ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI

Marijan Dunatov dipl. iur.

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA SADRŽAJ

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI – SADRŽAJ SUDSKA PRAKSA

Uvez: Tvrdi

Format: B5

Broj stranica: 1350

Cijena u trgovini: 100,00 EUR

Cijena putem interneta:

U cijenu je uračunata dostava

NOVI/2020 – ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI
– Redakcijski pročišćeni tekst –
(»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19.)
(s sudskom praksom, napomenama, bilješkama, kazalom pojmova)
Priredio: Marijan Dunatov dipl. iur.

Nova knjiga ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI donosi dosad najsveobuhvatniju sudsku praksu vezanu za ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA i ZAKON O SUDSKOM REGISTRU od donošenja tih zakona do zadnje novele iz (N.N. 40/19.)

• Knjiga sadrži obimnu sudsku praksu, i sentence iz perioda od 1993. – 2020. godine (u ovom dosad najobimnijem sakupljenom materijalu sudske prakse nalazi se preko 1000 primjera sudske prakse i sentenci). Praksa je prikazana po pojedinim člancima, odnosno stavcima. Pojedinačni primjer prakse prikazan je tako što je u njemu posebno istaknut naslov, tema, a bitni dijelovi su naznačeni, boldanim, italik ili podvučenim tekstom.

• U knjizi je i praksa koja je povezana sa ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA i podijeljena je tematski u više cjelina kao što su: NADLEŽNOST I SUKOB NADLEŽNOSTI, TRGOVAČKI SPOROVI, ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – RADNOPRAVNI ODNOSI, ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – UGOVORNI ODNOSI, ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – STEČAJNI ZAKON, ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – OVRŠNI ZAKON, ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – KAZNENA ODGOVORNOST, ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA – ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA, itd.

Knjiga ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI sadrži sve odredbe koje su prestale važiti temeljem ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA (»Narodne novine« br. 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19.) Te odredbe su sadržane kako bi se omogućilo lakše praćenje cjelokupne materije, radi uvida u iste, te zbog sporova koji su u tijeku i radi lakšeg razumijevanja sudske prakse koja je povezana s tim odredbama.

Knjiga sadrži napomene i bilješke radi lakšeg praćenja materije.

U knjizi su sadržani i Pravilnici koji su povezani s ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA i ZAKONOM O SUDSKOM REGISTRU

Kategorija:

Knjige

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI

SADRŽAJ SUDSKA PRAKSA

1. SPOR KOJI JE PROIZAŠAO IZ TRGOVAČKOG UGOVORA
2. STVARNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA
3. STVARNA NADLEŽN OS T - SPOR RADI NAKNADE ŠTETE TEMELJEM
POLICE OSIGURANJA IMOVINE
4. POTRAŽIVANJA PO UGOVORIMA O KREDITU - NEDOSTATAK AKTIVNE LEGITI-MACIJE (LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA)
5. SPOR O KREDITU IZ BIVŠEG FONDA ZAJEDNIČKIH REZERVI
6. SPOR IZ UGOVORA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
7. OBRTNIK, TRGOVAC
8. KOOPERANTSKI UGOVOR
9. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O DRŽAVNIM ROBNIM ZALIHAMA
10. TRGOVAČKI SUDOVI, ODVJETNIK, GOSPODARSKA DJELATNOST
11. UGOVOR O PRIJENOSU, SUBROGACIJA
12. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA - UGOVOR O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
13. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA - KOOPERANTSKI UGOVOR
14. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA, DRAGOVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO, TRGOVAČKA DJELATNOST
15. UTVRĐENJE NIŠTAVIM UGOVORA O UNOSU STVARI U TEMELJNI KAPITAL
16. DJELATNOST TRGOVINE - TKO MOŽE OBAVLJATI
17. SAMOOPSKRBNO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO
18. TRGOVAČKI UGOVORI
19. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA - KASKO-SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTAVA
20. SPOR IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I OSIGURATELJA ZA NAKNADU ŠTETE TEMELJEM AUTOODGOVORNOSTI
21. SUBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE - PRAVNA OSOBA KAO STRANKA U POSTUPKU BRAČNE STEČEVINE
22. AKTIVNA LEGITIMACIJA ČLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
23. BRISANJE IZ TRGOVAČKOG REGISTRA - POSLJEDICE
24. AKTIVNA LEGITIMACIJA
25. POJAM PODRUŽNICE I POSLOVNE JEDINICE
26. PRAVNA OSOBNOST PODRUŽNICE - PODRUŽNICA KAO STRANKA U POSTUPKU
27. PODRUŽNICA KAO STRANKA U POSTUPKU - PUNOMOĆ OVLAŠTENE OSOBE OSNIVAČA
28. NAZNAKE PODRUŽNICE U TUŽBI
29. ODGOVORNOST ZA OBVEZE OSNIVAČA DRUŠTVA - TRGOVAČKO DRUŠTVO D.O.O.
30. ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA KAPITALA
31. DOKAZIVANJE ODGOVORNOSTI
32. NAČELO ODVOJENOSTI
33. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - IZBJEGAVANJE OBVEZA OD STRANE ČLANOVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
34. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
35. ODGOVORNOST TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA PREMA TREĆEMU - ODGOVORNOST ODGOVORNIH OSOBA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
36. ODGOVORNOST PROKURISTE
37. PROBOJ PRAVNE OSOBNOSTI
38. ODGOVORNOST ČLANOVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – PROBOJ PRAVNE OSOB-NOSTI
39. ODGOVORNOST ZA NEPODMIRENE OBVEZE
40. DOKAZANA ZLOUPOTREBA
41. POSTUPANJE ČLANA DRUŠTVA, POSTOJANJE OSUĐUJUĆE KAZNENE PRESUDE
42. ODGOVORNOST ČLANOVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA - IZJAVA O PRISTUPANJU DUGU
43. ODGOVORNOST - DOKAZIVANJE - STIJECANJE TRAŽBINE
44. ODGOVORNOST - PRISTUPANJU DUGU
45. UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI - KAD ČLAN DRUŠTVA NE ODGOVARA ZA OBVEZE DRUŠTVA
46. ZLONAMJERNO POSTUPANJE
47. DRUŠTVO I ČLAN DRUŠTVA
48. UGOVORNI PRIJENOS ODREĐENE IMOVINSKE CJELINE
49. ODGOVORNOST BRODARA
50. OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU KAZNENI PROGON
51. ZAKONSKA ZLOUPOTREBA
52. NASLJEDNIK, UDJELIČAR - ODGOVORNOST ZA OBVEZE DRUŠTVA
53. NAČELO ZLOUPORABE PRAVA
54. LIKVIDACIJA, ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA
55. ODGOVORNOST, IZVANREDNA REVIZIJA
56. SOLIDARNA ODGOVORNOST
57. TRGOVAČKO DRUŠTVO I TVRTKA
58. PROMJENA IMENA TVRTKE
59. ZAŠTITA TVRTKE
60. TRGOVAČKO DRUŠTVO SKRAĆENA TVRTKA
61. RAZLIKOVANJE TVRTKI - NAČELO ZAKONITOSTI
62. TRGOVAČ KI U GOV ORI
63. RAZLIKOVANJE TVRTKI - NAČELO ZAKONITOSTI
64. TRGOVAČ KI U GOV ORI 65. SJEDIŠTE TUŽENIKA KAKO SU UPISANI U SUDSKOM REGISTRU
65. SJEDIŠTE TUŽENIKA KAKO SU UPISANI U SUDSKOM REGISTRU … 54
66. PODRUŽNICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
67. NAČELO ISKLJUČIVOSTI
71. ZAŠTITA IMATELJA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE
72. ZAŠTITA TVRTKE - ZAHTJEV ZA BRISANJE TVRTKE
73. ZABRANA UPORABA RIJEČI U TVRTCI
74. ZABRANA KORIŠTENJA TUĐE TVRTKE I BRISANJE U SUDSKOM REGISTRU IMENA TVRTKE
75. ZAŠTITA TVRTKE
76. ZAŠTITA PRAVA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE
77. ZAŠTITA PRAVA IMATELJA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE - OBRTNIK
78. ZAŠTITA PRAVA IMATELJA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE - TUŽBA
79. KAD JE UPOTRIJEBLJENO ISTO IME TVRTKE
80. NOSITELJ ŽIGA - PRAVA.
81. KAD SU PRAVA I POLOŽAJ U TRŽIŠNOJ UTAKMICI POVRIJEĐENI ILI UGROŽENI
82. TRGOVAČKA DRUŠTVA - TVRTKA
83. SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA KAD DRUŠTVO MIJENJA POSLOVNU ADRESU, ALI NE I SJEDIŠTE
84. DOSTAVA - ADRESA
85. DOSTAVA OVRŠNOG RJEŠENJA
86. ČLANAK 40. STAVAK 2. U VEZI SA ČLANKOM 257.
87. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA
88. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – IZVANPARNIČNI POSTUPAK – SPAJANJE POSTUPAKA
89. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA (UGOVOR O MENAGEMENTU)
90. SUDSKA NADLEŽNOST - SUĐENJE U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE
91. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA RADI ISPLATE NAKNADA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU
92. VALJANOST UGOVORA O UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
93. NIŠTAVOST UGOVORA U SVEZI PRODAJE DIONICA
94. SPOR O NAKNADI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU
95. PONIŠTENJE UPISA U KNJIGU DIONIČARA
96. MENADŽERSKI UGOVOR, DIREKTOR, ČLAN UPRAVE DRUŠTVA (ISPLATA PLAĆE)
97. ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU BIVŠEG DIONIČARA
98. SUĐENJE U SPORU U KOJEM TUŽITELJ KAO ČLAN NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA, ZAHTIJEVA PLAĆANJE NAKNADE
99. ISPLATA NAKNADE ZA RAD U UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PODUZEĆA
100. SPOR IZMEĐU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE
101. RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU ČLANOVA TRGOVAČKOGA DRUŠTVA MEĐUSOBNO TE IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA I DRUŠTVA
102. NIŠTAVOST UGOVORA U SVEZI PRODAJE DIONICA
103. ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU BIVŠEG DIONIČARA
104. VALJANOST UGOVORA O UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
105. NAKNADA ČLANU NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
106. PONIŠTENJE UPISA U KNJIGU DIONIČARA
107. RADNI SPOR DIREKTORA DRUŠTVA
108. PONIŠTENJE UPISA U KNJIGU DIONIČARA
109. TRGOVAČKO DRUŠTVO, PRISTUPANJE DUGU FIZIČKE OSOBE
110. VALJANOST UGOVORA O UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU
111. NAKNADA ČLANU NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
112. SPOR ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA I TREĆIH OSOBA
113. SPOR O PLAĆANJU NAKANDE ZA OTKUP DIONICA
114. SPOR OKO OSNIVANJA RADA ILI PRESTANKA RADA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
115. NIŠTAVOST UGOVORA U SVEZI PRODAJE DIONICA
116. SPOR O ODGOVORNOSTI ČLANA UPRAVE ZA OBVEZE DRUŠTVA
117. UGOVOR O KREDITU ZA KUPNJU DIONICA, NIJE TRGOVAČKI UGOVOR
118. ČLANAK 41. STAVAK 3. I ČLANAK 49.
122. SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM
123. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA O UNOSU NEKRETNINE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA (D.O.O.)
124. UGOVOR O USTUPANJU NEKRETNINE
125. VODITELJ FINANCIJSKE SLUŽBE - OVLAŠTENJE ZA POTPISIVANJE FI-NANCIJSKE DOKUMENTACIJE
126. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA KAO UGOVORNA STRANA S DRUŠTVOM
127. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU
128. PROPISI O (ZAKONSKOM) ZASTUPANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
129. DIREKTOR PODRUŽNICE ZASTUPANJE
131. ZAKONSKA ZABRANA UTAKMICE – PUNOMOĆ TREĆE OSOBE, RADI OSNIV-ANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
134. UPIS U SUDSKI REGISTAR
135. PUNOMOĆNIK PO ZAPOSLENJU
136. PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI, PUNOMOĆNIK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PODUZIMANJE PRAVNIH RADNJI
137. NEOVLAŠTENO ZASTUPANI - NAKNADNO ODOBRAVANJE UGOVORA
142. PARNIČNI TROŠKOVI - TROŠAK PROKURISTE TUŽITELJA
143. ODGOVORNOST PROKURISTE - POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA
144. PROKURIST DRUŠTVA - OVLAŠTENJA
146. UGOVOR SA SAMIM SOBOM
147. OVLAŠTENJA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
148. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA KAO UGOVORNA STARNA S DRUŠTVOM
149. SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM
150. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA O UNOSU NEKRETNINE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA (D.O.O.)
151. PODNOSITELJI PRIJAVE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
152. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU
153. UČINAK UPISA U SUDSKI REGISTAR
154. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJA DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR
155. UGOVOR O PRIJENOSU OSNIVAČKOG ULOGA - UPISAN U SUDSKOM REGISTRU
156. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA
157. OSOBNA ODGOVORNOST
158. PRAVA ČLANOVA KOJI ISTUPAJU IZ ZADRUGE, PRIMJENA PROPISA
159. UGOVOR O USTUPU - LIKVIDACIJA
160. LIKVIDACIJA DRUŠTVA KOJA NEMAJU IMOVINE ILI JE ONA NEZNATNE VRI-JEDNOSTI
161. PRESTANAK UPRAVLJAČKIH PRAVA ČLANOVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA
162. SPOROVI NAKON OTVARANJA POSTUPKKA LIKVIDACIJE
163. LIKVIDACIJA, NADLEŽNOST, LIKVIDATORI
164. OPĆINSKI SUD, KAD LIKVIDACIJU PROVODI TRGOVAČKO DRUŠTVO
165. UZAJAMNA POTRAŽIVANJA NAKON PRESTANKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
166. PRAVNA RADNJA KOJU JE DUŽNIK PODUZEO U POSLJEDNJIH 10
GODINA PRIJE PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
167. LIKVIDACIJA-POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ
168. UGOVOR O PRIJENOSU IMOVINE NAKON BRISANJA DRUŠTVA
169. KOMANDITNO DRUŠTVO – ODGOVOROST KOMPLEMENTARA ZA OBVEZE
171. ZAHTJEV ZA ISPLATU DIVIDENDE, USTUPANJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU BUDUĆE DIVIDENDE
172. TRŽIŠNA VRIJEDNOST DIONICE
173. PRIVREMENE MJERE, POVJERAVANJE DIONICA NA UPRAVU TREĆIMA
174. PREDSTEČAJNA NAGODBA – OVRŠNA ISPRAVA – PODOBNOST ZA OVRHU
175. ODLUKA O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA, OBJAVA
176. SADRŽAJ PRIJAVE UPISA DRUŠTVA
177. UPIS U REGISTAR, VEĆA VRIJEDNOST STVARI OD VISINE TEMELJNOG ULOGA
179. DIONIČARI IMAJU JEDNAKI POLOŽAJ U DRUŠTVU
180. KAZNENO DJELO ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI
181. ZAKONA O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
182. ISPLATA DIVIDENDE DIONIČARIMA
184. OPOZIV ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE O ISPLATI DIVIDENDE
185. PODJELA DOBITI – DOSPJELOST
186. ZASTARA ISPLATE DIVIDENDE
187. OPOZIV ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE O ISPLATI DIVIDENDE
188. UPOTREBA DOBITI – PRAVO NA DIVIDENDU
189. DOSPIJEĆE DIVIDENDE ZA ISPLATU
190. ISPLATA DOBITI DIONIČARIMA, KUPNJA ROBE
191. SUDJELOVANJE U UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA
192. ISPLATA DOBITI, NEDOSTATAK NAZNAKE ROKA
193. KAD JE TUŽITELJ AKTIVNO LEGITIMIRAN POBIJATI ODLUKU GLAVNE SKUPŠTINE
195. PODJELA DOBITI
196. DAN STJECANJA TRAŽBINE PREMA DRUŠTVU ZA ISPLATU DIVIDENDE
197. ISPLATA DOBITI DIONIČARIMA, KUPNJA ROBE
198. SPOR ZA NAKNADU ŠTETE VJEROVNIKA JEDNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA PROTIV ČLANA DRUŠTVA
201. DODATNE OBVEZE DIONIČARA I NJIHOVO PLAĆANJE
202. STJECANJE DIONICA NA IME, UPIS U KNJIGU DIONICA NEMA KONSTITUTIVNI ZNAČAJ
203. DIONIČKO DRUŠTVO - DIONICE
204. BRISANJE DIONIČARA IZ REGISTRA DIONICA – PREKNJIŽBE NEMATERI-JALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA
205. PRAVO DIONIČARA DA OD DRUŠTVA ZAHTIJEVA IZVJEŠĆE O PODACIMA U REGISTRU DIONICA
206. UGOVOR O PRIJENOSU, DIONICE, UPIS U KNJIGU DIONICA
207. DIONIČKO DRUŠTVO, PRIJENOS NEOTPLAĆENIH DIONICA
208. OSTVARIVANJE PRAVA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
209. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE O RASPODJELI DOBITI
210. OSTVARENJE PRAVA GLASA U DRUŠTVU
212. PRIJENOS DIONICA - IZDAVANJEM PISANOG INDOSAMENTA
213. DIONIČKO DRUŠTVO – ODREDBE STATUTA O PRAVU PRVOKUPA DIONICA
214. DAVANJE PUNOMOČI NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (I GLASOVANJE NA TEMELJU TE PUNOMOČI
215. STJECANJE VLASTITIH DIONICA
216. PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA
217. NIŠTAVNOST UGOVORA O KUPNJI VLASTITIH DIONICA
218. PRAVA KOJA ČLAN UPRAVE OSTVARUJE
219. KAD JE STJECANJE VLASTITIH DIONICA UGOVORENO PROTIVNO ZAKONSKIM ODREDBAMA
220. STJECANJE DIONICA DRUŠTVA
221. KUPNJA DIONICA I KREDIT
222. DAVANJE ZAJMA RADI STJECANJA DIONICA
223. UGOVOR O PRODAJI
224. GLAVNA SKUPŠTINA - POBOJNOST ODLUKA PRAVA IZ VLASTITIH DIONICA
225. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA …. 264
226. VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA …. 264
227. NADZORNI ODBOR, OPOZIV, ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, RAZLOZI …. 264
228. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA, UPRAVA DRUŠTVA, DONOŠENJE
ODLUKE ZASTUPANJA …. 265

229. NASTANAK PRIJEBOJA SA ZASTARJELIM POTRAŽIVANJEM …. 266

230. STEČAJ - VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA …. 268
231. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – ZASTUPANJE …. 270
232. ČLAN TRGOVAčKOG DRUŠTVA KOJI ZLOUPOTREBLJAVA OKOLNOST DA NE ODGOVARA ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 270

233. OVLAST UPRAVE DRUŠTVA …. 270

234. UTVRĐIVANJE POBOJNOSTI UGOVORA …. 271

235. DIONIČKO DRUŠTVO - PRAVNO RELEVANTNNA VOLJA …. 271

236. PREKORAČENJU GRANICA OVLAŠTENJA PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI DIONICA …. 272

237. POBIJANJE ODLUKE NADZORNOG ODBORA O OPOZIVU PREDSJEDNIKA UP-RAVE DIONIČKOG DRUŠTVA …. 273
238. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE - UČINAK OPOZIVA …. 274
239. POBIJANJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA …. 274
240. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE …. 274
241. PRAVO ČLANA UPRAVE NA OTPREMNINU U SLUČAJU OPOZIVA ODLUKE O IMENOVANJU …. 274
242. OPOZIV ČLANA UPRAVE – RAZLOZI ZA OPOZIV …. 275
243. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE …. 275
244. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE - RAZLOZI OPOZIVA …. 275
245. PRAVA ČLANA UPRAVE NAKON ISTEKA MANDATA

VREMENSKO OGRANIčENJE PRAVA čLANA UPRAVE…. 275


246. PONIŠTENJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA …. 276

247. OTPREMNINE - PRAVO NA OTPREMNINU TEMELJEM ANEKSA OSNOVNOG UGOVORA …. 277

248. IMENOVANJE I OPOZIV …. 278
249. O RAZLOZIMA ZA OPOZIV ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA …. 278
250. PONIŠTENJE ODLUKE O OPOZIVU ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE I PONIŠTENJE ODLUKE O RASKIDU UGOVORA O VOĐENJU POSLOVA …. 279
251. OPOZIV ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA DRUŠTVA …. 280
252. OPOZIV ODLUKE NADZORNOG ODBORA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE, OBRAZLOŽENJE …. 281

253. NADZORNI ODBOR - ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA …. 281

254. OPRAVDANI GUBITAK POVJERENJA …. 282

255. NIŠTAVOST POBIJANE ODLUKE O OPOZIVU EX TUNC …. 283

256. UGOVOR O RADU MENADŽERA …. 284

257. ČLANOVI UPRAVE, OPOZIV, NAKNADA …. 284

258. UGOVORA O RADU - OPOZIVA S DUŽNOSTI …. 285

259. PRAVO ČLANA UPRAVE NA OTPREMNINU U SLUČAJU
OPOZIVA ODLUKE O IMENOVANJU …. 286

261. IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE OD STRANE SUDA …. 287
262. NAKNADE PO DRUGIM OSNOVAMA
PRAVO SUDJELOVANJA U DOBITI DRUŠTVA čLANA UPRAVE ……. 289

263. ISPLATA PLAĆE - UGOVOR O RADU DIREKTORA SA KARAKTERISTIKAMA MENADŽERSKOG UGOVORA …. 290

264. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – NAČELA PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE …. 291

265. PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE …. 291
266. ČLANOVI UPRAVE, SNIŽENJE UGOVORENIH PRIMANJA …. 291
267. DIONIČKO DRUŠTVO – PRIMJENA PROPISA …. 292
268. NASTANAK PRIJEBOJA SA ZASTARJELIM POTRAŽIVANJEM …. 293
269. UGOVOR O RADU - PROKURA …. 294

272. ZABRANA KONKURENCIJE …. 299
273. ZAHTJEV DIONIČARA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG TOGA ŠTO SU MU RADI NAČINA POSLOVANJA DIONICE POSTALE BEZVRIJEDNE - NADLEŽNOST …. 299
274. UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA …. 300

275. ZAHTJEV ČLANA DRUŠTVA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE
ODGOVORNOST ZA ŠTETU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA, PREMA ČLANU DRUŠTVA …. 301
276. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU …. 309
277. SKLAPANJE ANEKSA MENADŽERSKIH UGOVORA …. 310

278. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA …. 312
290. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU …. 315

291. BIT ZLOUPOTREBE …. 315

292. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE – NAKNADA ŠTETE VJEROVNICIMA DRUŠTVA …. 316
293. SPOR VJEROVNIKA DRUŠTVA PROTIV ČLANA UPRAVE DRUŠTVA…. 316
294. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 317
295. SPOR ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA I TREĆIH OSOBA …. 317
296. UGOVOR O JAMSTVU …. 318
297. ODREDBE O ODGOVORNOSTI, KAO LEX SPECIALIS ODREDBE …. 318
298. POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA …. 319
299. KAD KAZNENI SUD UPUTI VJEROVNIKA KAO OŠTEĆENIKA NA PARNICU …. 320
300. POSTOJANJE AKTIVNE GRAĐANSKO-PRAVNE LEGITIMACIJE …. 320
301. AKTIVNA LEGITIMACIJA VJEROVNIKA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ČLA-NOVIMA UPRAVE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 321
302. KAD ČLAN UPRAVE GRUBO POVRIJEDI DUŽNOST DA PRIMJENI POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA …. 321
303. OPĆINSKI SUD, SPOR ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA I TREĆIH OSOBA …. 322
304. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV …. 323
305. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE ZA NAKNADU ŠTETE …. 323
306. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE ZA NAKNADU ŠTETE …. 323
307. SPOR ZA NAKNADU ŠTETE IZMEĐU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 324
308. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE DRUŠTVA …. 324
309. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 326
310. TRAŽBINA PREMA DRUŠTVU U STEČAJNOM POSTUPKU …. 328


311. DIONIČKO DRUŠTVO, ČLAN UPRAVE, ODGOVORNOST ZA ŠTETU …. 329
312. ODGOVORNOST - STEČAJNI POSTUPAK …. 330

313. ŠTETA NASTALA ISPLATOM PREDUJMA ZA NEISPORUČENU ROBU …. 330

314. GRUBA NEPOZORNOST …. 331
315. KAD ČLANOVI UPRAVE ODGOVARAJU ZA ŠTETU SOLIDARNO …. 332
316. ČLAN UPRAVE KOJI POVRIJEDI SVOJE OBVEZE …. 332
317. POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA I NASTANAK ŠTETE …. 332

318. ODGOVORNOST ZA OBVEZE DRUŠTVA - DUŽNA PAŽNJA …. 333
319. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA …. 333

320. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA - DOKAZIVANJE …. 334
321. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA - SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 334

322. IMENOVANJE NOVOG ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 336

324. SASTAV ČLANOVA NADZORNOG ODBORA …. 338
326. PREDSTAVNIK RADNIKA U NADZORNOM ODBORU - NAGRADA ZA RAD …. 339

327. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 256. I 269. …. 339

328. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA …. 339

329. IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA OD STRANE SUDA …. 339
330. DIONIČKO DRUŠTVO – NADZORNI ODBOR, IMENOVANJE ČLANOVA …. 340

331. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 341

333. RADNIČKO VIJEĆE, RAZRJEŠENJE PREDSTAVNIKA U NADZORNOM ODBORU …. 343

336. NADZORNI ODBOR – IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBOR …. 346
337. PRIJAVA REGISTARSKOM SUDU PROMJENE U NADZORNOM ODBORU …. 347
338. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA …. 348


339. STRANKE U POSTUPKU, NADZORNI ODBORI TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 348

340. DIONIČKO DRUŠTVO, ČLAN UPRAVE, ODGOVORNOST ZA ŠTETU …. 349

342. SAZIVANJE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA …. 355

343. SAZIVANJE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA - SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA …. 356
344. DIONIČKO DRUŠTVO, OPOZIV ČLANA UPRAVE I DRUŠTVA, ZASTUPANJE …. 358

345. UGOVOR O RADU – SKLAPANJE UGOVORA O RADU
UGOVOR O RADU ČLANA UPRAVE – OSOBA OVLAŠTENA ZA SKLAPANJE U IME DRUŠTVA …. 359

346. ZASTUPANJE DRUŠTVA PREMA ČLANOVIMA UPRAVE …. 360
347. SPOR IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANA UPRAVE - ZASTUPANJE DRUŠTVA PREMA ČLANOVIMA UPRAVE …. 360
348. DIONIČKO DRUŠTVO – ODLUKE NADZORNOG ODBORA, UNOŠENJE U ZAPISNIK …. 360

349. DIONIČKO DRUŠTVO, OPOZIV ČLANA UPRAVE I DRUŠTVA, ZASTUPANJE …. 361

351. NAGRADA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA …. 363
352. NAKNADA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU - ZASTARA, IMENOVANJE, TRA-JANJE MANDATA …. 364
353. DOSPIJEĆE ZA ISPLATU NAGRADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DIO-NIČKOG DRUŠTVA…. 364
354. PRAVO NA ISPLATU NAKNADE ZA ČLANSTVO U NADZORNOM
ODBORU …. 365

355. PRIMJERENA NAKNADA …. 366
356. KAD JE STATUTOM ODREĐENA VISINA NAGRADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA …. 367

357. NAKNADA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU - ZASTARA, IMENOVANJE, TRA-JANJE MANDATA …. 367
358. UGOVOR ČLANA NADZORNOG ODBORA I DRUŠTVA, SUGLASNOST…. 368

359. UGOVOR ČLANA NADZORNOG ODBORA I DRUŠTVA, SUGLASNOST …. 370

360. ODLUKE O SANACIJI I RESTRUKTUIRANJU …. 384

361. ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA AKO KORISTI DRUŠTVO DA BI OŠTETIO VJEROVNIKE …. 384
362. VRIJEDNOST BODA ZA OBRAČUN PLAĆE …. 389

363. PITANJE POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA …. 390

364. STVARNA NADLEŽNOST, SPOR ČLANA DRUŠTVA I DRUGE OSOBE …. 395

365. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE NA ZAHTJEV MANJINE …. 397
366. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE …. 397

367. OBJAVA DNEVNOG REDA …. 401
368. ODLUKA O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE - OBJAVA …. 401

369. GLAVNA SKUPŠTINA - POBOJNOST ODLUKA …. 402

370. PUNOMOĆNIK MALIH DIONIČARA …. 415
371. DIONIČKO DRUŠTVO, UPRAVA DRUŠTVA, OBAVIJEST O POSLOVIMA …. 415
373. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE …. 417
374. DIONIČKO DRUŠTVO, POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINE …. 417
375. DIONIČAR, OSTVARIVANJE PRAVA GLASA PREKO PUNOMOĆNIKA …. 429

377. IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA …. 438
378. IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA - SUD …. 439
379. IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA - GLAVNA SKUPŠTINA …. 439
380. DIONIČKO DRUŠTVO, POBIJANJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA …. 442

381. PRIJENOS DIONICA S MANJINSKOG NA GLAVNOG DIONIČARA …. 445
382. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 446
385. SOLIDARNO JAMSTVO GLAVNOG DIONIČARA I BANKE ZA ISPLATU OT-PREMNINE …. 448
386. RAZLOZI NIŠTAVOSTI ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 448

387. DIONIČKO DRUŠTVO, PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA, BE-ZUVJETNOST JAMSTVA BANKE …. 449

388. IMENOVANJE REVIZORA RADI UTVRĐENJA IZNOSA OTPREMNINE, REVIZIJA …. 450

390. UPIS ODLUKE O PRIJENOSU DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA U SUDSKI REGISTAR …. 452
391. POTPISIVANJE PRIJAVE ZA UPIS ODLUKE O PRIJENOSU DIONICA
MANJINSKIH DIONIČARA …. 452

392. PRILOŽENE PROPISANE ISPRAVE U IZVORNIKU ILI U OVJERENOJ PRESLICI …. 453

395. SUDSKO ISPITIVANJE PRIMJERENOSTI OTPREMNINE …. 455
396. PRIMJENA HRVATSKOG PRAVA …. 455
397. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA IZ NEKRETNINA ČLANA DRUŠTVA …. 458

398. PRENOŠENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRETHODNO PRIPAJANJE …. 460

399. PRIJAVA ZA UPIS…. 466

400. UPIS U SUDSKI REGISTAR NASTANKA RAZLOGA ZA PRESTANAK DRUŠTVA …. 475
402. PRENOŠENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRETHODNO PRIPAJANJE …. 490

403. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA …. 491

406. NIŠTAVOST ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 500
407. NIŠTETNOST ODLUKA SKUPŠTINE …. 500
408. NIŠTETNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE – SUPROTNOST MORALU …. 500
409. DIONIČKO DRUŠTVO – PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA …. 500
410. SPOR POVODOM TUŽBE ZA UTVRĐENJE ODLUKE NIŠTAVOM …. 501
411. NIŠTAVOST ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA …. 502
412. NIŠTETNOST I POBOJNOST ODLUKA SKUPŠTINE …. 503
413. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE …. 503

415. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA TUŽBU RADI UTVRĐENJA NIŠTETNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE …. 506
416. TUŽBA NA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI …. 506
417. SADRŽAJ TUŽBE …. 506
418. TUŽBA PROTIV DRUŠTVA KOJOM SE TRAŽI DA SE UTVRDI NIŠTAVOST OD-LUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 507
419. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI …. 508

420. NADZORNI ODBOR – NIŠTAVOST ODLUKA
STRANAČKA NESPOSOBNOST, NEDOSTACI U ZASTUPANJU …. 509
421. NIŠTAVOST ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE ….. 510

424. NIŠTAVNOST ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 512
426. NIŠTAVOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FI-NANCIJSKIH IZVJEŠĆA …. 513
427. DIONIČKO DRUŠVO, POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINEKA …. 513

428. PRIGOVOR PROMAŠENE PASIVNE LEGITIMACIJE …. 514
429. PRIJEDLOG ZA OSIGURANJE ODREĐIVANJEM PRIVREMENA MJERE …. 515
431. TUŽBA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – TUŽBENI ZAHTJEV …. 517
432. RAZLOZI POBIJANJA ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 517
437. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – OVLAŠTENJE DIONIČARA …. 520
438. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – OVLAŠTENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 520
439. DIONIČKO DRUŠTVO, POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINE …. 521
440. POBIJANJE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE - TKO MOŽE POBIJATI …. 521

441. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 552

442. TUŽBA ZA POBIJANJE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 524

444. KAD SE TUŽBENIM ZAHTJEVOM TRAŽI UTVRĐENJE NIŠTAVIM ODLUKA SKUPŠTINE …. 524
445. PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 525
446. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI I POBOJNOSTI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 525
447. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – PRIVREMENA MJERA …. 525
448. PRIVREMENA MJERA RADI ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE ZA KOJU SE TRAŽI UTVRĐENJE NIŠTAVOM …. 526
449. PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 526
450. ODREĐIVANJA PRIVREMENE MJERE …. 526
451. VALJANO PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTJEVA …. 527

452. NADZORNI ODBOR - NIŠTAVOST ODLUKA
STRANAČKA NESPOSOBNOST, NEDOSTACI U ZASTUPANJU …. 527

453. PRIVREMENA MJERA (POSTAVLJANJA DRUŠTVU OSOBE KOJA ĆE GA ZASTUPATI DO OKONČANJA SPORA) …. 528
454. GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA
VRIJEDNOST PREDMETA SPORA …. 528
455. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 363.A. …. 530

457. PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE SKUPŠTINE …. 531
458. PRIVREMENA MJERA - PRAVNI INTERES …. 531
460. TUŽBA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – TUŽBENI ZAHTJEV …. 532
461. PROVEDENI LIKVIDACIJSKI POSTUPAK U SKLADU S ODREDBAMA ČLANKA 367. DO 382. ZTD-A …. 537

462. LIKVIDACIJSKA MASA - PRAVNA SPOSOBNOST …. 538
463. TABULARNA ISPRAVA …. 543
464. PRESTANAK UPRAVLJAČKIH PRAVA ČLANOVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA …. 547

466. BRISANJE SUBJEKTA NAKON ZAKLJUČENE LIKVIDACIJE – PRIJENOS OSTATKA LIKVIDACIJSKE MASE DRUŠTVA …. 549
467. TROŠKOVI POSTUPKA, POVLAČENJE TUŽBE, NAKON LIKVIDACIJE I BRISANJA IZ REGISTRA …. 549
468. BRISANJE DRUŠTVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI …. 550
469. OBUSTAVA POSTUPKA …. 551

470. NIŠTAVOST UGOVORA O PRIJENOSU UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU ….…. 556
471. DRUŠTVO KAPITALA …. 556
472. UGOVORA O USTUPU POSLOVNIH UDJELA …. 557

473. SADRŽAJ IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA …. 561
474. TEMELJNI ULOG …. 564


475. UPIS U REGISTAR, VEĆA VRIJEDNOST STVARI OD VISINE TEMELJNOG ULOGA …. 572

476. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – PRODAJA UDJELA …. 583
478. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ISPLATA DIVIDENDE SVIM ZAPOSLENICIMA …. 587

479. VIŠE OVLAŠTENIKA NA POSLOVNOM UDJELU …. 592

480. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA – BRAČNA STEČEVINA …. 592

481. BUDUĆI POSLOVNI UDJELI …. 593

482. VRIJEDNOST POSLOVNOG UDJELA - ISKAZIVANJE …. 593

483. UPIS PROMJENE ČLANA DRUŠTVA U SUDSKI REGISTAR …. 596
485. PRIJAVA ZA UPIS - UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 596

486. OVRHA NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU

DOSTAVA IZVATKA IZ KNJIGE POSLOVNIH UDJELA …. 598

487. ZAJEDNIČKA IMOVINA, DIOBA, POSLOVNI UDJEL …. 599

488. UPISI U KNJIGU POSLOVNIH UDJELA …. 599

489. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 600


490. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA DVOSTRANIM PRAVNIM POSLOM …. 603
491. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA …. 604
493. RASPOLAGANJE S POSLOVNIM UDJELOM …. 604
494. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM - MJERODAVNE ODREDBE …. 604
495. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM - RASKID UGOVORA …. 605
496. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM - UGOVOR SKLOPLJEN U OBLIKU JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA …. 605
497. DRUŠTVENI UGOVOR …. 605
498. RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA …. 606
499. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – RASKID UGOVORA O PRI-JENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 607
500. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 607
501. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 608
502. UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA - POBIJANJE …. 610

503. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – RASKID UGOVORA O PRI-JENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 611
504. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU SPORAZUMA …. 612

505. KAD SE UČINAK UGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA UČINI ZAVISNIM UZ SKLAPANJE DALJNJEG UGOVORA – SPORAZUMA …. 613

506. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA …. 614

507. PROPISANI OBLIK …. 615

508. ODREDBA O OBLIKU UGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA I POSLJED-ICI NEDOSTATAKA PROPISANE FORME …. 616

509. POBIJANJE UGOVORA - UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA - UGOVOR O PRODAJI …. 616

510. VIŠE OVLAŠTENIKA NA POSLOVNOM UDJELU …. 620
511. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 417. …. 620

513. UDIO U DRUŠTVU RAZVOD BRAKA …. 620

514. SPOR U VEZI S PRIPADANJEM I VELIČINOM POSLOVNOG UDJELA …. 622
515. TRGOVAČKI SUD, UTVRĐENJE POSLOVNIH UDJELA BRAČNE STEČEVINE …. 623
516. UGOVOR O KREDITU, PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE …. 623

522. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA – ROK ZA ISPLATU …. 628
523. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA – ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU …. 629
524. ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 629
525. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA …. 629
526. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA I ISPLATA …. 630
527. ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA IZ DRUŠTVA …. 631
528. KAD SE DRUŠTVENIM UGOVOROM MOŽE ODREDITI DA ČLAN MOŽE ISTUPITI IZ DRUŠTVA …. 631

529. TRAJNI OBVEZNOPRAVNI ODNOSI …. 632

530. AUTORSKO DJELO - OTKAZ UGOVORA O RADU- OPRAVDANI RAZLOG U SMISLU čL. 420. …. 632

531. KAD ČLAN DRUŠTVA TUŽBOM KOD SUDA ZAHTIJEVATI ISTUPANJE IZ DRUŠTVA … 633

532. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA I ISPLATA …. 633


534. UČINAK ISTUPANJA ČLANA IZ DRUŠTVA …. 635
535. ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 635

536. ČLAN KOJI JE ISTUPIO IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 635

537. TRŽIŠNA VRIJEDNOST DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU … 636
538. ODREDBE DRUŠTVENOG UGOVORA …. 636

539. PRAVO NA ISPLATU TRŽNE VRIJEDNOSTI POSLOVNOG UDJELA … 637
541. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA …. 639
542. PRESTANAK UGOVORA O RADU, IZVANREDNI OTKAZ, RAZRJEŠENJE DIREKTORA, KAO UGOVORENI RAZLOG ZA OTKAZ …. 639
543. ZLOUPOTRIJEBA NAČELNU ODGOVORNOST ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 640

544. SISTEMATIZACIJU POSLOVA I ZADATAKA …. 641
545. DIONIČKO DRUŠTVO – PRIMJENA PROPISA …. 642

546. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE, PRIMJENA ZAKONA O RADU
ODREĐIVANJE VISINE OTPREMNINE …. 643

547. PRESTANAK UGOVORA O RADU – REDOVITI OTKAZ, POSLOVNO UVJETOVANI, POSEBNE PRETPOSTAVKE, PROFESIONALNA BOLEST, OPASNOST OD INVALIDNOSTI …. 644

548. MENADŽERSKI UGOVOR, DIREKTOR, ČLAN UPRAVE DRUŠTVA (ISPLATA PLAĆE) …. 645

549. PLAĆA – SMANJIVANJE PLAĆE ZBOG NEOSTVARIVANJA PROMETA I DOBITI DRUŠTVA …. 645

550. DIONIČKO DRUŠTVO, OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE, UČINAK …. 645

553. ZAMJENICI ČLANOVA UPRAVE (PRIVREMENI UPRAVITELJ) …. 648

554. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – PRIVREMENI UPRAVITELJ …. 648
555. IMENOVANJE UPRAVE OD STRANE SUDA …. 648
556. PRIVREMENI UPRAVITELJ - UPRAVU DRUŠTVA …. 648

557. KADA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NEMA NADZORNI ODBOR …. 649

558. KAD UPRAVA IMA MANJI BROJ ČLANOVA OD ONOGA KOJI PROIZLAZI IZ DRUŠTVENOGA UGOVORA …. 650

559. PRIVREMENA MJERA ZABRANE ČLANU UPRAVE DA VODI POSLOVE I ZASTUPA DRUŠTVO …. 652
563. OPOZIV čLANA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 653

564. NAKNADA ŠTETE OD ČLANA UPRAVE
UGOVOR O RADU ČLANA UPRAVE - OTKAZNI ROK …. 653
565. SUDSKI OPOZIV ČLANA UPRAVE …. 654
566. OPOZIVANJE DIREKTORA, NADLEŽNOST …. 654
567. ODLUKA SKUPŠTINE O RAZRJEŠENJU TUŽITELJA KAO ČLANA UPRAVE …. 655
568. SUBJEKTIVNI ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI UTVRĐENJA NIŠTETNOSTI ODLUKE NADZORNOG ODBORA …. 656
569. PRAVO ČLANOVA UPRAVE IZ UGOVORA KOJI SU SKLOPILI S DRUŠTVOM …. 656
570. PRESTANAK UGOVORA O RADU, IZVANREDNI OTKAZ, RAZRJEŠENJE DIREKTORA, KAO UGOVORENI RAZLOG ZA OTKAZ …. 657
571. ZAHTJEV RADI OPOZIVA ČLANA UPRAVE ODLUKOM SUDA …. 658

572. OPOZIV S MJESTA DIREKTORA …. 659
573. PRIVREMENA MJERA - ZABRANA ČLANU UPRAVE VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA …. 660

574. UPIS U SUDSKI REGISTAR …. 662
576. UPIS PROMJENE ČLANA UPRAVE …. 662

577. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJA DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR …. 663

578. PRIVREMENI UPRAVITELJ …. 665
579. OTKAZ UGOVORA O RADU

OVLAŠTENJA čLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 665

580. ZASTUPANJE …. 666
581. OGRANIČENJA U ZASTUPANJU …. 666
582. ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI …. 667

583. SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM …. 668
584. UGOVOR O ZAKUPU …. 669

585. ZAHTJEV ČLANA DRUŠTVA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE …. 672

586. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU …. 674

587. NAKNADA ŠTETE VJEROVNICIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGO-VORNOŠĆU …. 675
589. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 675

590. ODGOVORNOST ZA OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 676

591. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE - IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST …. 676

592. ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI …. 677
593. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 677
594. OBVEZA UPRAVE ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA …. 678
595. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA NAKNADU ŠTETE …. 678
596. ZAHTIJEVATI NAKNADU ŠTETE PROTIV ČLANOVA UPRAVE …. 679
597. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEMOGUĆOSTI NAMIRENJA TRAŽBINE OD DRUŠTVA …. 680
598. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE DRUŠTVA …. 681
599. ZATJEV ZA NAKNADU ŠTETE …. 682
600. PASIVNA LEGITIMACIJA …. 682
601. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZBOG LOŠEG VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA …. 683
602. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ZAHTIJEVATNJE NAKNADE ŠTETE …. 683
603. ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE …. 684
604. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE – OVISNO I VLADA-JUĆE DRUŠTVO …. 684
605. SPOR ZA NAKNADU ŠTETE IZMEĐU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 605
606. NAKNADA ŠTETE OD ČLANA UPRAVE …. 605
607. KRAJNJA NEPAŽNJA (CULPA LATA) …. 687

608. SOLIDARNU ODGOVORNOST …. 688

609. DUŽNU POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 689

610. DOKAZIVANJE RADNJE ILI PROPUSTA ČLANA UPRAVE - U SLUČAJU KAD TRAŽBINA VJEROVNIKA NIJE PODMIRENA …. 690

611. VJEROVNIK DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - AKTIVNA LE-GITIMACIJA …. 691

612. STEČAJNI VJEROVNICI I PRAVO DA ZA VRIJEME TRAJANJA STEČAJNOG POSTUPKA OSTVARIVARUJU NAKNADU ŠTETE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA KOJU SU ONI POČINILI DRUŠTVU PRIJE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA …. 691
613. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA I DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 692
614. KAD ODGOVARA ISKLJUČIVO DRUŠTVU ……. 693
615. GRUBA POVRIJEDA DUŽNOSTI - PRIMIJENA POZORNOSTI UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA …. 693
616. POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA - ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV ČLANA UPRAVE D.O.O. (PRIJE NOVELE IZ 2003. GODINE) …. 694
617. NAKNADA ŠTETE PROTIV ČLANA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGO-VORNOŠĆU …. 695
618. NAKNADA ŠTETE, NEDOSTATCI IZVRŠENOG DIJELA …. 695
619. INCIDENTALNA TUŽBA ZA UTVRĐENJE, IZMAKLA KORIST, ZAHTJEV DA SE UKLONI OPASNOST ŠTETE …. 696
620. UGOVOR O OSIGURANJU …. 696
621. NAKNADA ŠTETE ZBOG NESKLAPANJA UGOVORA …. 697
622. NAKNADU ŠTETE ZBOG PADA VRIJEDNOSTI DIONICA …. 697
623. MJERODAVNO PRAVO IZ MEĐUNARODNE PRODAJE ROBE
BEČKA KONVENCIJA, KONVENCIJA O ZASTARI …. 697
624. ODGOVORNOST LOVAČKOG DRUŠTVA, ZAKUPCU …. 698
625. AKTIVNA LEGITIMACIJA, NAKNADA ZA NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE I NEIMOVINSKA ŠTETA ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA …. 698
626. OTKAZ UGOVORA DIREKTORU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 701
627. MENADŽERSKI UGOVOR - ISTEK MANDATA čLANU UPRAVE …. 701
628. VJEROVNIK DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - LEGITIMACIJA DA ZAHTJEVA NAKNADU NASTALE MU ŠTETE OD ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAMIRENJA SVOJE TRAŽBINE OD DRUŠTVA …. 704

629. NADLEŽNOST SKUPŠTINE D.O.O.-A I SUDA …. 709
630. NADLEŽNOST SKUPŠTINE …. 709
631. OPOZIVANJE DIREKTORA, RAZLOZI …. 709
632. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODLUKA O ISPLATI DOBITI, NADLEŽNOST …. 710
633. SKUPŠTINA KAO ORGAN DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI … 711
634. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODLUKA O ISPLATI DOBITI, NADLEŽNOST …. 713

636. NIŠTAVOST ODLUKA SKUPŠTINE …. 714
637. NIŠTAVNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE …. 715
638. KNJIGA ODLUKA - ZAPISNIK …. 717

639. UTVRĐENJE NIŠTETNIM ODLUKA SKUPŠTINE (D.O.O.), ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA, PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST BRISANJE ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA …. 719

640. NIŠTAVOST ODLUKA SKUPŠTINE D.O.O.-A …. 720
641. NIŠTAVOSTI I POBOJNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE …. 721
642. PRIVREMENA MJERA …. 721

644. TUŽBA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UPISA U SUDSKI REGISTAR …. 727

645. UVID U POSLOVNE KNJIGE I DOKUMENTACIJU …. 729
646. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA ULAGANJEM STVARI I PRAVA … 730

647. PRETPOSTAVKE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ULAGANJEM STVARI ILI PRAVA …. 732
648. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA …. 732
649. NIŠTAVOST ODLUKE PRIPOJENOG DRUŠTVA O PRIPAJANJU …. 736
650. STEČAJNI POSTUPAK – PONAVLJANJE POSTUPKA …. 743
651. PREKID PARNIČNOG POSTUPKA …. 744

652. TUŽBENI ZAHTJEV USMJEREN NA PRESTANAK DRUŠTVA …. 745
653. ODLUKA O LIKVIDACIJI DRUŠTVA - SUDSKI REGISTAR …. 747

654. PRAVNO SLJEDNIŠTVO PRAVA KOJA SE ODNOSE NA LIKVIDACIJSKU MASU DRUŠTVA …. 749

655. POVEZANA DRUŠTVA I NJIHOVO DJELOVANJE - UGOVOR O RADU …. 755

656. CJELOVITI POSLOVNI POTHVAT TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI TRGOVCA PO-JEDINCA …. 756

657. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE - POBIJANJE TUŽBOM …. 759

658. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PODUZETNIČKI UGOVOR, SUGLASNOST SKUPŠTINE, NIŠTAVOST …. 762

659. OSNIVANJE NOVOG DRUŠTVA - VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA …. 773

660. STEČAJ – NAKNADA ŠTETE OD ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA NAD KOJIM JE OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK …. 775

661. UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA OVISNOG DRUŠTVA, NIŠTAVOST …. 778

662. PRENOŠENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRETHODNO PRIPAJANJE …. 796

663. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UPIS PRIPAJANJA …. 808

664. AKTIVNA LEGITIMACIJA …. 811
665. REDOSLIJED UPISA U SUDSKI REGISTAR POVODOM PRIPAJANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 811
666. OBVEZE DRUŠTVA PREUZIMATELJA IZ DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA …. 811
667. UPIS PRIPAJANJA …. 812
668. PRIPAJANJE, SPAJANJE – NIŠTAVOST ODLUKE PRIPOJENOG DRUŠTVA O PRI-PAJANJU …. 812
669. ZAHTIJEVATI PODMIRENJE TRAŽBINE …. 813

670. AKO JE NETKO PO MIŠLJENJU DRUŠTVA NEOPRAVDANO UPISAN U KNJIZI DIO-NICA …. 817

671. PRIPAJANJE, SPAJANJE – NIŠTAVOST ODLUKE PRIPOJENOG DRUŠTVA O PRI-PAJANJU …. 818

672. O ZAHTJEVU VJEROVNIKA KOJEM DRUŠTVO PREUZIMATELJ NIJE DALO OD-GOVARAJUĆE OSIGURANJE U IZVANPARNIČNOM POSTUPKU …. 832

673. PRIPAJANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ODGOVORNOST PREUZ IMATELJA PRIPOJENOG D RUŠTVA …. 840

674. NAČIN PRIPAJANJA - PRIJENOS CIJELE IMOVINE …. 840

675. PUNOMOĆ TREĆOJ OSOBI ZA POTPISIVANJE TABULARNE ISPRAVE …. 850

676. SVEOPĆE PRAVO SLJEDNIŠTVA …. 851

677. UGOVOR O PODJELI …. 868

678. SOLIDARNOST DUŽNIKA …. 871
679. DRUŠTVA KOJA SU SUDJELOVALA U PODJELI, SOLIDARNI DUŽNICI …. 871
680. DRUŠTVO PREUZIMATELJ SVEOPĆI PRAVNI SLJEDNIK …. 872

681. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 552. STAVAK 1. …. 876
682. PRIJENOS IMOVINE NA DRUGI NAČIN …. 877

683. SPOR O PLAĆANJU NAKNADE ZA OTKUP DIONICA …. 883
684. IZRAČUN PRIMJERENE NAKNADE ZA OTKUPLJENI POSLOVNI UDIO …. 883
685. OBVEZA PRIJENOSA IMOVINE DRUŠTVA …. 884

686. ODGOVORNOST ČLANOVA GOSPODARSKOG INTERESNOG UDUŽENJA … 900

687. IZNAJMLJIVANJEM UVEZENIH PLOVILA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE …. 910
688. GLAVNA FILIJALA …. 910
689. PRESTANAK INOZEMNE PODRUŽNICE …. 917
693. ČLAN UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ČLANA UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA …. 924
694. POVEZANOST KAZNENOG DJELA IZ ČL. 626.ST. 2. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA S PROPUSTOM IZ ČL. 251.ST. 2. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA …. 925
695. KAZNENO DJELO - PROPISANO KAO IZRIČITO KAZNENO DJELO …. 925
696. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 626
697. VRIJEME POČINJENJA KAZNENOG DJELA …. 927
698. ZLOUPORABA OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU KAZNENI PROGON …. 927
699. KAZNENO DJELO STANJA, TRAJNO KAZNENO DJELO …. 928

700. UVJET ZA KAZNENU ODGOVORNOST ODGOVORNE OSOBE U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 938
701. PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA …. 939

701A. TRGOVAČKO DRUŠTVO, PODUZEĆE, PROMJENA TVRTKE …. 946
702. PRIMJENA ZAKONA NA SUBJEKTE IZ ČL. 635. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA … (NARODNE NOVINE, BROJ 111/93) …. 946
703. POGREŠNA PRIMJENA ODREDBI ZTD-A. …. 947
704. NEKRETNINE KOJE NISU UNESENE U DRUŠTVENI KAPITAL TRGOVAČKOG DRUŠTVA - VLASNIŠTVO HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU … 948
705. PRETVORBA …. 948
706. UTVRĐENJE ČINJENICE JESU LI ZADOVOLJENI UVJETI ZA PRIJENOS ORGAN-IZIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA …. 949
707. TUŽBA - DAVANJE IZJAVE O PRIJENOSU (VRAĆANJU) POSLOVNOG UDJELA …. 950

708. LIKVIDACIJA, NADLEŽNOST, LIKVIDATORI …. 952
709. OPĆINSKI SUD, KAD JOŠ NIJE OTVOREN POSTUPAK LIKVIDACIJE …. 953
710. STVARNA NENADLEŽNOST, OGLAŠENJE NAKON DONOŠENJA PRESUDE … 953
711. PRIJENOS OSTATAKA LIKVIDACIJSKE MASE ČLANU DRUŠTVA …. 954
712. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA LIKVIDACIJU DO ODREĐENOG ROKA …. 954
713. BRISANJE UPISA U SUDSKOM REGISTRU …. 959
714. DIONICA KAO VRIJEDNOSNI PAPIR …. 959
715. UGOVOR O OSNIVANJU …. 961

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


NADLEŽNOST I SUKOB NADLEŽNOSTI - TRGOVAČKI SPOROVI

716. SVI SPOROVI U POVODU STEČAJA …. 989
717. OPĆINSKI SUD, UGOVOR O PREUZIMANJU RADNIKA …. 989
718. PRODAJA POSLOVNOG UDJELA JAVNOM DRAŽBOM, NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA …. 989
719. TRGOVAČKI SUDOVI – UGOVOR O KREDITU ZA KUPNJU DIONICA, NIJE TRGOVAČKI UGOVOR …. 989
720. SPOR U SVEZI TRGOVAČKOG UGOVORA KOJI NIJE MEĐUSOBNI UGOVOR STRANAKA …. 989
721. OPĆINSKI SUDOVI, TRGOVAČKO DRUŠTVO, PRISTUPANJE DUGU FIZIČKE OSOBE …. 990
722. ZAKUPNI, NAJAMNI, STAMBENI ODNOSI - GOSPODARSKA DJELATNOST
723. OBRTNIK, NOSITELJ PRAVA I OBVEZA …. 990
724. TRGOVAČKI UGOVOR, TUŽBA PROTIV VLASNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 990
725.TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ČLANSTVU I ČLANSKIM PRAVIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ODREĐIVANJE MJERA OSIGURANJA …. 990
726. KOMUNALNA DJELATNOST - SUKOB NADLEŽNOSTI …. 990
727. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE – TUŽBA ČLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZBOG PRESTANKA ČLANSTVA …. 991
728. TRGOVAČKI SUD, SPOR REPUBLIKE HRVATSKE ZA JEDINICU KAZNENOG DO-MA IZ POSLOVNE DJELATNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 991
729. TRGOVAČKI UGOVOR, TUŽBA PROTIV VLASNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 991
730. TRGOVAČKI SUD, SPOR O ODGOVORNOSTI ČLANA UPRAVE ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 991
731. OPĆINSKI SUD, KAD LIKVIDACIJU PROVODI TRGOVAČKO DRUŠTVO …. 991
732. SPOR U VEZI S PRIPADANJEM I VELIČINOM POSLOVNOG UDJELA ČLANA DRUŠTVA …. 991
733. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ČLANSTVU I ČLANSKIM PRAVIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ODREĐIVANJE MJERA OSIGURANJA …. 991
734. TRGOVAČKI SUD, UTVRĐENJE POSLOVNIH UDJELA BRAČNE STEČEVINE …. 992
735. KOMUNALNA DJELATNOST – STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA …. 992
736. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE – STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA …. 992
737. OPĆINSKI SUD, SPOR O NAKNADI ZA KOMUNALNE USLUGE S KORISNIKOM KOJI OBAVLJA GOSPODARSKU DJELATNOST …. 992
738. SPOR U SVEZI TRGOVAČKOG UGOVORA KOJI NIJE MEĐUSOBNI UGOVOR STRANAKA …. 992
739. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR IZ NAJAMNIH, ZAKUPNIH I STAMBENIH ODNOSA IZ TRGOVAČKOG UGOVORA …. 992
740. PRODAJA POSLOVNOG UDJELA JAVNOM DRAŽBOM, NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA …. 992
741. TRGOVAČKI SUD, OBRTNIK, TRGOVAC …. 991
742. SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE, S NASLOVA KASKO OSIGURANJA …. 993
743. TRGOVAČKI SUD, OVRHA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE, TRGOVAČKI UGOVOR …. 993
744. VRAĆANJE AMBALAŽE …. 993
745. TRGOVAČKI SUDOVI – UGOVOR O KREDITU ZA KUPNJU DIONICA, NIJE TRGOVAČKI UGOVOR …. 993
746. OPĆINSKI SUD – SPOR O IZVANUGOVORNOJ ŠTETI, IZMEĐU DVA TRGOVAČKA DRUŠTVA …. 993
747. SPOR O POSUDBI OSNOVNOG SREDSTVA …. 993
748. TRGOVAČKI SUD, SPOR O AUTORSKOM PRAVU, SVOJSTVO STRANKE …. 993
749. POSTUPAK LIKVIDACIJE …. 993
750. OPĆINSKI SUD, UGOVOR O PREUZIMANJU RADNIKA …. 993
751. UGOVOR O PRODAJI BRODA …. 994
752. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR IZ UGOVORA O GRAĐENJU STAMBENOG OBJEKTA, SVRHA UGOVORA …. 984
753. TRGOVAČKI SUD – SPOR UPRAVITELJA I VLASNIKA POSEBNOG DIJELA ZGRADE - O PRIČUVI …. 994
754. NAKNADA ZA VEZ PLOVILA …. 994
755. ISPLATA ZARADE ZA KORIŠTENJE BRODA …. 994
756. SPOR IZ ZAKUPNOG ODNOSNO NAJAMNOG ODNOSA …. 994
757. JAVNOBILJEŽNIČKO RJEŠENJE O OVRSI, TRGOVAČKI UGOVOR, NADLEŽNOST …. 994
758. TRGOVAČKI SUD, SPOR ZAPOVJEDNIKA BRODA I BRODARA O PLAĆI ….
759. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE – TUŽBA ČLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZBOG PRESTANKA ČLANSTVA …. 995
760. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, ODLUKA DRUŠTVA O PRESTANKU ČLANSTVA …. 995
761. MJERE OSIGURANJA …. 995
762. TRGOVAČKI SUD, MEĐUSOBNI SPOR IMATELJA RADNJI …. 995
763. ISPLATA ZARADE ZA KORIŠTENJE BRODA …. 996
764. TRGOVAČKI SUDOVI, RASPOLAGANJE ČLANSTVOM I ČLANSKIM UDJELOM, KAD VIŠE NIJE ČLAN …. 996
765. STEČAJ - NADLEŽNOST-DUŽNIK POJEDINAC …. 996
766. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, ODLUKA DRUŠTVA O PRESTANKU ČLANSTVA …. 997
767. TRGOVAČKI SUD, OPĆE PRETPOSTAVKE …. 997
768. SPOR O NAKNADI ŠTETE IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I JEDINICA LO-KALNE SAMOUPRAVE …. 997
769. TRGOVAČKI SUD, SPOR OSOBE KOJA OBAVLJA KUĆNU RADINOST I TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 998
770. OPĆINSKI SUD, SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE PO OSNOVI AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI ŠTETNIKA …. 998
771. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA IZMEĐU DVA TRGOVAČKA DRUŠTVA …. 998
772. SPOR O PRESTANKU TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 999
773. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I ŠKOLE …. 999
774. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA IZMEĐU DVA TRGOVAČKA DRUŠTVA …. 999
775. OPĆINSKI SUD, SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE PO OSNOVI AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI ŠTETNIKA …. 1000
776. TRGOVAČKI SUD, SPOR OSOBE KOJA OBAVLJA KUĆNU RADINOST I TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 1000
777. NADLEŽNOST ZA OVRHU ZA PLAĆANJE TELEFONSKIH USLUGA …. 1000
778. UZAJAMNA POTRAŽIVANJA NAKON PRESTANKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 1001
779. SPOR O NAKNADI ŠTETE IZ UGOVORA IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE …. 1001
780. OPĆINSKI SUD, TROŠAK PREMJEŠTANJA VOZILA …. 1001
781. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZMEĐU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ UGOVORA O KASKO OSIGURANJU …. 1001
782. OPĆINSKI SUD, SPOR O REGRESNOM POTRAŽIVANJU IZMEĐU OSIGURAVA-JUĆIH DRUŠTAVA …. 1002
783. TRGOVAČKI SUD, KOOPERANTSKI UGOVOR …. 1002
784. LIKVIDACIJA, NADLEŽNOST, LIKVIDATORI …. 1002
785. TRGOVAČKI SUD – TRGOVAČKI UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA …. 1003
786. OVRŠNI POSTUPAK - NADLEŽNOST - TRGOVAČKI SUD - NEKRETNINA
787. SPOR O KOMUNALNOJ NAKNADI …. 1003
788. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZ UGOVORA O BANKARSKOJ GARANCIJI …. 1004
789. NADLEŽNOST ZA OVRHU TEMELJEM PRISILNE NAGODBE U STEČAJU …. 1004
790. TRGOVAČKI SUD, OPĆE PRETPOSTAVKE …. 1004
791. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O VLASNIŠTVU AUTORSKOG DJELA …. 1004
792. BRISANO DRUŠTVO IZ SUDSKOG REGISTRA …. 1005
793. OVRHA NA DIONICAMA …. 1005
794. UGOVORA O KUPOPRODAJI POSLOVNIH UDJELA …. 1006
795. SKLAPANJE UGOVORA NAKON PRESTANKA ČLANSTVA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU …. 1006
796. POSTUPAK IZVANREDNE UPRAVE …. 1006
797. NADLEŽNOST O UTVRĐIVANJU PRAVILNOSTI STEGOVNE MJERE STEGOVNOG SUDA LOVAČKOG DRUŠTVA …. 1007
798. SPOROVI NAKON OTVARANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE …. 107

POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - TRGOVAČKI SPOROVI
______________________________________________________________

SENTENCE
______________________________________________________________

799. PRIJENOS DIONICA KOJE GLASE NA IME …. 1009
800. PRODAJA I PRIJENOS VLASTITIH DIONICA ZAPOSLENICIMA I ZAJAM ZAPO-SLENICIMA RADI STJECANJA TIH DIONICA …. 1009
801. BRISOVNA TUŽBA …. 1009
802. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 1009
803. VLASNIŠTVO NA DIONICAMA BANKE NAKON ODLUKE VLADE RH O NJEZINOJ SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU (U SLUČAJU DA JE ZA OTPIS POTENCIJALNIH GUBITAKA ISKORIŠTEN CIJELI TEMELJNI KAPITAL BANKE) …. 1010
804. NEZAKONIT UPIS PODATAKA UPISA U REGISTAR-TUŽBA …. 1010
805. OSPORAVANJE NAVODA PROTIVNE STRANE «OPREZA RADI» …. 1010
806. POTRAŽIVANJE NOVČANOG IZNOSA UMJESTO STVARI …. 1010
807. NEOVLAŠTENA UPORABA I RASPOLAGANJE ZAŠTIĆENOG ŽIGA …. 1010
808. ISPUNJENJE MJENICE PROTIVNO SPORAZUMU …. 1010
809. ROK U KOJEM SE MOŽE TRAŽITI PONIŠTENJE POBOJNOG PRAVNOG POSLA …. 1011
810. MEĐUNARODNI PRIJEVOZ ROBE …. 1011
815. MJERODAVNO PRAVO ZA POTRAŽIVANJE, USTUPANJE TRAŽBINE TEMELJEM UGOVORA O PRODAJI …. 1011
816. STVARNO-PRAVNI ZAHTJEV (UTVRĐENJE PRAVNE OSNOVE ZA STJECANJE SUVLASNIŠTVA, DOSJELOST) …. 1012
817. ZALOŽNO PRAVO NA DIONICAMA …. 1012
818. IMOVINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA - IZJAVA DIREKTORA …. 1012
819. UPOTREBA DOBITI I ISPLATA DIVIDENDE O DOSPIJEĆU, PROVOĐENJE PRIPA-JANJA …. 1013
820. NIŠTETNOST ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA …. 1013
821. APSOLUTNA NENADLEŽNOST …. 1014
822. BRAČNA STEČEVINA …. 1014
823. SPORAZUM RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE …. 1014
824. UTVRĐENJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI, UTVRĐENJE NEVALJANOS-TI UKNJIŽBE, UPIS ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINOM, BRISANJE UKNJIŽBI I USPOSTAVA PRIJAŠNJEG ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG STANJA …. 1015
825. NAKNADA ŠTETE, PRIVREMENA MJERA ( MEĐUNARODNI ELEMENT) AP-SOLUTNA NENADLEŽNOST …. 1015
826. RAZLOZI ZA PONIŠTAJ ARBITRAŽNIH ODLUKA - PONIŠTAJ
PRAVORIJEKA …. 1015
827. VLASTITO PRAVO OŠTEĆENIKA, MJERE ZA ZAŠTITU OD UDARA
PTICA …. 1016
828. TUŽBA ZA UTVRĐENJE, SADRŽAJ TUŽBE …. 1016
829. PRIGOVOR PROTUUGOVORNOG ISPUNJENJA MJENICE …. 1016
830. ISPRAVLJANJE RJEŠENJA …. 1016
831. DOKUMENTARNI AKREDITIV …. 1016
832. PRAVNA OSOBNOST OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA, PUNOMOĆ DANA „POD PRITISKOM“, UTVRĐENJE ČINJENICA, EVENTUALNA KUMULACIJA …. 1017
833. BANKARSKA GARANCIJA. UGOVORNA KAMATA …. 1017
834. POSEBNI POSTUPCI, TRGOVAČKI SPOROVI, TRGOVAČKI SPOR MALE VRIJED-NOSTI …. 1017
835. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA VOĐENJE UPRAVNOG SPORA – VEĆINSKI VLAS-NIK TVRTKE …. 1018
836. PLAĆANJE NAKNADE ZA USLUGE …. 1018
837. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I NJEGOVOG RADNIKA, KAO ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 1018
838. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA VOĐENJE UPRAVNOG SPORA – VEĆINSKI VLAS-NIK TVRTKE …. 1019
839. TUŽBA RADI ISPLATE …. 109
840. IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE OD STRANE SUDA …. 1020
841. IZVANPARNIČNI POSTUPAK - TROŠKOVI …. 1020
842. OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA, NA RAČUNU TRGOVAČKOG DRUŠTVA, PAŽNJA DOBROG GOSPODARSTVENIKA …. 1020
843. STVARNA NADLEŽNOST U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE TEMELJEM POLICE OSIGURANJA …. 1021
844. NADZORNI ODBORI TRGOVAČKOG DRUŠTVA, STRANAČKA
SPOSOBNOST …. 1021
845. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U POSTUPKU …. 1022
846. VALJANOST PUNOMOĆI …. 1022
847. TROŠKOVI POSTUPKA, POVLAČENJE TUŽBE, NAKON LIKVIDACIJE I BRISANJA IZ REGISTRA …. 1023
848. NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA, U SLUČAJU KAD JE DRUŠTVO BRISANO IZ SUDSKOG REGISTRA …. 1023
849. PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MJERA …. 1024
850. STVARNOPRAVNI ZAHTJEV, UTVRĐENJE DA JE NEKRETNINA JAVNO DOBRO (NERAZVRSTANE CESTE) …. 1025

851. KREDIT, POTPIS DIREKTORA KAO ZALOŽNOG DUŽNIK …. 1025
852. ŽELJEZNIČKA INRASTRUKTURA … 1026


POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - RADNOPRAVNI ODNOSI
______________________________________________________________

853. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PROFESIONALNE NOVINARE … 1027
854. ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA - NADZORNI ODBORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA … 1027
855. AUTORSKA NAKNADA ZA KORIŠTENJE AUTORSKIH DJELA … 1028
856. ZASTUPANJE POSLODAVCA, POJAM, RAZLOZI MJERODAVNIH RADNIKA RADI IZVRŠAVANJA POSLOVA … 1028
857. OBVEZA DA SE NEĆE TIJEKOM TRAJANJA RADNOG ODNOSA
OBAVLJATI POSLOVE IZ DJELATNOSTI DRUŠTVA … 1028
858. VOĐENJE SAMOSTALNE TRGOVAČKE DJELATNOSTI UZ RADNI
ODNOS … 1029
859. ZABRANA UTAKMICE, OSNIVANJE DRUŠTVA, BEZ OBAVLJANJA
POSLOVA … 1029
860. PRESTANAK UGOVORA O RADU – REDOVITI OTKAZ, POSLOVNO UVJETOVANI, POSEBNE PRETPOSTAVKE, PROFESIONALNA BOLEST, OPASNOST OD INVALIDNOSTI … 1030
861. PREKOVREMENI RAD … 1031

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - UGOVORNI ODNOSI
______________________________________________________________

SUDSKA PRAKSA
______________________________________________________________

862. UGOVOR O MEĐUNARODNOJ KUPOPRODAJI ROBE … 1033
863. UGOVORA O PRODAJI MOTORNOG VOZILA S OBROČNOM OTPLATOM CIJENE … 1033
864. ODGOVORNOST KOMISIONARA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE … 1033
865. TRGOVAČKI SUDOVI, NIŠTAVOST UGOVORA O PRIJENOSU DIONICA … 1034
866. FORMA UGOVORA I PREDUGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA … 1035
867. UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA … 1035
868. RASPOLAGANJE VLASNIŠTVOM LOKALNE SAMOUPRAVE - SKLAPANJE UGO-VORA O KUPOPRODAJI 100% UDJELA U DRUŠTVU … 1035
869. PREKORAČENJE OVLASTI PROPISANE STATUTOM - NIŠTAVI UGOVOR … 1035
870. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI, UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA, PREINAKA TUŽBE, SPORAZUM O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA … 1036
871. UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O ZAMJENI NEKRETNINE … 1037
872. ZASTARA, RASKID UGOVORA O KONZALTINGU ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZA, PRIGOVOR RADI PRIJEBOJA, STJECANJE BEZ OSNOVE … 1037
873. OBVEZA SKLAPANJA UGOVORA S DRUŠTVOM U VLASNIŠTU HRVATSKOG BRANITELJA … 1037
874. PRIHVAT PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA
ODNOS UGOVORA O DJELU S UGOVOROM O PRODAJI, REKLAMACIJA NENARUČE-NIH RADOVA … 1037
875. PREINAKA TUŽBE PROMJENOM ISTOVJETNOSTI ZAHTJEVA, KONVALIDACIJA UGOVORA KOJEM NEDOSTAJE FORMA … 1038
876. PODMIRENJE DUGA U IME I ZA RAČUN DRUGOG … 1038
877. PRAVNA PRIRODA NAGODBE, SOLIDARNOST DUŽNIKA I PRETPOSTAVKA SOL-IDARNOSTI … 1038
878. ZATEZNA KAMATA, BANKARSKA GARANCIJA S POKRIĆEM … 1038
879. UGOVOR SKLOPLJEN S CILJEM POVOLJNIJE PRIMJENE PROPISA O RAZVRSTAVANJU TRAŽBINA U ISPLATNE REDOVE … 1038
880. KAD SAM KOMISIONAR KUPUJE ROBU KOMITENTA ILI MU PRODAJE SVOJU ROBU … 1038
881. OBRT, SOLIDARNO JAMSTVO, UGOVOR O ZALOGU … 1039
882. NIŠTETNOST UGOVORA, PRIGOVOR NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE, ZASTARA … 1039
883. DOPUNSKA PRESUDA, PRIJEBOJ TUŽBENOG I PROTUTUŽBENOG ZAHTJEVA … 1039
884. ZASTARA, IZVRŠENJE DJELA (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA), OCJENA DOKA-ZA, UGOVORNA KAZNA UGOVOR O DJELU … 1039
885. POBOJNA PRAVNA RADNJA PO STEČAJNOM ZAKONU, NIŠTAVOST
UGOVORA … 1039
886. UGOVOR O OSIGURANJU AUTOMOBILSKOG KASKA … 1040
887. UGOVOR O OSIGURANJU NAPLATE POTRAŽIVANJA NENAMJENSKIH KREDITA … 1040
888. UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU - ZASTARA (ANUITETNA OTPLATA), OBVEZA JAMCA PLATCA … 1040


POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - STEČAJNI ZAKON
______________________________________________________________


SUDSKA PRAKSA
______________________________________________________________

889. STEČAJNI POSTUPAK – PONAVLJANJE POSTUPKA … 1043
890. PREDSTEČAJNA NAGODBA – OVRŠNA ISPRAVA – PODOBNOST ZA OVRHU … 1043
891. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA … 1044
892. STEČAJNI POSTUPAK – ISPITIVANJE NADLEŽNOSTI … 1044
893. STEČAJNI POSTUPAK - SPAJANJU VIŠE PARNICA … 1045
894. STEČAJNI POSTUPAK – UMJEŠAČ U STEČAJNOM POSTUPKU … 1045
895. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA … 1045
896. RJEŠENJE O UTVRĐENIM I OSPORENIM TRAŽBINAMA … 1045
897. VIŠESTRUKO PREDLAGANJE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA … 1045
898. OVLAŠTENI ŽALITELJ NA RJEŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA … 1046
899. STEČAJNI POSTUPAK – UMJEŠAČ U STEČAJNOM POSTUPKU … 1046
900. STEČAJNI POSTUPAK – UMJEŠAČ … 1046
901. STEČAJNI POSTUPAK – ŽALBA PROTIV RJEŠENJA … 1046
902. STEČAJNI POSTUPAK – ŽALBA – ODLUKA SKUPŠTINE VJEROVNIKA … 1047
903. STEČAJNI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA … 1047
904. STEČAJNI POSTUPAK – TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA … 1047
905. STEČAJNI VJEROVNIK - PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ŽALBENOG POSTUPKA … 1047
906. STEČAJNI POSTUPAK – OVLASTI STEČAJNOG UPRAVITELJA … 1048
907. UTVRĐENJE OSNOVANOSTI TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA … 1048

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - OVRŠNI ZAKON
______________________________________________________________

908. ODBIJANJE PRIGOVORA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE OVRŠENIKU NALOŽENO PLAĆANJE SUDSKE PRISTOJBE … 1049
909. PRIVREMENA MJERA RADI ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE ZA KOJU SE TRAŽI UTVRĐENJE NIŠTAVOM … 1049
912. OVRŠNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA … 1049
919. OVRHA NA POSLOVNOM UDJELU … 1050
920. PRIVREMENA MJERA RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE … 1051
921. RJEŠENJE O OVRSI - NOSITELJ OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA … 1051
922. DIONICE O KOJIMA NIJE IZDANA ISPRAVA … 1052
923. OPĆINSKI SUD, OVRHOVODITELJ, UDRUGA … 1052
924. JAVNOBILJEŽNIČKO RJEŠENJE O OVRSI, TRGOVAČKI UGOVOR, NADLEŽNOST …1053
925. KREDIT, POTPIS DIREKTORA KAO ZALOŽNOG DUŽNIKA …1053
926. TELEFONSKE USLUGE - OVRŠNI POSTUPAK – NADLEŽNOST … 1054
927. ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE ZABRANE UPISA BRISANJA PREDSJEDNIKA UPRAVE I ČLANOVA UPRAVE … 1054
928. OVRŠNI POSTUPAK - DOSTAVA DOSTAVA OBAVLJENA PUTEM OGLASNE PLOČE SUDA … 1055
929. OPĆENITO O OVRŠNOM POSTUPKU – ODREĐENA POSTUPOVNA PITANJA – TROŠKOVI POSTUPKA … 1055
930. OPĆENITO O OVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OSIGURANJA – TROŠKOVI POSTUPKA … 1056
931. OVRŠNI POSTUPAK - NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA … 1056

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - KAZNENA
ODGOVORNOST
______________________________________________________________


SUDSKA PRAKSA
______________________________________________________________

932. ODLUKA O ZAHTJEVU KAD SE ON PRIHVAĆA … 1059

933. KAD JE SUD O SJEDNICI VIJEĆA OBVEZAN IZVIJESTI BRANITELJA I NJEGOVOG ZASTUPNIKA … 1059
934. IZJEDNAČAVANJE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE … 1059
935. KAD NISU OSTVARENI ELEMENTI KAZNENOG DJELA KRIVOTVORENJA IS-PRAVE IZ ČL.311. KZ-A. … 1060
936. ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI … 1060
937. POVREDE KAZNENOG ZAKONA - JELI DJELO KAZNENO DJELO … 1061
938. PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU, NEMA PRIJEVARNE NAMJERE … 1062
939. SVOJSTVO ODGOVORNE OSOBE NEMA OSNIVAČ TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJI NIJE ČLAN UPRAVE DRUŠTVA … 1062
940. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV … 1063
941. ODLUKA O ZAHTJEVU KAD SE ON PRIHVAĆA … 1064
942. KAD NISU OSTVARENI ELEMENTI KAZNENOG DJELA KRIVOTVORENJA IS-PRAVE IZ ČL.311. KZ-A … 1064
943. APSOLUTNO BITNA POVREDA ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA … 1064
944. VJEROVNICI DRUŠTVA NAD KOJIM JE ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK … 1065

945. NAMJENSKA SREDSTVA … 1065

946. MOGUĆE JE PRODULJENO KAZNENO DJELO ZLOUPORABE OVLASTI U GOSPO-DARSKOM POSLOVANJU … 1065
947. KAD SU OSTVARENI ELEMENTI KAZNENOG DJELA PRIJEVARE … 1066
948. ZLOUPORABA POVJERENJA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU … 1067

949. ZATEZNA KAMATA NA DOSUĐENI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV … 1067
950. OSNIVANJE DRUGOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA - ZLOUPOTREBA OKOLNOSTI ČLANA DRUŠTVA … 1068

951. ODREDBA ČL. 251. ST. 2. ZTD-A … 1069

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
______________________________________________________________

953. OBJAVA PONUDE ZA PREUZIMANJE … 1071
954. OBVEZNA PONUDA ZA PREUZIMANJE … 1071
957. ČLANAK 49. ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA …1072
958. DIONIČKO DRUŠTVO, ODBIJANJE ODOBRENJA OBJAVLJIVANJA PONUDE … 1073
959. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU - OVLAŠTENJA - PRETVORBA … 1073
960. ČLANAK 24. I 29. ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA … 1074
961. PARNICA U KOJOJ TUŽITELJ KAO DIONIČAR DRUŠTVA ZAHTIJEVA OBVEZNO SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI DIONICA … 1075
POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ZAKON O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
______________________________________________________________

962. ZAKON O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA … 1077


POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU
______________________________________________________________

963. STVARNA NADLEŽN OS T U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE TEMELJEM POLICE OSIGURANJA
964. STVARNA NADLEŽNOST, NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA
965. TUŽENIK - USTANOVA …1080
966. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA … 1080
968. PODRUŽNICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …1081
969. KAD STRANKA NE MOŽE BITI STRANKA U POSTUPKU … 1081
970. VALJANOST PUNOMOĆI … 1082
971. TROŠKOVI POSTUPKA, POVLAČENJE TUŽBE, NAKON LIKVIDACIJE I BRISANJA IZ REGISTRA … 1082
972. PLATNI NALOG .. 1083
973. STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKOG SUDA, SPOR RADI NAPLATE ZAJEDNIČKE PRIČUVE … 1083
974. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA, SPOR IZMEĐU PRAVNIH OSOBA … 1084
975. OSIGURANJE DOKAZA - NADLEŽNOST … 1084
976. STVARNA NADLEŽNOST POVODOM PRIGOVORA TUŽENIKA NA RJEŠENJE O OVRSI … 1085ZAKON O SUDSKOM REGISTRU
- Redakcijski pročišćeni tekst -
(»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)


990. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJE DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR … 1096


991. TUMAČENJE OPĆIH AKATA - UPIS U SUDSKI REGISTAR, PRIMJENA
PROPIS … 1099


993. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR - ZABILJEŽBA SPORA … 1111

994. USKLAĐENJE ZADRUGA – ZAKON O ZADRUGAMA … 1115

995. DOSTAVNICA - DOKAZNA SNAGA JAVNE ISPRAVE … 1115

996. NAČELO ISKLJUČIVOSTI … 1116

997. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJA DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR … 1123

998. POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPIKA OVRŠENIKU - ODBIJANJE PRIJED-LOGA … 1127

999. BRISANJE SUBJEKTA IZ REGISTRA - LIKVIDACIJA NAD IMOVINOM … 1127

1000. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA BRISANJE UPISA … 1130

1003. KAD VLASNIK NIJE U ZAKONSKOM ROKU PODNIJELA PRIJAVU ZA UPIS SUBJEKTA … 1142

1004. PRIJENOS OSTATKA LIKVIDACIJSKE MASE DRUŠTVA … 1143
1005. SUBJEKT KOJI SE NIJE USKLADIO SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA …. 1143

1006. OSTACI LIKVIDACIJSKE MASE NAKON BRISANJA PRAVNIH OSOBA … 1144


1007. LIKVIDACIJA DRUŠTAVA I PODUZEĆA KOJA NEMAJU IMOVINE ILI JE ONA NEZNATNE VRIJEDNOSTI … 1145

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA … 1146

1008. UPIS ZABILJEŽBE SPORA U SUDSKI REGISTAR - ZABILJEŽBA SPORA U SUDSKOM REGISTRU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI … 1146

1009. PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PRIJAVE I OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA UPIS POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA … 1146

1010. PRETPOSTAVKE ZA UPIS PROMJENA ČLANOVA DRUŠTVA U SUDSKI
REGISTAR … 1147

1011. ODBAČAJ UPISA … 1147

1012. ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA OSNOVANOST PRIJAVE … 1147

1013. OSNIVANJE USTANOVE-ADRESA SJEDIŠTA USTANOVE - OBJEKT VLASNIŠTVO HZZO-A … 1147Sadržaj

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U SUDSKOJ PRAKSI

SADRŽAJ SUDSKA PRAKSA

1. SPOR KOJI JE PROIZAŠAO IZ TRGOVAČKOG UGOVORA
2. STVARNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA
3. STVARNA NADLEŽN OS T - SPOR RADI NAKNADE ŠTETE TEMELJEM
POLICE OSIGURANJA IMOVINE
4. POTRAŽIVANJA PO UGOVORIMA O KREDITU - NEDOSTATAK AKTIVNE LEGITI-MACIJE (LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA)
5. SPOR O KREDITU IZ BIVŠEG FONDA ZAJEDNIČKIH REZERVI
6. SPOR IZ UGOVORA O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
7. OBRTNIK, TRGOVAC
8. KOOPERANTSKI UGOVOR
9. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O DRŽAVNIM ROBNIM ZALIHAMA
10. TRGOVAČKI SUDOVI, ODVJETNIK, GOSPODARSKA DJELATNOST
11. UGOVOR O PRIJENOSU, SUBROGACIJA
12. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA - UGOVOR O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA
13. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA - KOOPERANTSKI UGOVOR
14. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA, DRAGOVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO, TRGOVAČKA DJELATNOST
15. UTVRĐENJE NIŠTAVIM UGOVORA O UNOSU STVARI U TEMELJNI KAPITAL
16. DJELATNOST TRGOVINE - TKO MOŽE OBAVLJATI
17. SAMOOPSKRBNO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO
18. TRGOVAČKI UGOVORI
19. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA - KASKO-SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTAVA
20. SPOR IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I OSIGURATELJA ZA NAKNADU ŠTETE TEMELJEM AUTOODGOVORNOSTI
21. SUBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE - PRAVNA OSOBA KAO STRANKA U POSTUPKU BRAČNE STEČEVINE
22. AKTIVNA LEGITIMACIJA ČLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
23. BRISANJE IZ TRGOVAČKOG REGISTRA - POSLJEDICE
24. AKTIVNA LEGITIMACIJA
25. POJAM PODRUŽNICE I POSLOVNE JEDINICE
26. PRAVNA OSOBNOST PODRUŽNICE - PODRUŽNICA KAO STRANKA U POSTUPKU
27. PODRUŽNICA KAO STRANKA U POSTUPKU - PUNOMOĆ OVLAŠTENE OSOBE OSNIVAČA
28. NAZNAKE PODRUŽNICE U TUŽBI
29. ODGOVORNOST ZA OBVEZE OSNIVAČA DRUŠTVA - TRGOVAČKO DRUŠTVO D.O.O.
30. ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA KAPITALA
31. DOKAZIVANJE ODGOVORNOSTI
32. NAČELO ODVOJENOSTI
33. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - IZBJEGAVANJE OBVEZA OD STRANE ČLANOVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
34. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
35. ODGOVORNOST TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA PREMA TREĆEMU - ODGOVORNOST ODGOVORNIH OSOBA TRGOVAČKOG DRUŠTVA
36. ODGOVORNOST PROKURISTE
37. PROBOJ PRAVNE OSOBNOSTI
38. ODGOVORNOST ČLANOVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – PROBOJ PRAVNE OSOB-NOSTI
39. ODGOVORNOST ZA NEPODMIRENE OBVEZE
40. DOKAZANA ZLOUPOTREBA
41. POSTUPANJE ČLANA DRUŠTVA, POSTOJANJE OSUĐUJUĆE KAZNENE PRESUDE
42. ODGOVORNOST ČLANOVA TRGOVAČKOG DRUŠTVA - IZJAVA O PRISTUPANJU DUGU
43. ODGOVORNOST - DOKAZIVANJE - STIJECANJE TRAŽBINE
44. ODGOVORNOST - PRISTUPANJU DUGU ………. 34
45. UTVRĐIVANJE OKOLNOSTI - KAD ČLAN DRUŠTVA NE ODGOVARA ZA OBVEZE DRUŠTVA ………. 35
46. ZLONAMJERNO POSTUPANJE ………. 35
47. DRUŠTVO I ČLAN DRUŠTVA ………. 47
48. UGOVORNI PRIJENOS ODREĐENE IMOVINSKE CJELINE ………. 48
49. ODGOVORNOST BRODARA ………. 37
50. OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU KAZNENI PROGON ………. 37
51. ZAKONSKA ZLOUPOTREBA ………. 39
52. NASLJEDNIK, UDJELIČAR - ODGOVORNOST ZA OBVEZE DRUŠTVA ………. 39

53. NAČELO ZLOUPORABE PRAVA ………. 40

54. LIKVIDACIJA, ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA ………. 41
55. ODGOVORNOST, IZVANREDNA REVIZIJA ………. 41

56. SOLIDARNA ODGOVORNOST ………. 42

57. TRGOVAČKO DRUŠTVO I TVRTKA ………. 44

58. PROMJENA IMENA TVRTKE ………. 44

59. ZAŠTITA TVRTKE ………. 45

60. TRGOVAČKO DRUŠTVO SKRAĆENA TVRTKA ………. 47
61. RAZLIKOVANJE TVRTKI - NAČELO ZAKONITOSTI ………. 48
62. TRGOVAČ KI U GOV ORI ………. 48
63. RAZLIKOVANJE TVRTKI - NAČELO ZAKONITOSTI ………. 50
64. TRGOVAČ KI U GOV ORI 65. SJEDIŠTE TUŽENIKA KAKO SU UPISANI U SUDSKOM REGISTRU ………. 50
65. SJEDIŠTE TUŽENIKA KAKO SU UPISANI U SUDSKOM REGISTRU … 54

66. PODRUŽNICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ………. 56
67. NAČELO ISKLJUČIVOSTI ………. 57

71. ZAŠTITA IMATELJA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE ………. 59

72. ZAŠTITA TVRTKE - ZAHTJEV ZA BRISANJE TVRTKE ………. 59
73. ZABRANA UPORABA RIJEČI U TVRTCI ………. 59
74. ZABRANA KORIŠTENJA TUĐE TVRTKE I BRISANJE U SUDSKOM REGISTRU IMENA TVRTKE ………. 60
75. ZAŠTITA TVRTKE ………. 60
76. ZAŠTITA PRAVA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE ………. 60
77. ZAŠTITA PRAVA IMATELJA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE - OBRTNIK ………. 61
78. ZAŠTITA PRAVA IMATELJA RANIJE PRIJAVLJENE TVRTKE - TUŽBA ………. 61
79. KAD JE UPOTRIJEBLJENO ISTO IME TVRTKE ………. 61

80. NOSITELJ ŽIGA - PRAVA. ………. 62

81. KAD SU PRAVA I POLOŽAJ U TRŽIŠNOJ UTAKMICI POVRIJEĐENI ILI UGROŽENI ………. 62

82. TRGOVAČKA DRUŠTVA - TVRTKA ………. 64

83. SJEDIŠTE I POSLOVNA ADRESA KAD DRUŠTVO MIJENJA POSLOVNU ADRESU, ALI NE I SJEDIŠTE ………. 70

84. DOSTAVA - ADRESA ………. 70

85. DOSTAVA OVRŠNOG RJEŠENJA ………. 71

86. ČLANAK 40. STAVAK 2. U VEZI SA čLANKOM 257. ………. 74

87. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA …… 74

88. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – IZVANPARNIČNI POSTUPAK – SPAJANJE POSTUPAKA ………. 75
89. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA (UGOVOR O MENAGEMENTU) ………. 75
90. SUDSKA NADLEŽNOST - SUĐENJE U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE ………. 75
91. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA RADI ISPLATE NAKNADA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU ………. 75
92. VALJANOST UGOVORA O UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU ………. 76
93. NIŠTAVOST UGOVORA U SVEZI PRODAJE DIONICA ………. 76
94. SPOR O NAKNADI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU ………. 77
95. PONIŠTENJE UPISA U KNJIGU DIONIČARA ………. 77
96. MENADŽERSKI UGOVOR, DIREKTOR, ČLAN UPRAVE DRUŠTVA (ISPLATA PLAĆE) ………. 78
97. ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU BIVŠEG DIONIČARA ………. 78
98. SUĐENJE U SPORU U KOJEM TUŽITELJ KAO ČLAN NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA, ZAHTIJEVA PLAĆANJE NAKNADE ………. 79
99. ISPLATA NAKNADE ZA RAD U UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PODUZEĆA ………. 79
100. SPOR IZMEĐU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVE ………. 80
101. RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU ČLANOVA TRGOVAČKOGA DRUŠTVA MEĐUSOBNO TE IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA I DRUŠTVA …. 80
102. NIŠTAVOST UGOVORA U SVEZI PRODAJE DIONICA …. 81
103. ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU BIVŠEG DIONIČARA …. 81
104. VALJANOST UGOVORA O UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU …. 82
105. NAKNADA ČLANU NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 83
106. PONIŠTENJE UPISA U KNJIGU DIONIČARA …. 83
107. RADNI SPOR DIREKTORA DRUŠTVA …. 84
108. PONIŠTENJE UPISA U KNJIGU DIONIČARA …. 84
109. TRGOVAČKO DRUŠTVO, PRISTUPANJE DUGU FIZIČKE OSOBE …. 85
110. VALJANOST UGOVORA O UDJELU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU …. 86
111. NAKNADA ČLANU NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 86
112. SPOR ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA I TREĆIH OSOBA …. 87
113. SPOR O PLAĆANJU NAKANDE ZA OTKUP DIONICA …. 88
114. SPOR OKO OSNIVANJA RADA ILI PRESTANKA RADA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 88

115. NIŠTAVOST UGOVORA U SVEZI PRODAJE DIONICA …. 89
116. SPOR O ODGOVORNOSTI ČLANA UPRAVE ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 89
117. UGOVOR O KREDITU ZA KUPNJU DIONICA, NIJE TRGOVAČKI UGOVOR …. 90
118. ČLANAK 41. STAVAK 3. I čLANAK 49. …. 91

122. SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM …. 92
123. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA O UNOSU NEKRETNINE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA (D.O.O.) …. 93

124. UGOVOR O USTUPANJU NEKRETNINE …. 93
125. VODITELJ FINANCIJSKE SLUŽBE - OVLAŠTENJE ZA POTPISIVANJE FI-NANCIJSKE DOKUMENTACIJE …. 94
126. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA KAO UGOVORNA STRANA S DRUŠTVOM …. 94
127. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA O KREDITU …. 95

128. PROPISI O (ZAKONSKOM) ZASTUPANJU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 96

129. DIREKTOR PODRUŽNICE ZASTUPANJE …. 97

131. ZAKONSKA ZABRANA UTAKMICE – PUNOMOĆ TREĆE OSOBE, RADI OSNIV-ANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 99

134. UPIS U SUDSKI REGISTAR …. 101
135. PUNOMOĆNIK PO ZAPOSLENJU …. 101

136. PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI, PUNOMOĆNIK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PODUZIMANJE PRAVNIH RADNJI …. 102
137. NEOVLAŠTENO ZASTUPANI - NAKNADNO ODOBRAVANJE UGOVORA …. 105
142. PARNIČNI TROŠKOVI - TROŠAK PROKURISTE TUŽITELJA …. 108
143. ODGOVORNOST PROKURISTE - POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA …. 108

144. PROKURIST DRUŠTVA - OVLAŠTENJA …. 108

146. UGOVOR SA SAMIM SOBOM …. 110

147. OVLAŠTENJA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 111

148. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA KAO UGOVORNA STARNA S DRUŠTVOM …. 111

149. SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM …. 112

150. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA O UNOSU NEKRETNINE U TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA (D.O.O.) …. 113

151. PODNOSITELJI PRIJAVE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR ….. 119
152. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU

153. UČINAK UPISA U SUDSKI REGISTAR …. 122
154. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJA DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR …. 122
155. UGOVOR O PRIJENOSU OSNIVAČKOG ULOGA - UPISAN U SUDSKOM REGISTRU …. 123

156. STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA …. 127

157. OSOBNA ODGOVORNOST …. 136

158. PRAVA ČLANOVA KOJI ISTUPAJU IZ ZADRUGE, PRIMJENA PROPISA …. 141

159. UGOVOR O USTUPU - LIKVIDACIJA …. 147

160. LIKVIDACIJA DRUŠTVA KOJA NEMAJU IMOVINE ILI JE ONA NEZNATNE VRI-JEDNOSTI …. 147

161. PRESTANAK UPRAVLJAČKIH PRAVA ČLANOVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA …. 147

162. SPOROVI NAKON OTVARANJA POSTUPKKA LIKVIDACIJE …. 148

163. LIKVIDACIJA, NADLEŽNOST, LIKVIDATORI …. 148

164. OPĆINSKI SUD, KAD LIKVIDACIJU PROVODI TRGOVAČKO DRUŠTVO …. 149

165. UZAJAMNA POTRAŽIVANJA NAKON PRESTANKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 149

166. PRAVNA RADNJA KOJU JE DUŽNIK PODUZEO U POSLJEDNJIH 10
GODINA PRIJE PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA …. 150

167. LIKVIDACIJA-POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ …. 150

168. UGOVOR O PRIJENOSU IMOVINE NAKON BRISANJA DRUŠTVA …. 152

169. KOMANDITNO DRUŠTVO – ODGOVOROST KOMPLEMENTARA ZA OBVEZE …. 157
171. ZAHTJEV ZA ISPLATU DIVIDENDE, USTUPANJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU BUDUĆE DIVIDENDE …. 172

172. TRŽIŠNA VRIJEDNOST DIONICE …. 172

173. PRIVREMENE MJERE, POVJERAVANJE DIONICA NA UPRAVU TREĆIMA …. 176
174. PREDSTEČAJNA NAGODBA – OVRŠNA ISPRAVA – PODOBNOST ZA OVRHU …. 181

175. ODLUKA O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA, OBJAVA …. 182

176. SADRŽAJ PRIJAVE UPISA DRUŠTVA …. 191
177. UPIS U REGISTAR, VEĆA VRIJEDNOST STVARI OD VISINE TEMELJNOG ULOGA …. 196

179. DIONIČARI IMAJU JEDNAKI POLOŽAJ U DRUŠTVU …. 213

180. KAZNENO DJELO ZLOUPORABE POLOŽAJA I OVLASTI …. 216

181. ZAKONA O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA … 217

182. ISPLATA DIVIDENDE DIONIČARIMA …. 222

184. OPOZIV ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE O ISPLATI DIVIDENDE …. 222

185. PODJELA DOBITI – DOSPJELOST …. 223
186. ZASTARA ISPLATE DIVIDENDE …. 223
187. OPOZIV ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE O ISPLATI DIVIDENDE …. 223
188. UPOTREBA DOBITI – PRAVO NA DIVIDENDU …. 223
189. DOSPIJEĆE DIVIDENDE ZA ISPLATU …. 224
190. ISPLATA DOBITI DIONIČARIMA, KUPNJA ROBE …. 224

191. SUDJELOVANJE U UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA …. 225

192. ISPLATA DOBITI, NEDOSTATAK NAZNAKE ROKA …. 225

193. KAD JE TUŽITELJ AKTIVNO LEGITIMIRAN POBIJATI ODLUKU GLAVNE SKUPŠTINE …. 229

195. PODJELA DOBITI …. 232
196. DAN STJECANJA TRAŽBINE PREMA DRUŠTVU ZA ISPLATU
DIVIDENDE …. 232

197. ISPLATA DOBITI DIONIČARIMA, KUPNJA ROBE …. 232

198. SPOR ZA NAKNADU ŠTETE VJEROVNIKA JEDNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA PROTIV ČLANA DRUŠTVA ………. 234


201. DODATNE OBVEZE DIONIČARA I NJIHOVO PLAĆANJE …. 237

202. STJECANJE DIONICA NA IME, UPIS U KNJIGU DIONICA NEMA KONSTITUTIVNI ZNAČAJ …. 238

203. DIONIČKO DRUŠTVO - DIONICE …. 239

204. BRISANJE DIONIČARA IZ REGISTRA DIONICA – PREKNJIŽBE NEMATERI-JALIZIRANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA …. 240
205. PRAVO DIONIČARA DA OD DRUŠTVA ZAHTIJEVA IZVJEŠĆE O PODACIMA U REGISTRU DIONICA …. 240
206. UGOVOR O PRIJENOSU, DIONICE, UPIS U KNJIGU DIONICA …. 241

207. DIONIČKO DRUŠTVO, PRIJENOS NEOTPLAĆENIH DIONICA …. 241


208. OSTVARIVANJE PRAVA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI …. 242

209. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE O RASPODJELI DOBITI …. 242

210. OSTVARENJE PRAVA GLASA U DRUŠTVU …. 243

212. PRIJENOS DIONICA - IZDAVANJEM PISANOG INDOSAMENTA …. 245
213. DIONIČKO DRUŠTVO – ODREDBE STATUTA O PRAVU PRVOKUPA DIONICA …. 246
214. DAVANJE PUNOMOćI NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (I GLASOVANJE NA TEMELJU TE PUNOMOćI …. 246

215. STJECANJE VLASTITIH DIONICA …. 252
216. PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA …. 252
217. NIŠTAVNOST UGOVORA O KUPNJI VLASTITIH DIONICA …. 252
218. PRAVA KOJA ČLAN UPRAVE OSTVARUJE …. 253

219. KAD JE STJECANJE VLASTITIH DIONICA UGOVORENO PROTIVNO ZAKONSKIM ODREDBAMA …. 253

220. STJECANJE DIONICA DRUŠTVA …. 256

221. KUPNJA DIONICA I KREDIT …. 256

222. DAVANJE ZAJMA RADI STJECANJA DIONICA …. 257
223. UGOVOR O PRODAJI …. 258

224. GLAVNA SKUPŠTINA - POBOJNOST ODLUKA
PRAVA IZ VLASTITIH DIONICA …. 258

225. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA …. 264
226. VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA …. 264
227. NADZORNI ODBOR, OPOZIV, ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, RAZLOZI …. 264
228. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA, UPRAVA DRUŠTVA, DONOŠENJE
ODLUKE ZASTUPANJA …. 265

229. NASTANAK PRIJEBOJA SA ZASTARJELIM POTRAŽIVANJEM …. 266

230. STEČAJ - VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA …. 268
231. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – ZASTUPANJE …. 270
232. ČLAN TRGOVAčKOG DRUŠTVA KOJI ZLOUPOTREBLJAVA OKOLNOST DA NE ODGOVARA ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 270

233. OVLAST UPRAVE DRUŠTVA …. 270

234. UTVRĐIVANJE POBOJNOSTI UGOVORA …. 271

235. DIONIČKO DRUŠTVO - PRAVNO RELEVANTNNA VOLJA …. 271

236. PREKORAČENJU GRANICA OVLAŠTENJA PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O KUPOPRODAJI DIONICA …. 272

237. POBIJANJE ODLUKE NADZORNOG ODBORA O OPOZIVU PREDSJEDNIKA UP-RAVE DIONIČKOG DRUŠTVA …. 273
238. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE - UČINAK OPOZIVA …. 274
239. POBIJANJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA …. 274
240. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE …. 274
241. PRAVO ČLANA UPRAVE NA OTPREMNINU U SLUČAJU OPOZIVA ODLUKE O IMENOVANJU …. 274
242. OPOZIV ČLANA UPRAVE – RAZLOZI ZA OPOZIV …. 275
243. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE …. 275
244. OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE - RAZLOZI OPOZIVA …. 275
245. PRAVA ČLANA UPRAVE NAKON ISTEKA MANDATA

VREMENSKO OGRANIčENJE PRAVA čLANA UPRAVE…. 275


246. PONIŠTENJE ODLUKA NADZORNOG ODBORA …. 276

247. OTPREMNINE - PRAVO NA OTPREMNINU TEMELJEM ANEKSA OSNOVNOG UGOVORA …. 277

248. IMENOVANJE I OPOZIV …. 278
249. O RAZLOZIMA ZA OPOZIV ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA …. 278
250. PONIŠTENJE ODLUKE O OPOZIVU ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE I PONIŠTENJE ODLUKE O RASKIDU UGOVORA O VOĐENJU POSLOVA …. 279
251. OPOZIV ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA DRUŠTVA …. 280
252. OPOZIV ODLUKE NADZORNOG ODBORA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVE, OBRAZLOŽENJE …. 281

253. NADZORNI ODBOR - ODLUKA O IMENOVANJU DIREKTORA …. 281

254. OPRAVDANI GUBITAK POVJERENJA …. 282

255. NIŠTAVOST POBIJANE ODLUKE O OPOZIVU EX TUNC …. 283

256. UGOVOR O RADU MENADŽERA …. 284

257. ČLANOVI UPRAVE, OPOZIV, NAKNADA …. 284

258. UGOVORA O RADU - OPOZIVA S DUŽNOSTI …. 285

259. PRAVO ČLANA UPRAVE NA OTPREMNINU U SLUČAJU
OPOZIVA ODLUKE O IMENOVANJU …. 286

261. IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE OD STRANE SUDA …. 287
262. NAKNADE PO DRUGIM OSNOVAMA
PRAVO SUDJELOVANJA U DOBITI DRUŠTVA čLANA UPRAVE ……. 289

263. ISPLATA PLAĆE - UGOVOR O RADU DIREKTORA SA KARAKTERISTIKAMA MENADŽERSKOG UGOVORA …. 290

264. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – NAČELA PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE …. 291

265. PRIMANJA ČLANOVA UPRAVE …. 291
266. ČLANOVI UPRAVE, SNIŽENJE UGOVORENIH PRIMANJA …. 291
267. DIONIČKO DRUŠTVO – PRIMJENA PROPISA …. 292
268. NASTANAK PRIJEBOJA SA ZASTARJELIM POTRAŽIVANJEM …. 293
269. UGOVOR O RADU - PROKURA …. 294

272. ZABRANA KONKURENCIJE …. 299
273. ZAHTJEV DIONIČARA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG TOGA ŠTO SU MU RADI NAČINA POSLOVANJA DIONICE POSTALE BEZVRIJEDNE - NADLEŽNOST …. 299
274. UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA …. 300

275. ZAHTJEV ČLANA DRUŠTVA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE
ODGOVORNOST ZA ŠTETU ČLANA UPRAVE DRUŠTVA, PREMA ČLANU DRUŠTVA …. 301
276. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU …. 309
277. SKLAPANJE ANEKSA MENADŽERSKIH UGOVORA …. 310

278. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA …. 312
290. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU …. 315

291. BIT ZLOUPOTREBE …. 315

292. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE – NAKNADA ŠTETE VJEROVNICIMA DRUŠTVA …. 316
293. SPOR VJEROVNIKA DRUŠTVA PROTIV ČLANA UPRAVE DRUŠTVA…. 316
294. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 317
295. SPOR ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA I TREĆIH OSOBA …. 317
296. UGOVOR O JAMSTVU …. 318
297. ODREDBE O ODGOVORNOSTI, KAO LEX SPECIALIS ODREDBE …. 318
298. POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA …. 319
299. KAD KAZNENI SUD UPUTI VJEROVNIKA KAO OŠTEĆENIKA NA PARNICU …. 320
300. POSTOJANJE AKTIVNE GRAĐANSKO-PRAVNE LEGITIMACIJE …. 320
301. AKTIVNA LEGITIMACIJA VJEROVNIKA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ČLA-NOVIMA UPRAVE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 321
302. KAD ČLAN UPRAVE GRUBO POVRIJEDI DUŽNOST DA PRIMJENI POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA …. 321
303. OPĆINSKI SUD, SPOR ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA I TREĆIH OSOBA …. 322
304. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV …. 323
305. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE ZA NAKNADU ŠTETE …. 323
306. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE ZA NAKNADU ŠTETE …. 323
307. SPOR ZA NAKNADU ŠTETE IZMEĐU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 324
308. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE DRUŠTVA …. 324
309. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 326
310. TRAŽBINA PREMA DRUŠTVU U STEČAJNOM POSTUPKU …. 328


311. DIONIČKO DRUŠTVO, ČLAN UPRAVE, ODGOVORNOST ZA ŠTETU …. 329
312. ODGOVORNOST - STEČAJNI POSTUPAK …. 330

313. ŠTETA NASTALA ISPLATOM PREDUJMA ZA NEISPORUČENU ROBU …. 330

314. GRUBA NEPOZORNOST …. 331
315. KAD ČLANOVI UPRAVE ODGOVARAJU ZA ŠTETU SOLIDARNO …. 332
316. ČLAN UPRAVE KOJI POVRIJEDI SVOJE OBVEZE …. 332
317. POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA I NASTANAK ŠTETE …. 332

318. ODGOVORNOST ZA OBVEZE DRUŠTVA - DUŽNA PAŽNJA …. 333
319. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA …. 333

320. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA - DOKAZIVANJE …. 334
321. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE VJEROVNICIMA DRUŠTVA - SKLAPANJE UGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 334

322. IMENOVANJE NOVOG ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 336

324. SASTAV ČLANOVA NADZORNOG ODBORA …. 338
326. PREDSTAVNIK RADNIKA U NADZORNOM ODBORU - NAGRADA ZA RAD …. 339

327. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 256. I 269. …. 339

328. IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA …. 339

329. IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA OD STRANE SUDA …. 339
330. DIONIČKO DRUŠTVO – NADZORNI ODBOR, IMENOVANJE ČLANOVA …. 340

331. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 341

333. RADNIČKO VIJEĆE, RAZRJEŠENJE PREDSTAVNIKA U NADZORNOM ODBORU …. 343

336. NADZORNI ODBOR – IZBOR ČLANA NADZORNOG ODBOR …. 346
337. PRIJAVA REGISTARSKOM SUDU PROMJENE U NADZORNOM ODBORU …. 347
338. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA …. 348


339. STRANKE U POSTUPKU, NADZORNI ODBORI TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 348

340. DIONIČKO DRUŠTVO, ČLAN UPRAVE, ODGOVORNOST ZA ŠTETU …. 349

342. SAZIVANJE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA …. 355

343. SAZIVANJE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA - SUDJELOVANJE NA SJEDNICAMA …. 356
344. DIONIČKO DRUŠTVO, OPOZIV ČLANA UPRAVE I DRUŠTVA, ZASTUPANJE …. 358

345. UGOVOR O RADU – SKLAPANJE UGOVORA O RADU
UGOVOR O RADU ČLANA UPRAVE – OSOBA OVLAŠTENA ZA SKLAPANJE U IME DRUŠTVA …. 359

346. ZASTUPANJE DRUŠTVA PREMA ČLANOVIMA UPRAVE …. 360
347. SPOR IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANA UPRAVE - ZASTUPANJE DRUŠTVA PREMA ČLANOVIMA UPRAVE …. 360
348. DIONIČKO DRUŠTVO – ODLUKE NADZORNOG ODBORA, UNOŠENJE U ZAPISNIK …. 360

349. DIONIČKO DRUŠTVO, OPOZIV ČLANA UPRAVE I DRUŠTVA, ZASTUPANJE …. 361

351. NAGRADA ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA …. 363
352. NAKNADA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU - ZASTARA, IMENOVANJE, TRA-JANJE MANDATA …. 364
353. DOSPIJEĆE ZA ISPLATU NAGRADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DIO-NIČKOG DRUŠTVA…. 364
354. PRAVO NA ISPLATU NAKNADE ZA ČLANSTVO U NADZORNOM
ODBORU …. 365

355. PRIMJERENA NAKNADA …. 366
356. KAD JE STATUTOM ODREĐENA VISINA NAGRADE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA …. 367

357. NAKNADA ZA RAD U NADZORNOM ODBORU - ZASTARA, IMENOVANJE, TRA-JANJE MANDATA …. 367
358. UGOVOR ČLANA NADZORNOG ODBORA I DRUŠTVA, SUGLASNOST…. 368

359. UGOVOR ČLANA NADZORNOG ODBORA I DRUŠTVA, SUGLASNOST …. 370

360. ODLUKE O SANACIJI I RESTRUKTUIRANJU …. 384

361. ODGOVORNOST ČLANA DRUŠTVA AKO KORISTI DRUŠTVO DA BI OŠTETIO VJEROVNIKE …. 384
362. VRIJEDNOST BODA ZA OBRAČUN PLAĆE …. 389

363. PITANJE POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA …. 390

364. STVARNA NADLEŽNOST, SPOR ČLANA DRUŠTVA I DRUGE OSOBE …. 395

365. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE NA ZAHTJEV MANJINE …. 397
366. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE …. 397

367. OBJAVA DNEVNOG REDA …. 401
368. ODLUKA O SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE - OBJAVA …. 401

369. GLAVNA SKUPŠTINA - POBOJNOST ODLUKA …. 402

370. PUNOMOĆNIK MALIH DIONIČARA …. 415
371. DIONIČKO DRUŠTVO, UPRAVA DRUŠTVA, OBAVIJEST O POSLOVIMA …. 415
373. SAZIVANJE GLAVNE SKUPŠTINE …. 417
374. DIONIČKO DRUŠTVO, POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINE …. 417
375. DIONIČAR, OSTVARIVANJE PRAVA GLASA PREKO PUNOMOĆNIKA …. 429

377. IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA …. 438
378. IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA - SUD …. 439
379. IMENOVANJE POSEBNIH REVIZORA - GLAVNA SKUPŠTINA …. 439
380. DIONIČKO DRUŠTVO, POBIJANJE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA …. 442

381. PRIJENOS DIONICA S MANJINSKOG NA GLAVNOG DIONIČARA …. 445
382. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 446
385. SOLIDARNO JAMSTVO GLAVNOG DIONIČARA I BANKE ZA ISPLATU OT-PREMNINE …. 448
386. RAZLOZI NIŠTAVOSTI ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 448

387. DIONIČKO DRUŠTVO, PRIJENOS DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA, BE-ZUVJETNOST JAMSTVA BANKE …. 449

388. IMENOVANJE REVIZORA RADI UTVRĐENJA IZNOSA OTPREMNINE, REVIZIJA …. 450

390. UPIS ODLUKE O PRIJENOSU DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA U SUDSKI REGISTAR …. 452
391. POTPISIVANJE PRIJAVE ZA UPIS ODLUKE O PRIJENOSU DIONICA
MANJINSKIH DIONIČARA …. 452

392. PRILOŽENE PROPISANE ISPRAVE U IZVORNIKU ILI U OVJERENOJ PRESLICI …. 453

395. SUDSKO ISPITIVANJE PRIMJERENOSTI OTPREMNINE …. 455
396. PRIMJENA HRVATSKOG PRAVA …. 455
397. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA IZ NEKRETNINA ČLANA DRUŠTVA …. 458

398. PRENOŠENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRETHODNO PRIPAJANJE …. 460

399. PRIJAVA ZA UPIS…. 466

400. UPIS U SUDSKI REGISTAR NASTANKA RAZLOGA ZA PRESTANAK DRUŠTVA …. 475
402. PRENOŠENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRETHODNO PRIPAJANJE …. 490

403. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA …. 491

406. NIŠTAVOST ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 500
407. NIŠTETNOST ODLUKA SKUPŠTINE …. 500
408. NIŠTETNOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE – SUPROTNOST MORALU …. 500
409. DIONIČKO DRUŠTVO – PRAVNI ODNOSI IZMEĐU DRUŠTVA I DIONIČARA …. 500
410. SPOR POVODOM TUŽBE ZA UTVRĐENJE ODLUKE NIŠTAVOM …. 501
411. NIŠTAVOST ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA …. 502
412. NIŠTETNOST I POBOJNOST ODLUKA SKUPŠTINE …. 503
413. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE …. 503

415. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA TUŽBU RADI UTVRĐENJA NIŠTETNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE …. 506
416. TUŽBA NA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI …. 506
417. SADRŽAJ TUŽBE …. 506
418. TUŽBA PROTIV DRUŠTVA KOJOM SE TRAŽI DA SE UTVRDI NIŠTAVOST OD-LUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 507
419. MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI …. 508

420. NADZORNI ODBOR – NIŠTAVOST ODLUKA
STRANAČKA NESPOSOBNOST, NEDOSTACI U ZASTUPANJU …. 509
421. NIŠTAVOST ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE ….. 510

424. NIŠTAVNOST ODLUKE O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 512
426. NIŠTAVOST ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FI-NANCIJSKIH IZVJEŠĆA …. 513
427. DIONIČKO DRUŠVO, POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINEKA …. 513

428. PRIGOVOR PROMAŠENE PASIVNE LEGITIMACIJE …. 514
429. PRIJEDLOG ZA OSIGURANJE ODREĐIVANJEM PRIVREMENA MJERE …. 515
431. TUŽBA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – TUŽBENI ZAHTJEV …. 517
432. RAZLOZI POBIJANJA ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 517
437. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – OVLAŠTENJE DIONIČARA …. 520
438. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – OVLAŠTENJE ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 520
439. DIONIČKO DRUŠTVO, POBIJANJE ODLUKE SKUPŠTINE …. 521
440. POBIJANJE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE - TKO MOŽE POBIJATI …. 521

441. UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 552

442. TUŽBA ZA POBIJANJE ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 524

444. KAD SE TUŽBENIM ZAHTJEVOM TRAŽI UTVRĐENJE NIŠTAVIM ODLUKA SKUPŠTINE …. 524
445. PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 525
446. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE TUŽBE ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI I POBOJNOSTI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE …. 525
447. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – PRIVREMENA MJERA …. 525
448. PRIVREMENA MJERA RADI ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE ZA KOJU SE TRAŽI UTVRĐENJE NIŠTAVOM …. 526
449. PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE …. 526
450. ODREĐIVANJA PRIVREMENE MJERE …. 526
451. VALJANO PRIZNANJE TUŽBENOG ZAHTJEVA …. 527

452. NADZORNI ODBOR - NIŠTAVOST ODLUKA
STRANAČKA NESPOSOBNOST, NEDOSTACI U ZASTUPANJU …. 527

453. PRIVREMENA MJERA (POSTAVLJANJA DRUŠTVU OSOBE KOJA ĆE GA ZASTUPATI DO OKONČANJA SPORA) …. 528
454. GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA
VRIJEDNOST PREDMETA SPORA …. 528
455. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 363.A. …. 530

457. PRIVREMENA MJERA ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE SKUPŠTINE …. 531
458. PRIVREMENA MJERA - PRAVNI INTERES …. 531
460. TUŽBA ZA POBIJANJE ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE – TUŽBENI ZAHTJEV …. 532
461. PROVEDENI LIKVIDACIJSKI POSTUPAK U SKLADU S ODREDBAMA ČLANKA 367. DO 382. ZTD-A …. 537

462. LIKVIDACIJSKA MASA - PRAVNA SPOSOBNOST …. 538
463. TABULARNA ISPRAVA …. 543
464. PRESTANAK UPRAVLJAČKIH PRAVA ČLANOVIMA STEČAJNOG DUŽNIKA …. 547

466. BRISANJE SUBJEKTA NAKON ZAKLJUČENE LIKVIDACIJE – PRIJENOS OSTATKA LIKVIDACIJSKE MASE DRUŠTVA …. 549
467. TROŠKOVI POSTUPKA, POVLAČENJE TUŽBE, NAKON LIKVIDACIJE I BRISANJA IZ REGISTRA …. 549
468. BRISANJE DRUŠTVA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI …. 550
469. OBUSTAVA POSTUPKA …. 551

470. NIŠTAVOST UGOVORA O PRIJENOSU UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU ….…. 556
471. DRUŠTVO KAPITALA …. 556
472. UGOVORA O USTUPU POSLOVNIH UDJELA …. 557

473. SADRŽAJ IZJAVE O OSNIVANJU DRUŠTVA …. 561
474. TEMELJNI ULOG …. 564


475. UPIS U REGISTAR, VEĆA VRIJEDNOST STVARI OD VISINE TEMELJNOG ULOGA …. 572

476. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – PRODAJA UDJELA …. 583
478. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ISPLATA DIVIDENDE SVIM ZAPOSLENICIMA …. 587

479. VIŠE OVLAŠTENIKA NA POSLOVNOM UDJELU …. 592

480. IMOVINSKI ODNOSI BRAČNIH DRUGOVA – BRAČNA STEČEVINA …. 592

481. BUDUĆI POSLOVNI UDJELI …. 593

482. VRIJEDNOST POSLOVNOG UDJELA - ISKAZIVANJE …. 593

483. UPIS PROMJENE ČLANA DRUŠTVA U SUDSKI REGISTAR …. 596
485. PRIJAVA ZA UPIS - UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 596

486. OVRHA NA UDJELU ODNOSNO POSLOVNOM UDJELU

DOSTAVA IZVATKA IZ KNJIGE POSLOVNIH UDJELA …. 598

487. ZAJEDNIČKA IMOVINA, DIOBA, POSLOVNI UDJEL …. 599

488. UPISI U KNJIGU POSLOVNIH UDJELA …. 599

489. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 600


490. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA DVOSTRANIM PRAVNIM POSLOM …. 603
491. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA …. 604
493. RASPOLAGANJE S POSLOVNIM UDJELOM …. 604
494. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM - MJERODAVNE ODREDBE …. 604
495. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM - RASKID UGOVORA …. 605
496. RASPOLAGANJE POSLOVNIM UDJELOM - UGOVOR SKLOPLJEN U OBLIKU JAVNOBILJEŽNIČKOG AKTA …. 605
497. DRUŠTVENI UGOVOR …. 605
498. RJEŠENJE O NASLJEĐIVANJU - PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA …. 606
499. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – RASKID UGOVORA O PRI-JENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 607
500. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 607
501. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – PRIJENOS UDJELA …. 608
502. UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA - POBIJANJE …. 610

503. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – RASKID UGOVORA O PRI-JENOSU POSLOVNOG UDJELA …. 611
504. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA NA TEMELJU SPORAZUMA …. 612

505. KAD SE UČINAK UGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA UČINI ZAVISNIM UZ SKLAPANJE DALJNJEG UGOVORA – SPORAZUMA …. 613

506. PRIJENOS POSLOVNOG UDJELA …. 614

507. PROPISANI OBLIK …. 615

508. ODREDBA O OBLIKU UGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA I POSLJED-ICI NEDOSTATAKA PROPISANE FORME …. 616

509. POBIJANJE UGOVORA - UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA - UGOVOR O PRODAJI …. 616

510. VIŠE OVLAŠTENIKA NA POSLOVNOM UDJELU …. 620
511. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 417. …. 620

513. UDIO U DRUŠTVU RAZVOD BRAKA …. 620

514. SPOR U VEZI S PRIPADANJEM I VELIČINOM POSLOVNOG UDJELA …. 622
515. TRGOVAČKI SUD, UTVRĐENJE POSLOVNIH UDJELA BRAČNE STEČEVINE …. 623
516. UGOVOR O KREDITU, PRESTANKA BRAČNE ZAJEDNICE …. 623

522. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA – ROK ZA ISPLATU …. 628
523. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA – ZATEZNE KAMATE NA NAKNADU …. 629
524. ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 629
525. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – ISKLJUČENJE ČLANA IZ DRUŠTVA …. 629
526. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA I ISPLATA …. 630
527. ISKLJUČENJE ČLANA DRUŠTVA IZ DRUŠTVA …. 631
528. KAD SE DRUŠTVENIM UGOVOROM MOŽE ODREDITI DA ČLAN MOŽE ISTUPITI IZ DRUŠTVA …. 631

529. TRAJNI OBVEZNOPRAVNI ODNOSI …. 632

530. AUTORSKO DJELO - OTKAZ UGOVORA O RADU- OPRAVDANI RAZLOG U SMISLU čL. 420. …. 632

531. KAD ČLAN DRUŠTVA TUŽBOM KOD SUDA ZAHTIJEVATI ISTUPANJE IZ DRUŠTVA … 633

532. ISTUPANJE ČLANA IZ DRUŠTVA I ISPLATA …. 633


534. UČINAK ISTUPANJA ČLANA IZ DRUŠTVA …. 635
535. ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 635

536. ČLAN KOJI JE ISTUPIO IZ DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 635

537. TRŽIŠNA VRIJEDNOST DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU … 636
538. ODREDBE DRUŠTVENOG UGOVORA …. 636

539. PRAVO NA ISPLATU TRŽNE VRIJEDNOSTI POSLOVNOG UDJELA … 637
541. VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA …. 639
542. PRESTANAK UGOVORA O RADU, IZVANREDNI OTKAZ, RAZRJEŠENJE DIREKTORA, KAO UGOVORENI RAZLOG ZA OTKAZ …. 639
543. ZLOUPOTRIJEBA NAČELNU ODGOVORNOST ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 640

544. SISTEMATIZACIJU POSLOVA I ZADATAKA …. 641
545. DIONIČKO DRUŠTVO – PRIMJENA PROPISA …. 642

546. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE, PRIMJENA ZAKONA O RADU
ODREĐIVANJE VISINE OTPREMNINE …. 643

547. PRESTANAK UGOVORA O RADU – REDOVITI OTKAZ, POSLOVNO UVJETOVANI, POSEBNE PRETPOSTAVKE, PROFESIONALNA BOLEST, OPASNOST OD INVALIDNOSTI …. 644

548. MENADŽERSKI UGOVOR, DIREKTOR, ČLAN UPRAVE DRUŠTVA (ISPLATA PLAĆE) …. 645

549. PLAĆA – SMANJIVANJE PLAĆE ZBOG NEOSTVARIVANJA PROMETA I DOBITI DRUŠTVA …. 645

550. DIONIČKO DRUŠTVO, OPOZIV IMENOVANJA ČLANA UPRAVE, UČINAK …. 645

553. ZAMJENICI ČLANOVA UPRAVE (PRIVREMENI UPRAVITELJ) …. 648

554. PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA – PRIVREMENI UPRAVITELJ …. 648
555. IMENOVANJE UPRAVE OD STRANE SUDA …. 648
556. PRIVREMENI UPRAVITELJ - UPRAVU DRUŠTVA …. 648

557. KADA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NEMA NADZORNI ODBOR …. 649

558. KAD UPRAVA IMA MANJI BROJ ČLANOVA OD ONOGA KOJI PROIZLAZI IZ DRUŠTVENOGA UGOVORA …. 650

559. PRIVREMENA MJERA ZABRANE ČLANU UPRAVE DA VODI POSLOVE I ZASTUPA DRUŠTVO …. 652
563. OPOZIV čLANA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 653

564. NAKNADA ŠTETE OD ČLANA UPRAVE
UGOVOR O RADU ČLANA UPRAVE - OTKAZNI ROK …. 653
565. SUDSKI OPOZIV ČLANA UPRAVE …. 654
566. OPOZIVANJE DIREKTORA, NADLEŽNOST …. 654
567. ODLUKA SKUPŠTINE O RAZRJEŠENJU TUŽITELJA KAO ČLANA UPRAVE …. 655
568. SUBJEKTIVNI ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI UTVRĐENJA NIŠTETNOSTI ODLUKE NADZORNOG ODBORA …. 656
569. PRAVO ČLANOVA UPRAVE IZ UGOVORA KOJI SU SKLOPILI S DRUŠTVOM …. 656
570. PRESTANAK UGOVORA O RADU, IZVANREDNI OTKAZ, RAZRJEŠENJE DIREKTORA, KAO UGOVORENI RAZLOG ZA OTKAZ …. 657
571. ZAHTJEV RADI OPOZIVA ČLANA UPRAVE ODLUKOM SUDA …. 658

572. OPOZIV S MJESTA DIREKTORA …. 659
573. PRIVREMENA MJERA - ZABRANA ČLANU UPRAVE VOĐENJE POSLOVA I ZASTUPANJE DRUŠTVA …. 660

574. UPIS U SUDSKI REGISTAR …. 662
576. UPIS PROMJENE ČLANA UPRAVE …. 662

577. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJA DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR …. 663

578. PRIVREMENI UPRAVITELJ …. 665
579. OTKAZ UGOVORA O RADU

OVLAŠTENJA čLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 665

580. ZASTUPANJE …. 666
581. OGRANIČENJA U ZASTUPANJU …. 666
582. ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI …. 667

583. SKLAPANJE UGOVORA SA SAMIM SOBOM …. 668
584. UGOVOR O ZAKUPU …. 669

585. ZAHTJEV ČLANA DRUŠTVA ZA NAKNADU ŠTETE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE …. 672

586. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE ZA ŠTETU …. 674

587. NAKNADA ŠTETE VJEROVNICIMA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGO-VORNOŠĆU …. 675
589. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 675

590. ODGOVORNOST ZA OBVEZE TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 676

591. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE - IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST …. 676

592. ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI …. 677
593. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 677
594. OBVEZA UPRAVE ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA …. 678
595. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA NAKNADU ŠTETE …. 678
596. ZAHTIJEVATI NAKNADU ŠTETE PROTIV ČLANOVA UPRAVE …. 679
597. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEMOGUĆOSTI NAMIRENJA TRAŽBINE OD DRUŠTVA …. 680
598. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE DRUŠTVA …. 681
599. ZATJEV ZA NAKNADU ŠTETE …. 682
600. PASIVNA LEGITIMACIJA …. 682
601. ODGOVORNOST ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZBOG LOŠEG VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA …. 683
602. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ZAHTIJEVATNJE NAKNADE ŠTETE …. 683
603. ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE …. 684
604. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE – OVISNO I VLADA-JUĆE DRUŠTVO …. 684
605. SPOR ZA NAKNADU ŠTETE IZMEĐU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 605
606. NAKNADA ŠTETE OD ČLANA UPRAVE …. 605
607. KRAJNJA NEPAŽNJA (CULPA LATA) …. 687

608. SOLIDARNU ODGOVORNOST …. 688

609. DUŽNU POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 689

610. DOKAZIVANJE RADNJE ILI PROPUSTA ČLANA UPRAVE - U SLUČAJU KAD TRAŽBINA VJEROVNIKA NIJE PODMIRENA …. 690

611. VJEROVNIK DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - AKTIVNA LE-GITIMACIJA …. 691

612. STEČAJNI VJEROVNICI I PRAVO DA ZA VRIJEME TRAJANJA STEČAJNOG POSTUPKA OSTVARIVARUJU NAKNADU ŠTETE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE DRUŠTVA KOJU SU ONI POČINILI DRUŠTVU PRIJE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA …. 691
613. ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA I DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 692
614. KAD ODGOVARA ISKLJUČIVO DRUŠTVU ……. 693
615. GRUBA POVRIJEDA DUŽNOSTI - PRIMIJENA POZORNOSTI UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA …. 693
616. POZORNOST UREDNOG I SAVJESNOG GOSPODARSTVENIKA - ZAHTJEV ZA NAKNADU ŠTETE PROTIV ČLANA UPRAVE D.O.O. (PRIJE NOVELE IZ 2003. GODINE) …. 694
617. NAKNADA ŠTETE PROTIV ČLANA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGO-VORNOŠĆU …. 695
618. NAKNADA ŠTETE, NEDOSTATCI IZVRŠENOG DIJELA …. 695
619. INCIDENTALNA TUŽBA ZA UTVRĐENJE, IZMAKLA KORIST, ZAHTJEV DA SE UKLONI OPASNOST ŠTETE …. 696
620. UGOVOR O OSIGURANJU …. 696
621. NAKNADA ŠTETE ZBOG NESKLAPANJA UGOVORA …. 697
622. NAKNADU ŠTETE ZBOG PADA VRIJEDNOSTI DIONICA …. 697
623. MJERODAVNO PRAVO IZ MEĐUNARODNE PRODAJE ROBE
BEČKA KONVENCIJA, KONVENCIJA O ZASTARI …. 697
624. ODGOVORNOST LOVAČKOG DRUŠTVA, ZAKUPCU …. 698
625. AKTIVNA LEGITIMACIJA, NAKNADA ZA NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE I NEIMOVINSKA ŠTETA ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA …. 698
626. OTKAZ UGOVORA DIREKTORU DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 701
627. MENADŽERSKI UGOVOR - ISTEK MANDATA čLANU UPRAVE …. 701
628. VJEROVNIK DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - LEGITIMACIJA DA ZAHTJEVA NAKNADU NASTALE MU ŠTETE OD ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZBOG NEMOGUĆNOSTI NAMIRENJA SVOJE TRAŽBINE OD DRUŠTVA …. 704

629. NADLEŽNOST SKUPŠTINE D.O.O.-A I SUDA …. 709
630. NADLEŽNOST SKUPŠTINE …. 709
631. OPOZIVANJE DIREKTORA, RAZLOZI …. 709
632. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODLUKA O ISPLATI DOBITI, NADLEŽNOST …. 710
633. SKUPŠTINA KAO ORGAN DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI … 711
634. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ODLUKA O ISPLATI DOBITI, NADLEŽNOST …. 713

636. NIŠTAVOST ODLUKA SKUPŠTINE …. 714
637. NIŠTAVNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE …. 715
638. KNJIGA ODLUKA - ZAPISNIK …. 717

639. UTVRĐENJE NIŠTETNIM ODLUKA SKUPŠTINE (D.O.O.), ISKLJUČENJE PRAVA PRVENSTVA, PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST BRISANJE ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA …. 719

640. NIŠTAVOST ODLUKA SKUPŠTINE D.O.O.-A …. 720
641. NIŠTAVOSTI I POBOJNOSTI ODLUKA SKUPŠTINE …. 721
642. PRIVREMENA MJERA …. 721

644. TUŽBA ZA UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UPISA U SUDSKI REGISTAR …. 727

645. UVID U POSLOVNE KNJIGE I DOKUMENTACIJU …. 729
646. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA ULAGANJEM STVARI I PRAVA … 730

647. PRETPOSTAVKE ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ULAGANJEM STVARI ILI PRAVA …. 732
648. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA …. 732
649. NIŠTAVOST ODLUKE PRIPOJENOG DRUŠTVA O PRIPAJANJU …. 736
650. STEČAJNI POSTUPAK – PONAVLJANJE POSTUPKA …. 743
651. PREKID PARNIČNOG POSTUPKA …. 744

652. TUŽBENI ZAHTJEV USMJEREN NA PRESTANAK DRUŠTVA …. 745
653. ODLUKA O LIKVIDACIJI DRUŠTVA - SUDSKI REGISTAR …. 747

654. PRAVNO SLJEDNIŠTVO PRAVA KOJA SE ODNOSE NA LIKVIDACIJSKU MASU DRUŠTVA …. 749

655. POVEZANA DRUŠTVA I NJIHOVO DJELOVANJE - UGOVOR O RADU …. 755

656. CJELOVITI POSLOVNI POTHVAT TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI TRGOVCA PO-JEDINCA …. 756

657. ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE - POBIJANJE TUŽBOM …. 759

658. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, PODUZETNIČKI UGOVOR, SUGLASNOST SKUPŠTINE, NIŠTAVOST …. 762

659. OSNIVANJE NOVOG DRUŠTVA - VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA …. 773

660. STEČAJ – NAKNADA ŠTETE OD ČLANOVA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA NAD KOJIM JE OTVOREN STEČAJNI POSTUPAK …. 775

661. UGOVOR O ZAMJENI NEKRETNINA OVISNOG DRUŠTVA, NIŠTAVOST …. 778

662. PRENOŠENJE TEMELJNOG KAPITALA, PRETHODNO PRIPAJANJE …. 796

663. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UPIS PRIPAJANJA …. 808

664. AKTIVNA LEGITIMACIJA …. 811
665. REDOSLIJED UPISA U SUDSKI REGISTAR POVODOM PRIPAJANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA …. 811
666. OBVEZE DRUŠTVA PREUZIMATELJA IZ DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA …. 811
667. UPIS PRIPAJANJA …. 812
668. PRIPAJANJE, SPAJANJE – NIŠTAVOST ODLUKE PRIPOJENOG DRUŠTVA O PRI-PAJANJU …. 812
669. ZAHTIJEVATI PODMIRENJE TRAŽBINE …. 813

670. AKO JE NETKO PO MIŠLJENJU DRUŠTVA NEOPRAVDANO UPISAN U KNJIZI DIO-NICA …. 817

671. PRIPAJANJE, SPAJANJE – NIŠTAVOST ODLUKE PRIPOJENOG DRUŠTVA O PRI-PAJANJU …. 818

672. O ZAHTJEVU VJEROVNIKA KOJEM DRUŠTVO PREUZIMATELJ NIJE DALO OD-GOVARAJUĆE OSIGURANJE U IZVANPARNIČNOM POSTUPKU …. 832

673. PRIPAJANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ODGOVORNOST PREUZ IMATELJA PRIPOJENOG D RUŠTVA …. 840

674. NAČIN PRIPAJANJA - PRIJENOS CIJELE IMOVINE …. 840

675. PUNOMOĆ TREĆOJ OSOBI ZA POTPISIVANJE TABULARNE ISPRAVE …. 850

676. SVEOPĆE PRAVO SLJEDNIŠTVA …. 851

677. UGOVOR O PODJELI …. 868

678. SOLIDARNOST DUŽNIKA …. 871
679. DRUŠTVA KOJA SU SUDJELOVALA U PODJELI, SOLIDARNI DUŽNICI …. 871
680. DRUŠTVO PREUZIMATELJ SVEOPĆI PRAVNI SLJEDNIK …. 872

681. ZAKON O TRGVAČKIM DRUŠTVIMA - ČLANAK 552. STAVAK 1. …. 876
682. PRIJENOS IMOVINE NA DRUGI NAČIN …. 877

683. SPOR O PLAĆANJU NAKNADE ZA OTKUP DIONICA …. 883
684. IZRAČUN PRIMJERENE NAKNADE ZA OTKUPLJENI POSLOVNI UDIO …. 883
685. OBVEZA PRIJENOSA IMOVINE DRUŠTVA …. 884

686. ODGOVORNOST ČLANOVA GOSPODARSKOG INTERESNOG UDUŽENJA … 900

687. IZNAJMLJIVANJEM UVEZENIH PLOVILA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE …. 910
688. GLAVNA FILIJALA …. 910
689. PRESTANAK INOZEMNE PODRUŽNICE …. 917
693. ČLAN UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - ČLANA UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA …. 924
694. POVEZANOST KAZNENOG DJELA IZ ČL. 626.ST. 2. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA S PROPUSTOM IZ ČL. 251.ST. 2. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA …. 925
695. KAZNENO DJELO - PROPISANO KAO IZRIČITO KAZNENO DJELO …. 925
696. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 626
697. VRIJEME POČINJENJA KAZNENOG DJELA …. 927
698. ZLOUPORABA OVLASTI U GOSPODARSKOM POSLOVANJU - OKOLNOSTI KOJE ISKLJUČUJU KAZNENI PROGON …. 927
699. KAZNENO DJELO STANJA, TRAJNO KAZNENO DJELO …. 928

700. UVJET ZA KAZNENU ODGOVORNOST ODGOVORNE OSOBE U DRUŠTVU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU …. 938
701. PRIMJENA BLAŽEG ZAKONA …. 939

701A. TRGOVAČKO DRUŠTVO, PODUZEĆE, PROMJENA TVRTKE …. 946
702. PRIMJENA ZAKONA NA SUBJEKTE IZ ČL. 635. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA … (NARODNE NOVINE, BROJ 111/93) …. 946
703. POGREŠNA PRIMJENA ODREDBI ZTD-A. …. 947
704. NEKRETNINE KOJE NISU UNESENE U DRUŠTVENI KAPITAL TRGOVAČKOG DRUŠTVA - VLASNIŠTVO HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU … 948
705. PRETVORBA …. 948
706. UTVRĐENJE ČINJENICE JESU LI ZADOVOLJENI UVJETI ZA PRIJENOS ORGAN-IZIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA …. 949
707. TUŽBA - DAVANJE IZJAVE O PRIJENOSU (VRAĆANJU) POSLOVNOG UDJELA …. 950

708. LIKVIDACIJA, NADLEŽNOST, LIKVIDATORI …. 952
709. OPĆINSKI SUD, KAD JOŠ NIJE OTVOREN POSTUPAK LIKVIDACIJE …. 953
710. STVARNA NENADLEŽNOST, OGLAŠENJE NAKON DONOŠENJA PRESUDE … 953
711. PRIJENOS OSTATAKA LIKVIDACIJSKE MASE ČLANU DRUŠTVA …. 954
712. PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA LIKVIDACIJU DO ODREĐENOG ROKA …. 954
713. BRISANJE UPISA U SUDSKOM REGISTRU …. 959
714. DIONICA KAO VRIJEDNOSNI PAPIR …. 959
715. UGOVOR O OSNIVANJU …. 961

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


NADLEŽNOST I SUKOB NADLEŽNOSTI - TRGOVAČKI SPOROVI

716. SVI SPOROVI U POVODU STEČAJA …. 989
717. OPĆINSKI SUD, UGOVOR O PREUZIMANJU RADNIKA …. 989
718. PRODAJA POSLOVNOG UDJELA JAVNOM DRAŽBOM, NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA …. 989
719. TRGOVAČKI SUDOVI – UGOVOR O KREDITU ZA KUPNJU DIONICA, NIJE TRGOVAČKI UGOVOR …. 989
720. SPOR U SVEZI TRGOVAČKOG UGOVORA KOJI NIJE MEĐUSOBNI UGOVOR STRANAKA …. 989
721. OPĆINSKI SUDOVI, TRGOVAČKO DRUŠTVO, PRISTUPANJE DUGU FIZIČKE OSOBE …. 990
722. ZAKUPNI, NAJAMNI, STAMBENI ODNOSI - GOSPODARSKA DJELATNOST
723. OBRTNIK, NOSITELJ PRAVA I OBVEZA …. 990
724. TRGOVAČKI UGOVOR, TUŽBA PROTIV VLASNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 990
725.TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ČLANSTVU I ČLANSKIM PRAVIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ODREĐIVANJE MJERA OSIGURANJA …. 990
726. KOMUNALNA DJELATNOST - SUKOB NADLEŽNOSTI …. 990
727. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE – TUŽBA ČLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZBOG PRESTANKA ČLANSTVA …. 991
728. TRGOVAČKI SUD, SPOR REPUBLIKE HRVATSKE ZA JEDINICU KAZNENOG DO-MA IZ POSLOVNE DJELATNOSTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 991
729. TRGOVAČKI UGOVOR, TUŽBA PROTIV VLASNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 991
730. TRGOVAČKI SUD, SPOR O ODGOVORNOSTI ČLANA UPRAVE ZA OBVEZE DRUŠTVA …. 991
731. OPĆINSKI SUD, KAD LIKVIDACIJU PROVODI TRGOVAČKO DRUŠTVO …. 991
732. SPOR U VEZI S PRIPADANJEM I VELIČINOM POSLOVNOG UDJELA ČLANA DRUŠTVA …. 991
733. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ČLANSTVU I ČLANSKIM PRAVIMA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ODREĐIVANJE MJERA OSIGURANJA …. 991
734. TRGOVAČKI SUD, UTVRĐENJE POSLOVNIH UDJELA BRAČNE STEČEVINE …. 992
735. KOMUNALNA DJELATNOST – STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA …. 992
736. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE – STVARNA NADLEŽNOST SUDOVA …. 992
737. OPĆINSKI SUD, SPOR O NAKNADI ZA KOMUNALNE USLUGE S KORISNIKOM KOJI OBAVLJA GOSPODARSKU DJELATNOST …. 992
738. SPOR U SVEZI TRGOVAČKOG UGOVORA KOJI NIJE MEĐUSOBNI UGOVOR STRANAKA …. 992
739. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR IZ NAJAMNIH, ZAKUPNIH I STAMBENIH ODNOSA IZ TRGOVAČKOG UGOVORA …. 992
740. PRODAJA POSLOVNOG UDJELA JAVNOM DRAŽBOM, NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA …. 992
741. TRGOVAČKI SUD, OBRTNIK, TRGOVAC …. 991
742. SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I ORGANIZACIJE ZA OSIGURANJE, S NASLOVA KASKO OSIGURANJA …. 993
743. TRGOVAČKI SUD, OVRHA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE, TRGOVAČKI UGOVOR …. 993
744. VRAĆANJE AMBALAŽE …. 993
745. TRGOVAČKI SUDOVI – UGOVOR O KREDITU ZA KUPNJU DIONICA, NIJE TRGOVAČKI UGOVOR …. 993
746. OPĆINSKI SUD – SPOR O IZVANUGOVORNOJ ŠTETI, IZMEĐU DVA TRGOVAČKA DRUŠTVA …. 993
747. SPOR O POSUDBI OSNOVNOG SREDSTVA …. 993
748. TRGOVAČKI SUD, SPOR O AUTORSKOM PRAVU, SVOJSTVO STRANKE …. 993
749. POSTUPAK LIKVIDACIJE …. 993
750. OPĆINSKI SUD, UGOVOR O PREUZIMANJU RADNIKA …. 993
751. UGOVOR O PRODAJI BRODA …. 994
752. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR IZ UGOVORA O GRAĐENJU STAMBENOG OBJEKTA, SVRHA UGOVORA …. 984
753. TRGOVAČKI SUD – SPOR UPRAVITELJA I VLASNIKA POSEBNOG DIJELA ZGRADE - O PRIČUVI …. 994
754. NAKNADA ZA VEZ PLOVILA …. 994
755. ISPLATA ZARADE ZA KORIŠTENJE BRODA …. 994
756. SPOR IZ ZAKUPNOG ODNOSNO NAJAMNOG ODNOSA …. 994
757. JAVNOBILJEŽNIČKO RJEŠENJE O OVRSI, TRGOVAČKI UGOVOR, NADLEŽNOST …. 994
758. TRGOVAČKI SUD, SPOR ZAPOVJEDNIKA BRODA I BRODARA O PLAĆI ….
759. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE – TUŽBA ČLANA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZBOG PRESTANKA ČLANSTVA …. 995
760. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, ODLUKA DRUŠTVA O PRESTANKU ČLANSTVA …. 995
761. MJERE OSIGURANJA …. 995
762. TRGOVAČKI SUD, MEĐUSOBNI SPOR IMATELJA RADNJI …. 995
763. ISPLATA ZARADE ZA KORIŠTENJE BRODA …. 996
764. TRGOVAČKI SUDOVI, RASPOLAGANJE ČLANSTVOM I ČLANSKIM UDJELOM, KAD VIŠE NIJE ČLAN …. 996
765. STEČAJ - NADLEŽNOST-DUŽNIK POJEDINAC …. 996
766. UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, ODLUKA DRUŠTVA O PRESTANKU ČLANSTVA …. 997
767. TRGOVAČKI SUD, OPĆE PRETPOSTAVKE …. 997
768. SPOR O NAKNADI ŠTETE IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I JEDINICA LO-KALNE SAMOUPRAVE …. 997
769. TRGOVAČKI SUD, SPOR OSOBE KOJA OBAVLJA KUĆNU RADINOST I TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 998
770. OPĆINSKI SUD, SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE PO OSNOVI AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI ŠTETNIKA …. 998
771. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA IZMEĐU DVA TRGOVAČKA DRUŠTVA …. 998
772. SPOR O PRESTANKU TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 999
773. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I ŠKOLE …. 999
774. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA IZMEĐU DVA TRGOVAČKA DRUŠTVA …. 999
775. OPĆINSKI SUD, SPOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA I DRUŠTVA ZA OSIGURANJE PO OSNOVI AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI ŠTETNIKA …. 1000
776. TRGOVAČKI SUD, SPOR OSOBE KOJA OBAVLJA KUĆNU RADINOST I TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 1000
777. NADLEŽNOST ZA OVRHU ZA PLAĆANJE TELEFONSKIH USLUGA …. 1000
778. UZAJAMNA POTRAŽIVANJA NAKON PRESTANKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …. 1001
779. SPOR O NAKNADI ŠTETE IZ UGOVORA IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE …. 1001
780. OPĆINSKI SUD, TROŠAK PREMJEŠTANJA VOZILA …. 1001
781. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZMEĐU TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ UGOVORA O KASKO OSIGURANJU …. 1001
782. OPĆINSKI SUD, SPOR O REGRESNOM POTRAŽIVANJU IZMEĐU OSIGURAVA-JUĆIH DRUŠTAVA …. 1002
783. TRGOVAČKI SUD, KOOPERANTSKI UGOVOR …. 1002
784. LIKVIDACIJA, NADLEŽNOST, LIKVIDATORI …. 1002
785. TRGOVAČKI SUD – TRGOVAČKI UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA …. 1003
786. OVRŠNI POSTUPAK - NADLEŽNOST - TRGOVAČKI SUD - NEKRETNINA
787. SPOR O KOMUNALNOJ NAKNADI …. 1003
788. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZ UGOVORA O BANKARSKOJ GARANCIJI …. 1004
789. NADLEŽNOST ZA OVRHU TEMELJEM PRISILNE NAGODBE U STEČAJU …. 1004
790. TRGOVAČKI SUD, OPĆE PRETPOSTAVKE …. 1004
791. TRGOVAČKI SUDOVI, SPOR O VLASNIŠTVU AUTORSKOG DJELA …. 1004
792. BRISANO DRUŠTVO IZ SUDSKOG REGISTRA …. 1005
793. OVRHA NA DIONICAMA …. 1005
794. UGOVORA O KUPOPRODAJI POSLOVNIH UDJELA …. 1006
795. SKLAPANJE UGOVORA NAKON PRESTANKA ČLANSTVA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU …. 1006
796. POSTUPAK IZVANREDNE UPRAVE …. 1006
797. NADLEŽNOST O UTVRĐIVANJU PRAVILNOSTI STEGOVNE MJERE STEGOVNOG SUDA LOVAČKOG DRUŠTVA …. 1007
798. SPOROVI NAKON OTVARANJA POSTUPKA LIKVIDACIJE …. 107

POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - TRGOVAČKI SPOROVI
______________________________________________________________

SENTENCE
______________________________________________________________

799. PRIJENOS DIONICA KOJE GLASE NA IME …. 1009
800. PRODAJA I PRIJENOS VLASTITIH DIONICA ZAPOSLENICIMA I ZAJAM ZAPO-SLENICIMA RADI STJECANJA TIH DIONICA …. 1009
801. BRISOVNA TUŽBA …. 1009
802. DUŽNA POZORNOST I ODGOVORNOST ČLANOVA UPRAVE …. 1009
803. VLASNIŠTVO NA DIONICAMA BANKE NAKON ODLUKE VLADE RH O NJEZINOJ SANACIJI I RESTRUKTURIRANJU (U SLUČAJU DA JE ZA OTPIS POTENCIJALNIH GUBITAKA ISKORIŠTEN CIJELI TEMELJNI KAPITAL BANKE) …. 1010
804. NEZAKONIT UPIS PODATAKA UPISA U REGISTAR-TUŽBA …. 1010
805. OSPORAVANJE NAVODA PROTIVNE STRANE «OPREZA RADI» …. 1010
806. POTRAŽIVANJE NOVČANOG IZNOSA UMJESTO STVARI …. 1010
807. NEOVLAŠTENA UPORABA I RASPOLAGANJE ZAŠTIĆENOG ŽIGA …. 1010
808. ISPUNJENJE MJENICE PROTIVNO SPORAZUMU …. 1010
809. ROK U KOJEM SE MOŽE TRAŽITI PONIŠTENJE POBOJNOG PRAVNOG POSLA …. 1011
810. MEĐUNARODNI PRIJEVOZ ROBE …. 1011
815. MJERODAVNO PRAVO ZA POTRAŽIVANJE, USTUPANJE TRAŽBINE TEMELJEM UGOVORA O PRODAJI …. 1011
816. STVARNO-PRAVNI ZAHTJEV (UTVRĐENJE PRAVNE OSNOVE ZA STJECANJE SUVLASNIŠTVA, DOSJELOST) …. 1012
817. ZALOŽNO PRAVO NA DIONICAMA …. 1012
818. IMOVINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA - IZJAVA DIREKTORA …. 1012
819. UPOTREBA DOBITI I ISPLATA DIVIDENDE O DOSPIJEĆU, PROVOĐENJE PRIPA-JANJA …. 1013
820. NIŠTETNOST ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA …. 1013
821. APSOLUTNA NENADLEŽNOST …. 1014
822. BRAČNA STEČEVINA …. 1014
823. SPORAZUM RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE …. 1014
824. UTVRĐENJE PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINI, UTVRĐENJE NEVALJANOS-TI UKNJIŽBE, UPIS ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINOM, BRISANJE UKNJIŽBI I USPOSTAVA PRIJAŠNJEG ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG STANJA …. 1015
825. NAKNADA ŠTETE, PRIVREMENA MJERA ( MEĐUNARODNI ELEMENT) AP-SOLUTNA NENADLEŽNOST …. 1015
826. RAZLOZI ZA PONIŠTAJ ARBITRAŽNIH ODLUKA - PONIŠTAJ
PRAVORIJEKA …. 1015
827. VLASTITO PRAVO OŠTEĆENIKA, MJERE ZA ZAŠTITU OD UDARA
PTICA …. 1016
828. TUŽBA ZA UTVRĐENJE, SADRŽAJ TUŽBE …. 1016
829. PRIGOVOR PROTUUGOVORNOG ISPUNJENJA MJENICE …. 1016
830. ISPRAVLJANJE RJEŠENJA …. 1016
831. DOKUMENTARNI AKREDITIV …. 1016
832. PRAVNA OSOBNOST OTVORENOG INVESTICIJSKOG FONDA, PUNOMOĆ DANA „POD PRITISKOM“, UTVRĐENJE ČINJENICA, EVENTUALNA KUMULACIJA …. 1017
833. BANKARSKA GARANCIJA. UGOVORNA KAMATA …. 1017
834. POSEBNI POSTUPCI, TRGOVAČKI SPOROVI, TRGOVAČKI SPOR MALE VRIJED-NOSTI …. 1017
835. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA VOĐENJE UPRAVNOG SPORA – VEĆINSKI VLAS-NIK TVRTKE …. 1018
836. PLAĆANJE NAKNADE ZA USLUGE …. 1018
837. TRGOVAČKI SUD, SPOR IZMEĐU TRGOVAČKOG DRUŠTVA I NJEGOVOG RADNIKA, KAO ČLANA NADZORNOG ODBORA …. 1018
838. AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA VOĐENJE UPRAVNOG SPORA – VEĆINSKI VLAS-NIK TVRTKE …. 1019
839. TUŽBA RADI ISPLATE …. 109
840. IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVE OD STRANE SUDA …. 1020
841. IZVANPARNIČNI POSTUPAK - TROŠKOVI …. 1020
842. OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA, NA RAČUNU TRGOVAČKOG DRUŠTVA, PAŽNJA DOBROG GOSPODARSTVENIKA …. 1020
843. STVARNA NADLEŽNOST U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE TEMELJEM POLICE OSIGURANJA …. 1021
844. NADZORNI ODBORI TRGOVAČKOG DRUŠTVA, STRANAČKA
SPOSOBNOST …. 1021
845. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U POSTUPKU …. 1022
846. VALJANOST PUNOMOĆI …. 1022
847. TROŠKOVI POSTUPKA, POVLAČENJE TUŽBE, NAKON LIKVIDACIJE I BRISANJA IZ REGISTRA …. 1023
848. NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA, U SLUČAJU KAD JE DRUŠTVO BRISANO IZ SUDSKOG REGISTRA …. 1023
849. PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MJERA …. 1024
850. STVARNOPRAVNI ZAHTJEV, UTVRĐENJE DA JE NEKRETNINA JAVNO DOBRO (NERAZVRSTANE CESTE) …. 1025

851. KREDIT, POTPIS DIREKTORA KAO ZALOŽNOG DUŽNIK …. 1025
852. ŽELJEZNIČKA INRASTRUKTURA … 1026


POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - RADNOPRAVNI ODNOSI
______________________________________________________________

853. KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PROFESIONALNE NOVINARE … 1027
854. ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA - NADZORNI ODBORI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA … 1027
855. AUTORSKA NAKNADA ZA KORIŠTENJE AUTORSKIH DJELA … 1028
856. ZASTUPANJE POSLODAVCA, POJAM, RAZLOZI MJERODAVNIH RADNIKA RADI IZVRŠAVANJA POSLOVA … 1028
857. OBVEZA DA SE NEĆE TIJEKOM TRAJANJA RADNOG ODNOSA
OBAVLJATI POSLOVE IZ DJELATNOSTI DRUŠTVA … 1028
858. VOĐENJE SAMOSTALNE TRGOVAČKE DJELATNOSTI UZ RADNI
ODNOS … 1029
859. ZABRANA UTAKMICE, OSNIVANJE DRUŠTVA, BEZ OBAVLJANJA
POSLOVA … 1029
860. PRESTANAK UGOVORA O RADU – REDOVITI OTKAZ, POSLOVNO UVJETOVANI, POSEBNE PRETPOSTAVKE, PROFESIONALNA BOLEST, OPASNOST OD INVALIDNOSTI … 1030
861. PREKOVREMENI RAD … 1031

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - UGOVORNI ODNOSI
______________________________________________________________

SUDSKA PRAKSA
______________________________________________________________

862. UGOVOR O MEĐUNARODNOJ KUPOPRODAJI ROBE … 1033
863. UGOVORA O PRODAJI MOTORNOG VOZILA S OBROČNOM OTPLATOM CIJENE … 1033
864. ODGOVORNOST KOMISIONARA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE … 1033
865. TRGOVAČKI SUDOVI, NIŠTAVOST UGOVORA O PRIJENOSU DIONICA … 1034
866. FORMA UGOVORA I PREDUGOVORA O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA … 1035
867. UGOVOR O PRIJENOSU POSLOVNIH UDJELA … 1035
868. RASPOLAGANJE VLASNIŠTVOM LOKALNE SAMOUPRAVE - SKLAPANJE UGO-VORA O KUPOPRODAJI 100% UDJELA U DRUŠTVU … 1035
869. PREKORAČENJE OVLASTI PROPISANE STATUTOM - NIŠTAVI UGOVOR … 1035
870. POBIJANJE PRAVNIH RADNJI, UTVRĐENJE NIŠTETNOSTI UGOVORA, PREINAKA TUŽBE, SPORAZUM O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA … 1036
871. UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA O ZAMJENI NEKRETNINE … 1037
872. ZASTARA, RASKID UGOVORA O KONZALTINGU ZBOG NEISPUNJENJA OBVEZA, PRIGOVOR RADI PRIJEBOJA, STJECANJE BEZ OSNOVE … 1037
873. OBVEZA SKLAPANJA UGOVORA S DRUŠTVOM U VLASNIŠTU HRVATSKOG BRANITELJA … 1037
874. PRIHVAT PONUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA
ODNOS UGOVORA O DJELU S UGOVOROM O PRODAJI, REKLAMACIJA NENARUČE-NIH RADOVA … 1037
875. PREINAKA TUŽBE PROMJENOM ISTOVJETNOSTI ZAHTJEVA, KONVALIDACIJA UGOVORA KOJEM NEDOSTAJE FORMA … 1038
876. PODMIRENJE DUGA U IME I ZA RAČUN DRUGOG … 1038
877. PRAVNA PRIRODA NAGODBE, SOLIDARNOST DUŽNIKA I PRETPOSTAVKA SOL-IDARNOSTI … 1038
878. ZATEZNA KAMATA, BANKARSKA GARANCIJA S POKRIĆEM … 1038
879. UGOVOR SKLOPLJEN S CILJEM POVOLJNIJE PRIMJENE PROPISA O RAZVRSTAVANJU TRAŽBINA U ISPLATNE REDOVE … 1038
880. KAD SAM KOMISIONAR KUPUJE ROBU KOMITENTA ILI MU PRODAJE SVOJU ROBU … 1038
881. OBRT, SOLIDARNO JAMSTVO, UGOVOR O ZALOGU … 1039
882. NIŠTETNOST UGOVORA, PRIGOVOR NEDOSTATKA AKTIVNE LEGITIMACIJE, ZASTARA … 1039
883. DOPUNSKA PRESUDA, PRIJEBOJ TUŽBENOG I PROTUTUŽBENOG ZAHTJEVA … 1039
884. ZASTARA, IZVRŠENJE DJELA (PROJEKTNA DOKUMENTACIJA), OCJENA DOKA-ZA, UGOVORNA KAZNA UGOVOR O DJELU … 1039
885. POBOJNA PRAVNA RADNJA PO STEČAJNOM ZAKONU, NIŠTAVOST
UGOVORA … 1039
886. UGOVOR O OSIGURANJU AUTOMOBILSKOG KASKA … 1040
887. UGOVOR O OSIGURANJU NAPLATE POTRAŽIVANJA NENAMJENSKIH KREDITA … 1040
888. UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU - ZASTARA (ANUITETNA OTPLATA), OBVEZA JAMCA PLATCA … 1040


POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - STEČAJNI ZAKON
______________________________________________________________


SUDSKA PRAKSA
______________________________________________________________

889. STEČAJNI POSTUPAK – PONAVLJANJE POSTUPKA … 1043
890. PREDSTEČAJNA NAGODBA – OVRŠNA ISPRAVA – PODOBNOST ZA OVRHU … 1043
891. OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA … 1044
892. STEČAJNI POSTUPAK – ISPITIVANJE NADLEŽNOSTI … 1044
893. STEČAJNI POSTUPAK - SPAJANJU VIŠE PARNICA … 1045
894. STEČAJNI POSTUPAK – UMJEŠAČ U STEČAJNOM POSTUPKU … 1045
895. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA … 1045
896. RJEŠENJE O UTVRĐENIM I OSPORENIM TRAŽBINAMA … 1045
897. VIŠESTRUKO PREDLAGANJE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA … 1045
898. OVLAŠTENI ŽALITELJ NA RJEŠENJE O OTVARANJU STEČAJNOG POSTUPKA … 1046
899. STEČAJNI POSTUPAK – UMJEŠAČ U STEČAJNOM POSTUPKU … 1046
900. STEČAJNI POSTUPAK – UMJEŠAČ … 1046
901. STEČAJNI POSTUPAK – ŽALBA PROTIV RJEŠENJA … 1046
902. STEČAJNI POSTUPAK – ŽALBA – ODLUKA SKUPŠTINE VJEROVNIKA … 1047
903. STEČAJNI POSTUPAK - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA … 1047
904. STEČAJNI POSTUPAK – TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA … 1047
905. STEČAJNI VJEROVNIK - PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA ŽALBENOG POSTUPKA … 1047
906. STEČAJNI POSTUPAK – OVLASTI STEČAJNOG UPRAVITELJA … 1048
907. UTVRĐENJE OSNOVANOSTI TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA … 1048

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - OVRŠNI ZAKON
______________________________________________________________

908. ODBIJANJE PRIGOVORA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE OVRŠENIKU NALOŽENO PLAĆANJE SUDSKE PRISTOJBE … 1049
909. PRIVREMENA MJERA RADI ZAUSTAVLJANJA PRIMJENE ODLUKE ZA KOJU SE TRAŽI UTVRĐENJE NIŠTAVOM … 1049
912. OVRŠNI POSTUPAK – TROŠKOVI POSTUPKA … 1049
919. OVRHA NA POSLOVNOM UDJELU … 1050
920. PRIVREMENA MJERA RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE … 1051
921. RJEŠENJE O OVRSI - NOSITELJ OBITELJSKOG POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA … 1051
922. DIONICE O KOJIMA NIJE IZDANA ISPRAVA … 1052
923. OPĆINSKI SUD, OVRHOVODITELJ, UDRUGA … 1052
924. JAVNOBILJEŽNIČKO RJEŠENJE O OVRSI, TRGOVAČKI UGOVOR, NADLEŽNOST …1053
925. KREDIT, POTPIS DIREKTORA KAO ZALOŽNOG DUŽNIKA …1053
926. TELEFONSKE USLUGE - OVRŠNI POSTUPAK – NADLEŽNOST … 1054
927. ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE ZABRANE UPISA BRISANJA PREDSJEDNIKA UPRAVE I ČLANOVA UPRAVE … 1054
928. OVRŠNI POSTUPAK - DOSTAVA DOSTAVA OBAVLJENA PUTEM OGLASNE PLOČE SUDA … 1055
929. OPĆENITO O OVRŠNOM POSTUPKU – ODREĐENA POSTUPOVNA PITANJA – TROŠKOVI POSTUPKA … 1055
930. OPĆENITO O OVRŠNOM POSTUPKU I POSTUPKU OSIGURANJA – TROŠKOVI POSTUPKA … 1056
931. OVRŠNI POSTUPAK - NAKNADA TROŠKOVA POSTUPKA … 1056

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - KAZNENA
ODGOVORNOST
______________________________________________________________


SUDSKA PRAKSA
______________________________________________________________

932. ODLUKA O ZAHTJEVU KAD SE ON PRIHVAĆA … 1059

933. KAD JE SUD O SJEDNICI VIJEĆA OBVEZAN IZVIJESTI BRANITELJA I NJEGOVOG ZASTUPNIKA … 1059
934. IZJEDNAČAVANJE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE … 1059
935. KAD NISU OSTVARENI ELEMENTI KAZNENOG DJELA KRIVOTVORENJA IS-PRAVE IZ ČL.311. KZ-A. … 1060
936. ZLOUPORABA POLOŽAJA I OVLASTI … 1060
937. POVREDE KAZNENOG ZAKONA - JELI DJELO KAZNENO DJELO … 1061
938. PRIJEVARA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU, NEMA PRIJEVARNE NAMJERE … 1062
939. SVOJSTVO ODGOVORNE OSOBE NEMA OSNIVAČ TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOJI NIJE ČLAN UPRAVE DRUŠTVA … 1062
940. IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV … 1063
941. ODLUKA O ZAHTJEVU KAD SE ON PRIHVAĆA … 1064
942. KAD NISU OSTVARENI ELEMENTI KAZNENOG DJELA KRIVOTVORENJA IS-PRAVE IZ ČL.311. KZ-A … 1064
943. APSOLUTNO BITNA POVREDA ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA … 1064
944. VJEROVNICI DRUŠTVA NAD KOJIM JE ZAKLJUČEN STEČAJNI POSTUPAK … 1065

945. NAMJENSKA SREDSTVA … 1065

946. MOGUĆE JE PRODULJENO KAZNENO DJELO ZLOUPORABE OVLASTI U GOSPO-DARSKOM POSLOVANJU … 1065
947. KAD SU OSTVARENI ELEMENTI KAZNENOG DJELA PRIJEVARE … 1066
948. ZLOUPORABA POVJERENJA U GOSPODARSKOM POSLOVANJU … 1067

949. ZATEZNA KAMATA NA DOSUĐENI IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV … 1067
950. OSNIVANJE DRUGOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA - ZLOUPOTREBA OKOLNOSTI ČLANA DRUŠTVA … 1068

951. ODREDBA ČL. 251. ST. 2. ZTD-A … 1069

POVEZANA SUDSKA PRAKSA


ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA
______________________________________________________________

953. OBJAVA PONUDE ZA PREUZIMANJE … 1071
954. OBVEZNA PONUDA ZA PREUZIMANJE … 1071
957. ČLANAK 49. ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA …1072
958. DIONIČKO DRUŠTVO, ODBIJANJE ODOBRENJA OBJAVLJIVANJA PONUDE … 1073
959. HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU - OVLAŠTENJA - PRETVORBA … 1073
960. ČLANAK 24. I 29. ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA … 1074
961. PARNICA U KOJOJ TUŽITELJ KAO DIONIČAR DRUŠTVA ZAHTIJEVA OBVEZNO SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI DIONICA … 1075
POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ZAKON O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
______________________________________________________________

962. ZAKON O IZDAVANJU I PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA … 1077


POVEZANA SUDSKA PRAKSA

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU
______________________________________________________________

963. STVARNA NADLEŽN OS T U SPORU RADI NAKNADE ŠTETE TEMELJEM POLICE OSIGURANJA
964. STVARNA NADLEŽNOST, NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA
965. TUŽENIK - USTANOVA …1080
966. ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA … 1080
968. PODRUŽNICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA …1081
969. KAD STRANKA NE MOŽE BITI STRANKA U POSTUPKU … 1081
970. VALJANOST PUNOMOĆI … 1082
971. TROŠKOVI POSTUPKA, POVLAČENJE TUŽBE, NAKON LIKVIDACIJE I BRISANJA IZ REGISTRA … 1082
972. PLATNI NALOG .. 1083
973. STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKOG SUDA, SPOR RADI NAPLATE ZAJEDNIČKE PRIČUVE … 1083
974. STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKOG SUDA, SPOR IZMEĐU PRAVNIH OSOBA … 1084
975. OSIGURANJE DOKAZA - NADLEŽNOST … 1084
976. STVARNA NADLEŽNOST POVODOM PRIGOVORA TUŽENIKA NA RJEŠENJE O OVRSI … 1085ZAKON O SUDSKOM REGISTRU
- Redakcijski pročišćeni tekst -
(»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)


990. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJE DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR … 1096


991. TUMAČENJE OPĆIH AKATA - UPIS U SUDSKI REGISTAR, PRIMJENA
PROPIS … 1099


993. PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR - ZABILJEŽBA SPORA … 1111

994. USKLAĐENJE ZADRUGA – ZAKON O ZADRUGAMA … 1115

995. DOSTAVNICA - DOKAZNA SNAGA JAVNE ISPRAVE … 1115

996. NAČELO ISKLJUČIVOSTI … 1116

997. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, OVLAŠTENJA DIREKTORA, KOJI NIJE UPISAN U SUDSKI REGISTAR … 1123

998. POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPIKA OVRŠENIKU - ODBIJANJE PRIJED-LOGA … 1127

999. BRISANJE SUBJEKTA IZ REGISTRA - LIKVIDACIJA NAD IMOVINOM … 1127

1000. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA BRISANJE UPISA … 1130

1003. KAD VLASNIK NIJE U ZAKONSKOM ROKU PODNIJELA PRIJAVU ZA UPIS SUBJEKTA … 1142

1004. PRIJENOS OSTATKA LIKVIDACIJSKE MASE DRUŠTVA … 1143
1005. SUBJEKT KOJI SE NIJE USKLADIO SA ZAKONOM O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA …. 1143

1006. OSTACI LIKVIDACIJSKE MASE NAKON BRISANJA PRAVNIH OSOBA … 1144


1007. LIKVIDACIJA DRUŠTAVA I PODUZEĆA KOJA NEMAJU IMOVINE ILI JE ONA NEZNATNE VRIJEDNOSTI … 1145

PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE LIKVIDACIJSKOG POSTUPKA … 1146

1008. UPIS ZABILJEŽBE SPORA U SUDSKI REGISTAR - ZABILJEŽBA SPORA U SUDSKOM REGISTRU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI … 1146

1009. PRETPOSTAVKE DOPUŠTENOSTI PRIJAVE I OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA UPIS POVEĆANJA I SMANJENJA TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA … 1146

1010. PRETPOSTAVKE ZA UPIS PROMJENA ČLANOVA DRUŠTVA U SUDSKI
REGISTAR … 1147

1011. ODBAČAJ UPISA … 1147

1012. ZAKONSKE PRETPOSTAVKE ZA OSNOVANOST PRIJAVE … 1147

1013. OSNIVANJE USTANOVE-ADRESA SJEDIŠTA USTANOVE - OBJEKT VLASNIŠTVO HZZO-A … 1147