Prigovor tuženika radi prebijanja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

O P Ć I N S K I   S U D

U SISKU

Na posl. br. P- __/___

Pravna stvar:

Tužitelj: KRIŽIĆ MISLAV iz Siska, Medarska 11, (OIB: _____________________) zastupan po punomoćniku Ivanovski Davoru, odvjetniku iz Siska

Tuženik: BRKIĆ PETAR iz Siska, Trnovac 3, (OIB: _____________________) kojeg zastupa punomoćnik Mrazović Mirta, odvjetnica iz Siska

Radi:       p l a t e ž a

 

PRIGOVOR TUŽENIKA

                                                                                               radi prebijanja

U rubriciranoj pravnoj stvari tužitelj je ustao tužbom za platež iznosa od 70.000,00 kuna.

Tužitelj i tuženik sklopili su dana __ godine ugovor o zamjeni nekretnina, po osnovi kojeg je tužitelj obvezan na isplatu iznosa od 50.000,00 kuna, na ime razlike u površini nekretnina u zamjeni.

Dokaz: Ugovor o zamjeni nekretnina od ___ godine.

Tužitelj nije isplatio tuženiku ugovorenu svotu po naprijed navedenoj osnovi.

Dokaz: Nesporno, saslušanje parničnih stranaka.

Tuženik osporava potraživanje tužitelja, no ako Naslovni sud utvrdi da sporno potraživanje postoji, ističe se prigovor radi prebijanja, time da se utvrdi postojanje tuženikovog potraživanja prema tužitelju do iznosa od 50.000,00 kuna.

 

Tuženik:

Brkić Petar