrha obustavlja jer je ovršna isprava pravomočćno ukinuta ...................... 650
Primjer 53. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za odgodu ovrhe .......................................... 652
Primjer 54. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za odgodu izdavanja naloga za prijenos zaplijenjenih sredstava ... 654
Primjer 55. – Primjer rješenja kojim se odbija prijedlog za ovrhu (fiducij) ............................................... 657
Primjer 56. – Primjer rješenja kojim se utvrðuje da je ovrha dovršena .......659
Primjer 57. – Primjer rješenja kojim se obustavlja ovršni postupak (čl. 5. st.3.) ............................... 661
Primjer 58. – Primjer rješenja kojim se utvrðuje da je nastupio prekid postupka zbog brisanja stranke iz sudskog registra ......... 663
Primjer 59. – Primjer rješenja o protuovrsi ............................................. 665
Primjer 60. – Primjer rješenja o procjeni vrijednosti stvari koje se nisu mogle načći kod ovršenika niti kod trečće osobe ........... 668
Primjer 61. – Primjer rješenja kojim se nastavlja ovršni postupak (novi zkvlasnik) ............................ 670