Primjer podnesaka umješača (Članak 206. – Zakon o parničnom postupku – Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)

 

REPUBLIKA HRVASTKA

OPĆINSKI SUD U NOVSKOJ

Na broj: P-___/___

Novska, _______

Pravna stvar:

Tužitelj:   Karlov Janko, Novska, Fridrihova 21., (OIB: _____________________)

Tuženik:   Novačić Jure, Novska, Praška 10., (OIB: _____________________)

Umješač: Gradnja d.d. Novska, Travanjska 1., (OIB: _____________________)

Radi:         Naknade štete

VPS:         _________ kn

 

PODNESAK UMJEŠAČA

«Gradnja» d.d. Novska o pridruživanju tuženiku

Umješač je primio podnesak tuženika kojim ga obavještava o ovoj parnici.

Iz ovog podneska i tužbe vidljivo je da se vodi parnica za naknadu štete između stranaka i da postoji mogućnost da umješač odgovara za štetu, kao regresni dužnik.

Zbog navedenog, umješač smatra da ima pravni interes da tuženik uspije u ovoj parnici, pa zbog toga, u smislu članka 206. ZPP, daje

I Z JA V U

o stupanju u parnicu na strani tuženika i predlaže da Naslovni sud ovaj podnesak dostavi parničnim strankama, te prihvati sudjelovanje umješača u parnici, kome u buduće dostavljati pozive za ročište i druga pismena.

 

Za umješača:

Tadić Tamara, dipl. iur.

(po priloženoj punomoći)