Podnesak tuženog

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U ZAGREBU

Ul. grada Vukovara 84

 

Na posl. br. Pn-___/__

Zagreb, ______

 

TUŽITELJ:   Marta Stipić iz Zagreba, Poljanice 44, zastupana po punomoć. _____, odvj. iz Zagreba

TUŽENI:       PROTEHNA d.o.o. Zagreb, Učka 1

 

RADI:           naknade štete

PODNESAK TUŽENOG

U rubriciranoj pravnoj stvari koja se vodi kod Naslovnog suda, tuženi se na podnesak tužiteljice od dana ____ godine, očituje kako slijedi.

I Točan je navod tužiteljice da je tuženi imao namjeru izvansudskim putem povisiti dosuđeni iznos rente, a zbog naglog porasta troškova života, te je u cilju sklapanja izvansudske nagodbe dana ___ godine uputio dopis punomoćniku tužiteljice.

DOKAZ: Dopis od ____ godine.

Na navedeni dopis punomoćniku tužiteljice se oglušio, odnosno novom tužbom zatražio povećanje rente.

II Činjenica što je tuženi razmatrajući zahtjev tužiteljice za povećanje dosuđenog iznosa rente imao u vidu tešku materijalnu situaciju tužiteljice, te predložio da se dosuđeni iznos rente od _____ kuna poveća na iznos od ___ kuna, ne daje pravo punomoćniku tužiteljice da poriče istinitost potvrde Centralne obračunske službe tuženog.

III   Tužena ističe da je cijeli podnesak tužiteljice konfuzan odnosno kontradiktoran. Naime, tuženom ostaje nejasno koje su namjere tužiteljice, da li sklapanje izvansudske nagodbe, vođenje spora ili jedno i drugo.

Za tuženog:

Karmen Bakiara, dipl. iur.