Primjer odvjetničke punomoći s arbitražnom klauzulom (Članak 95. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

PUNOMOĆ

kojom ja ___________________________________ ovim opunomoćujem

odvjetnika ______________________________ da me osobno, ili po svojim odvjetnicima i vježbenicima zastupa:

pred sudom, izvan suda i kod svih drugih državnih i drugih tijela, te da zbog zaštite i ostvarenja mojih na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe i poravnanja, da daje nasljedničke izjave, te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Opunomoćitelj i Opunomoćenik su sporazumni da, dostava tužbe i drugih pismena u: parničnom, arbitražnom, ovršnom ili drugom postupku, ugovornoj strani tuženiku/ovršeniku obavlja na adresu odnosnog tuženika/ovršenika navedenu u ovoj punomoći.

Svi sporovi koji proizađu iz ove punomoći i u vezi s njom, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njenog valjanog nastanka, izmjene, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, riješit će se arbitražom Arbitražnog sudišta ______________________________, sukladno njegovim pravilima o ustroju i radu, objavljenima ______________________________ važećim u trenutku podnošenja tužbe.

Pristajem da me u slučaju spriječenosti Opunomoćenika, u svim gornjim stvarima zastupa:

_________.

 

U __________,__________god.