Primjer oglasa o postavljanju privremenog zastupnika (Članak 86. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

Općinski sud u Varaždinu, po sucu tog suda Blanki Turak, kao sucu pojedincu, u pravnoj stvari tužitelja Barberić Mladena iz Varaždina, Kelekova 55, protiv tuženika Bačić Nenada iz Vujavaca, sada na nepoznatoj adresi u Švicarskoj, radi povrata duga, dana ___ godine, izdaje

O G L A S

Rješenjem ovog suda br. P-__/__ od ___ godine, na osnovi članak 84. st. 2. toč.5. ZPP, postavljen je odvjetnik Maksić Vedran iz Varaždina, Ul. Ivana Kozarca 4, za privremenog zastupnika tuženiku Bačić Nenadu iz Vujavaca, sada na nepoznatoj adresi u Švicarskoj, a u parnici koja se vodi kod ovog suda po tužbi Barberić Mladena, radi povrata duga.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženika u postupku sve dok se tuženik ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tuženiku postavio staratelja.

Ovaj oglas ima se objaviti u Narodnim novinama Republike Hrvatske i na oglasnoj ploči suda.

 

S u d a c

Blanka Turak, v.r.